Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • FS155 Byggnads- och installationsarbeten, specialvillkor

FS155 Byggnads- och installationsarbeten, specialvillkor

Gäller från och med 1.4.1999

Specialvillkor FS155

Förutom de i försäkringsbrevet nämnda egendomsförsäkringsvillkoren och säkerhetsföreskrifterna för Företagsskydd tillämpas dessa villkor samt säkerhetsföreskrift FSS12.

Försäkringsobjekt är de i punkterna 1.1 - 1.6 nämnda egendomsdelar som antecknats i försäkringsbrevet.

1.1 Arbetsobjekt

Försäkringsobjekt vid byggnadsarbetsobjekt är i totalpriset för det i försäkringsbrevet antecknade arbetsobjektet inkluderade arbetsprestationer, byggnader, konstruktioner och maskiner och anordningar som installeras i arbetsobjektet samt råmaterial och material som är avsedda för arbetsobjektet. Med totalpris avses priset eller entreprenadsumman i enlighet med totalkostnadsberäkningen för arbetsobjektet.

Försäkringsobjekt i installationsarbetsobjekt är arbetsprestationer samt maskiner och anordningar som skall installeras, vilka inkluderats i totalpriset för det i försäkringsbrevet nämnda installationsarbetet samt material avsedda för arbetsobjektet. Med totalpris avses installationsobjektets återanskaffningsvärde.

De delar av ett sanerings- eller utvidgningsobjekt som inte omfattas av entreprenadarbetet är inte försäkringsobjekt. Om försäkringstagaren önskar utvidga försäkringsobjektet, skall detta avtalas på förhand och antecknas i försäkringsbrevet.

Försäkringsobjekt vid totalsaneringar är byggnadsobjektet enligt återanskaffningsvärdet efter det att entreprenadarbetet som antecknats i försäkringsbrevet utförts.

Med ett byggnadsobjekt avses en byggnad eller del därav som är under byggnad eller saneras, och som definierats i entreprenadavtalet eller annan handling där arbetsobjektet och totalkostnadsberäkningen ingår. Broar, tunnlar och olika mark- och schaktningsarbetsobjekt hör även till byggnadsarbetsobjekten.

Med totalsanering avses då byggnad som saneras försäkras i sin helhet, även till de delar som inte omfattas av entreprenadarbetet.

Med ett installationsarbetsobjekt avses en maskin, anordning eller enskild konstruktionsdetalj (VVS-anordning, processrörnät mm.) som skall installeras och som kan specificeras på basis av beställningsavtal eller annan handling där arbetsobjektet och dess återanskaffningsvärde ingår.

1.2 Arbetsredskap, arbetsmaskiner och verktyg

Försäkringsobjekt är vid byggnads- eller installationsverksamhet använda arbetsverktyg och redskap såsom tornkranar, bygghissar, arbetsverktyg och redskap, presenningar, formar, ställningar och övrig sådan utrustning som inte är avsedd att utgöra en del av det färdiga arbetet, vilka antecknats i försäkringsbrevet och ägs eller hyrs av försäkringstagaren.

Försäkringsobjekt är inte motorfordon eller motordrivna arbetsmaskiner såsom grävmaskiner, schaktningsmaskiner och fordonslyftar liksom inte heller båtar, fartyg, flytande lyftkranar och mudderverk.

1.3 Byggnader på byggplatsen

Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknade transportabla kontors- och lagerbyggnader, husvagnar, skjul, baracker och övriga tillfälliga konstruktioner som är avsedda att användas i byggnadsverksamheten.

1.4 Kontorsmaterial

Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknade kontorsmaskiner och lösöre, ritningar och övriga handlingar, såsom bokföringsböcker samt data och program som inkluderas i datamedier.

1.5 Arbetstagarnas egendom

Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknade verktyg och kläder som tillhör arbetstagarna och som arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att försäkra.

1.6 Röjningskostnader

Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknade röjningskostnader. Om röjningskostnaderna inte har försäkrats separat, ersätts kostnader för röjning och nybyggnad eller installation till ett sammanlagt värde som högst uppgår till försäkringsbeloppet.

Röjningskostnader är kostnader för rivningsarbeten efter ett försäkringsfall som ersätts, t.ex. en brandskada, samt avgifter för avstjälpningsplats. Efter röjningen är arbetsobjektet i sådant skick att byggnads- eller installationsarbetet kan fortsätta.

2.1

Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren då denna är ägare till den försäkrade egendomen samt till förmån för ägaren till hyrd egendom i försäkringstagarens besittning, då försäkringstagaren enligt avtal är skyldig att försäkra egendomen.

2.2

Försäkringen gäller även till förmån för beställare och underentreprenör. Om försäkringstagaren enligt avtal är skyldig att försäkra arbetsövervakarens arbete eller sidoentreprenörers arbetsobjekt, gäller försäkringen även till denna del.

2.3

Försäkringen gäller med avseende på punkt 1.5 både till förmån för försäkringstagaren och ägaren till nämnda egendom.

2.4

Försäkringen gäller enligt punkterna 2.1, 2.2 och 2.3, förutsatt att ersättning inte erhålls med stöd av någon annan försäkring.

3.1 Byggnads- och saneringsarbetsobjekt:

Försäkringen gäller på försäkringstagarens byggplats enligt det giltighetsområde som antecknats i försäkringsbrevet. För arbetsobjektets del gäller försäkringen dessutom även under transport och lagring av försäkrad egendom i Finland. En förutsättning för erhållande av ersättning är att försäkringstagaren ansvarar för varan och att ersättning inte erhålls med stöd av någon annan försäkring.

Avvikande från det som nämns ovan gäller försäkringen dock inte under transport längs vattenvägar utan särskilt avtal.

3.2 Installationsobjekt:

Försäkringen gäller på den plats som antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller inte under transport. Transporter kan försäkras separat med en transportförsäkring.

4.1

Då det är fråga om arbete som utförs för beställarens räkning och som slutförs under försäkringsperioden, gäller försäkringen till dess arbetsobjektet helt eller delvis överlåtits åt beställaren, dock högst till det slutdatum för försäkringen som antecknats i försäkringsbrevet.

4.2

Då det är fråga om arbete som utförts för försäkringstagarens egen räkning och som slutförs under försäkringsperioden, gäller försäkringen till dess arbetsobjektet blivit färdigt och tagande i bruk börjat, dock högst till det slutdatum för försäkringen som antecknats i försäkringsbrevet.

4.3

Försäkringen gäller enligt dessa villkor under provkörning av maskin eller anordning som skall installeras, dock högst till det slutdatum för försäkringen som antecknats i försäkringsbrevet. En förutsättning för erhållande av ersättning är att ersättning inte erhålls med stöd av någon annan försäkring.

4.4

Försäkringen gäller enligt dessa villkor även under byggnadens garantitid, dock högst två år från det att byggnaden godkänts i överlåtelsegranskningen. En förutsättning för erhållande av ersättning är att försäkringsfallet orsakats av en garantireparation eller byggfel samt att ersättning inte erhålls med stöd av någon annan försäkring. Se även punkt 5.1, ersättningsbara försäkringsfall.

5.1

Försäkringens ersättningsområde samt de försäkringsvillkor och säkerhetsföreskrifter som tillämpas på försäkringen har antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter inte kostnader för reparation av en sådan del av arbetsobjektet som byggts felaktigt eller av felaktigt material, inte ens i det fall orsaken är planerings-, beräknings- eller ritningsfel, felaktiga råd eller instruktioner. Direkta sakskador som dylika fel orsakat felfri egendom som är försäkringsobjekt ersätts dock, förutsatt att det är fråga om ett försäkringsfall som kan ersättas enligt de försäkringsvillkor för Företagsskydd som tillämpas.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor