Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Ansvarsförsäkringsvillkoret för IT-företag

Ansvarsförsäkringsvillkoret för IT-företag

Effektivt från 1.1.2019

Försäkringsvillkor FS310

Ansvarsförsäkring för IT-företag

Ansvarsförsäkringsvillkoret för IT-företag fastställer innehållet i ansvarsförsäkringen för IT-företag tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade verksamheten samt de nyckeltal (t.ex. lönesumma eller personantal) som meddelatsFennia och som utgör grunden för bedömning av riskens omfattning och försäkringspremien anges i försäkringsbrevet.

1 Skador som ersätts, serieskada, giltighetsområde och försäkringsbelopp

1.1 Skador som ersätts

Person- och sakskador

Försäkringen ersätter person- och sakskador som vållats någon annan i sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet eller som vållats någon annan till följd av ett fel i ett program tillverkats och lanserats av försäkringstagaren, förutsatt att skadorna konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och att försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för dem.

Ekonomiska skador

Försäkringen ersätter ekonomisk skada som vållats beställaren i sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet eller till följd av ett fel i en programprodukt som tillverkats av försäkringstagaren, förutsatt att skadan orsakats under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och att försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för den.

Skador som konstaterats efter att försäkringen upphört ersätts endast i det fall att de anmälts till Fennia inom 12 månader efter att försäkringen upphört.

Med ekonomisk skada avses en skada som inte har något samband med en person- eller sakskada.

Försäkringen ersätter också ekonomiska skador enligt dataskyddsförordningen, vilka vållats i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet och vilka är en följd av personuppgiftsbehandling som strider mot förordningen. Dessa skador ersätts upp till 25 000 euro. Försäkringen ersätter dock inte skador till följd av dataskyddsböter eller andra sanktioner. Skador enligt dataskyddsförordningen vilka konstateras under en försäkringsperiod ersätts med sammanlagt högst 50 000 euro.

1.2 Serieskada

Person- och sakskador

Skador till följd av samma händelse eller omständighet betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

Ekonomiska skador

Skador till följd av samma handling eller försummelse betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan har orsakats.

1.3 Giltighetsområde

Försäkringen gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter person- och sakskador som konstaterats och vars skadepåföljd framkommit inom försäkringens giltighetsområde.

Försäkringen ersätter ekonomiska skador som orsakats och vars skadepåföljd framkommit inom försäkringens giltighetsområde.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

1.4 Försäkringsbelopp

Person- och sakskador

Försäkringsbeloppet för person- och sakskador anges i försäkringsbrevet. För person- och sakskador som konstateras under en och samma försäkringsperiod ersätts sammanlagt högst det dubbla av det försäkringsbelopp för person- och sakskador som anges i försäkringsbrevet.

Ekonomiska skador

Försäkringsbeloppet för ekonomiska skador anges i försäkringsbrevet. För ekonomiska skador som orsakats under en och samma försäkringsperiod ersätts sammanlagt högst det försäkringsbelopp för ekonomiska skador som anges i försäkringsbrevet.

2 Ersättningsbegränsningar

Utöver ersättningsbegränsningar enligt de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 tillämpas följande begränsande villkor:

2.1 Indirekt skada

Försäkringen ersätter inte indirekt skada som produktionsavbrott eller utebliven vinst.

2.2 Skada som vållats försäkringstagaren eller arbetstagare

Försäkringen ersätter inte skada som har vållats

 • försäkringstagaren själv

 • försäkringstagarens arbetstagare eller en person som kan jämställas med honom eller henne till den del han eller hon är berättigad att få ersättning från den lagstadgade olycksfalls- eller trafikförsäkringen

 • ett företag eller en annan organisation som på basis av majoritetsinnehav eller som i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som försäkringstagaren, eller ett företag eller en organisation som omfattas av samma försäkring.

2.3 Egendom som innehas, lånas, annars utnyttjas eller sköts

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan för dennas räkning vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan

 • innehade, hade lånat eller annars utnyttjade

 • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skade prevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde, eller på annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta.

Försäkringen ersätter dock i enlighet med dessa villkor skada på egendom som försäkringstagaren hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, förvara eller på annat sätt behandla. I fråga om skador som vållats denna typ av egendom är försäkringsbeloppet per skada och försäkringsperiod högst 100 000 euro eller ett mindre försäkringsbelopp för person- och sakskador som anges i försäkringsbrevet. En ytterligare förutsättning är att skadan inte kan ersättas från någon annan försäkring.

2.4 Immateriella rättigheter

Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som är förknippade med kränkning av immateriella rättigheter eller avslöjande av affärshemligheter.

2.5 Skadeprogram

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av skadeprogram när försäkringstagaren försummat att använda eller installera datasäkerhetsuppdateringar eller ett uppdaterat eller ändamålsenligt antivirusprogram eller motsvarande.

Med skadeprogram avses till exempel trojaner, bakdörrar, virus, maskar, spion- och reklamprogram, kombinationer av dessa eller andra motsvarande program, vars syfte är att möjliggöra otillåten tillgång till program, system eller IT-miljöer eller att förstöra, radera, ändra, skada eller tillintetgöra program, maskinvaror, filer eller data.

2.6 Störande av teletrafik och orsakande av fara för informationsbehandling

Försäkringen ersätter inte skada som är förknippad med störande av teletrafik eller orsakande av fara för informationsbehandling.

2.7 Kränkning av ära, hemfrid eller privatliv

Försäkringen ersätter inte skada som är förknippad med kränkning av ära, hemfrid eller privatliv.

2.8 Avtalsenlig arbetsprestation

Försäkringen ersätter inte arbete som utförs i syfte att rätta till resultatet av ett arbete som baserar sig på ett uppdragsavtal eller att göra om arbetet i fråga. Detta gäller även i det fall att arbetet utförs av någon annan än försäkringstagaren.

2.9 Ersättningsansvar som grundar sig enbart på avtal

Försäkringen ersätter inte skada till den del ersättningsskyldigheten grundar sig på en sådan bestämmelse i uppdragsavtalet genom vilken försäkringstagaren har åtagit sig mer ansvar än han eller hon skulle ha enligt gällande rätt i samma avtalsförhållande utan en sådan avtalsbestämmelse.

2.10 Hävning av avtal

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av att avtalet mellan försäkringstagaren och beställaren hävts.

2.11 Böter eller annan liknande påföljd

Försäkringen ersätter inte böter, avtalsböter, skatt, skatteökning eller skattehöjning, gottgörelseavgifter, sanktion, konkurrensbrottsavgifter, avgifter av straffkaraktär, tullar eller avgifter som tullmyndigheten har fastställt eller andra påföljder som liknar de ovannämnda.

2.12 Försening

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av att försäkringstagarens prestation försenats eller inte utförts.

2.13 Offentliga anskaffningar

Försäkringen ersätter inte skador eller gottgörelseavgifter som orsakats av ett anbudsförfarande som avses i lagen om offentlig upphandling.

2.14 Bank-, finansierings- och placeringsverksamhet

Försäkringen ersätter inte en skada som är förknippad med bank-, finansierings- eller placeringsverksamhet.

2.15 Ansvar för underleverantörer

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av en underkonsult eller -leverantör som försäkringstagaren anlitat.

2.16 Bristfällig prestanda

Försäkringen ersätter inte skada till följd av för låg verksamhetseffekt, bristfällig prestanda eller avsaknad av avsedd effekt hos ett program eller en IT-tjänst.

2.17 Ekonomiska undersökningar och kalkyler

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av undersökningar, kalkyler eller mätningar som utförts som grund för ekonomiska beräkningar.

2.18 Störningar i allmänt datakommunikationsnät och eldistribution

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av störningar i ett allmänt datakommunikationsnät eller i allmän eldistribution.

2.19 Oförsäkrad verksamhet

Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av något annat slag av verksamhet eller produkter än vad som anges i försäkringsbrevet.

2.20 Produktansvar

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av en felaktighet i en produkt som överlämnats till någon annan och som inte är en programprodukt. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för reklamation, returnering, reparation, utbyte eller för återkallelse av en sådan produkt från marknaden.

2.21 Fastighetsägarens ansvar

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av ägande, innehav eller underhåll av en sådan fastighet som inte anges i ansvarsförsäkringens försäkringsbrev eller som inte till största delen är i försäkringstagarens egen användning eller som inte används i anslutning till sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

2.22 Fukt och översvämning

Försäkringen ersätter inte skada till följd av fukt eller av att regnvatten, smältvatten, avloppsvatten, en vattenbassäng, ett vattendrag eller hav svämmar över.

Försäkringen ersätter emellertid plötslig skada som beror på ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått i en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser. Försäkringen ersätter dock inte en översvämningsskada som orsakats av ett planerings-, mätnings- eller monteringsfel i det hustekniska systemet.

2.23 Grundvatten, brytnings- och sprängningsarbete

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • en förändring i grundvattenstånd

 • brytnings- eller sprängningsarbete eller av marksättning eller markförskjutning som uppkommit som en följd av dessa.

2.24 Miljöskador

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • att vatten, grundvatten, luft eller jordmån förorenats

 • buller, vibration, strålning, drag, värme, lukt, sot, ljus, rök, ånga, gas, damm

 • någon annan inverkan på jordmån, byggnad eller vatten.

Försäkringen ersätter emellertid plötslig skada som orsakats av ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse eller av att ett fel eller en brist plötsligt eller oförutsett uppstått i en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

Utbetalning av ersättning förutsätter dessutom att försäkringstagaren har fått kännedom om föroreningen, utsläppet eller en annan störning senast fjorton dygn efter att de börjat och har lagt fram ett skriftligt ersättningskrav till Fennia inom sextio dygn från det föroreningen, utsläppet eller störningen började.

För åtgärder för avvärjande av miljöskador och ersättning för de kostnader som de orsakar se punkterna 2.2, 3.4.2 och 4.1 i de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390.

2.25 Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skada till den del den ersätts ur en annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren tecknat.

2.26 Trafikskada

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att ett motorfordon eller en motordriven anordning har använts i trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande utländsk lag.

Försäkringen ersätter dock skador som i Finland under lastning eller lossning eller under en annan arbetsprestation drabbat ett annat motorfordon och som inte ersätts från trafikförsäkringen enligt 42 § i trafikförsäkringslagen.

Med avvikelse från punkt 2.3 ersätter försäkringen dessutom trafikskador som orsakat sakskador på en fastighet som försäkringstagaren innehar och som inte ersätts från trafikförsäkringen enligt begränsningen i 40 § i trafikförsäkringslagen (egendom som annars innehas).

Om skadan har inträffat i en stat som inte har någon gällande lagstiftning som motsvarar trafikförsäkringen i Finland, ersätter försäkringen inte en skada som har orsakats av användning av ett motorfordon eller en motordriven anordning.

2.27 Användning av båt och luftfarkost

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • användning av registreringspliktigt fartyg eller registreringspliktig båt

 • användning av luftfarkost.

3 Säkerhetsföreskrift: IT-verksamhet

Försäkringstagaren ska följa nedan nämnda säkerhetsföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet. Fennia gör samma säkerhetsföreskriftsavdrag eller avslag om iakttagandet av säkerhetsföreskriften försummats av en person eller aktör som utför en uppgift eller ett uppdrag på försäkringstagarens räkning och som vållat en skada som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för.

Nya eller ändrade program, tillämpningar och system ska testas på ett allmänt godkänt sätt innan de används i den egentliga IT-produktionen. Vid testning ska bakgrundsdata som är separerade från produktionsdata användas. När det gäller ett program, en tillämpning eller ett system som levereras till någon annan, ska mottagaren av leveransen delta i testningen och godkänna föremålet för leveransen.

Program, tillämpningar och system samt delar av dessa ska dokumenteras formbundet och med sådan exakthet som allmänt används i motsvarande system som är jämförbara med försäkringstagarens datasystem.

Försäkringstagaren ska se till att försäkringstagarens personal är behörig och har det kunnande, den erfarenhet och den utbildning som behövs för varje uppdrag. Försäkringstagaren ska se till att denna har tillräckliga personalresurser till sitt förfogande för att kunna utföra varje uppdrag. Försäkringstagaren ska ansvara för programprodukternas versioner och versionshantering.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer 0196826-7
Hemort Helsingfors
Postadress 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd