Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagsskyddets avbrottsförsäkringar för företag - broschyr

Företagsskyddets avbrottsförsäkringar för företag - broschyr

Gäller från och med 1.8.2022

Trygga företagets fortsatta verksamhet i undantagssituation

Redan en mindre egendomsskada kan orsaka en stor ekonomisk skada om företagets normala verksamhet avbryts. Till exempel en bränd eller vattenskada i företagets lokaler eller en skada på en produktionsmaskin kan äventyra företagets verksamhet. Även ett olycksfall som en nyckelperson i företaget råkar ut för kan leda till att verksamheten avbryts.

Med avbrottsförsäkringar för verksamhet hjälper vi dig att gardera dig mot risker och trygga företagets fortsatta verksamhet. Avbrottsförsäkringen för företagsverksamhet kan tecknas tillsammans med egendomsförsäkringen. Ta även del av produktbroschyren för egendomsförsäkringar.

Observera!

I den här broschyren ger vi exempel på hur skador ersätts i olika situationer. Vi löser dock alltid ersättningsbarheten individuellt för varje enskilt fall, med beaktande av fallets särdrag.

Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Avbrottsförsäkringen hjälper dig att säkra företagets fortsatta verksamhet. Redan en mindre egendomsskada kan orsaka en stor ekonomisk skada om företagets normala verksamhet avbryts. Från avbrottsförsäkringen ersätter vi bidragsförluster och extra kostnader som orsakas företaget till följd av att verksamheten avbryts.

Ikon - idea

Vi beviljar en avbrottsförsäkring tillsammans med en egendomsförsäkring. Med avbrottsförsäkringen kan företaget säkra affärsverksamhetens resultat om egendomen drabbas av en skada som ersätts, exempelvis en bränd eller en läckageskada.

Företagets affärsverksamhet kan avbrytas om den lösa egendomen, byggnaden eller lokalen drabbas av en sakskada som förhindrar användning av egendomen.

Verksamheten kan också avbrytas om en fast anställd som arbetar på företaget råkar ut för en olycka, med följden att personen dör eller blir arbetsoförmögen.

Man kan avbrottsförsäkra företagets hela affärsverksamhet, affärsverksamhet som idkas på ett namngivet verksamhetsställe eller affärsverksamhet som idkas med en enskild maskin eller en maskingrupp.

Vi ersätter företagets förlorade bidrag och extra kostnader för högst den försäkrade avbrottstiden. Avbrottstiden är en sammanhängande tidsperiod som börjar när en sakskada uppstår eller ett olycksfall inträffar.

Om reparation eller återanskaffning av den förstörda egendomen försenas, kan avbrottstiden som ersättas bli kortare. Vi ersätter avbrottskostnader för högst en begränsad avbrottstid om förseningen beror på försäkringstagaren eller på en bristfällig egendomsförsäkring eller på att renoveringen eller nyuppförandet av byggnaden kräver det undantag som avses i markanvändnings- och bygglagen.

Om företagets affärsverksamhet avbryts på grund av förstörda data, datafiler och dataprogram, är avbrottstiden högst 14 dygn. Avbrottstiden är sammanhängande och börjar från den tidpunkt en sakskada har uppstått.

Vid avbrott i affärsverksamhet till följd av epidemi börjar avbrottstiden då myndigheten meddelar en föreskrift som begränsar verksamheten. Vid avbrott i affärsverksamhet till följd av epidemi upphör avbrottstiden senast 14 dygn efter upphävandet av verksamhetsbegränsningen.

Från försäkringen ersätter vi inte skador som orsakats av sjukdomar, epidemi eller epidemiförorening. Försäkringen omfattar inte heller avbrottsskador som orsakas av arbetstagarnas frånvaro på grund av epidemi. Från en epidemiförsäkring ersätts inte heller avbrottsskador som orsakas av att offentliga rum, såsom restauranger, simhallar, skolor eller gym, stängs med ett myndighetsbeslut.

Läs mer om epidemiförsäkring på broschyren för företagsskyddets egendomsförsäkringar.

Med en avbrottsförsäkring förbereder man sig på ett eventuellt framtida avbrott i verksamheten. Därför gäller det att vid försäkringsbeloppen för avbrottsförsäkringen ta hänsyn till affärsverksamhetens utveckling, så att försäkringsbeloppen motsvarar omfattningen av affärsverksamheten som skulle ha uppnåtts under en framtida avbrottstid om avbrottet inte hade ägt rum.

Beloppet för en avbrottsskada beräknas enligt minskningen av omsättningen. Som belopp för förlust av bidrag beräknas högst en så stor del av försäkringsbeloppet för bidraget som minskningen av omsättningen under avbrottstiden är av den omsättning som skulle ha uppnåtts under avbrottstiden utan sakskadan eller olycksfallet. Vid beräkning av beloppet för omsättningen och bidragsandelen används realiserade värden från föregående räkenskapsperioder som grund med beaktande av konstaterad utveckling av affärsverksamheten. Från ersättningen som betalas ut dras av de eventuella inbesparade kostnader som beror på begränsning av skadan.

Exempel på ersättning: Maskinskada orsakad av åskväder

Ett företag har en företagsavbrottsförsäkring i händelse av brand, storm, inbrott och läckage samt en skadeavbrottsförsäkring i händelse av att vissa specificerade maskiner går sönder. Som objekt för avbrottsförsäkringarna är avbrottsförsäkringsbidraget.

En av de specificerade maskinerna i skadeavbrottsförsäkringen gick sönder till följd av överspänning till följd av åskväder. Skadan avbröt företagets verksamhet delvis så att alla leveranser inte kunde genomföras med följd att omsättningen minskade och företaget förlorade avbrottsförsäkringsbidrag.

Vi ersatte det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget från skadeavbrottsförsäkringen. I ersättningsbeloppet beaktade vi den självrisk försäkringstagaren valt. Avbrottet till följd av att maskinen gick sönder skulle inte ha ersatts från Företagsavbrottsförsäkringen (brand, storm, inbrott och läckage).

Avbrottsförsäkringar är egendomsavbrottsförsäkring, leveransavbrottsförsäkring och olycksfallsavbrottsförsäkring.

 • Egendomsavbrottsförsäkring ger skydd då en sakskada orsakar avbrott i affärsverksamheten.

 • Leveransavbrottsförsäkring ger skydd för företaget då affärspartners företagsverksamhet avbryts till följ av en egendomsskada.

 • Med olycksfallsavbrottsförsäkring kan företaget förbereda sig på att en arbetstagare i en central roll blir arbetsoförmögen eller råkar ut för en olycka med följden att personen dör. Från försäkringen ersätter vi bidragsförlusten som företaget drabbats av samt de kostnader som orsakas av att anställa en vikarie.

Vad ersätts från egendomsavbrottsförsäkring?

Från egendomsavbrottsförsäkring ersätts ett sådant avbrott i företagets affärsverksamhet som har ett direkt orsakssamband med en sakskada. Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att den skadade lösa egendomen eller lokalen har försäkrats mot avbrott. Dessutom förutsätts att sakskadan kan ersättas även enligt villkoren för egendomsförsäkring.

Om avbrottsförsäkringen täcker företagets hela egendom, är det fråga om företagsavbrottsförsäkring. Avbrottsförsäkringen kan också väljas så att försäkringsskyddet för maskiner som är av stor betydelse för kontinuiteten i affärsverksamheten är mer omfattande än skyddet för övrig egendom. Du kan exempelvis försäkra en verktygsmaskin med en försäkring mot skada och med en skadeavbrottsförsäkring, även om den övriga egendomen för företaget är försäkrad med en brandförsäkring.

Sakskador på fordon, färdmedel eller motorredskap ersätts endast om dessa har angetts som avbrottsförsäkrade omsättningstillgångar. Avbrottsförsäkring ansluten till fordonsförsäkring ersätter skador som vållats på fordon, färdmedel och motorredskap.

Vad ersätts från leveransavbrottsförsäkring?

Från leveransavbrottsförsäkring ersätter vi avbrott som beror på att samarbetspartnern till ditt företag drabbats av en egendomsskada vilket lett till avbrott i affärsverksamheten. En direkt sakskada kan gälla samarbetspartnerns lösa egendom eller lokaler.

En förutsättning för ersättning är att samarbetspartnern är separat utnämnd i försäkringsbrevet. Dessutom förutsätts att sakskadan kan ersättas enligt villkoren för egendomsförsäkringen som anslutits till avbrottsförsäkringen, om egendomen är försäkrad.

En affärspartner kan vara en varuleverantör, underleverantör eller kund som har direkta affärsförbindelser med försäkringstagaren. Företagets leverantör av el, gas, värme eller vatten ingår i leveransavbrottsförsäkringen endast om detta separat överenskommits och angetts i försäkringsbrevet.

Exempel på ersättning: På grund av en bränd blev underleverantörens komponentleverans försenad

Ett företag anlitade en underleverantör, vars lokaler förstördes i en brand. Till följd av branden kunde underleverantören inte leverera komponenter som var viktiga för företagets verksamhet. Detta ledde till att företagets omsättning minskade och företaget förlorade avbrottsförsäkringsbidrag.

Företaget hade försäkrat sitt avbrottsförsäkringsbidrag med en leveransavbrottsförsäkring i händelse av brand hos underleverantören i fråga. Vi ersatte det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget från leveransavbrottsförsäkringen. I ersättningsbeloppet beaktade vi den självrisk försäkringstagaren valt.

Vad ersätts från olycksfallsavbrottsförsäkring?

Från olycksfallsavbrottsförsäkring ersätter vi avbrott som beror på olycksfallsrelaterad arbetsoförmåga hos en person anställd av företaget. Personen i fråga ska höra till försäkringstagarens fast anställda personal och omfattas av en avbrottsförsäkring. Till avbrottsersättning berättigar inte ett olycksfall eller en skada till följd av en avbrottsförsäkrad persons sjukdom eller kroppsskada eller psykiska följder av ett olycksfall.

En förutsättning för ersättning är att avbrottet är en direkt följd av en förlust av en arbetsinsats som gjorts i Finland. Ett olycksfall eller dödsfall som leder till att en arbetsinsats går förlorad kan hända var som helst.

Från olycksfallsavbrottsförsäkring betalar vi ut ersättning för högst tre månader efter att olycksfallet inträffat. Maximiersättning är 3 000 euro i månaden.

Vid beräkning av skadebeloppet avdras från beloppet för det förlorade avbrottsförsäkringsbidraget de kostnader som inbesparats under avbrott i affärsverksamheten och som ingår i avbrottsförsäkringsbidraget, om kostnaderna inte behövt utbetalas eller om de ersatts från någon annan försäkring eller med stöd av något annat system. Sådana kostnader kan t.ex. vara den avbrottsförsäkrade personens lön inklusive bikostnader.

Ett olycksfall som ger rätt till avbrottsersättning är en plötslig, oväntad, yttre händelse genom vilken den avbrottsförsäkrade personen ofrivilligt drabbas av en kroppsskada. Som olycksfall betraktas även följande händelser som inträffat utan den försäkrades förskyllan:

 • drunkning

 • värmeslag

 • solsting

 • förfrysning

 • skador till följd av tryckförändringar

 • gasförgiftning

 • förgiftning som orsakats av ett ämne som förtärts av misstag

 • smärttillstånd som omedelbart uppkommit i en muskel eller sena till följd av en enskild kraftansträngning och rörelse och för vilken läkarvård givits inom 7 dygn från smärttillståndets början.

Exempel på ersättning: Anställning av ersättare efter olycksfall

En anställd hos ett företag föll och skadade sitt ben när han var på väg till arbetet. Han var sjukskriven i två månader.

Företagets omsättning förblev på normal nivå, eftersom man lyckades anställa en vikarie för tiden för arbetsoförmågan. Från olycksfallsavbrottsförsäkringen ersatte vi de extra kostnader som uppkom då företaget anställde vikarien. Vid beräkning av de extra kostnaderna beaktades den ersättning som betalats ut till företaget från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Om man inte hade lyckats anställa en vikarie och företagets omsättning hade minskat, skulle vi ha ersatt bidragsförlusten som företaget drabbats av.

Vid beräkning av ersättningsbelopp tar vi hänsyn till den självrisk som försäkringstagaren valt.

Observera! Det allmänna innehållet om alla försäkringar som ingår i Företagsskyddet finns i den gemensamma produktbroschyren för egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor