Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Brandförsäkring

Brandförsäkring

Gäller från och med 1.1.2022

Försäkringsvillkor FS101

Brandförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i brandförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Brandförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

1.1 Brand, rök, sot

Från försäkringen ersätts direkta sakskador som plötsligt och oförutsett uppkommit på den försäkrade egendomen när skadan är en direkt följd av

 • eld som kommit lös (brand)

 • rök och sot som plötsligt spridit sig på den plats där den försäkrade egendomen finns eller till följd av eld som kommit lös i dess omedelbara närhet eller från en eldstad eller ett värmeaggregat i den byggnad där den försäkrade egendomen förvaras.

 • En luftfarkost eller en del av den som faller ner.

1.2 Blixt

Från försäkringen ersätts direkta sakskador som plötsligt och oförutsett uppkommit på den försäkrade egendomen till följd av ett direkt blixtnedslag på den försäkrade egendomen. Det är fråga om en sådan skada när egendomen mekaniskt gått sönder genom splittring.

1.3 Explosion

Från försäkringen ersätts direkta sakskador som plötsligt och oförutsett uppkommit på den försäkrade egendomen när skadan är en direkt följd av övertryck orsakat av ånga eller gas eller av att sprängämnen exploderat.

1.4 Utlösning av en automatisk rökventilationsanordning eller släckanordning

Från försäkringen ersätts direkta sakskador som plötsligt och oförutsett uppkommit på den försäkrade egendomen när skadan är en direkt följd av en oförutsedd utlösning av en automatisk rökventilationsanordning eller släckanordning.

Släckmedlets värde och fyllningskostnader ersätts bara om det var nödvändigt att utlösa anordningen för att släcka en brand som redan uppstått.

1.5 Ytterligare skador

Från försäkringen ersätts försäkrad egendom som stulits, försvunnit och plötsligt skadats som en direkt och oundviklig följd av en ersättningsbar sakskada som fastställs i punkterna 1.1 1.4.

Försäkringen ersätter inte följande:

 • En skada på egendom som försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren uttryckligen har utsatt för eld eller värme.

 • En skada som orsakats av ett elektriskt fenomen på en elektrisk anordning. Med elfenomen avses blixtnedslag eller någon annan plötslig, oförutsedd yttre händelse som orsakat kortslutning, över- eller underspänning eller jordslutning.

 • Skador som orsakats av att sprängämnen exploderat i en anläggning som staten eller kommunen äger och upprätthåller antingen ensam eller som majoritetsägare.

 • Skador som orsakats av sprängnings- eller brytningsarbete. Försäkringen ersätter dock skador som upptäckts omedelbart efter sprängningen och som omedelbart reklamerats till den som ansvarar för sprängningsarbetet, om försäkringstagaren påvisar att den som är ansvarig för skadan har blivit insolvent och således inte kan ersätta skadorna. Försäkringen ersätter dock inte skadorna om försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren har beställt eller utfört sprängnings- eller brytningsarbetet.

 • Skador som orsakats av att en förbränningsmotor eller ett däck exploderat.

 • Skador till följd av vätsketryck, undertryck, centrifugalkraft, inre spänning eller lossnad tätning.

 • Skador på slutna kärl, apparater, rör eller cisterner som är avsedda att tåla trycket av den gas eller ånga som inneslutits i dem, om skadorna inte orsakats av ett plötsligt och oförutsett fel som lett till ett exceptionellt övertryck.

 • Skador på försäkrad egendom, vilka orsakats av planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel eller av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed. Försäkringen ersätter dock en skada som genast framkommit på en felfri försäkrad egendom till följd av en sådan skada. Försäkringen ersätter dock inte en skada om försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om en sådan handling, försummelse eller ett sådant fel, och inte heller en skada som denna orsakat sig själv.

3.1 Bygg-, installations- och renoveringsarbeten

Om en brandskada har uppstått på en byggnad eller en konstruktion som är under byggnad, installation eller renovering, är självrisken i varje skadefall 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

3.2 Heta arbeten

Om en brandskada har orsakats av heta arbeten som försäkringstagaren eller någon som kan jämställas med försäkringstagaren har utfört eller låtit utföra, är självrisken vid varje skada 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

Med heta arbeten avses sådana arbeten där det förekommer gnistor eller där öppen låga eller något annat slag av värme används som ger upphov till brandfara. Heta arbeten är bl.a. gas- och bågsvetsning, skärbränning och bågskärning, kapning med rondell och slipning av metaller samt arbeten där gasbrännare, något annat slag av öppen eld eller varmluftspistol används.

3.3 Automatiskt brandsläckningssystem för motorredskap och bussar

3.3.1 Automatiskt brandsläckningssystem för motorredskap

Om ett motorredskap, en traktor eller en arbetsmaskin som byggts på ett bilchassi används i en brandfarlig omgivning eller om man med dem hanterar brandfarligt material, är självrisken vid varje brandskada på en sådan maskin 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet, om maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorredskap och arbetsmaskiner FA 127:16 och FA 127 bilaga B.

Brandfarliga material som avses i detta villkor är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, energiavfall, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier. Med brandfarliga omgivningar avses skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

3.3.2 Automatiskt brandsläckningssystem för bussar

Om en buss med minst 15 sittplatser, som tagits i bruk efter den 1 januari 2015, inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisning för släckningssystem för bussar FK-128: 2014 - 06, är självrisken vid varje brandskada på en sådan buss 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

I bussar som tagits i bruk efter den 1 januari 2018 kan det brandsläckningssystem som definieras i anvisningen FK-128: 2014 - 06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som definieras i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor