Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Ansvarsförsäkringsvillkoret för IT-företag

Ansvarsförsäkringsvillkoret för IT-företag

Gäller från och med 1.1.2022

Försäkringsvillkor FS310

Ansvarsförsäkringsvillkoret för IT-företag fastställer innehållet i ansvarsförsäkringen för IT-företag tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade verksamheten samt de nyckeltal (t.ex. lönesumma eller personantal) som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömning av riskens omfattning och försäkringspremien anges i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersätts

Person- och sakskador

Försäkringen ersätter person- och sakskador som förorsakats någon annan i sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet eller som förorsakats någon annan till följd av ett fel i ett program som tillverkats och satts i omlopp av försäkringstagaren eller den försäkrade och som konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och som försäkringstagaren eller den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Ekonomiska skador

Försäkringen ersätter ekonomisk skada som förorsakats beställaren i sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet eller till följd av ett fel i en programprodukt som tillverkats av försäkringstagaren eller den försäkrade och som inträffat under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och som försäkringstagaren eller den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Skador som konstaterats efter att försäkringen upphört ersätts endast i det fall att de anmälts till Fennia inom 12 månader efter att försäkringen upphört.

Med ekonomisk skada avses en skada som inte har något samband med en person- eller sakskada.

Försäkringen ersätter också ekonomiska skador enligt dataskyddsförordningen, vilka förorsakats i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet och vilka är en följd av personuppgiftsbehandling som strider mot förordningen. Dessa skador ersätts upp till 25 000 euro. Försäkringen ersätter dock inte skador till följd av dataskyddsböter eller andra sanktioner. Skador enligt dataskyddsförordningen vilka konstateras under en försäkringsperiod ersätts med sammanlagt högst 50 000 euro.

1.2 Serieskada

Person- och sakskador

Skador till följd av samma händelse eller omständighet betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

Ekonomiska skador

Skador till följd av samma handling eller försummelse betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan har orsakats.

1.3 Giltighetsområde

Försäkringen gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter person- och sakskador som konstaterats och vars skadepåföljd framkommit inom försäkringens giltighetsområde.

Försäkringen ersätter ekonomiska skador som orsakats och vars skadepåföljd framkommit inom försäkringens giltighetsområde.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

1.4 Försäkringsbelopp

Person- och sakskador

Försäkringsbeloppet för person- och sakskador anges i försäkringsbrevet. För person- och sakskador som konstateras under en och samma försäkringsperiod ersätts sammanlagt högst det dubbla av det försäkringsbelopp för person- och sakskador som anges i försäkringsbrevet.

Ekonomiska skador

Försäkringsbeloppet för ekonomiska skador anges i försäkringsbrevet. För ekonomiska skador som orsakats under en och samma försäkringsperiod ersätts sammanlagt högst det försäkringsbelopp för ekonomiska skador som anges i försäkringsbrevet.

Utöver ersättningsbegränsningar enligt de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 tillämpas följande begränsande villkor:

2.1 Indirekt skada

Försäkringen ersätter inte indirekta skador som produktionsavbrott eller utebliven vinst.

2.2 Skador som förorsakats försäkringstagaren, den försäkrade eller arbetstagare

Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats

 • försäkringstagaren eller den försäkrade själv

 • försäkringstagarens eller den försäkrades arbetstagare eller en person som kan jämställas med honom eller henne till den del han eller hon är berättigad att få ersättning från den lagstadgade olycksfalls- eller trafikförsäkringen

 • ett företag eller en annan organisation som på basis av majoritetsinnehav eller som i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som försäkringstagaren eller den försäkrade, eller ett företag eller en organisation som omfattas av samma försäkring.

2.3 Egendom som innehas, lånas, annars utnyttjas eller sköts

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan för dennas räkning vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan

 • innehade, hade lånat eller annars utnyttjade

 • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens eller den försäkrades verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde, eller på ett annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta.

Tilläggsskydd för egendom som är föremål för arbete och som hanteras

Försäkringen ersätter dock i enlighet med dessa villkor skador på egendom som försäkringstagaren eller den försäkrade hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera eller på ett annat sätt behandla eller som omfattas av skyddsplikten. I fråga om skador som vållats denna typ av egendom är försäkringsbeloppet per skada och försäkringsperiod högst 100 000 euro eller ett mindre försäkringsbelopp för person- och sakskador som anges i försäkringsbrevet. En ytterligare förutsättning är att skadan inte kan ersättas från någon annan försäkring som försäkringstagaren eller den försäkrade tecknat.

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av försäkringstagarens eller den försäkrades upprepade oaktsamhet.

Tilläggsskydd för hyrd fastighet eller lägenhet

Försäkringen ersätter försäkringstagarens eller den försäkrades ansvar enligt gällande rätt vid skador på byggnader, fastigheter, lokaler eller lägenheter som försäkringstagaren eller den försäkrade hyrt eller som försäkringstagaren eller den försäkrade innehar i form av ett avtal som liknar ett hyreskontrakt.

Försäkringen ersätter dock inte skador

 • på byggnader, fastigheter, lokaler eller lägenheter till följd av planerings-, grund-, monterings eller byggfel

 • till följd av vanvård eller av försummelse av servicereparationer och underhåll

 • som orsakats genom repning, stötar, nedsmutsning eller ett annat motsvarande slitage till följd av normal användning

 • som orsakats genom rost, frätning, lukt, förskämning, mögel, murknande, svampbildning, materialtrötthet, föråldrande eller motsvarande fenomen som sker gradvis

 • som orsakats av försäkringstagarens eller den försäkrades upprepade oaktsamhet.

Ersättning från utvidgningen av detta försäkringsskydd betalas bara ut till den del ersättning inte kan fås från egendomsförsäkringen. Försäkringsbeloppet för utvidgningen är 250 000 euro per skada och försäkringsperiod, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet utgör en del av försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen för IT-företag och är inte ett tillägg till det.

2.4 Immateriella rättigheter

Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som är förknippade med kränkning av immateriella rättigheter eller avslöjande av affärshemligheter.

2.5 Skadeprogram

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av skadeprogram när försäkringstagaren eller den försäkrade försummat att använda eller installera datasäkerhetsuppdateringar eller ett uppdaterat eller ändamålsenligt antivirusprogram eller motsvarande.

Med skadeprogram avses till exempel trojaner, bakdörrar, virus, maskar, spion- och reklamprogram, kombinationer av dessa eller andra motsvarande program, vars syfte är att möjliggöra otillåten tillgång till program, system eller IT-miljöer eller att förstöra, radera, ändra, skada eller tillintetgöra program, maskinvaror, filer eller data.

2.6 Störande av teletrafik och orsakande av fara för informationsbehandling

Försäkringen ersätter inte skador som är förknippad med störande av teletrafik eller orsakande av fara för informationsbehandling.

2.7 Kränkning av ära, hemfrid eller privatliv

Försäkringen ersätter inte skador som är förknippad med kränkning av ära, hemfrid eller privatliv.

2.8 Avtalsenlig arbetsprestation

Försäkringen ersätter inte arbete som utförs i syfte att rätta till resultatet av ett arbete som baserar sig på ett uppdragsavtal eller att göra om arbetet i fråga. Detta gäller även i det fall att arbetet utförs av någon annan än försäkringstagaren eller den försäkrade.

2.9 Ersättningsansvar som grundar sig enbart på avtal

Försäkringen ersätter inte skador till den del ersättningsskyldigheten grundar sig på en sådan bestämmelse i uppdragsavtalet genom vilken försäkringstagaren eller den försäkrade har åtagit sig mer ansvar än han eller hon skulle ha enligt gällande rätt i samma avtalsförhållande utan en sådan avtalsbestämmelse.

2.10 Hävning av avtal

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av att avtalet mellan försäkringstagaren och beställaren hävts.

2.11 Böter eller annan liknande påföljd

Försäkringen ersätter inte böter, avtalsböter, skatt, skatteökning eller skattehöjning, gottgörelseavgifter, sanktion, konkurrensbrottsavgifter, avgifter av straffkaraktär, tullar eller avgifter som tullmyndigheten har fastställt eller andra påföljder som liknar de ovannämnda.

2.12 Försening

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att försäkringstagarens eller den försäkrades prestation försenats eller inte utförts.

2.13 Offentliga anskaffningar

Försäkringen ersätter inte skador eller gottgörelseavgifter som orsakats av ett anbudsförfarande som avses i lagen om offentlig upphandling.

2.14 Bank-, finansierings- och placeringsverksamhet

Försäkringen ersätter inte skador som är förknippade med bank-, finansierings- eller placeringsverksamhet.

2.15 Ansvar för underleverantörer

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av en underkonsult eller -leverantör som försäkringstagaren eller den försäkrade anlitat.

2.16 Bristfällig prestanda

Försäkringen ersätter inte skador till följd av för låg verksamhetseffekt, bristfällig prestanda eller avsaknad av avsedd effekt hos ett program eller en IT-tjänst.

2.17 Ekonomiska undersökningar och kalkyler

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av undersökningar, kalkyler eller mätningar som utförts som grund för ekonomiska beräkningar.

2.18 Störningar i allmänt datakommunikationsnät och eldistribution

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av störningar i ett allmänt datakommunikationsnät eller i allmän eldistribution.

2.19 Oförsäkrad verksamhet

Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av något annat slag av verksamhet eller produkter än vad som anges i försäkringsbrevet.

2.20 Produktansvar

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av en felaktighet i en produkt som överlämnats till någon annan och som inte är en programprodukt. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för reklamation, returnering, reparation, utbyte eller för återkallelse av en sådan produkt från marknaden.

2.21 Fastighetsägarens ansvar

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av ägande, innehav eller underhåll av en sådan fastighet som inte anges i ansvarsförsäkringens försäkringsbrev eller som inte till största delen är i försäkringstagarens eller den försäkrades egen användning eller som inte används i anslutning till sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

2.22 Fukt och översvämning

Försäkringen ersätter inte skador till följd av fukt eller av att regnvatten, smältvatten, avloppsvatten, en vattenbassäng, ett vattendrag eller hav svämmar över.

Försäkringen ersätter emellertid plötsliga skador som beror på ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse eller av ett fel eller en brist som plötsligt och oförutsett uppstått i en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens eller den försäkrades ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser. Försäkringen ersätter dock inte en översvämningsskada som orsakats av ett planerings-, mätnings- eller monteringsfel i det hustekniska systemet.

2.23 Grundvatten, brytnings- och sprängningsarbete

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • en förändring i grundvattenstånd

 • brytnings- eller sprängningsarbete eller av marksättning eller markförskjutning som uppkommit som en följd av dessa.

2.24 Miljöskador

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • att vatten, grundvatten, luft eller jordmån förorenats

 • buller, vibration, strålning, drag, värme, lukt, sot, ljus, rök, ånga, gas, damm

 • någon annan inverkan på jordmån, byggnad eller vatten.

Försäkringen ersätter emellertid plötsliga skador som orsakats av ett tillfälligt eller enstaka fel eller en tillfällig eller enstaka försummelse eller av att ett fel eller en brist som plötsligt eller oförutsett uppstått i en byggnad, anläggning eller anordning av en orsak som ger upphov till försäkringstagarens eller den försäkrades ersättningsskyldighet. Dessutom förutsätts att också uppkomsten av skadan har inträffat plötsligt, oförutsett och snabbt som en följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar och inte grundar sig på en långsam, gradvis inverkan, fortlöpande handling eller försummelse eller på någon annan form av upprepade händelser.

Utbetalning av ersättning förutsätter dessutom att försäkringstagaren eller den försäkrade har fått kännedom om föroreningen, utsläppet eller en annan störning senast fjorton dygn efter att de börjat och har lagt fram ett skriftligt ersättningskrav till Fennia inom sextio dygn från det föroreningen, utsläppet eller störningen började.

För åtgärder för avvärjande av miljöskador och ersättning för de kostnader som de orsakar se punkterna 2.2, 3.4.2 och 4.1 i de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390.

2.25 Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skador som ersätts från en annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren eller den försäkrade tecknat.

2.26 Trafikskada

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att ett motorfordon eller en motordriven anordning har använts i trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande utländsk lag.

Från försäkringen ersätts dock en trafikskada som har inträffat i Finland och som enligt 40 § 2 mom. i trafikförsäkringslagen inte ersätts från trafikförsäkringen, om skadan har drabbat annan egendom som ägs av fordonets ägare eller innehavare än sådan som finns i fordonet.

Från försäkringen ersätts också en sådan trafikskada som enligt 42 § i trafikförsäkringslagen inte ersätts från trafikförsäkringen, om skadan har inträffat under lastning, lossning eller en annan arbetsprestation, om den drabbar

 • fordonets ägare, förare eller en annan person som utför arbetet i fråga medan fordonet står stilla

 • egendom som är föremål för en arbetsprestation eller ett annat fordon som deltar i verksamheten i fråga.

Försäkringen ersätter dock inte

 • skador på egendom som varit föremål för försäkringstagarens eller den försäkrades lyft-, bogserings- eller transportverksamhet

 • skador som förorsakats försäkringstagarens eller den försäkrades egendom eller egendom som anges i villkorspunkt 2.2

 • personskador till den del de ersätts med stöd av en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Med avvikelse från punkt 2.3 ersätter försäkringen dessutom trafikskador som orsakat sakskador på en fastighet som försäkringstagaren eller den försäkrade innehar och som inte ersätts från trafikförsäkringen enligt begränsningen i 40 § i trafikförsäkringslagen om egendom som annars innehas.

Om skadan har inträffat i en stat som inte har någon gällande lagstiftning som motsvarar trafikförsäkringen i Finland, ersätter försäkringen inte en skada som har orsakats av användning av ett motorfordon eller en motordriven anordning.

2.27 Användning av båt och luftfarkost

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • användning av registreringspliktigt fartyg eller registreringspliktig båt

 • användning av luftfarkost.

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa nedan nämnda säkerhetsföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet. Fennia gör samma säkerhetsföreskriftsavdrag eller avslag om iakttagandet av säkerhetsföreskriften försummats av en person eller aktör som utför en uppgift eller ett uppdrag på försäkringstagarens eller den försäkrades räkning och som förorsakat en skada som försäkringstagaren eller den försäkrade är ersättningsskyldig för.

Nya eller ändrade program, applikationer och system ska testas på ett allmänt godkänt sätt innan de används i den egentliga IT-produktionen. Vid testning ska bakgrundsdata som är separerade från produktionsdata användas. När det gäller ett program, en applikation eller ett system som levereras till någon annan, ska mottagaren av leveransen delta i testningen och godkänna föremålet för leveransen.

Program, applikationer och system samt delar av dessa ska dokumenteras formbundet och med sådan exakthet som allmänt används i motsvarande system som är jämförbara med försäkringstagarens eller den försäkrades datasystem.

Försäkringstagaren och den försäkrade ska se till att dess personal är behörig och har det kunnande, den erfarenhet och den utbildning som behövs för varje uppdrag. Försäkringstagaren och den försäkrade ska se till att denna har tillräckliga personalresurser till sitt förfogande för att kunna utföra varje uppdrag. Försäkringstagaren och den försäkrade ska ansvara för programprodukternas versioner och versionshantering.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor