Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagsskyddets rättsskyddsförsäkringar för företag - broschyr

Företagsskyddets rättsskyddsförsäkringar för företag - broschyr

Gäller från och med 1.8.2022

Skydda ditt företag vid tvister

Även om ditt företag alltid följer avtal, kan du hamna i en situation, där den andra parten har en annan åsikt om vad ni kom överens om. Med vår rättsskyddsförsäkring kan du gardera dig mot kostnader som uppstår om företaget behöver anlita en jurist i tviste-, ansöknings- eller brottmål.

Rättsskyddsförsäkringen kan tecknas tillsammans med en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen för företag skyddar dig om du får ett ersättningsanspråk på grund av företagets verksamhet eller produkter. Ta även del av produktbroschyren för ansvarsförsäkring.

Observera!

I den här broschyren ger vi exempel på hur skador ersätts i olika situationer. Vi löser dock alltid ersättningsbarheten individuellt för varje enskilt fall, med beaktande av fallets särdrag.

Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Från rättsskyddsförsäkringen för företag ersätter vi advokat- och rättegångskostnader orsakade av tviste-och brottmål samt ansökningsärenden som gäller företagets verksamhet. Den försäkrade verksamheten anges i försäkringsbrevet. Ofta förändras företagets verksamhet med tiden och därför är det viktigt att komma ihåg att uppdatera försäkringsskyddet.

När uppkom försäkringsfallet?

Försäkringsfall i tvistemål och ansökningsärenden är uppkomsten av en tvist. En tvist har uppkommit då ett specificerat krav uttryckligen har bestridits i fråga om grunden eller beloppet.

I brottmål är det fråga om ett försäkringsfall där

 • brottmålet inleds vid domstol och den försäkrade är målsägande i målet

 • den målsägande väcker åtal mot den försäkrade eller fullföljer åtalet när den allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned det.

Exempel på ersättningar

Ett företag sade upp en anställd som ständigt hade försummat sina arbetsuppgifter. Den anställda godkände inte uppsägningen utan krävde i tingsrätten arbetsgivaren på skadestånd. Vi betalade kostnaderna för anlitande av advokat samt för bevisföring med avdrag för självrisken.

Giltighet

Rättsskyddsförsäkringen gäller i Finland. Giltighetsområdet kan utvidgas enligt avtal. Om giltighetsområdet för din försäkring är Finland, kan du använda försäkringen i ärenden som direkt kan behandlas vid en tingsrätt eller som kan avgöras genom skiljeförfarande. Om det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet är mer omfattande än Finland, kan du använda försäkringen i ärenden som direkt kan behandlas vid en sådan allmän domstol på giltighetsområdet som motsvarar en tingsrätt i Finland, eller i ärenden som kan avgöras genom skiljeförfarande.

Försäkringen omfattar de försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Dessutom ska händelsen som ligger till grund för kravet ha inträffat under försäkringens giltighetstid.

Två års regel

Om försäkringen vid tidpunkten för försäkringsfallet varit giltig i mindre än två år, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Giltighetstiden för försäkringen omfattar också dina tidigare, oavbrutet gällande försäkringar med likalydande innehåll.

Försäkringspremie

Försäkringspremien beräknas enligt branschrisker och de löner ditt företaget har betalt. Försäkringens omfattning och självrisk påverkar också premien.

 • Vi ersätter skäliga arvoden och nödvändiga kostnader till ditt ombud samt rättegångs- och bevisföringskostnader.

 • De ovannämnda kostnaderna kan ersättas till högst ett belopp som är två gånger större än beloppet för det omtvistade intresset.

 • Du kan utvidga rättsskyddsförsäkringen till att omfatta även motpartens rättegångskostnader som du dömdes att betala inom försäkringsbeloppet, när detta särskilt överenskommits med oss. Utvidgningen ska även antecknas i ditt försäkringsbrev.

Observera att de utvidgningar du gjort efter att försäkringen trätt i kraft, såsom utvidgningen gällande motpartens rättegångskostnader, och som kommer att gälla endast i sådana försäkringsfall där händelsen som utgör grunden för skadan också har uppkommit efter att utvidgningen trätt i kraft. Om händelsen som ligger till grund för tvisten har uppkommit under den tidigare och mer begränsade försäkringen, ska den nya, utvidgade försäkringen gälla i sådana försäkringsfall som uppstår tidigast två år efter att ändringen har antecknats.

Försäkringsbelopp

För ett försäkringsfall ersätter vi högst det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet. Under en och samma försäkringsperiod ersätter vi högst det dubbla försäkringsbeloppet.

Självrisk

Vid varje försäkringsfall har du en självrisk. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Om du enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av eller som återbäring få den skatt som ingår i advokatkostnaderna eller i rättegångskostnaderna, drar vi momsen som ingår i kostnaderna av från ersättningen.

Exempel på ersättningar

En köpare hävdade att företagets produkt var felaktig och krävde att köpet skulle hävas. Företaget ansåg att produkten var felfri och förnekade de framställda yrkandena. Företaget lämnade oss en anmälan om rättsskyddsskada och anlitade sedan med stöd av sin rättsskyddsförsäkring en advokat. Advokaten fick till stånd en förlikning. Vi betalade kostnaderna för anlitande av en advokat till företaget med avdrag för självrisken.

Om du vill använda försäkringen, ska du skriftligen meddela oss om detta. I detta fall får du ett skriftligt rättsskyddsbeslut. Det lönar sig att genast fylla i anmälan om rättsskyddsskada, men anmälan ska göras senast inom ett år efter att du fått kännedom om försäkringsfallet.

Som ditt ombud ska du anlita en advokat eller en annan jurist som avlagt högre högskoleexamen inom juridik.

Läs aktuella anvisningar på fennia.fi, där du hittar det smidigaste sättet att anmäla skador.

Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor