Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagsskyddets ansvarsförsäkringar för företag - broschyr

Företagsskyddets ansvarsförsäkringar för företag - broschyr

Gäller från och med 1.8.2022

Trygga ditt företag för ansvarsskador

Det går inte alltid som planerat, även om du tar hand om ditt företags verksamhet till punkt och pricka. Det kan uppstå en situation där du är skyldig att ersätta en skada som förorsakats någon annan i företagets verksamhet eller till följd av ett fel i företagets produkter. Våra ansvarsförsäkringar skyddar din företagsverksamhet mot den här typens oväntade kostnader.

Du kan komplettera ditt försäkringsskydd med en rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen ersätter rättegångskostnader då du behöver anlita en jurist vid en plötslig tvist. Ta även del av produktbroschyren för rättsskyddsförsäkringen.

Observera!

I den här broschyren ger vi exempel på hur skador ersätts i olika situationer. Vi löser dock alltid ersättningsbarheten individuellt för varje enskilt fall, med beaktande av fallets särdrag.

Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Från en ansvarsförsäkring för företag ersätts skador som ditt företag enligt gällande rätt är ersättningsskyldigt för till någon annan.

Den här broschyren innehåller information om

 • ansvarsförsäkring för verksamhet

 • produktansvarsförsäkring

 • förmögenhetsansvarsförsäkring

 • ansvarsförsäkring för IT-företag

 • ansvarsförsäkring för konsultverksamhet eller

 • ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse.

Med en försäkring kan du inte gardera dig mot alla ansvarsrisker i ditt företags verksamhet, men med hjälp av lämpliga försäkringslösningar kan du hantera riskerna bättre.

I din företagsverksamhet kan det uppstå situationer där någon kräver ditt företag på ersättning för en skada som du har förorsakat någon annan. Ersättningsskyldighet kan uppstå till exempel genom en försummelse eller ett fel vid en arbetsprestation. I händelse av försäkringsfall utreder vi din ersättningsskyldighet och förhandlar med den som kräver ersättning. Om ditt företag är ersättningsskyldigt för skadan enligt gällande rätt, betalar vi ut ersättning till den skadelidande enligt försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren.

Om vi vid skadehandläggningen anser att du agerat noggrant och att du inte gjort dig skyldig till försummelse, betalar vi inte ut ersättning från försäkringen. Om en tvist uppkommer i fråga om ersättningsskyldighet eller ersättningsbelopp, sköter vi en eventuell rättegång. Utredningskostnader för ersättningsansvar samt eventuella rättegångskostnader ersätter vi inom ramen för försäkringsbeloppet när skadan omfattas av ansvarsförsäkringen och överskrider självrisken.

Ikon - idea

Försäkringen ersätter inte alltid skadan, även om du är ersättningsskyldig. Så kan det gå till exempel om

 • ditt företags verksamhet är inte försäkrad

 • skadan inte är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren

 • skadan underskrider självrisken

 • ersättningsanspråket har framförts för sent.

Ikon - idea

Ansök om försäkringsersättning inom ett år.

Vi rekommenderar att du gör skadeanmälan så fort som möjligt så vi kan utreda din ersättningsskyldighet. Försäkringsersättning ska dock sökas hos Fennia skriftligen inom ett år från det att du fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen för verksamhet?

Oavsett din bransch behöver du en ansvarsförsäkring för verksamhet som grundläggande skydd. Från ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter vi enligt försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren person- och sakskador som förorsakas någon annan i den försäkrade verksamheten och som företaget enligt gällande rätt är ersättningsskyldigt för. Den försäkrade verksamheten och försäkringens giltighetsområde har antecknats i försäkringsbrevet. För att du ska få ersättning ska försäkringen vara i kraft när skadan konstateras.

För ett försäkringsfall ersätter vi högst det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet. Vid varje försäkringsfall har du en självrisk som är antecknad i ditt försäkringsbrev eller som separat anges i villkoren.

I vissa skadetyper finns en höjd självrisk. Till exempel vid skador som orsakas i heta arbeten, i vattenisoleringsarbete, av regn- eller smältvatten i samband med takarbete samt schaktningsarbete och jordflyttningsarbete är självrisken 10 procent av skadebeloppet, minst 2 000 euro eller en högre självrisk som anges i försäkringsbrevet eller nämns i specialvillkoren.

Ersättningsexemplar

 1. Butikens vägghylla hade fästs dåligt och när kunden sträckte sig efter en vara rasade hyllan ner. Kunden skadade sin axel och arm. Vi ersatte sjukvårdskostnader, betalade ut ersättning för tillfälligt men och kostnader för inkomstförlust.

 2. Av kabelkartan framgick var kablarna fanns på byggplatsen. Trots detta grävde jordgrävningsföretaget av kabeln. Vi ersatte skadan till följd av att kabeln grävdes av, minskad med självrisken. Vid kabelskador finns det en höjd självrisk antingen på 10 eller 25 procent eller en högre, i försäkringsbrevet antecknad självrisk.

Säkerhetsföreskrifter

Ansvarsförsäkringen innehåller säkerhetsföreskrifter som ska följas. Syftet med säkerhetsföreskrifterna är att förebygga skador. Exemplet nedan gäller schaktningsarbete.

Schaktningsarbeten

Innan arbetet inleds ska försäkringstagaren eller den försäkrade skaffa en redogörelse för kablar och rör inom arbetsområdet av den som innehar dessa, och kablarnas och rörens placering ska beaktas i arbetet.

När skadan gäller underjordiska kablar eller rör, ska kabel- eller rörinnehavaren till oss lämna ett skriftligt intyg över att en karta har lämnats eller en kabelvisning utförts i terrängen innan arbetet påbörjades och att säkerhetsföreskrifterna som kabel- eller rörinnehavaren ställt för schaktningen har beaktats. Dessutom behöver vi ett skriftligt bevis över att de försiktighetsåtgärder som förordnats av innehavaren till kablarna eller rören har följts i arbetet.

Vad ersätter produktansvarsförsäkringen?

Från produktansvarsförsäkringen ersätter vi enligt försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren person- och sakskador som förorsakats någon annan till följd av en felaktighet eller säkerhetsbrist i en försäkrad produkt som satts i omlopp i näringsverksamheten. De försäkrade produkterna och försäkringens giltighetsområde har antecknats i försäkringsbrevet. En förutsättning för ersättning är att du enligt gällande rätt är ersättningsskyldig. Därutöver ska försäkringen vara gällande vid den tidpunkten då skadan konstateras.

För ett försäkringsfall ersätter vi högst det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet. För skador som konstateras under en och samma försäkringsperiod utbetalas högst det dubbla beloppet av det försäkringsbelopp som anges i ditt försäkringsbrev. Vid varje försäkringsfall har du en självrisk som har antecknats i ditt försäkringsbrev.

Produktansvarsförsäkring lämpar sig exempelvis för produkttillverkare.

Exempel på ersättningar

 1. Den röda färgen på en morgonrock höll inte på grund av ett färgningsfel. Många konsumenter kräver ersättning från tillverkaren för möblerna färgade av morgonrocken. Från tillverkarens produktansvarsförsäkring ersatte vi rengöringskostnaderna för möblerna med avdrag för självrisken.

 2. Köksstegen rasade ihop under fönsterputsaren och putsaren skadades. Orsaken konstaterades vara ett tillverkningsfel i köksstegen. Utifrån produktansvarsförsäkringen till tillverkaren av stegen betalade vi ut sjukvårdskostnader orsakade av skadan, ersättning för tillfälligt men och ersättning för förlorad inkomst. Från ersättningen avdrogs självrisken.

Vad ersätter förmögenhetsansvarsförsäkringen?

Förmögenhetsansvarsförsäkringen ersätter förmögenhetsskador som i företagets verksamhet förorsakats andra. Med förmögenhetsskador avses ekonomiska skador som inte har något samband med person- eller sakskador.

En förutsättning för ersättning är att ditt företag, till följd av en handling eller försummelse som inträffat under försäkringsperioden, enligt gällande rätt är ersättningsskyldigt för skadan mot uppdragsgivaren utifrån ett avtal eller mot en annan person enligt den gällande lagstiftning som gäller den försäkrade verksamheten. Den försäkrade verksamheten och försäkringens giltighetsområde har antecknats i försäkringsbrevet.

För ett försäkringsfall ersätter vi högst det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet. För skador som konstateras under en och samma försäkringsperiod utbetalas högst ett belopp som är två gånger större än det försäkringsbelopp som anges i ditt försäkringsbrev. Vid varje försäkringsfall har du en självrisk som har antecknats i ditt försäkringsbrev.

Förmögenhetsansvarsförsäkringen lämpar sig exempelvis till bokförings-, advokat- och disponentbyråer.

Exempel på ersättningar

 1. En revisionsfirma tog hand om sin kunds bokföring och bokförde av misstag möbelanskaffningen två gånger. Kunden drog därför nytta av momsförmånen två gånger. De skattehöjningar och skattetillägg som berodde på felet ersatte vi utifrån revisionsfirmans förmögenhetsansvarsförsäkring.

 2. Innan försäljning av aktielägenheten ägde rum hade fastighetsmäklaren via säljaren fått kännedom om att bostadsaktiebolaget planerat att beställa en fasad- och takrenovering. Fastighetsmäklaren tillfogade inte uppgiften om den kommande renoveringen i marknadsföringsmaterialet och inte heller informerade köparen om renoveringen muntligt. Köparen fick veta om renoveringsbehoven först på bolagsstämman några månader från det att hen köpt lägenheten. Köparen lade fram ett ersättningsanspråk till fastighetsförmedlaren. Vi betalade ut skadestånd till köparen från mäklarens förmögenhetsansvarsförsäkring.

Har ditt företag verksamhet inom ICT-branschen? Gardera dig mot branschspecifika ansvarsrisker med en försäkring avsedd särskilt för ICT-företag.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen för IT-företag?

Från ansvarsförsäkringen för IT-företag ersätter vi skador som i företagets verksamhet har orsakats beställaren eller en extern part. Sådana skador kan till exempel vara personskador, sakskador eller ekonomiska skador. En förutsättning för ersättning är att ditt företag enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för skadan. Den försäkrade verksamheten och försäkringens giltighetsområde har antecknats i försäkringsbrevet.

Person- och sakskador

Försäkringen omfattar

 • enligt försäkringsavtalet och försäkringsvillkoren, person- och sakskador som i företagets verksamhet har förorsakats andra

 • person- och sakskador som har förorsakats andra till följd av ett fel i en programvara som ditt företag tillverkat och satt i omlopp.

En förutsättning för att ersättning för personskada eller sakskada kan betalas, är att du har en gällande försäkring vid den tidpunkten då skadan konstateras. Dessutom ska skadan ha inträffat inom försäkringens giltighetsområde.

Exempel på ersättning: Skada på kundens IT-apparatur

En anställd hos IT-företaget utförde underhållsarbete på ett kundföretag och skadade kundens IT-apparatur. Vi ersatte reparationskostnaderna för kundföretagets IT-apparatur från ansvarsförsäkringen för IT-företag. Självrisken drogs av från ersättningen.

Ekonomiska skador

Försäkringen omfattar även

 • ekonomiska skador som förorsakats beställaren under försäkringsperioden på grund av programkonsultation från ditt IT-företag

 • ekonomiska skador som förorsakats beställaren under försäkringsperioden till följd av ett fel i den programvara som ditt företag tillverkat.

För att du ska få ersättning för ekonomisk skada ska försäkringen vara i kraft vid den tidpunkten då skadan orsakats. Dessutom ska skadan ha inträffat inom försäkringens giltighetsområde.

Vi ersätter även sådana ekonomiska skador som konstateras efter det att försäkringen upphörde att gälla. En anmälan om sådana ekonomiska skador ska dock lämnas till oss inom 12 månader från dagen då försäkringen upphörde att gälla.

Exempel på ersättning: Felaktig konsultation

Företagets uppgift var att erbjuda programkonsultation till sin beställare. På grund av felaktig konsultation uppstod skador för beställaren i form av bortkastade anordningsinvesteringar och extra arbetskraftskostnader.

Från ansvarsförsäkringen för IT-företag ersatte vi skadan som orsakats beställaren. Självrisken drogs av från ersättningen.

Hur påverkar försäkringsbeloppet ersättningen?

För ett försäkringsfall ersätter vi högst det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet. För skador som konstateras under en och samma försäkringsperiod ersätter vi

 • person- och sakskador högst dubbelt det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet

 • ekonomiska skador högst till det försäkringsbelopp för ekonomiska skador som anges i försäkringsbrevet.

Ikon - idea

Även självrisken påverkar ersättningen i varje försäkringsfall. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Utför ditt företag tekniskt forsknings-, mätnings-, övervaknings- eller planeringsarbete till någon annan? Även ett litet planeringsfel kan leda till en stor skada. Se till att dina avtal är uppdaterade och förbered dig för de typiska riskerna inom branschen med ansvarsförsäkring för konsultverksamhet.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet?

Från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ersätter vi skador som företaget har ersättningsansvar för enligt de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE). Skador som orsakats beställaren ersätter vi högst upp till ett belopp som motsvarar beloppet på konsultarvode, om inte annat har avtalats skriftligen.

Dessutom är en förutsättning för ersättning att

 • ersättningsskyldigheten grundar sig på ett fel eller en försummelse i undersöknings- eller mätresultat, i kalibreringar eller programmering av maskiner och anordningar, kalkyler, ritningar, arbetsrapporter, råd eller anvisningar

 • felet eller försummelsen kan konstateras i ett skriftligt eller elektroniskt dokument som ditt företag upprättat och som hänger samman med konsultuppdraget och

 • skadan orsakats av ett fel eller en försummelse som begåtts högst tio år innan ersättningsanspråket framförs.

För att du ska få ersättning ska försäkringen vara i kraft när skadan konstateras. Konsultuppdraget ska utföras och framkomma inom försäkringens giltighetsområde.

Försäkringsbelopp och självrisk

För ett försäkringsfall ersätter vi högst det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet. För skador som konstateras under en och samma försäkringsperiod ersätter vi högst ett belopp som är två gånger större än det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Giltighetsområde

Försäkringen gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet.

Exempel på ersättning: Det förekom mätfel i konstruktionsplanen

Det förekom mätfel i konstruktionsplanen som byggnadskonstruktören gjort. På grund av mätfelen uppstod extra material- och arbetskraftskostnader för beställaren, när konstruktionerna monterades ned och monterades på nytt. Enligt de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE) är en konsult ansvarig för skador som beror på dennas fel eller försummelse. Enligt villkoren fastställs konsultens övre gräns för skadestånd i avtalet mellan konsulten och beställaren. Om det inte har fastställts, är skadeståndet högst konsultens totalarvode. Eftersom ingen övre gräns för skadestånd angavs i konstruktörens planeringsavtal, ersatte vi från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet de extra kostnader som orsakades beställaren upp till byggnadskonstruktörens totalarvode. Självrisken drogs av från ersättningen.

Exempel på ersättning: I konstruktörens hållfasthetsberäkningar för en byggnad konstaterades fel när byggnaden stod färdig

I konstruktörens hållfasthetsberäkningar för en byggnad konstaterades fel när byggnaden stod färdig. Beräkningsfelet ledde till att man var tvungen att stärka konstruktionerna med extra stödkonstruktioner. Vi betalade ut ersättning från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet till beställaren för extra kostnader i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE). Från ersättningsbeloppet drogs av försäkringstagarens självrisk.

Om du hör till företagsledningen kan du personligen bli ersättningsskyldig för en skada du orsakat företaget, dess aktieägare eller någon utomstående. Från ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse ersätter vi ekonomiska skador, för vilka den försäkrade personligen är ersättningsskyldig enligt gällande rätt.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse?

Ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse täcker den ersättningsskyldighet som enligt lag personligen kan uppstå för en medlem i företagets förvaltningsorgan. Ersättningsskyldigheten kan till exempel bero på ett felaktigt beslut eller en försummelse, som leder till en ekonomisk skada till företaget, dess aktieägare eller någon utomstående. Ersättningsskyldigheten bestäms enligt aktiebolagslagen och enligt vissa andra speciallagar som gäller förvaltningsorgans ansvar.

De försäkrade är

 • styrelsemedlemmar och förvaltningsrådets medlemmar

 • suppleanter

 • ordföranden för bolagsstämman

 • verkställande direktören och

 • verkställande direktörens ersättare.

Från försäkringen ersätter vi en förmögenhetsskada, som inte har ett samband med en person- eller sakskada. Förutsättningen för att ersättning betalas ut från försäkringen är också att

 • skadan är en följd av en handling eller försummelse som uppstått efter försäkringens begynnelsedatum och

 • att ett skriftligt ersättningsanspråk har framförts för den försäkrade under försäkringens giltighetstid.

Vi ersätter även ekonomiska skador som konstaterats efter det att försäkringen upphört. En förutsättning är, att ett skriftligt ersättningsanspråk har framförts till den försäkrade senast inom 12 månader från att försäkringen upphört och att skadan är en följd av en handling eller försummelse som begåtts under försäkringsperioden.

Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringsbeloppet som antecknats i försäkringsbrevet är maximiersättning per skada och per försäkringsperiod. Vid varje försäkringsfall har du en självrisk. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Giltighetsområde

Försäkringen gäller i Finland. Du kan använda försäkringen i ärenden som kan anhängiggöras vid en tingsrätt i Finland.

Exempel på ersättning

Ett företag köpte affärsverksamheten av en konkurrent. Köpbeslutet visade sig senare vara olönsamt. Skadestånd krävdes av styrelsemedlemmarna på grund av det dåliga affärsbeslutet. Enligt redogörelser hade styrelsemedlemmarna agerat noggrant vid beredningen av ärendet och tillräckligt övervägt olika alternativ för företaget. Därför ansågs styrelsemedlemmarna inte vara personligen ersättningsskyldiga för den förlust som uppstod till följd av beslutet. Vi ersatte från försäkringen styrelsemedlemmarnas rättegångskostnader.

Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor