Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Egendom och verksamhet
 • Egendomsförsäkringar för företag

Egendomsförsäkringar för företag

Egendomsförsäkringar för företag ger skydd mot egendomsskador. Tillsammans kan vi plocka ihop en helhet av egendomsförsäkringar som passar just ditt företags behov.
Boka ett webbmöte

Brand, läckageskada, skadegörelse. Olika egendomsskador kan ge dig huvudbry och också leda till stora ekonomiska förluster för ditt företag. Men oroa dig inte, vi kan hjälpa dig att gardera dig mot dem i förväg. Med våra egendomsförsäkringar kan du försäkra företagets lösa egendom och byggnader mot många olika skador.

Plocka ihop ett försäkringsskydd som passar ditt företag av separata egendomsförsäkringar

Brand

Från en brandförsäkring ersätts sak- och egendomsskador som har orsakats din försäkrade egendom till följd av

 • eld som kommit lös

 • direkt blixtnedslag

 • att en släckningsanläggning har utlösts

 • sot som plötsligt och oförutsett strömmat ut från en värmeanordning eller eldstad

 • ett plötsligt och oförutsett övertryck av ånga eller gas

 • exploderade sprängämnen.

Storm

Från stormförsäkringen ersätts plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom då skadan är en direkt följd av

 • en storm, fallvind, tromb eller ett träd som fallit eller ett annat föremål som lossnat till följd av dessa

 • förhöjt vattenstånd i vattendrag till följd av en lokal stormvind på skadeplatsen

 • hagelskur.

Med storm avses en vind, vars vindhastighet i byar är minst 21 meter i sekunden.

Läckage

Från en läckageförsäkring ersätter vi direkta sakskador som orsakas den försäkrade egendomen plötsligt och oförutsett till följd av läckage av vätska, ånga eller gas.

Med läckage avses att vätska, gas eller ånga oförutsett och plötsligt strömmar ut från rörsystem eller till dem fast anslutna bruksmaskiner eller cisterner.

Översvämning

Med en översvämningsförsäkring skyddar du dig mot skador till följd av exceptionell översvämning till följd av störtregn, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning eller är en kombination av dessa.

Med översvämning avses att vattenståndet undantagsvis stiger till följd av storm eller att regn- eller smältvatten strömmar ur regnvattenavlopp eller avloppsbrunnar till följd av att regnvattenavlopp, vattenisoleringar och lutningar som uppfyller byggnadsbestämmelser inte hinner leda bort vattnet på normalt sätt.

Skadegörelse

Från skadegörelseförsäkringen ersätts plötsliga och oförutsedda sakskador på försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av skadegörelse. Med skadegörelse avses uppsåtligt skadande av någon annans egendom.

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi även egendomsskadan till följd av en kollision med ett fordon som förblir okänt.

Inbrott

Från en inbrottsförsäkring ersätter vi direkta sakskador på försäkrad egendom ifall någon tränger sig in eller försöker tränga sig in i en låst byggnad, ett låst förvaringsställe eller ett låst fordon för att stjäla eller skada egendom som finns där och i samband med det skadar lås eller konstruktioner.

Borttappad eller kvarglömd egendom ersätts inte från inbrottsförsäkringen.

Rån

Från en rånförsäkring ersätts försäkrad egendom som gått förlorad vid rån. Med rån avses att egendom tillgripits under användning av våld eller hot om våld mot en person.

Kapning

Från en kapningsförsäkring ersätts direkta sakskador som orsakats av att försäkrad egendom som varit under ständig uppsikt kapats. Med kapning avses stöld av försäkrad egendom, då stölden omedelbart kan konstateras på händelseplatsen och specificeras med avseende på tid, plats och förövare.

Skada

Försäkringen mot skada omfattar egendom som plötsligt och oförutsett går sönder. Skadan på egendomen ska bero på någon annan faktor än på yttre händelse, exempelvis överspänning, underspänning, kortslutning eller jordslutning.

Försäkringen mot skada omfattar även produktskador till frysvaror enligt förordningen om djupfrysta livsmedel. Till sådana produktskador hör skador till följd av att glass och saftglass smält, att livsmedel och läkemedel som ska förvaras kalla blivit varma eller frusit eller att drycker och växter som i detaljhandeln ska förvaras kalla frusit.

Skada på husteknik

Från försäkringen mot skada på husteknik ersätter vi sådana direkta sakskador på husteknik som orsakats av att hustekniken i den försäkrade byggnaden plötsligt och oförutsett gått sönder.

Till hustekniken hör följande som tjänar byggnadens användning och som har fastmonterats:

 • elektrifierings-, uppvärmnings-, avkylnings- och ventilationsanordningar

 • vattendistributions-, sprinkler- och avloppsanordningar

 • övervaknings-, larm-, dataöverförings-, styrnings- och regleringsanordningar

 • hissar och rulltrappor

 • ytterdörrar avsedda för varutransporter i affärs-, produktions- och lagerlokaler.

Yttre skada

Försäkring mot yttre skada omfattar egendom som plötsligt och oförutsett går sönder. Skadan ska ha orsakats av en yttre orsak, såsom vältning, avkörning eller sjunkning ner i vatten.

Försäkringen omfattar direkta sakskador till din egendom och rimliga kostnader för lyftning, rengöring och korrosionsskyddsbehandling.

Epidemi

Från epidemiförsäkringen ersätter vi kostnader till följd av att spridning av epidemi och smittsamma sjukdomar begränsas i en lokal som anges i försäkringsbrevet. Begränsningen ska vara en direkt följd av en tvingande föreskrift som med stöd av den gällande lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) skriftligen utfärdats av en myndighet.

Epidemiförsäkring ersätter inte avbrott i affärsverksamhet, som beror på myndigheters beslut för att minimera spridning av sjukdomar genom att begränsa evenemang för allmänheten, stänga offentliga lokaler eller införa resebegränsningar i epidemiområden.

Bedrägeri och förskingring

Från en förskingringsförsäkring ersätter vi en skada till följd av förskingring som någon i din personal gjort sig skyldig till. I vissa fall kan man förutsätta att förskingringen gjorts med hjälp av datautrustning.

Från förskingringsförsäkringen ersätter vi ekonomiska skador som försäkringstagaren drabbats av i försäkrad verksamhet till följd av ett sådant bedrägeribrott som avses i strafflagen.

All risks

Från allriskförsäkringen ersätter vi direkta sakskador som en plötslig och oförutsedd händelse orsakat din försäkrade egendom. Till sådana skador hör till exempel

 • skador orsakade av smältning, värmning eller frysning

 • skador orsakade av sjukdomar

 • skador till följd av översvämning

 • brottsskador

 • skador på uthyrarens byggnad.

Välj försäkringsskyddets omfattning enligt företagets behov

Vi hjälper dig att plocka ihop en helhet av egendomsförsäkringar som passar just ditt företags behov. Vi beaktar företagets verksamhet och miljö. På egendomsförsäkringarnas pris inverkar bland annat försäkringsbelopp, vald självrisk, försäkringens giltighetsområde och företagets bransch. 

Utöver egendomsförsäkringar behöver ditt företag avbrotts-, transport-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar som skydd.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för egendomsförsäkringar för företag finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Företagsskydds egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar
Försäkringsvillkor - FS116 Allriskförsäkring
Försäkringsvillkor - FS112 Epidemiförsäkring
Försäkringsvillkor - FS107 Skadegörelseförsäkring
Försäkringsvillkor - FS117 Bedrägeri- och förskingringsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS105 Inbrottsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS104 Stormförsäkring
Försäkringsvillkor - FS198 Gemensamma villkor för egendomsförsäkringar
Försäkringsvillkor - FS101 Brandförsäkring
Försäkringsvillkor - FS115 Försäkring mot skada
Försäkringsvillkor - FS106 Rånförsäkring
Försäkringsvillkor - FS102 Explosionsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS108 Kapningsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS113 Försäkring mot skada på husteknik
Försäkringsvillkor - FS111 Översvämningsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS114 Försäkring mot yttre skada
Försäkringsvillkor - FS109 Vattenledningsläckageförsäkring
Försäkringsvillkor - FS110 Läckageförsäkring
Försäkringsvillkor - FS155 Byggnads- och installationsarbeten, specialvillkor

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Råkade ditt företags lokaler ut för brand, läckageskada eller skadegörelse? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan anmäla egendomsskador elektroniskt eller genom att ringa vår skadetjänst.

Du får tydliga anvisningar om vilka redogörelser vi behöver och hur ersättningen framskrider.

Anvisningar för skadesituationer

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadadesFöretagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskadaCyber- eller dataskyddsskada i företagetRättegångskostnaderSkada om vållats en annanFöretagets transportskador
Se övriga skador

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Livförsäkring för företagare

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor