Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Översvämningsförsäkring

Översvämningsförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS111

Översvämningsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i översvämningsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Översvämningsförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

Från försäkringen ersätts en plötslig och oförutsedd sakskada på den försäkrade egendomen när skadan är en direkt följd av följande som inträffat i Finland:

 • En slusskonstruktion i en permanent damm eller kanal enligt dammsäkerhetslagen skadas plötsligt och oförutsett.

 • En exceptionell översvämning till följd av störtregn, översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning eller en kombination av dessa leder till att vatten tränger in i en försäkrad byggnad, konstruktion eller i dess strukturer, eller i en förvaringsplats för försäkrad lös egendom direkt från markytan eller via jordmån eller via rörnät som är fast installerade i byggnaden och att

  • regnmängden på skadeplatsen har varit minst 30 mm i timmen eller 75 mm i dygnet eller

  • ett vattendrag eller havet vid en skadeplats stigit till ett vattenstånd vars förekomstsannolikhet på skadeplatsen är en gång på 50 år eller mer sällan.

När ovannämnda förutsättningar uppfylls ersätts som översvämningsskada även skador till följd av isrörelser som orsakats av exceptionell översvämning i vattendrag och havsvattenöversvämning.

Med översvämning till följd av störtregn avses en situation där ett exceptionellt kraftigt regn leder till översvämning av vatten på markytan.

Med översvämning i vattendrag avses att vattenytan i en älv, en sjö, ett dike eller en bäck stiger exceptionellt till följd av exceptionella regn eller snösmältning eller en is- eller issörpningsdamm.

Med havsvattenöversvämning avses att havsytan stiger exceptionellt till följd av stormvind, variation i lufttrycket eller strömning i de danska sunden.

2 Ersättningsbegränsningar

Försäkringen ersätter inte följande:

 • skada som vållats en damm- eller slusskonstruktion

 • Skador till följd av bestående höjning av medelvattenytan eller normal variation av vattenytans nivå eller sjögång

 • skada på en byggnad som byggts utan sådant tillstånd som fastställs i lag eller som byggts i strid med det beviljade tillståndet eller skada på egendom som finns i en sådan byggnad

 • skada på en brygga eller en annan strandkonstruktion.

 • skada på försäkrad egendom på grund av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnadseller monteringsfel eller på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller på grund av ett arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen.

 • skada till den del den försäkrade kan få ersättning från statliga medel.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor