Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Epidemiförsäkring

Epidemiförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS112

Epidemiförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i epidemiförsäkringen tillsammans med de
allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Epidemiförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter kostnader som fastställs i punkt 1.2 när kostnaderna är en direkt följd av en tvingande föreskrift som med stöd av den gällande lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) skriftligen utfärdats av en myndighet och som begränsar både spridning av smittsamma sjukdomar (epidemi) och försäkringstagarens verksamhet och som gäller en lokal som finns på ett fast verksamhetsställe som anges i försäkringsbrevet.

Med begränsning av verksamhet avses till exempel en föreskrift om att lokalerna delvis eller helt beläggs med användningsförbud, och desinfektion som avviker från normal verksamhet och som hänger samman med användningsförbudet.

1.2 Kostnader som ersätts till följd av skada

Försäkringen ersätter följande kostnader till följd av en tvingande, skriftlig föreskrift som utfärdats av en myndighet:

 • kostnader för rengöring och desinfektion av försäkrad lös egendom som det förordnats att ska rengöras

 • kostnader för rengöring och desinfektion av en byggnad eller en lokal som finns i byggnaden och som används i den försäkrades verksamhet och som förordnats att rengöras

 • kostnader för förstöring av försäkrad lös egendom som det förordnats att ska förstöras

 • värdet på den försäkrade lösa egendom som det förordnats att ska förstöras.

I fråga om omsättningstillgångar omfattar försäkringen endast sådana egna omsättningstillgångar som var i försäkringstagarens besittning när sjukdomen (epidemin) konstaterades.

Om en byggnad där försäkringstagarens lokal finns inte omfattas av försäkringen, ersätts kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen högst upp till 100 euro per kvadratmeter. Kostnader för rengöring och desinfektion av lokalen ersätts inte till den del man kan få ersättning för dessa kostnader från en försäkring för byggnaden.

Samtliga skador till följd av samma epidemi ersätts

 • till en försäkringstagare upp till högst 1 000 000 euro

 • till alla försäkringstagare upp till totalt högst 3 000 000 euro.

Om det sammanlagda beloppet av kostnaderna som ersätts överstiger det ovannämnda sammanlagda högsta ersättningsbeloppet till alla försäkringstagare, minskas alla ersättningar i samma mån. För skador till följd av epidemier som konstaterats under samma kalenderår ersätts totalt högst 6 000 000 euro.

Försäkringen ersätter inte följande:

 • skada till den del ersättning kan fås från statliga eller kommunala medel

 • kostnader för nedmontering, reparation eller nyuppförande av en byggnad eller konstruktion

 • skada

  • om sjukdomen som ligger till grund för myndighetsbestämmelsen som begränsar
   verksamheten konstateras innan det gått 30 dygn från det att försäkringen trädde i kraft

  • om sjukdomen som ligger till grund för myndighetsbestämmelsen som begränsar
   verksamheten konstateras innan det gått ett år från det att den föregående epidemin
   upphörde (tidsgränsen på ett år räknas från det att myndigheten gett tillåtelse att starta verksamheten på nytt)

  • som orsakats av en egenskap hos godset eller av bristfällig förvaring eller hantering av
   godset

  • som orsakats av en MRSA-, VRE-, ESBL- eller CPE-mikrob eller en annan motsvarande
   multiresistent mikrob

  • som orsakats av att gods som försäkringstagaren importerat rengjorts, förstörts, minskat i värde eller återsänts, eftersom godset strider mot finländska bestämmelser om godset

  • på omsättningstillgångar som överlåtits eller levererats till en köpare eller som
   transporteras till en köpare.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor