Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Läckageförsäkring

Läckageförsäkring

Gäller från och med 1.1.2019

Försäkringsvillkor FS110

Läckageförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i läckageförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Läckageförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter en plötslig och oförutsedd sakskada på en försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av att vätska, ånga eller gas strömmat ut plötsligt, oförutsett och direkt ur

 • ett rörnät som gått sönder eller är ur funktion

 • en cistern som är fast ansluten till rörnätet eller ur en fog mellan dessa

 • ett fast kar som anslutits till rörnätet eller ur en fog mellan dessa

 • en bruksanordning som är fast ansluten till rörnätet eller med en godkänd trycktålig slanganslutning, eller ur en fog mellan dessa.

Om läckaget som beskrivs ovan har skadat den försäkrade byggnaden, ersätter försäkringen också nödvändiga kostnader för att öppna och tillsluta konstruktioner samt schaktnings- och
fyllningskostnader i samband med reparationen av byggnadsskadan.

Försäkringen ersätter inte följande:

 • Skador som orsakats av vårdslöshet hos en användare, t.ex. då en kran lämnats öppen eller vatten är förhindrat att rinna ner i avloppet.

 • Skador som orsakats av att vätska läckt in i konstruktioner genom vattenisoleringen eller genom vattenisoleringens genomföringar eller fogar.

 • Skador som orsakats av att vätska läckt in i konstruktioner genom golvbrunnen eller dess fogar eller genomföringar eller golvbrunnens förhöjningsring eller dess fogar eller genomföringar. En sådan fog anses även vara fogen till golvbrunnen eller dess förhöjningsring samt vattenisoleringens fogar i golvet.

 • Skador som orsakats av läckage i avloppsventilen, -röret, eller -slangen eller fogen till ett kar eller badkar.

 • Skador som orsakats av att ett rum som är försett med en golvbrunn inte har vattenisolering.

 • Skador som orsakats av att regn- eller smältvatten strömmat ut från takrännor, byggnadens yttre stuprör, dagvattenledningar eller någon annanstans ifrån.

 • Skador som orsakats av att en avloppsbrunn eller ett avloppsrör svämmat över i samband med störtregn, snö- eller issmältning eller översvämning.

 • Skador som orsakats av att ett dräneringssystem, en anordning eller ett system för avledning av grundvatten eller en annan anordning eller ett system för att hålla marken torr har täppts till, gått sönder, underdimensionerats eller är ur funktion.

 • Skador som orsakats av att en kommunal eller någon annan allmän vatten- eller avloppsledning har skadats, täppts till, underdimensionerats eller inte fungerar.

 • Skador som beror på frysning, såvida frysningen inte varit en omedelbar och oundviklig följd av att värme- eller värmeregleringsanordningen i byggnaden plötsligt och oförutsett gått sönder eller av ett avbrott i el-, fjärrvärme- eller gasdistributionen som inte meddelats på förhand. Med att något oförutsett gått sönder avses inte när proppen, skyddsströmbrytaren, felströmsskyddet eller en motsvarande säkerhetsanordning fungerar vid överbelastning eller annars utan att värme- eller värmeregleringsanordningen gått sönder.

 • Skador som orsakats av snöns eller isens rörelse eller tyngd.

 • Skador som orsakats av röta, svampbildning, mögel eller lukt på grund av kondensvatten eller fukt, såvida detta inte är en direkt och oundviklig följd av en läckageskada som ersätts.

 • Kostnader för reparation eller förnyelse av ett rörnät, en cistern, ett kar eller en anordning.

 • Vätska, ånga eller gas som gått till spillo till följd av läckage och inte heller ökad energiförbrukning.

 • Skador på försäkrad egendom till följd av planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller installationsfel eller till följd av byggande som strider mot byggbestämmelser, anvisningar eller god byggnadssed eller till följd av försummelse av underhåll eller till följd av arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen.

Vid beräkning av skadebeloppet för en läckageskada på en byggnad eller konstruktion görs från kostnaderna för lokalisering av skadan och från kostnaderna för reparation och återanskaffning, öppning och tillslutning av konstruktioner och schaktning och fyllning av jord ett avdrag enligt åldern på de rörnät, cistern, kar eller anordningar som läckt enligt följande:

Ålder på rörnät, cistern, kar eller anordning
Avdrag från skadebeloppet
21 - 30 år
20 %
31 - 40 år
30 %
41 - 50 år
50 %
över 50 år
60 %

Åldern är skillnaden mellan skadeåret och ibruktagningsåret. Med ibruktagningsår avses tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

4.1 Bygg-, installations- och reparationsarbeten

Om en byggnad eller en konstruktion som är under byggnad, installation eller renovering har skadats, är självrisken i varje skadefall 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är emellertid högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

4.2 Vätska, ånga eller gas som strömmat ut ur bruksanordning, slang eller deras fog

Självrisken vid skador till följd av vätska, ånga eller gas som strömmat ut ur en bruksanordning, slang, en fog mellan bruksanordningen och slangen eller ur en fog mellan dessa och en ventil eller en kran är 25 procent av skadebeloppet, dock det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor