Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Palovakuutus

Palovakuutus

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Vakuutusehto YT101

Palovakuutusehto määrittelee palovakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Palovakuutuksen kohteet ja vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Palo, savu ja noki

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus

 • irti päässeestä tulesta (tulipalo)

 • savusta ja noesta, joka on äkillisesti levinnyt vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden sijaintipaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä irti päässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden säilytyspaikkana olevan rakennuksen tulisijasta tai lämmityslaitteesta.

 • ilma-aluksen tai sen osan putoamisesta.

1.2 Salama

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on seuraus suorasta salamaniskusta vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen. Tällaisen vahingon tulee ilmetä pirstoutumalla tapahtuneena, omaisuuden mekaanisena rikkoutumisena.

1.3 Räjähdys

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus höyryn tai kaasun äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ylipaineesta tai räjähdysaineiden räjähtämisestä.

1.4 Automaattisen savunpoistolaitteiston tai sammutuslaitteiston laukeaminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus automaattisen savunpoistolaitteiston tai automaattisen sammutuslaitteiston ennalta-arvaamattomasta laukeamisesta.

Sammutteen arvo ja täyttökustannukset korvataan vain siinä tapauksessa, että sammutuslaitteiston laukeaminen oli tarpeen jo alkaneen palon sammuttamiseksi.

1.5 Lisävahingot

Vakuutuksesta korvataan kohdissa 1.1 - 1.4 määritettyjen, korvattavien esinevahinkojen välittömänä ja väistämättömänä seurauksena tapahtunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden varkaus, katoaminen ja äkillinen vahingoittuminen.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa omaisuudelle, jonka vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava on nimenomaan asettanut tulelle tai lämmölle alttiiksi

 • sähköilmiön sähkölaitteelle aiheuttamaa vahinkoa. Sähköilmiöllä tarkoitetaan salamaniskun tai muun äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttamaa oikosulkua, yli- tai alijännitettä tai maasulkua.

 • vahinkoa, joka on aiheutunut valtion tai kunnan yksin tai enemmistöosakkaana omistaman tai ylläpitämän laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut räjäytys- tai louhintatyöstä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin räjäytyksen jälkeen välittömästi havaittu ja räjäytystyöstä vastuulliselle välittömästi reklamoitu vahinko, jos vakuutuksenottaja osoittaa, että vahingosta vastuussa oleva on tullut suorituskyvyttömäksi eikä siten pysty korvaamaan vahinkoa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava on toiminut räjäytys- tai louhintatyön tilaajana tai tekijänä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut polttomoottorin tai renkaan räjähtämisestä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut nestepaineesta, alipaineesta, keskipakoisvoimasta, sisäisestä jännityksestä tai tiivisteen irtoamisesta

 • sen suljetun, painetta kestäväksi tarkoitetun astian, laitteen, putken tai säiliön vahingoittumista, jossa höyry tai kaasu on ollut, ellei vahingoittumisen syynä ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntynyt vika, joka on aiheuttanut poikkeuksellisen ylipaineen

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tällaisen vahingon seurauksena virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut, välittömästi ilmennyt vahinko. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen tällaisesta teosta, laiminlyönnistä tai virheen olemassa olosta eikä itselle aiheutettua vahinkoa.

3.1 Rakennus-, asennus- ja korjaustyöt

Jos palovahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle, omavastuu on jokaisessa vahingossa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettu omavastuu on voimassa, jos rakenteiden keskeneräisyys tai muu rakennus-, asennus- tai korjaustyöstä aiheutuva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen tai laajuuteen.

3.2 Tulityöt

Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan tekemästä tai teettämästä tulityöstä, omavastuu on jokaisessa vahingossa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

Tulitöillä tarkoitetaan töitä, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja josta aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat muun muassa kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta.

3.3 Moottorityökoneen ja linja-auton automaattinen palonsammutusjärjestelmä

3.3.1 Moottorityökoneen automaattinen palonsammutusjärjestelmä

Jos moottorityökonetta, traktoria tai auton alustalle rakennettua työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai niillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja, omavastuu on jokaisessa tällaiselle koneelle aiheutuneessa palovahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä, mikäli koneessa ei ole toimintakuntoista, Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevissa ohjeissa FA 127: 16 ja FA 127 B-liite määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää.

Tämän ehdon tarkoittamia palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit. Tämän ehdon tarkoittamia palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemianteollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

3.3.2 Linja-auton automaattinen palonsammutusjärjestelmä

Jos 1.1.2015 jälkeen käyttöönotetussa, vähintään 15-paikkaisessa linja autossa ei ole toimintakuntoista, Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevassa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, omavastuu on jokaisessa tällaiselle linja-autolle aiheutuneessa palovahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

1.1.2018 jälkeen käyttöönotetussa linja-autossa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet