Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • IT-yrityksen vastuuvakuutusehto

IT-yrityksen vastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Vakuutusehto YT310

IT-yrityksen vastuuvakuutusehto määrittelee IT-yrityksen vastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi palkkasumma tai henkilömäärä) on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Korvattavat vahingot

Henkilö- ja esinevahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut tai vakuutuksenottajan tai vakuutetun valmistaman ja liikkeelle laskeman ohjelmiston virheen toiselle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Taloudelliset vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa tai vakuutuksenottajan tai vakuutetun valmistaman ohjelmistotuotteen virheestä tilaajalle vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella aiheutettu taloudellinen vahinko, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksen päättymisen jälkeen todettuja vahinkoja korvataan vain silloin, kun niistä on ilmoitettu Fennialle 12 kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa aiheutetut tietosuoja-asetuksen mukaiset taloudelliset vahingot, jotka ovat seurausta henkilötietojen asetuksen vastaisesta käsittelystä. Nämä vahingot korvataan 25 000 euroon saakka. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tietosuojasakoista tai muista sanktioista aiheutuneita vahinkoja. Yhden vakuutuskauden aikana todettuja tietosuoja-asetuksen mukaisia vahinkoja korvataan yhteensä enintään 50 000 euroa.

1.2 Sarjavahinko

Henkilö- ja esinevahingot

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, onko vahinko todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

Taloudelliset vahingot

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on aiheutettu.

1.3 Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella.

Vakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka on todettu ja vahinkoseuraamus ilmennyt vakuutuksen voimassaoloalueella.

Vakuutuksesta korvataan taloudellisia vahinkoja, jotka on aiheutettu ja vahinkoseuraamus ilmennyt vakuutuksen voimassaoloalueella.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

1.4 Vakuutusmäärä

Henkilö- ja esinevahingot

Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on merkitty vakuutuskirjaan. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista henkilö- ja esinevahingoista korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty henkilö- ja esinevahinkojen vakuutusmäärä kaksinkertaisena.

Taloudelliset vahingot

Vakuutusmäärä taloudellisissa vahingoissa on merkitty vakuutuskirjaan. Yhden vakuutuskauden aikana aiheutetuista taloudellisista vahingoista korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty taloudellisten vahinkojen vakuutusmäärä.

Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen YT390 korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia rajoitusehtoja.

2.1 Välillinen tai epäsuora vahinko

Vakuutuksesta ei korvata välillistä tai epäsuoraa vahinkoa, kuten tuotannon keskeytystä tai saamatta jäänyttä voittoa.

2.2 Itselle tai työntekijälle aiheutettu vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu

 • vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle itselleen tai

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun palveluksessa olevalle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta

 • enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin vakuutuksenottajan tai vakuutetun kanssa samaan määräysvaltaan kuuluvalle yritykselle tai yhteisölle taikka samaan vakuutukseen sisällytetylle yritykselle tai yhteisölle.

2.3 Hallussa, lainassa, hyödyksi käytettävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan, vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

 • hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä tai

 • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

 • huolehdittavana muulla tavoin.

Lisäturva työn kohteena ja käsiteltävänä olevalle omaisuudelle

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin näiden ehtojen mukaisesti vahinko omaisuudelle, joka oli vakuutuksenottajan tai vakuutetun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai suojausvelvoitteen alaisena. Tällaiselle omaisuudelle aiheutuneen vahingon osalta vakuutusmäärä on yhtä vahinkoa ja vakuutuskautta kohti enintään 100 000 euroa tai tätä alempi henkilö- ja esinevahinkoja koskeva vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Edellytyksenä on lisäksi, ettei vahinkoa voida korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun muusta vakuutuksesta.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksenottajan tai vakuutetun toistuvasta huolimattomuudesta.

Lisäturva vuokratulle kiinteistölle tai huoneistolle

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan tai vakuutetun voimassa olevan oikeuden mukainen vastuu vahingosta, joka on aiheutunut rakennukselle, kiinteistölle, tilalle tai huoneistolle, jonka vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vuokrannut tai jota vakuutuksenottaja tai vakuutettu hallitsee vuokrasopimuksen kaltaisen sopimuksen perusteella.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka

 • aiheutuu rakennuksen, kiinteistön, tilan tai huoneiston suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennusvirheestä,

 • aiheutuu huonosta hoidosta tai huoltokorjausten tai kunnossapidon laiminlyönnistä,

 • aiheutuu naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, likaantumisesta tai muusta vastaavasta normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta,

 • aiheutuu ruostumisesta, syöpymisestä, hajusta, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä, vanhentumisesta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä,

 • aiheutuu vakuutuksenottajan tai vakuutetun toistuvasta huolimattomuudesta.

Korvausta tämän vakuutusturvan laajennuksen perusteella maksetaan vain siltä osin, kuin korvausta ei ole mahdollista saada omaisuusvakuutuksesta. Laajennuksen vakuutusmäärä on 250 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden, mikäli vakuutuskirjassa ei ole toisin ilmoitettu. Tämä vakuutusmäärä on osa toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärää, eikä ole sen lisä.

2.4 Immateriaalioikeudet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuksia, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien loukkaamiseen tai liikesalaisuuden paljastamiseen.

2.5 Haittaohjelmat

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu haittaohjelmasta, kun vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt ajantasaisen tai asianmukaisen virustorjunta- tai vastaavan ohjelmiston tai tietoturvapäivitysten käytön tai asennuksen.

Haittaohjelmalla tarkoitetaan esimerkiksi troijalaisia, takaovea, virusta, matoa, vakoilu- ja mainosohjelmaa, näiden yhdistelmää tai muita vastaavia ohjelmistoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa luvaton pääsy ohjelmistoihin, järjestelmiin taikka IT-ympäristöön taikka tuhota, poistaa, muokata, vahingoittaa tai hävittää ohjelmistoja, laitteistoja, tiedostoja tai tietoja.

2.6 Tietoliikenteen häirintä tai vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka liittyy tietoliikenteen häirintään tai vaaran aiheuttamiseen tietojen käsittelylle.

2.7 Kunnian, kotirauhan tai yksityiselämän loukkaaminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka liittyy kunnian, kotirauhan tai yksityiselämän loukkaamiseen.

2.8 Sopimuksen mukainen työsuoritus

Vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen korjaamiseksi suoritettua työtä tai työn uudelleen suorittamista siinäkään tapauksessa, että kyseisen työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja tai vakuutettu.

2.9 Yksinomaan sopimukseen perustuva korvausvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kun korvausvastuu perustuu toimeksiantosopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ottanut itselleen enemmän vastuuta kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä.

2.10 Sopimuksen purkautuminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan tai vakuutetun ja tilaajan välisen sopimuksen purkautumisesta.

2.11 Sakko tai muu sen kaltainen seuraamus

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa, sopimussakkoa, veroa, veronlisäystä tai veronkorotusta, hyvitysmaksua, sanktiota, kilpailunrikkomismaksua, rangaistusluonteista korvausta, tulleja tai tulliviranomaisen määräämiä maksuja, taikka muita edellä mainittujen kaltaisia seuraamuksia.

2.12 Viivästys

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan tai vakuutetun suorituksen viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä.

2.13 Julkiset hankinnat

Vakuutuksesta ei korvata laissa julkisista hankinnoista tarkoitetusta tarjousmenettelystä aiheutunutta vahinkoa tai hyvitysmaksua.

2.14 Pankki-, rahoitus- ja sijoitustoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka liittyy pankki-, rahoitus- tai sijoitustoimintaan.

2.15 Vastuu alihankkijoista

Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan tai vakuutetun käyttämä alikonsultin tai -hankkijan aiheuttamaa vahinkoa.

2.16 Puutteellinen suorituskyky

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu ohjelmiston tai IT-palvelun liian alhaisesta toimintatehosta, puutteellisesta suorituskyvystä tai tarkoitetun vaikutuksen puuttumisesta.

2.17 Taloudelliset tutkimukset ja laskelmat

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu taloudellisten arvioiden perustaksi tehdyistä tutkimuksista, laskelmista tai mitoituksista.

2.18 Yleisen tietoliikenneverkon ja sähkönjakelun häiriöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut yleisen tietoliikenneverkon häiriöistä tai häiriöistä yleisessä sähkönjakelussa.

2.19 Vakuuttamaton toiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu muunlaisesta toiminnasta tai tuotteista kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

2.20 Tuotevastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle luovutetun muun tuotteen kuin ohjelmistotuotteen virheellisyydestä. Vakuutus ei myöskään korvaa kustannuksia, jotka johtuvat tällaisen tuotteen reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta.

2.21 Kiinteistön omistajan vastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisen kiinteistön omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta, jota ei ole vastuuvakuutuksen vakuutuskirjaan merkitty tai josta enin osa ei ole vakuutuksenottajan tai vakuutetun omassa ja vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan liittyvässä käytössä.

2.22 Kosteus ja tulviminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, vesialtaan, vesistön tai meren tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan tai vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on taloteknisen järjestelmän suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

2.23 Pohjavesi, louhinta- ja räjäytystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • pohjaveden korkeuden muuttumisesta

 • louhinta- tai räjäytystyöstä tai niistä aiheutuvasta maanpainaumasta tai maansiirtymästä.

2.24 Ympäristövahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • veden, pohjaveden, ilman tai maaperän pilaantumisesta tai saastumisesta

 • melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, noesta, valosta, savusta, höyrystä, kaasusta, pölystä

 • muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen tai veteen.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan tai vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen Fennialle kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta katso Vastuuvakuutusten yhteiset ehdot YT390, kohdat 2.2, 3.4.2 sekä 4.1.

2.25 Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutuksenottajan muusta vastuuvakuutuksesta.

2.26 Liikennevahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa sattunut liikennevakuutuslain 40 § 2 momentissa mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, joka on aiheutunut ajoneuvon omistajan tai haltijan muulle kuin ajoneuvossa olevalle omaisuudelle.

Vakuutuksesta korvataan myös liikennevakuutuslain 42 §:ssä mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana

 • ajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajalle, kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä

 • työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle taikka tähän toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun nosto-, hinaus- tai kuljetustoiminnan kohteena olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun omalle tai ehtokohdassa 2.2 mainitulle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa

 • henkilövahinkoa siltä osin kuin se korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen perusteella.

Poiketen kohdasta 2.3 vakuutuksesta korvataan lisäksi liikennevahinko, josta on aiheutunut esinevahinko vakuutuksenottajan tai vakuutetun hallinnassa olevalle kiinteistölle ja jota ei korvata liikennevakuutuksesta liikennevakuutuslain 40 §:n muutoin hallinnassa olevaa omaisuutta koskevan rajoituksen perusteella.

Jos vahinko on tapahtunut valtiossa, jossa ei ole voimassa Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä.

2.27 Veneen ja ilma-aluksen käyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käytöstä

 • ilma-aluksen käyttämisestä.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava jäljempänä mainittuja suojeluohjeita sekä vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä (Yritysturvan yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 mukaisesti). Fennia tekee saman suojeluohjevähennyksen tai epäyksen, mikäli suojeluohjetta on laiminlyönyt henkilö tai taho, joka tekee tehtävää tai toimeksiantoa vakuutuksenottajan tai vakuutetun lukuun ja jonka aiheuttamasta vahingosta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on korvausvastuussa.

Uudet tai muutetut ohjelmat, sovellukset ja järjestelmät pitää testata yleisesti hyväksytyllä tavalla ennen kuin niitä käytetään varsinaisessa IT tuotannossa. Testauksissa on käytettävä tuotantotiedoista erillisiä taustatietoja. Toiselle toimitettavan ohjelman, sovelluksen tai järjestelmän osalta pitää toimituksen vastaanottajan osallistua testaukseen ja hyväksyä toimituksen kohde.

Ohjelmat, sovellukset ja järjestelmät sekä niiden osat pitää dokumentoida määrämuotoisesti ja sillä tarkkuudella, jota yleisesti käytetään vastaavissa vakuutuksenottajan tai vakuutetun tietojärjestelmiin verrattavissa järjestelmissä.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun pitää huolehtia siitä, että sen palveluksessa oleva henkilökunta on pätevää ja omaa kuhunkin toimeksiantoon tarvittavan tietotaidon, kokemuksen ja koulutuksen. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun pitää huolehtia, että sillä on käytössään riittävät henkilöstöresurssit kunkin toimeksiannon suorittamiseksi. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun pitää huolehtia ohjelmistotuotteiden versioinnista ja versiohallinnasta.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet