Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkring mot skada

Försäkring mot skada

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS115

Försäkring mot skada

Villkoret för försäkring mot skada fastställer innehållet i försäkringen mot skada tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Objekt och försäkringsbelopp för försäkringen mot skada anges i försäkringsbrevet.

1 Skador som ersätts

1.1 Inre skada

Försäkringen ersätter när den försäkrade egendomen plötsligt och oförutsett går sönder och detta är en direkt följd av någonting annat än påverkan av en faktor utanför den försäkrade egendomen.

Därtill ersätter försäkringen nödvändiga kostnader för att lokalisera skadan, kostnader för att öppna och tillsluta konstruktioner samt jordgrävnings- och fyllningskostnader som orsakas av reparation av en ovan beskriven skada.

1.2 När egendom gått sönder till följd av elfenomen

Försäkringen ersätter när försäkrad egendom plötsligt och oförutsett går sönder och detta är en direkt följd av överspänning, underspänning, kortslutning eller jordslutning.

Därtill ersätter försäkringen nödvändiga kostnader för att lokalisera skadan, kostnader för att öppna och tillsluta konstruktioner samt jordgrävnings- och fyllningskostnader som orsakas av reparation av en ovan beskriven skada.

1.3 Skador orsakade av smältning, värmning eller frysning

En skada som orsakats av smältning, värmning eller frysning ersätts endast om den skett på en fast förläggningsort som anges i försäkringsbrevet. Från försäkringen ersätts inte skada som orsakats av att egendom som finns utomhus, som transporteras eller förflyttas smält, blivit varm eller frusit.

Försäkringen ersätter skada på produkten när frysvaror enligt förordningen om djupfrysta livsmedel, glass och saftglass som omfattas av försäkringen smält, livsmedel och läkemedel som omfattas av försäkringen och som ska förvaras kallt blivit varma eller frusit och när drycker och växter som omfattas av försäkringen och som i detaljhandeln ska förvaras kallt frusit, och detta är en direkt följd av

 • att en kylanordning eller värmeanordning eller värmeregleringsanordning som försäkrats med försäkringen mot skada plötsligt och oförutsett gått sönder

 • att kylvätska plötsligt och oförutsett läckt ut

 • att en värme- eller värmeregleringsanordning i en byggnad som försäkringstagaren använder som sin lokal plötsligt och oförutsett gått sönder

 • ett avbrott i el-, fjärrvärme- eller gasdistributionen som inte meddelats på förhand.

Som livsmedel som ska förvaras kallt betraktas i enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning (förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler) lättfördärvliga livsmedel vars förvaringstemperatur är högst 8 °C.

Dessutom ersätts från försäkringen skada som beror på frysning när försäkrad lös egendom och husteknik i en försäkrad byggnad gått sönder, såvida frysningen varit en omedelbar och oundviklig följd av att värme- eller värmeregleringsanordningen i byggnaden plötsligt och oförutsett gått sönder eller av ett avbrott i el-, fjärrvärme- eller gasdistributionen som inte meddelats på förhand.

2 Ersättningsbegränsningar

Försäkringen ersätter inte

 • skada som vållats omsättningstillgångar av någon annan orsak än sådan smältning, värmning eller frysning som fastställs som ersättningsbar i punkt 1.3

 • om installerade sanitetsanordningar, vattenarmaturer, bubbelpooler eller simbassänger eller anordningar till dessa gått sönder

 • om en murad eldstad, rökkanal eller skorsten gått sönder

 • skada som orsakats av att ett dräneringssystem eller ett annat system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • skada som orsakats av att en grävd eller borrad brunn, jordvärmesystemets borrhål eller ett annat motsvarande borrhål täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • skada som orsakats av för stor eller liten fuktighet, för högt eller lågt tryck eller för mycket eller lite ljus

 • skada som orsakats av tillväxt- eller utvecklingsstörning eller av en egenskap hos ämnet eller godset

 • skada som vållats en byggnad av snöns eller isens rörelser eller tyngd

 • vätska, ånga eller gas som gått till spillo till följd av läckage och inte heller ökad energiförbrukning

 • skada som orsakats av en förändring i grundvattenståndet, tjäle eller andra rörelser i marken eller av att grunden satt sig eller gått sönder

 • skada som orsakats av att material slitits, försämrats på naturlig väg, bränts sönder eller av en annan egenskap hos materialet eller av att en egenskap hos det gått förlorad

 • skada som orsakats av långvarig inverkan (t.ex. fördärvning, skråmor, smuts, avlagringar, fällningar, pannsten, rost, korrosion, spänningskorrosion, svampbildning)

 • skada som orsakats av mögel eller lukt

 • skada som orsakats av att monterings-, bruks-, service- eller säkerhetsanvisningen för försäkrad egendom inte iakttagits eller av att servicen försummats

 • skada som orsakats av att föraren av ett fordon, färdmedel eller motorredskap eller av att användaren av en lyftanordning eller transportör inte haft den utbildning och det tillstånd som uppgiften kräver

 • skada som den försäkrade har framkallat när han eller hon har kört ett fordon, färdmedel eller motorredskap eller använt en lyftanordning eller transportör i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen eller användningen va minst 1,2 promille eller han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft

 • skada som orsakats av för stor eller liten olje- eller kylvätskemängd eller av bristfällig cirkulation eller av ett felaktigt eller olämpligt bränsle

 • skada som orsakats av ett programmeringsfel, ett felaktigt eller oändamålsenligt dataprogram eller av felaktig lagring av uppgifter

 • skada på försäkrad egendom på grund av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnadseller monteringsfel eller på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller på grund av ett arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen

 • skada som orsakats av

  • brand, rök, sot, utlösning av en släckningsanläggning eller ett direkt blixtnedslag

  • explosion

  • storm, hagelskur eller översvämning

  • inbrott, rån, skadegörelse eller stöld

  • ett vilt djur, ett skadedjur eller en insekt

  • växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

3 Åldersavdrag

Vid beräkningen av skadebeloppet till följd av att maskiner, anordningar, utrustningar och system gått sönder görs från kostnaderna för reparation och återanskaffning och för öppning och tillslutning av konstruktioner i samband med att skadan lokaliseras och repareras samt från jordgrävnings- och fyllningskostnaderna ett avdrag som grundar sig på åldern hos egendomen som gått sönder. Avdraget görs med undantag för ibruktagningsåret och det därpå följande året för varje påbörjat kalenderår enligt följande:

 • datorer och kontorsautomationsanordningar inklusive kringutrustningar och kablar 20 % per år

 • höghastighetsmaskiner för bearbetning inklusive styranordningar, kablar och utrustningar 15 % per år

 • datakommunikationsutrustningar och andra datorbaserade styr-, regler- och övervakningsanordningar och -system inklusive kablar 10 % per år

 • kassa- och våganordningar och -system inklusive kablar 10 % per år

 • ljud- och bildinspelnings-, återgivnings-, behandlings- och förstärkaranordningar samt ljusanordningar 10 % per år

 • mät-, undersöknings- och vårdanordningar 10 % per år

 • motorredskap 8 % per år

 • schaktnings- och byggmaskiner och -anordningar 8 % per år

 • torkar och ånggeneratorer 8 % per år

 • kyl- och värmepumpar och kyl- och värmekompressorer inklusive regleranordningar 10 % per år

 • värmerör och -paneler samt andra maskiner och anordningar som används för uppvärmning, avkylning och luftkonditionering inklusive reglage och kablar 6 % per år

 • värmekablar och varmvattenberedare inklusive regleranordningar 6 % per år

 • elmotorer, generatorer, transformatorer och solpaneler inklusive reglage och kablar 6 % per år

 • underjordiska behållare och rör i anslutning till dem 6 % per år

 • övriga maskiner, anordningar, behållare, rörnät, kablar och installationer av ledningar i anslutning till husteknik i en byggnad 3 % per år

 • övriga maskiner, anordningar, behållare, rörnät, kablar och installationer av ledningar 6 % per år.

Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Om maskinen, anordningen, utrustningen, systemet eller en del av den eller det har den livslängd eller bruksmängd som tillverkaren fastställt och enligt vilken maskinen, anordningen, utrustningen, systemet eller en del av den eller det förlorar sitt värde snabbare än det ovan fastställda åldersavdraget, tillämpas ett åldersavdrag som bygger på den livslängd eller bruksmängd som tillverkaren fastställt.

4 Höjd självrisk

4.1 Kostnader för förflyttning av en maskin eller anordning

Om en maskin eller anordning som hör till anläggningstillgångarna eller annars tagits i bruk inte har planerats för att ständigt förflyttas och skadan orsakas när en sådan maskin eller anordning förflyttas, är självrisken 25 procent av beloppet för skadan på maskinen eller anordningen som förflyttats, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

Höjd självrisk tillämpas inte om förflyttningen har ett direkt samband med reparation av en sakskada som ersätts från försäkringen.

Om maskinen eller anordningen förflyttas till ett nytt försäkringsställe, ska nedmontering, transport och nyinstallation av maskinen försäkras separat.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor