Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Inbrottsförsäkring

Inbrottsförsäkring

Gäller från och med 1.11.2016

Försäkringsvillkor FS105

Inbrottsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i inbrottsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Inbrottsförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

1.1 Försäkringsställe

Försäkringsstället anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller utanför den byggnad, den lägenhet eller i det avskilda förvaringsutrymme inuti dessa som finns på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet endast om detta separat har avtalats och anges i försäkringsbrevet, eller om det är fråga om en sådan tillfällig frånvaro från det fasta stället som fastställs i punkt 1.11 i de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar FS198, eller om det är fråga om en armatur, antenn, övervakningsanordning, markis eller motsvarande utrustning som fästs på en byggnad eller en fast konstruktion enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning och som inte kan lösgöras utan verktyg.

1.2 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter en direkt sakskada till följd av stöld av försäkrad egendom när

 • lös egendom har stulits genom inbrott i en skyddad och låst byggnad, lägenhet, container av metall eller i ett avskilt förvaringsutrymme inuti dessa genom att man haft sönder dess lås och konstruktioner

 • lös egendom har stulits genom inbrott i ett skyddat och låst slutet förvaringsutrymme i ett fordon, färdmedel eller motorredskap genom att man haft sönder dess lås och konstruktioner

 • lös egendom har stulits genom att man brutit upp fastsättningen och låsningen av egendom som satts och låsts fast i en byggnad eller en fast konstruktion

 • den armatur, antenn, övervakningsanordning, markis eller motsvarande utrustning som fästs på en byggnad eller en fast konstruktion har stulits genom att man haft sönder eller tagit isär fastsättningen med hjälp av verktyg

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap med en låst sluten förarhytt har stulits genom inbrott i den låsta slutna förarhytten genom att man brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start

 • ett fordon, färdmedel eller motorredskap som väger över 5 000 kg och rör sig med egen maskinkraft stulits genom att man brutit upp startspärren eller den låsning av tändlåset eller huvudströmbrytaren som förhindrar start.

När det gäller egendom som stulits utanför en byggnad är kravet också att

 • egendomen var i ett slutet förvaringsutrymme i ett fordon, färdmedel eller i ett motorredskap eller i en container av metall

 • egendomen var fastsatt och fastlåst i en byggnad, en fast konstruktion eller i ett dragfordon.

Dessutom ersätter försäkringen en direkt sakskada till följd av egendomsstöld när egendomen stulits genom att öppna ovannämnda låsning med en nyckel som tillgripits i samband med ett rån eller genom att man brutit sig in i ett förvaringsställe där nyckeln förvarats i enlighet med inbrottsskyddsföreskriften. Med rån avses en händelse där en nyckel har stulits genom att använda våld på person eller hot om sådant våld (31 kap. 1 och 2 § i strafflagen).

Om huvudnycklarna till en försäkrad byggnad eller nycklarna till en byggnad eller lägenhet som fungerar som förvaringsutrymme för försäkrad lös egendom, eller nycklarna till ett avskilt förvaringsutrymme inuti dessa, eller nycklarna till den container av metall som fungerar som förvaringsutrymme för försäkrad lös egendom, eller nycklarna till det lås som försäkringstagaren äger och som används för låsning av försäkrad lös egendom stulits ur försäkringstagarens besittning på ovannämnda sätt genom inbrott eller rån, ersätter försäkringen kostnader för åtgärder att förhindra missbruk av den stulna nyckeln förutsatt att nyckeln uppenbarligen finns hos någon som inte har rätt till den och till följd av detta finns en omedelbar fara att försäkrad lös egendom kan stjälas. Sådana åtgärder anses vara byte av en sådan spärr (spärrskiva) i låset vilken gör att den stulna nyckeln inte passar in i de lås som används för låsning. Om det inte är möjligt att byta spärren i låset, ersätts förnyande av låset i fråga. Till exempel att börja använda flera nycklar utgör inte grund till att förnya hela låset.

Därtill ersätter försäkringen en plötslig skada på den försäkrade egendomen som en direkt följd av en sådan inbrottsskada eller ett sådant inbrottsförsök som beskrivs ovan.

Förutsättningen för ersättning är att en polisanmälan har lämnats om händelsen. När det gäller fordon, färdmedel och motorredskap och egendom i dem samt egendom som transporteras är förutsättningen för ersättning dessutom att fordonet, färdmedlet, motorredskapet eller någon annan egendom inte har återfåtts inom 30 dagar från att en skadeanmälan lämnats in till Fennia.

Förutsättningen för ersättning är också att

 • den byggnad, lägenhet, container av metall eller det avskilda förvaringsutrymmet inuti dessa som fungerar som förvaringsutrymme för lös egendom har skyddats och låsts på det sätt som förutsätts i inbrottsskyddsföreskriften som anges i försäkringsbrevet eller på ett säkrare sätt

 • det fasta slutna utrymme som fungerar som förvaringsutrymme för lös egendom i ett fordon, färdmedel eller motorredskap har skyddats och låsts på det sätt som förutsätts i inbrottsskyddsföreskriften som anges i försäkringsbrevet eller i en annan skriftlig anvisning som Fennia gett eller på ett säkrare sätt

 • lös egendom har fästs och låsts på det sätt som förutsätts i inbrottsskyddsföreskriften som anges i försäkringsbrevet eller på ett säkrare sätt

 • den armatur, antenn, övervakningsanordning, markis eller motsvarande utrustning som fästs på en byggnad eller en fast konstruktion har fästs enligt tillverkarens eller Fennias skriftliga anvisning så att tillgripandet av utrustningen kräver verktyg för att lösgöra eller ha sönder fastsättningen

 • fordonet, färdmedlet eller motorredskapet har skyddats och låsts på det sätt som förutsätts i inbrottsskyddsföreskriften som anges i försäkringsbrevet eller på ett säkrare sätt.

Med avvikelse från 31 § i lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) är denna villkorspunkt en ersättningsbegränsning, inte en säkerhetsföreskrift.

Försäkringen ersätter inte

 • en skada om händelsetidpunkten inte kan fastställas

 • en skada om händelseplatsen inte kan fastställas

 • en skada som orsakats av att egendom försvunnit eller glömts kvar eller som konstateras först i samband med en ordinarie inventering

 • en skada som orsakats av datainbrott, datastöld, spionage eller en annan motsvarande händelse.

Vid beräkning av skadebelopp görs ett avdrag från kostnaderna för omläggning och förnyelse av lås 5 procent för varje påbörjat kalenderår med undantag för det år låsen togs i bruk och det därpå följande året. Åldersavdraget tillämpas inte om

 • låset skadades i samband med ett inbrottsförsök, men låset förhindrade själva inbrottet

 • omläggningen eller förnyandet av låset är nödvändigt för att förhindra en omedelbart hotande fara för den försäkrade lösa egendomen (se punkt 1.2).

Åldersavdraget fås genom att multiplicera ovannämnda åldersavdragsprocent med det antal år som beaktas. Med det första användningsåret avses tiden från tidpunkten för första användningen fram till slutet av samma kalenderår.

Om en skada drabbat lös egendom som finns på en bygg- eller monteringsplats eller på en arbetsplats, i ett fordon, färdmedel, motorredskap, container eller ett motsvarande förvaringsutrymme, eller om en skada drabbat lös egendom som finns ute, är självrisken i varje skadefall 25 procent av skadebeloppet eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor