Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT115 Rikkovakuutus

YT115 Rikkovakuutus

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutusehto YT115

Rikkovakuutusehto määrittelee rikkovakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia), omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Rikkovakuutuksen kohteet ja vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Sisäinen rikkoutuminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun rikkoutuminen on suoranainen seuraus muusta kuin vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelta vaikuttaneesta tekijästä.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan edellä kuvatun, korvattavan rikkoutumisvahingon korjaamisesta aiheutuneet, välttämättömät vian paikallistamiskustannukset, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivu- ja täyttökustannukset.

1.2 Sähköilmiöstä aiheutunut rikkoutuminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun rikkoutuminen on suoranainen seuraus ylijännitteestä, alijännitteestä, oikosulusta tai maasulusta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan edellä kuvatun, korvattavan rikkoutumisvahingon korjaamisesta aiheutuneet, välttämättömät vian paikallistamiskustannukset, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivu- ja täyttökustannukset.

1.3 Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneet vahingot

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutunut vahinko korvataan vain, kun vahinko on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityssä, kiinteässä sijaintipaikassa. Vakuutuksesta ei korvata ulkona, kuljetettavana tai siirrettävänä olevan omaisuuden sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevien, pakasteasetuksen mukaisten pakasteiden, jäätelön ja mehujään sulamisesta, kylmäsäilytettävien elintarvikkeiden ja lääkkeiden lämpenemisestä tai jäätymisestä sekä vähittäiskaupassa kylmäsäilytettävien juomien ja kasvien jäätymisestä tuotteelle itselleen aiheutunut vahinko, kun se on suoranainen seuraus

 • rikkovakuutuksella vakuutetun kylmälaitteen, lämmityslaitteen tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta

 • jäähdytysaineen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotamisesta

 • vakuutuksenottajan toimitilanaan käyttämän rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta

 • ennalta ilmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa.

Kylmäsäilytettäviksi elintarvikkeiksi katsotaan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta) mukaiset, helposti pilaantuvat elintarvikkeet, joiden säilytyslämpötila on enintään 8 °C.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan jäätymisestä aiheutunut, vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden ja vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen talotekniikan rikkoutuminen, kun jäätyminen on ollut välitön ja väistämätön seuraus rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai ennalta ilmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vaihto-omaisuudelle muusta syystä, kuin kohdassa 1.3 korvattavaksi määritetystä sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä

 • asennettujen saniteettilaitteiden, vesikalusteiden, pore- tai uima-altaiden tai -allaslaitteiden rikkoutumista

 • muuraamalla valmistetun tulisijan, hormin tai savupiipun rikkoutumista

 • vahinkoa, joka on aiheutunut salaojitusjärjestelmän tai muun maaperän kuivana pitoon tarkoitetun järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kaivetun tai poratun kaivon, maalämpöjärjestelmän porareiän tai muun vastaavan porareiän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut liiallisesta tai liian vähäisestä kosteudesta, paineesta tai valoisuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kasvu- tai kehityshäiriöstä tai aineen tai tavaran omasta ominaisuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle lumen tai jään liikkumisesta tai painosta

 • hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua eikä lisääntynyttä energiankulutusta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta, routimisesta tai muusta maan liikkumisesta tai perustuksen painumisesta tai rikkoutumisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut aineen tai materiaalin kulumisesta, luonnollisesta heikkenemisestä, puhki palamisesta tai muusta omasta ominaisuudesta tai ominaisuuden katoamisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi pilaantuminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen)

 • vahinkoa, joka on aiheutunut homeesta tai hajusta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden asennus-, käyttö-, huolto-, säilytys- tai turvallisuusohjetta ei ole noudatettu tai huolto on laiminlyöty

 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että ajoneuvon, kulkuvälineen, moottorityökoneen kuljettajalla tai nosto- tai siirtolaitteen käyttäjällä ei ole ollut tehtävään tarvittavaa koulutusta ja lupaa

 • vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut kuljettaessaan ajoneuvoa, kulkuvälinettä tai moottorityökonetta tai käyttäessään nosto- tai siirtolaitetta sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon tai käytön aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 1,2 promillea tai hänellä on ollut vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut öljyn tai jäähdytysnesteen liiallisesta tai liian vähäisestä määrästä tai puutteellisesta kierrosta taikka virheellisestä tai sopimattomasta polttoaineesta

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut ohjelmointivirhe, virheellinen tai epätarkoituksenmukainen tietokoneohjelma tai virheellinen tietojen tallennus

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut

  • palo, savu, noki, sammutuslaitteiston laukeaminen tai suora salamanisku

  • räjähdys

  • myrsky, raesade tai tulva. Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on yli 21 metriä sekunnissa

  • murto, ryöstö, ilkivalta tai varkaus

  • villieläin, tuhoeläin tai hyönteinen

  • kasvi-, eläin- tai muu tauti.

Koneiden, laitteiden, laitteistojen ja järjestelmien rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista rikkoutuneen omaisuuden ikään perustuva vähennys.

Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:

Omaisuuserä
Vähennysvapaita vuosia
Vuosittainen vähennys
Tietoliikennelaitteet ja tietokonepohjaiset ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen, puhelimet, hälytyslaitteet, työasemat ja palvelimet ja niiden oheislaitteet, puhelinkeskukset
2
20 %
Suurnopeustyöstökoneet ohjauslaitteineen, kaapelointeineen ja varusteineen
2
15 %
Liukuportaat yms.*
5
10 %
Lämmönkeräysputkistot yms.**
5
5 %
 • * Liukuportaat, konekäyttöiset luukut, tavaraliikenteen ulko-ovet sekä rakennuksen käyttöä palvelevat nosto- ja siirtolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen.

  Kassa- ja vaakalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen.

  Äänen- ja kuvan tallennus-, toisto-, käsittely- ja vahvistinlaitteet, tulostimet sekä valolaitteet.

  Mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteet.

  Maanrakennus- ja rakennuskoneet ja -laitteet.

  Kuivurit ja höyrynkehittimet.

 • ** Lämmönkeräysputkistot ja -paneelit ja muut lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen.

  Kylmä- ja lämpöpumput ja -kompressorit säätölaitteineen.

  Lämmityskaapelit ja varaajat säätölaitteineen.

  Sähkömoottorit, generaattorit, muuntajat, hissit ja aurinkokeräimet säätölaitteineen ja kaapelointeineen.

  Maahan upotetut säiliöt ja niihin liittyvät putkistot.

  Muut koneet ja laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset.

Käytettävä ikävähennys saadaan kertomalla edellä oleva ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien määrällä.

Ensimmäinen vähennysvapaa vuosi tarkoittaa aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Jos koneella, laitteella, laitteistolla, järjestelmällä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttömäärä, jonka mukaan kone, laite, laitteisto, järjestelmä tai sen osa menettää arvonsa edellä määritettyä ikävähennystä nopeammin, sovelletaan ikävähennystä, joka perustuu valmistajan määrittelemään käyttöikään tai käyttömäärään.

4.1 Koneen tai laitteen siirtäminen

Jos käyttöomaisuuteen kuuluvaa tai muutoin käyttöön otettua konetta tai laitetta ei ole suunniteltu jatkuvasti liikuteltavaksi ja vahinko aiheutuu tällaista konetta tai laitetta siirrettäessä, omavastuu on 25 % siirrettävälle koneelle tai laitteelle aiheutuneen vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä.

Korotettua omavastuuta ei sovelleta, jos siirto välittömästi liittyy vakuutuksesta korvattavan esinevahingon korjaamiseen.

Jos kone tai laite siirretään uuteen vakuutuspaikkaan, on koneen purku, kuljetus ja uudelleen asennus vakuutettava erikseen.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet