Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan omaisuusvakuutukset - esite

Yritysturvan omaisuusvakuutukset - esite

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Turvaa yrityksesi omaisuusvahinkojen varalta

Palo, myrsky tai murto. Elämä on välillä ennakoimatonta, ja odottamattomat tapatumat voivat aiheuttaa yrityksellesi suuria taloudellisia menetyksiä. Omaisuusvakuutuksillamme vakuutat yrityksesi irtainta omaisuutta ja rakennuksia monenlaisten vahinkojen varalle.

Omaisuusvakuutukset kannattaa täydentää keskeytysvakuutuksilla. Näin turvaat myös liiketoimintasi jatkuvuuden tilanteessa, jossa yritystäsi on kohdannut vakava omaisuusvahinko. Tutustu myös keskeytysvakuutusten tuote-esitteeseen.

Huom!

Tässä esitteessä annamme esimerkkejä vahinkojen korvattavuudesta erilaisissa tilanteissa. Ratkaisemme tapaukset kuitenkin aina niiden erityispiirteiden perusteella.

Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Omaisuusvakuutuksista korvaamme yrityksesi vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneita suoranaisia esinevahinkoja. Suoranainen esinevahinko tarkoittaa sitä, että omaisuutta menetetään, tuhoutuu tai vaurioituu välittömästi vakuutustapahtuman yhteydessä.

Omaisuusvakuutusten korvaukset määräytyvät vakuutussopimuksesi ehtojen, erityisehtojen ja omaisuuden suojeluohjeiden mukaisesti. All risks -vakuutuksesta korvaamme kaikki yrityksellesi äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta syntyneet suoranaiset esinevahingot, joita ei ole vakuutusehdoissa erikseen rajattu korvauksen ulkopuolelle.

Omaisuusvakuutuksia ovat:

 • Palovakuutus

 • Myrskyvakuutus

 • Murtovakuutus

 • Ryöstövakuutus

 • Ilkivaltavakuutus

 • Sieppausvakuutus

 • Vuotovakuutus

 • Tulvavakuutus

 • Epidemiavakuutus

 • Talotekniikan rikkovakuutus

 • Ulkoinen rikkovakuutus

 • Rikkovakuutus

 • All risks -vakuutus

 • Kavallus- ja petosvakuutus

 • Rikosvakuutus

Palo- ja myrskyvakuutus antavat yrityksesi omaisuudelle välttämättömimmän turvan. Niiden lisäksi tarvitset murto-, ryöstö-, ilkivalta- ja vuotovakuutuksen, jos haluat yrityksen yleisimmät omaisuusriskit kattavan turvan. Rikkoutumisvakuutusten avulla voit laajentaa turvaasi omaisuusriskien varalta vieläkin kattavammaksi.

Omaisuusriskit

Kun tarvitset vain välttämättömimmän turvan

 • Myrsky

 • Palo

Plus-merkki ja viiva

+ Kun tarvitset yleisimmät omaisuusriskit kattavan turvan

 • Vuoto

 • Ilkivalta

 • Ryöstö

 • Murto

Plus-merkki ja viiva

+ Kun tarvitset omaisuusriskejä laajasti kattavan turvan

 • Rikkoutuminen

Omaisuusvakuutuksella voit vakuuttaa yrityksesi rakennuksia ja irtainta omaisuutta. Vakuutuskohteena vakuutettuun rakennukseen kuuluvat kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikka. Yrityksesi vakuutuksen laajuus määritellään vakuutusehdoissa ja merkitään vakuutuskirjaan.

Kaikille omaisuusvakuutuksille on yhteistä, että suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai muusta vastaavasta virheestä aiheutuneita vahinkoja ei yleensä korvata. Omaisuusvakuutuksesta ei lisäksi korvata lainkaan vahinkoa,

 • joka on aiheutunut tiedoille, tiedostoille tai ohjelmille, ellei tietojenkäsittelylaite tai tietoväline ole vahingoittunut samassa yhteydessä

 • josta joku muu on vastuussa takuun tai muun vastaavan sitoumuksen perusteella tai joka korvataan jonkin erityislain perusteella tai kun vakuutettu on tavaran valmistaja tai myyjä, ja vahinko kuuluu alalla käytettävän takuun piiriin

 • joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana tai joka liittyy tällaiseen tapahtumaan

 • joka on aiheutunut ydinvastuulaissa kuvatusta vahingosta riippumatta siitä missä ydinvahinko on tapahtunut

 • joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Voit vakuuttaa yrityksesi omaisuuseriä niin, että niillä on euromääräinen vakuutusmäärä. Tällöin vakuutusmäärän tulee vastata kyseisen omaisuuserän koko vakuutusarvoa.

Voit vaihtoehtoisesti vakuuttaa yrityksesi omaisuutta tunnuslukujen perusteella, joita ovat yrityksen toimiala, liikevaihto, palkkasumma ja työntekijöiden lukumäärä. Tunnuslukupohjaisissa vakuutuksissa omaisuuserillä on seuraavat enimmäiskorvausmäärät sekä säilytystapa ja voimassaoloaluerajoitukset:

 • toimitilan rakennelmat ja asennukset: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa

 • irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvat tiedot, tiedostot, ohjelmat, piirustukset, arkistot, mallit ja muotit: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa

 • irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvat jalokivet, jalometalli-, arvo-, taide- ja antiikkiesineet: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa. Yksittäisen esineen osalta korvauksen määrä on kuitenkin enintään 5 000 euroa.

 • vakuutuksenottajan omistamat rahat, arvopaperit ja maksuvälineet: ryöstön varalta yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa tai tällaisen vakuutuspaikan ja rahalaitoksen välisen kuljetuksen aikana

 • vakuutuksenottajan omistamat rahat, arvopaperit ja maksuvälineet: murron ja palon varalta vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa säilytystavasta riippuen seuraavasti:

  • lukituissa, lattiaan tai seinään valmistajan ohjeen mukaisesti kiinnitetyssä, standardin EN 1143 mukaan vähintään luokkaan 2 testatuissa kassakaapeissa yhteensä enintään 10 000 euroa

  • lukituissa, lattiaan pulttaamalla kiinnitetyissä kassa- ja paloturvakaapeissa yhteensä enintään 5 000 euroa

  • lukitussa, rahojen säilyttämiseen tarkoitetussa tilassa tai kaapissa, ei kuitenkaan kassakoneessa, yhteensä enintään 2 000 euroa

 • asiakkaiden omaisuus: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa edellyttäen, että vakuutuksenottaja on vastuussa omaisuudesta ja että korvausta ei voi saada muun vakuutuksen tai sitoumuksen perusteella

 • lainattu tai vuokrattu omaisuus: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa edellyttäen, että vakuutuksenottaja on vastuussa omaisuudesta ja että korvausta ei voi saada muun vakuutuksen tai sitoumuksen perusteella

 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevien työntekijöiden vaatteet ja henkilökohtaiset käyttöesineet: yhteensä enintään 1 000 euroa työntekijää kohti vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa edellyttäen, että korvausta ei voi saada muun vakuutuksen tai sitoumuksen perusteella. Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole rahat, arvopaperit, maksuvälineet, jalokivet, jalometalli-, taide-, antiikki- ja arvoesineet.

Mitä palovakuutus korvaa?

Korvaamme palovakuutuksesta vakuutetulle omaisuudellesi aiheutuneita esine- ja omaisuusvahinkoja, jotka johtuvat:

 • irti päässeestä tulesta

 • suorasta salamaniskusta

 • sammutuslaitteiston laukeamisesta

 • lämmityslaitteesta tai tulisijasta äkillisesti ja arvaamattomasti nousseesta noesta

 • höyryn tai kaasun äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ylipaineesta

 • räjähdysaineiden räjähtämisestä.

Mitä myrskyvakuutus korvaa?

Myrskyvakuutuksesta korvaamme vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen esinevahingon, joka on suoranainen seuraus

 • myrskystä, syöksyvirtauksesta, trombista tai niiden kaatamasta puusta tai irrottamasta muusta esineestä

 • vahinkopaikalla puhaltaneen paikallisen myrskytuulen aiheuttamasta vesistön vedenpinnan noususta

 • raesateesta.

Ikoni - idea

Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

Mitä murtovakuutus korvaa?

Murtovakuutuksesta korvaamme vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneita suoranaisia esinevahinkoja, kun

 • irtain omaisuus on anastettu murtautumalla lukkoja tai rakenteita rikkoen vakuutuskirjaan merkittyyn omaisuuden säilytystilaan, joka on suojattu ja lukittu murtosuojeluohjeen mukaisesti

 • irtain omaisuus on anastettu rikkomalla tai työkalua käyttäen irrottamalla rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen kiinnitetyn ja lukitun omaisuuden kiinnitys ja lukitus, kun kiinnitys ja lukitus on tehty valmistajan tai Fennian antaman kirjallisen ohjeen mukaisesti

 • lukittavalla umpiohjaamolla varustettu ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtautumalla lukittuun umpiohjaamoon ja murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus yli 5 000 kiloa painava

 • omalla konevoimalla liikkuva ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

Rakennuksen ulkopuolelta anastetun omaisuuden osalta korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että

 • omaisuus on ollut murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisessa lukitussa kontissa tai

 • omaisuus on ollut kiinnitetty ja lukittu rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen tai vetoajoneuvoon murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti tai

 • ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on ollut lukittuna murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti tai

 • kyseessä on valmistajan tai Fennian kirjallisen ohjeen mukaisesti rakennukseen tai rakenteeseen kiinnitetty valaisin tai valvontakamera tai vastaava varuste, jota ei voi ilman työkalua irrottaa.

Ikoni - idea

Murtovakuutuksesta emme voi korvata kadotettua tai unohdettua omaisuutta emmekä vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä.

Mitä ryöstövakuutus korvaa?

Korvaamme ryöstövakuutuksesta ryöstössä menettämäsi, vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden. Ryöstöllä tarkoitetaan omaisuuden anastamista siten, että henkilöön kohdistuu väkivaltaa tai sen uhka.

Jos ryöstön aikaa, paikkaa ja tekijää ei voi määritellä, emme voi maksaa korvausta ryöstövakuutuksesta. Ryöstövakuutuksesta emme voi myöskään korvata kadotettua tai unohdettua omaisuutta tai sellaista vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä.

Mitä ilkivaltavakuutus korvaa?

Korvaamme ilkivaltavakuutuksesta vakuutetulle omaisuudellesi äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen esinevahingon, joka on suoranainen seuraus ilkivallasta. Ilkivallalla tarkoitetaan toisen omaisuuden tahallista vahingoittamista.

Ilkivaltavakuutuksesta korvaamme myös ajoneuvon törmäämisestä syntyvän omaisuusvahingon, jos sen aiheuttaja jää tuntemattomaksi.

Mitä sieppausvakuutus korvaa?

Sieppausvakuutuksesta korvaamme vakuutetulle, jatkuvan silmälläpidon alaisena olevalle omaisuudelle sieppaamisesta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon. Sieppaamisella tarkoitetaan omaisuuden anastamista, jonka aika, paikka ja tekijä ovat yksilöitävissä ja joka havaitaan välittömästi tapahtumapaikalla.

Ikoni - idea

Sieppausvakuutuksesta emme korvaa kadotettua tai unohdettua omaisuutta emmekä vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä.

Mitä vuotovakuutus korvaa?

Vuotovakuutuksesta korvaamme vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti nesteen, höyryn tai kaasun vuodosta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

Vuodolla tarkoitetaan nesteen, höyryn tai kaasun vuotamista äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

 • rikkoutuneesta tai toimimattomasta putkistosta

 • putkistoon kiinteästi liitetystä säiliöstä tai näiden liitoksesta

 • putkistoon kiinteästi liitetystä altaasta tai näiden liitoksesta

 • putkistoon kiinteästi tai hyväksytyllä, paineen kestävällä letkuliitoksella liitetystä käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta.

Mitä tulvavakuutus korvaa?

Tulvavakuutuksesta korvaamme vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen esinevahingon, joka on suoranainen seuraus Suomessa tapahtuneesta

 • patoturvallisuuslain mukaisen pysyvän padon tai kanavan sulkurakenteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vaurioitumisesta

 • poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta, vesistötulvasta tai merivesitulvasta tai näiden yhdistelmästä siten, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai sen rakenteisiin tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytyspaikkaan suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että

  • sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa tai

  • vesistö tai meri on vahinkopaikalla noussut vedenkorkeuteen, jonka esiintymistodennäköisyys on vahinkopaikalla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Ikoni - idea

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa.

Mitä epidemiavakuutus korvaa?

Epidemiavakuutuksesta korvaamme kuluja, jotka aiheutuvat, kun epidemiaa ja tarttuvia tauteja rajoitetaan vakuutuskirjaan merkityssä toimitilassa. Rajoittamisen tulee olla suoranainen seuraus pakottavasta, kirjallisesta viranomaismääräyksestä, joka perustuu voimassa olevaan tartuntatautilakiin (1986/583) tai eläintautilakiin (1980/55).

Epidemiavakuutus emme korvaa rakennuksen tai rakennelman purkamista, korjaamista tai uudelleen rakentamista. Korvaamme seuraavat, määritellyt kulut:

 • vakuutuksen kohteena olevan, puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutettuun toimintaan käytettävän, puhdistettavaksi määrätyn rakennuksen tai rakennuksessa sijaitsevan toimitilan puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden hävityskulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo.

Jos rakennus, jossa vakuutuksenottajan toimitila sijaitsee, ei ole vakuutuksen kohteena, toimitilan puhdistus- ja desinfiointikuluina korvaus on enintään 100 euroa toimitilan neliömetriä kohti. Toimitilan puhdistus- ja desinfiointikuluja ei korvata siltä osin, kuin näistä kuluista voi saada korvausta rakennuksen vakuutuksesta.

Kaikkien samasta epidemiasta aiheutuneiden vahinkojen korvausmäärät ovat

 • yhdelle vakuutuksenottajalle enintään 1 000 000 euroa

 • kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

Ikoni - idea

Saman kalenterivuoden aikana todetuista epidemioista aiheutuneita vahinkoja korvaamme kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

Jos korvattavaksi määritettyjen kulujen yhteenlaskettu määrä ylittää edellä mainitut, kaikille vakuutuksenottajille yhteensä korvattavat enimmäismäärät, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa.

Mitä talotekniikan rikkovakuutus korvaa?

Talotekniikan rikkovakuutuksesta korvaamme suoranaiset esinevahingot, joka ovat aiheutuneet vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen talotekniikan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta.

Talotekniikkaan kuuluvat rakennuksen käyttöä palvelevat, kiinteästi asennetut

 • sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet

 • vedenjakelu-, sprinkleri- ja viemäröintilaitteet

 • valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus ja säätölaitteet

 • hissit ja liukuportaat

 • tavaraliikenteeseen tarkoitetut liike-, tuotanto- ja varastotilojen ulko-ovet.

Talotekniikkaan luetaan lisäksi rakennuksessa ja tontilla olevat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt yleiseen liittymään saakka.

Mitä ulkoinen rikkovakuutus korvaa?

Korvaamme ulkoisesta rikkovakuutuksesta omaisuutesi äkillisen ja ennalta-arvaamattoman rikkoutumisen. Rikkoutumisen tulee johtua ulkoisesta syystä, kuten kaatumisesta, tieltä suistumisesta tai veteen uppoamisesta.

Korvaamme ulkoisesta rikkovakuutuksesta sekä omaisuudellesi aiheutuneet suoranaiset esinevahingot että kohtuulliset nosto-, puhdistus- ja korroosionestokulut.

Poikkeuksena on vahinkotilanne, jossa ajoneuvo tai moottorityökone uppoaa veteen. Ne voimme korvata ulkoisesta rikkovakuutuksesta vain silloin, jos uppoaminen johtuu tieltä suistumisesta tai virallisen lossin tai yhteysaluksen uppoamisesta.

Mitä rikkovakuutus korvaa?

Korvaamme rikkovakuutuksesta omaisuutesi äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen. Rikkoutumisen tulee johtua muusta kuin ulkoisesta syystä, esimerkiksi ylijännitteestä, alijännitteestä, oikosulusta tai maasulusta.

Rikkovakuutuksesta korvaamme myös pakasteiden tuotevahinkoja, jotka määritellään pakasteasetuksessa. Näitä ovat tuotevahingot, jotka aiheutuvat jäätelön ja mehujään sulamisesta, kylmäsäilytettävien elintarvikkeiden ja lääkkeiden lämpenemisestä tai jäätymisestä sekä vähittäiskaupassa kylmäsäilytettävien juomien ja kasvien jäätymisestä.

Vahingon tulee olla suoranainen seuraus

 • rikkovakuutuksella vakuutetun kylmälaitteen, lämmityslaitteen tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta

 • jäähdytysaineen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotamisesta

 • vakuutuksenottajan toimitilanaan käyttämän rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta

 • ennalta ilmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa.

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneen vahingon korvaamme vain silloin, kun vahinko on sattunut vakuutuskirjaan merkityssä, kiinteässä sijaintipaikassa.

Mitä All risks -vakuutus korvaa?

All risks -vakuutuksesta korvaamme vakuutetulle omaisuudellesi äkillisesti ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Näitä ovat:

 • Sulamisesta, lämpenemisestä ja jäätymisestä aiheutuneet vahingot

 • Taudeista aiheutuneet vahingot

 • Tulvasta aiheutuneet vahingot

 • Rikosvahingot

 • Vuokranantajan rakennukselle aiheutuneet vahingot.

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneet vahingot

All risks -vakuutuksesta korvaamme All risks -vakuutettujen pakasteiden ja kylmätuotteiden ja muiden tiettyä, rajattua säilytyslämpötilaa vaativien tuotteiden ennalta arvaamattoman turmeltumisen, joka on suoranainen seuraus

 • äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta lämpötilan noususta tai laskusta

 • jäähdytysaineen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotamisesta.

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneen vahingon korvaamme vain, kun vahinko on sattunut vakuutuskirjaan merkityssä, kiinteässä sijaintipaikassa.

Taudeista aiheutuneet vahingot

All risks -vakuutuksesta korvaamme seuraavat määritetyt kulut, kun ne ovat suoranainen seuraus viranomaisen voimassaolevan tartuntatautilain (1986/583) tai eläintautilain (1980/55) perusteella antamasta, vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa sijaitsevaa toimitilaa koskevasta, pakottavasta, kirjallisesta määräyksestä, jolla rajoitetaan tarttuvien tautien leviämistä (epidemia) ja vakuutuksenottajan toimintaa:

 • vakuutuksen kohteena olevan, puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutettuun toimintaan käytettävän, puhdistettavaksi määrätyn rakennuksen tai rakennuksessa sijaitsevan toimitilan puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden hävityskulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo.

Jos rakennus, jossa vakuutuksenottajan toimitila sijaitsee, ei ole vakuutuksen kohteena, toimitilan puhdistus- ja desinfiointikuluina korvaamme enintään 100 euroa toimitilan neliömetriä kohti. Toimitilan puhdistus- ja desinfiointikuluja emme korvaa siltä osin, kuin näistä kuluista voi saada korvausta rakennuksen vakuutuksesta.

Samasta epidemiasta aiheutuneita kaikkia vahinkoja korvaamme

 • yhdelle vakuutuksenottajalle enintään 1 000 000 euroa

 • kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

Ikoni - idea

Saman kalenterivuoden aikana todetuista epidemioista aiheutuneita vahinkoja korvaamme kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

Jos korvattavaksi määritettyjen kulujen yhteenlaskettu määrä ylittää edellä mainitut, kaikille vakuutuksenottajille yhteensä korvattavat enimmäismäärät, alennamme kaikkia korvauksia samassa suhteessa.

Tulvasta aiheutuneet vahingot

All risks -vakuutuksesta korvaamme vakuutetulle omaisuudellesi äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus Suomessa tapahtuneesta

 • patoturvallisuuslain mukaisen pysyvän padon tai kanavan sulkurakenteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vaurioitumisesta

 • poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta, vesistötulvasta tai merivesitulvasta tai näiden yhdistelmästä siten, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai sen rakenteisiin tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytyspaikkaan suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että

  • sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa tai

  • vesistö tai meri on vahinkopaikalla noussut vedenkorkeuteen, jonka esiintymistodennäköisyys on vahinkopaikalla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Ikoni - idea

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa.

Rikosvahingot

All risks -vakuutuksesta korvattavan varkausvahingon korvauksen edellytyksenä on jokin seuraavista:

 • Irtain omaisuus on anastettu murtautumalla vakuutuskirjaan merkityn murtosuojeluohjeen mukaisesti suojattuun ja lukittuun omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen.

 • Irtain omaisuus on anastettu rikkomalla tai työkalua käyttäen irrottamalla rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen kiinnitetyn ja lukitun omaisuuden kiinnitys ja lukitus, kun kiinnitys ja lukitus on tehty valmistajan tai Fennian antaman kirjallisen ohjeen mukaisesti.

 • Lukittavalla umpiohjaamolla varustettu ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtautumalla lukittuun umpiohjaamoon ja murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

 • Yli 5 000 kiloa painava, omalla konevoimalla liikkuva ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

 • Omaisuus on anastettu ryöstämällä tai sieppaamalla.

Kun omaisuus on anastettu rakennuksen ulkopuolelta muutoin kuin ryöstämällä tai sieppaamalla, korvauksen edellytyksenä on lisäksi jokin seuraavista:

 • Omaisuus on ollut murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisessa lukitussa kontissa.

 • Omaisuus on ollut kiinnitetty ja lukittu rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen tai vetoajoneuvoon murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti.

 • Ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on ollut lukittuna murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti.

 • Kyseessä on valmistajan tai Fennian kirjallisen ohjeen mukaisesti rakennukseen tai rakenteeseen kiinnitetty valaisin tai valvontakamera tai vastaava varuste, jota ei voi ilman työkalua irrottaa.

Vuokranantajan rakennukselle aiheutuneet vahingot

Korvaamme All risks -vakuutuksesta yrityksesi toimitilaan tehdyn murron tai rakennukseen kohdistuneesta ilkivallasta aiheutuneet vahingot. Toimitilojen tulee sijaita vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Korvaamme ilkivallasta aiheutuneet vahingot, vaikka rakennus ei olisikaan vakuutuksenottajan omistama ja vakuuttama. Korvaus kuitenkin edellyttää, ettei rakennuksen omistaja ole lain tai sopimuksen perusteella kunnossapitovastuussa. Lisäksi edellytyksenä on, ettei vahinkoa korvata jostain muusta vakuutuksesta. Ilkivallasta oville, lukoille, ikkunoille sekä seinä-, lattia- ja kattorakenteille aiheutuneiden vahinkojen enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa.

Mitä kavallus- ja petosvakuutus korvaa?

Kavallus

Kavallusvakuutuksesta korvaamme kavallusrikoksesta vakuutetulle toiminnalle aiheutuneen taloudellisen vahingon. Kavallusrikos määritellään rikoslain 28. luvun 4–6 pykälissä.

Korvauksen edellytyksenä on, että

 • vahinko on seuraus vakuutuskauden aikana tehdystä kavallusrikoksesta

 • kavallus on kohdistunut vakuutuksenottajan varallisuuteen tai irtaimeen omaisuuteen

 • kavaltaja oli kavallusrikoksen tehdessään vakuutuksenottajan palveluksessa

 • tapahtumasta on tehty rikosilmoitus

 • vahinko on todettu ja ilmoitettu kirjallisesti Fennialle sen vakuutuskauden aikana, jona rikos on tehty tai seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tietoväärennöksellä aiheutettu petos

Petosvakuutuksesta korvaamme vakuutetussa toiminnassa vakuutuksenottajalle aiheutuneen taloudellisen vahingon, joka on aiheutettu petosrikoksella. Petosrikos määritellään rikoslain 36 luvun 1–3 pykälissä.

Korvauksen edellytyksenä on, että

 • vahinko on seuraus vakuutuskauden aikana tehdystä petosrikoksesta

 • petos on aiheutettu tietoja syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla tai tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla siten, että on saatu aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristyminen

 • teon tarkoituksena on ollut saavuttaa itselle tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä

 • petosrikoksen tekijä oli rikoksen tehdessään vakuutuksenottajan palveluksessa

 • tapahtumasta on tehty rikosilmoitus

 • vahinko on todettu ja ilmoitettu kirjallisesti Fennialle sen vakuutuskauden aikana, jona rikos on tehty tai seuraavan 12 kuukauden aikana.

Mitä rikosvakuutus korvaa?

Rikosvakuutus on tarpeellinen kaikenkokoisille yrityksille. Se antaa yrityksellesi suojaa ulkopuolisten ja omien työntekijöiden tekemien rikosten varalle. Rikoksia voidaan tehdä esimerkiksi valelaskujen avulla, luottokorttitietoja anastamalla tai kavaltamalla yhtiön tileiltä rahaa.

Rikosvakuutus kattaa, vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukaisesti, seuraavia Suomen rikoslaissa määritellyillä rikoksilla yrityksellesi aiheutettuja, välittömiä taloudellisia vahinkoja:

 • kavallus

 • petos

 • väärennös

 • rahanväärennys

 • väärän rahan käyttö

 • luottamusaseman väärinkäyttö sekä

 • kiristys.

Korvaamme rikosvakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman johdosta myös

 • kolmannelle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja, joista olet työnantajana vahingonkorvausvastuussa

 • julkisuuden hallintaan liittyviä, mainevaikutusten pienentämisestä aiheutuneita kuluja. Vakuutus kattaa etukäteen hyväksymämme asiantuntijan käytöstä aiheutuneita kohtuullisia ja tarpeellisia kuluja enintään kahden kuukauden ajalta vahingon havaitsemisesta ja enintään 10 000 euroon asti.

Vakuutuksesta maksettava korvaus edellyttää, että vahinko on aiheutettu ja havaittu vakuutuskauden aikana. Havaitusta rikoksesta on aina tehtävä rikosilmoitus poliisille. Jos kyseessä on asianomistajarikos, on vakuutetun vaadittava rangaistusta teosta.

Ikoni - idea

Ilmoita meille vahingosta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vakuutuskauden päättymisestä.

Korvaamme yhdestä vakuutustapahtumasta enintään sen vakuutusmäärän, joka on merkitty vakuutuskirjaasi. Jokaisessa vakuutustapahtumassa sinulla on omavastuu. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaasi.

Vakuutus kattaa vakuutuskirjaan merkityille yhtiöille aiheutuneet vahingot riippumatta siitä, missä rikos tapahtuu. Huomaa, että korvausta voidaan maksaa vain, jos rikos on rangaistava myös vakuutetun yhtiön kotipaikassa sovellettavan lain mukaan silloin, kun yhtiön kotipaikka on muu kuin Suomi.

Korvausesimerkki: Vahingonkorvaus valelaskurikoksessa

Yritys osti leasing-sopimuksella tuotannollisessa toiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita. Leasing-maksut laskutettiin kuukausittain paperilaskulla. Lasku varastettiin yrityksen postilaatikosta, ja tilalle toimitettiin aitoa vastaava lasku, jossa oli väärä tilinumero. Yhtiö maksoi laskun väärälle tilille.

Kun leasing-yhtiö muistutti maksamattomasta laskusta, yhtiö joutui maksamaan laskun uudelleen oikealle tilille. Vakuutuksesta korvattiin väärälle tilille maksetun laskun summa, josta oli vähennetty omavastuu.

Korvausesimerkki: Kavallusrikoksen korvaaminen

Yrityksen oli toimitettava asiakkaalleen sopimuksen mukaisesti varaosia tuotannollisessa toiminnassa käytettävään koneeseen. Varaosat olivat pienikokoisia ja arvokkaita. Kirjanpidon mukaan osia piti olla varastossa riittävästi, mutta varastossa työskentelevät henkilöt olivat myyneet osat omaan lukuunsa. Kun yritys ei pystynyt toimittamaan osia sopimuksen mukaisesti, yrityksen asiakas tilasi tarvittavat varaosat toiselta toimijalta. Korvasimme rikosvakuutuksesta kavalletun omaisuuden päivänarvon mukaan. Korvauksesta vähennettiin omavastuu. Menetetystä liiketoiminnasta aiheutunutta vahinkoa rikosvakuutus ei kattanut.

Omaisuusvakuutusten korvaus perustuu omaisuuden vakuutusmäärään. Vakuutusmäärä merkitään vakuutuskirjaasi. Vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus yhdestä vakuutustapahtumasta.

Ikoni - idea

Omaisuuden vakuutusmäärän perusteena voi olla käypä arvo, jälleenhankinta-arvo, päivänarvo, tai erikseen sovittu ensivastuun arvo. Omaisuuden vakuutusarvoa käytetään vahingon ja korvauksen määrää laskettaessa.

Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden arvonlisäverotonta myyntihintaa välittömästi ennen vahinkoa, ja siihen vaikuttaa omaisuuden ikä, kunto ja käyttötapa. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa sitä rahamäärää, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai ominaisuuksiltaan vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään se, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn vuoksi. Ensivastuussa määritellään erikseen sovittu vakuutusmäärä, joka on samalla enimmäiskorvausmäärä.

Korvausesimerkki: Jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon määritteleminen

Kun laite hankittiin kolme vuotta sitten, sen ostohinta oli 800 euroa. Tänään vastaavanlaisilla ominaisuuksilla olevan laitteen voi saada 400 eurolla. Näin laitteen jälleenhankinta-arvoksi määritetään ostohinnan sijaan 400 euroa.

Päivänarvossa taas huomioidaan se, että omaisuuden arvo alenee iän, käytön tai käyttökelpoisuuden takia. Kolme vuotta vanhan laitteen päivänarvo on alentunut lähes puoleen, koska kyseiset laitteet nykyisellään kestävät alle kymmenen vuoden käyttöä. Jos laite haluttaisiin vakuuttaa päivänarvosta, sen arvoksi tulisi vakuutukseen määrittää noin 250 euroa.

Omaisuusvakuutuksen korvaus perustuu päivänarvoon, jos omaisuuden käypä arvo on vähemmän kuin 50 prosenttia sen jälleenhankinta-arvosta. Ajoneuvon, kulkuvälineen tai moottorityökoneen korvaus perustuu aina käypään arvoon.

Korvaus perustuu jälleenhankinta-arvoon, jos omaisuuden käypä arvo on vähintään 50 prosenttia sen jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksenottajan ilmoittaman jälleenhankinta-arvo pitää sisältää omaisuuden korjaamis- tai hankkimiskulut sekä kuljetus- ja asennuskulut. Myös korjauskelvottomaksi tuhoutuneen omaisuuden purku-, raivaus- ja hävityskulut kuljetus- ja käsittelykuluineen sisältyvät jälleenhankinta-arvoon. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää jälleenhankintaa kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskulut. Jos ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone korjataan, vahingon määrä on kuitenkin enintään käypä arvo. Jos ajoneuvoa, kulkuvälinettä tai moottorityökonetta ei korjata, vahingon määrä on käyvän arvon ja jäännösarvon erotus.

Vahingon määrä lasketaan aina käyvästä arvosta tai ikävähennykset huomioiden päivänarvosta arvonlisäverottomana, jos omaisuutta ei korjata tai sen tilalle hankita uutta omaisuutta. Korjaamisen tai uuden omaisuuden hankkimisen tulee tapahtua kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksiin liittyy suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja rajoittaa niiden laajuutta. Suojeluohjeet ovat osa vakuutussopimusta.

Vakuutuksenottajan on saatettava suojeluohjeet kaikkien toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden tietoon ja valvottava, että nämä noudattavat suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja noudattamatta jättäminen on vaikuttanut vahingon syntyyn tai laajuuteen, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.

Huom! Yritysturvan kaikkia vakuutuksia koskevat yleiset tekstit löydät Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutusten koontiesitteestä.

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet