Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar i Företagsskydd - broschyr
Företagsskydd broschyr

Försäkringar i Företagsskydd - broschyr

Gäller från och med 1.8.2022

Försäkringsobjekt och uppgifter som ligger till grund för bedömning av riskens omfattning

I försäkringsbrevet anges utöver försäkrad egendom och verksamhet också uppgifter som ligger till grund för bedömning av storleken på deras risk. Sådana uppgifter är exempelvis företagets bransch, uppgifter och nyckeltal som beskriver verksamhetens omfattning, såsom omsättning, personalantal och lönesumma.

Inom egendomsförsäkringar är sådana uppgifter även byggnaders eller lokalers brandklass, byggnadsår, volym, yta och säkerhetsanordningar, t.ex. sprinkler, brandvarnare, strukturellt inbrottsskydd och inbrottslarmsystem.

Underrätta Fennia genast om det sker ändringar i företagets egendom eller verksamhet. Anmäl årligen även ändringar i nyckeltal som utgör premiegrunden. Så säkerställer du att inget avdrag görs på försäkringsersättningen på grund av underförsäkring. Du kan anmäla ändringar på följande sätt:

 • genom att uppsöka din kontaktperson

 • via kundtjänsten för företagare, telefonnummer 010 503 8813

 • via Mitt Fennia-nättjänsten: www.fennia.fi.

Försäkringsbelopp

Ett försäkringsbelopp utgör övre gräns för ersättning för ett försäkringsfall. Inom egendoms- och avbrottsförsäkringar och inom vissa ansvarsförsäkringar ger försäkringspremien rätt till högst en ersättning, som motsvarar försäkringsbeloppet, under hela försäkringsperioden. En sådan försäkring kan i regel återställas efter skadan mot extra premie.

Försäkringstagarens självrisk

En försäkringstagare har i varje försäkringsfall en självrisk som dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättning. Genom att välja en större självrisk kan försäkringstagaren minska sin försäkringspremie.

Giltighetsområde

Försäkringens giltighetsområde avtalas efter behov och uppgifterna finns i försäkringsbrevet. Samma försäkringsavtal kan inkludera flera olika försäkringsobjekt med olika giltighetsområden.

Försäkringen gäller inte i länder utanför Finland till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver en lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag, även om området anges som giltighetsområde i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller inte heller till den del Förenta nationernas (FN) eller Europeiska unionens (EU) handelsblockad begränsar försäkringen eller försäkringens giltighet.

Villkor och säkerhetsföreskrifter som tillämpas på försäkringen

Alla ersättningsbestämmelser, begränsningar och säkerhetsföreskrifter finns i försäkringsvillkoren, i separata säkerhetsföreskrifter och i försäkringsbrevet. Om du vill ta del av villkoren och säkerhetsföreskrifterna på förhand, får du dem av din kontaktperson.

Villkoren och säkerhetsföreskrifterna får du med försäkringsbrevet. När du följer säkerhetsföreskrifterna, förhindrar du skador och begränsar förluster till följd av dem. Ta noggrant del av säkerhetsföreskrifterna och informera om dem till alla som deltar i verksamheten. Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts och det har påverkat uppkomsten eller omfattningen av skadan, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Försäkringspremie

På en försäkringspremie inverkar bland annat försäkringsbeloppet, självrisken, giltighetsområdet och övriga uppgifter som ligger till grund för bedömning av riskens omfattning.

Betala alltid försäkringspremien senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas, tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att den första premien betalas på förhand, innan försäkringen träder i kraft.

Ditt försäkringsavtalets innehåll fastställs i

 • de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet

 • försäkringsgrenens gemensamma villkor (t.ex. gemensamma villkor för egendomsförsäkringar)

 • produktvillkoren (t.ex. brandförsäkringsvillkor)

 • försäkringsbrevet

 • specialvillkoren

 • säkerhetsföreskrifterna.

I de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet definieras t.ex. de begrepp som används i försäkringsavtal samt ges bestämmelser om försäkringstagarens upplysningsplikt och försäkringsgivarens informationsplikt, ersättningsförfarande och om avslutande av försäkringar.

Gör så här vid skadesituationer:

 • Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På sidan hittar du det smidigaste sättet att anmäla skador och söka ersättning.

 • Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

Beakta följande om tidsfrister för ersättningsansökningar:

 • Ansök om försäkringsersättning alltid inom ett år efter det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Du ska i varje fall lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter försäkringsfallet.

 • Om du har tecknat en försäkring mot personskador eller skadeståndsskyldighet, ska du lägga fram ett ersättningsanspråk inom tio år efter att skadepåföljden uppkom.

 • Om du inte lägger fram ett ersättningsanspråk inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt till ersättning.

Som ersättningssökande ska du till Fennia lämna in de handlingar och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har framkallats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning, gör genast en polisanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

Ansökan om ändring

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det hen fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, på sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller på den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi).

Försäkringsavtalets giltighet och uppsägning

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag vid anbud eller försäljning av försäkringar

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier. Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor