Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan keskeytysvakuutukset - esite

Yritysturvan keskeytysvakuutukset - esite

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Turvaa yritystoimintasi jatkuvuus poikkeustilanteessa

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksesi normaali toiminta keskeytyy. Esimerkiksi yrityksesi tiloissa sattuva tulipalo, vesivahinko tai tuotantokoneen rikkoutuminen voivat vaarantaa yrityksesi toiminnan. Myös avainhenkilön tapaturva voi johtaa yrityksesi toiminnan keskeytymiseen.

Yritystoiminnan keskeytysvakuutuksilla autamme sinua varautumaan riskeihin ja turvaamaan yrityksesi jatkuvuuden. Yritystoiminnan keskeytysvakuutuksen voit ottaa yhdessä omaisuusvakuutuksen kanssa. Tutustu myös omaisuusvakuutusten tuote-esitteeseen.

Huom!

Tässä esitteessä annamme esimerkkejä vahinkojen korvattavuudesta erilaisissa tilanteissa. Ratkaisemme tapaukset kuitenkin aina niiden erityispiirteiden perusteella.

Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Keskeytysvakuutus auttaa varmistamaan yrityksesi toiminnan jatkumisen. Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa suuren taloudellisen vahingon, jos yrityksesi normaali toiminta keskeytyy. Korvaamme keskeytysvakuutuksesta katemenetyksiä ja ylimääräisiä kuluja, joita yrityksellesi aiheutuu, kun sen toiminta keskeytyy.

Ikoni - idea

Myönnämme keskeytysvakuutuksen yhdessä omaisuusvakuutuksen kanssa. Keskeytysvakuutuksen avulla yritys voi turvata liiketoimintansa tuloksen, jos omaisuudelle sattuu korvattava vahinko, esimerkiksi tulipalo tai vuotovahinko.

Yrityksesi liiketoiminta voi keskeytyä, jos irtaimistolle, rakennukselle tai toimitilalle tapahtuu esinevahinko, joka estää omaisuuden käytön.

Toiminta voi keskeytyä myös, jos yrityksesi palveluksessa olevalle vakinaiselle henkilöstölle sattuu tapaturma, joka johtaa kuolemaan tai työkyvyttömyyteen.

Keskeytysvakuutettuna voi olla yrityksen koko liiketoiminta, nimetyssä toimipaikassa harjoitettava liiketoiminta tai yksittäisellä koneella tai koneryhmällä harjoitettava liiketoiminta.

Korvaamme yrityksesi menetettyä katetta ja ylimääräisiä kuluja enintään vakuutetulta keskeytysajalta. Keskeytysaika on yhtenäinen ajanjakso, joka alkaa esinevahingon tai tapaturman sattumisesta.

Jos tuhoutuneen omaisuuden korjaaminen tai jälleenhankinta viivästyy, korvattava keskeytysaika voi lyhentyä. Korvaamme keskeytyksen enintään rajatulta keskeytysajalta, jos viivästys johtuu vakuutuksenottajasta, puutteellisesta omaisuusvakuutuksesta tai siitä, että rakennuksen korjaaminen tai uudelleen rakentaminen edellyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua poikkeamista.

Kun yrityksesi liiketoiminta keskeytyy atk-tietojen, -tiedostojen ja -ohjelmien tuhoutumisen takia, keskeytysaika on enintään 14 vuorokautta. Keskeytysaika on yhtenäinen, ja se alkaa esinevahingon tapahtumisesta.

Epidemiasta aiheutuneessa liiketoiminnan keskeytyksessä keskeytysaika alkaa siitä, kun viranomainen antaa toimintaa rajoittavan määräyksen. Epidemiaan liittyvä keskeytysaika päättyy viimeistään 14 vuorokautta sen jälkeen, kun toiminnanrajoitus poistetaan.

Vakuutuksesta emme korvaa taudeista, epidemiasta tai epidemiasaastumisesta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutus ei kata myöskään keskeytysvahinkoja, jotka aiheutuvat epidemian aiheuttamista työntekijöiden poissaoloista. Epidemiavakuutuksesta emme korvaa myöskään niitä keskeytysvahinkoja, jotka johtuvat, kun yleisiä tiloja, kuten ravintoloita, uimahalleja, kouluja ja kuntosaleja, suljetaan viranomaispäätöksillä.

Tutustu tarkemmin epidemiavakuutukseen Yritysturvan omaisuusvakuutusten esitteestä.

Keskeytysvakuutuksella varaudutaan mahdolliseen liiketoiminnan keskeytykseen tulevaisuudessa. Tämän vuoksi keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärissä tulee ottaa huomioon liiketoiminnan kehitys niin, että vakuutusmäärät vastaavat sitä liiketoiminnan laajuutta, joka olisi tulevaisuudessa olevana keskeytysaikana toteutunut, jos keskeytystä ei olisi tapahtunut.

Keskeytysvahingon määrä arvioidaan liikevaihdon vähenemisen perusteella. Katemenetyksen määräksi lasketaan enintään niin suuri osa katteen vakuutusmäärästä kuin liikevaihdon väheneminen keskeytysaikana on siitä liikevaihdosta, joka olisi keskeytysaikana toteutunut ilman keskeytyksen aiheuttaneen esinevahingon tai tapaturman sattumista. Kun arvioidaan liikevaihdon ja kateosuuden määrää, käytetään perusteena edellisten tilikausien toteutuneita arvoja ja otetaan huomioon todettavissa ollut liiketoiminnan kehitys. Maksettavasta korvauksesta vähennetään mahdollisesti vahingon rajoittamisesta johtuvat säästyneet kulut.

Korvausesimerkki: Ukonilman aiheuttama konerikko

Yrityksellä on yrityskeskeytysvakuutus palon, myrskyn, murron ja vuodon varalta ja lisäksi rikkokeskeytysvakuutukset nimettyjen koneiden rikkoutumisen varalta. Keskeytysvakuutusten kohteena on keskeytysvakuutuskate.

Yksi nimetyistä rikkokeskeytysvakuutetuista koneista rikkoutui ukonilmasta aiheutuneen ylijännitteen vuoksi. Rikkoutuminen keskeytti yrityksen toiminnan osittain niin, että kaikkia toimituksia ei pystytty hoitamaan, jolloin liikevaihto väheni ja yritys menetti keskeytysvakuutuskatetta.

Korvasimme keskeytysvakuutuskatteen menetyksen rikkokeskeytysvakuutuksen perusteella. Korvauksessa otimme huomioon vakuutuksenottajan valitseman omavastuun. Rikkoutumisen seurauksena syntynyttä keskeytystä ei olisi korvattu Yrityskeskeytysvakuutuksesta (palo, myrsky, murto ja vuoto).

Keskeytysvakuutuksia ovat omaisuuskeskeytysvakuutus, riippuvuusvakuutus ja tapaturmakeskeytysvakuutus.

 • Omaisuuskeskeytysvakuutus antaa turvaa, kun esinevahinko johtaa yrityksesi toiminnan keskeytymiseen.

 • Riippuvuuskeskeytysvakuutus antaa yrityksellesi turvaa, kun liikekumppaninne yritystoiminta keskeytyy omaisuusvahingon takia.

 • Tapaturmakeskeytysvakuutuksella yrityksesi voi varautua keskeisen työntekijän työkyvyttömyyteen tai kuolemaan johtavaan tapaturmaan. Korvaamme vakuutuksesta yrityksellesi aiheutuneen katemenetyksen ja palkkakustannukset, jotta voitte palkata sijaisen.

Mitä omaisuuskeskeytysvakuutus korvaa?

Omaisuuskeskeytysvakuutuksesta korvaamme yrityksesi liiketoiminnan keskeytyksen, joka johtuu suoranaisesta esinevahingosta. Korvauksen edellytyksenä on, että vahingon kohteena ollut irtaimisto tai toimitila on vakuutettu keskeytyksen varalta. Lisäedellytyksenä on, että esinevahinko olisi korvattavissa myös omaisuusvakuutuksen ehtojen perusteella.

Jos keskeytysvakuutus kattaa yrityksesi koko omaisuuden, kyse on yrityskeskeytysvakuutuksesta. Keskeytysvakuutus voidaan valita myös siten, että joidenkin liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeiden koneiden vakuutusturva on laajempi kuin muun omaisuuden turva. Voit esimerkiksi vakuuttaa työstökoneen rikkovakuutuksella ja rikkokeskeytysvakuutuksella, vaikka muu yrityksesi omaisuus olisi vakuutettu palovakuutuksella.

Ajoneuvon, kulkuvälineen tai moottorityökoneen esinevahingot korvaamme vain, jos ne merkitty keskeytysvakuutetuksi vaihto-omaisuudeksi. Ajoneuvovakuutukseen liitetty keskeytysvakuutus korvaa ajoneuvoille, kulkuvälineille ja moottorityökoneille sattuneita keskeytysvahinkoja.

Mitä riippuvuuskeskeytysvakuutus korvaa?

Riippuvuuskeskeytysvakuutuksesta korvaamme keskeytyksen, joka johtuu yrityksesi liikekumppanin omaisuusvahingosta johtuvasta toiminnan keskeytymisestä. Suoranainen esinevahinko voi kohdistua liikekumppaninne irtaimeen omaisuuteen tai toimitiloihin.

Korvauksen edellytyksenä on, että liikekumppaninne on erikseen nimetty vakuutuskirjassa. Lisäedellytyksenä on, että esinevahinko olisi korvattavissa keskeytysvakuutukseen liitetyn omaisuusvakuutuksen ehtojen perusteella, jos omaisuus olisi vakuutuksen kohteena.

Liikekumppani voi olla vakuutuksenottajaan suorassa liikesuhteessa oleva tavarantoimittaja, alihankkija tai asiakas. Yrityksesi sähkön, kaasun, lämmön tai veden toimittaja sisältyy riippuvuuskeskeytysvakuutukseen vain, jos niin on erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty.

Korvausesimerkki: Tulipalo viivästytti alihankkijan komponenttitoimituksia

Yrityksen alihankkijan toimitilat tuhoutuivat tulipalossa. Palon vuoksi yritys ei saanut alihankkijalta omalle toiminnalleen tärkeitä komponentteja, joten sen omat toimitukset estyivät, liikevaihto väheni ja yritys menetti keskeytysvakuutuskatetta.

Yritys oli vakuuttanut keskeytysvakuutuskatteensa riippuvuuskeskeytysvakuutuksella kyseisen alihankkijan palon varalta. Korvasimme keskeytysvakuutuskatteen menetyksen riippuvuuskeskeytysvakuutuksen perusteella. Korvauksessa otimme huomioon vakuutuksenottajan valitseman omavastuun.

Mitä tapaturmakeskeytysvakuutus korvaa?

Tapaturmakeskeytysvakuutuksesta korvaamme keskeytyksen, joka johtuu yrityksesi palveluksessa olevan henkilön tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä. Kyseisen henkilön tulee kuulua vakuutuksenottajan vakituiseen henkilökuntaan ja olla keskeytysvakuutettuna. Keskeytyskorvaukseen ei oikeuta tapaturma tai vamma, joka on aiheutunut keskeytysvakuutetun henkilön sairaudesta, ruumiinviasta tai tapaturman psyykkisistä seurauksista.

Korvauksen edellytyksenä on, että keskeytys on suoranainen seuraus Suomessa tehdyn työn työpanoksen menettämisestä. Työpanoksen menettämisen aiheuttava tapaturma tai kuolema voi sattua missä tahansa.

Maksamme tapaturmakeskeytysvakuutuksesta korvausta enintään kolmen kuukauden ajalta tapaturman sattumisesta, ja enimmäiskorvausmäärä on 3 000 euroa kuukaudessa.

Kun vahingon määrä lasketaan, menetetyn keskeytysvakuutuskatteen määrästä vähennetään liiketoiminnan keskeytymisaikana säästyneet keskeytysvakuutuskatteeseen sisältyvät kulut, jos niitä ei ole tarvinnut maksaa tai jos ne on korvattu jostain muusta vakuutuksesta tai järjestelmästä. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi keskeytysvakuutetun henkilön palkka sivukuluineen.

Keskeytyskorvaukseen oikeuttava tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu keskeytysvakuutetun henkilön tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös keskeytysvakuutetun henkilön tahtomatta sattunutta

 • hukkumista

 • lämpöhalvausta

 • auringonpistosta

 • paleltumista

 • vammautumista, joka aiheutuu paineen vaihtelusta

 • kaasumyrkytystä

 • myrkytystä, joka aiheutuu erehdyksessä nautitusta aiheesta

 • voimanponnistuksesta tai liikkeestä välittömästi aiheutunutta lihaksen tai jänteen kipeytymistä, johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vuorokauden kuluessa kipeytymisestä.

Korvausesimerkki: Sijaisen palkkaaminen tapaturmatilanteessa

Yrityksen työntekijä kaatui työmatkalla ja loukkasi jalkansa. Hän joutui olemaan poissa töistä kahden kuukauden ajan.

Työntekijälle saatiin palkattua sijainen työkyvyttömyyden ajaksi, joten yrityksen liikevaihto säilyi normaalilla tasolla. Tapaturmakeskeytysvakuutuksesta korvasimme sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet ylimääräiset kulut. Ylimääräisiä kuluja laskettaessa otettiin huomioon yritykselle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettu korvaus. Jos sijaista ei olisi onnistuttu palkkaamaan ja yrityksen liikevaihto olisi vähentynyt, olisimme korvanneet yritykselle aiheutuneen katemenetyksen.

Korvauksen määrää laskettaessa otamme huomioon vakuutuksenottajan valitseman omavastuun.

Huom! Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet