Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Murtovakuutus

Murtovakuutus

Voimassa 1.11.2016 alkaen

Vakuutusehto YT105

Murtovakuutusehto määrittelee murtovakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Murtovakuutuksen kohteet ja vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Vakuutuspaikka

Vakuutuspaikka on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sijaitsevan rakennuksen, huoneiston tai näiden sisällä olevan erillisen säilytystilan ulkopuolella vain, jos

 • tästä on erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty tai

 • kyseessä on Omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen YT198 kohdassa 1.11 määritelty tilapäinen poissaolo kiinteästä toimipaikasta tai

 • kyseessä on valmistajan tai Fennian kirjallisen ohjeen mukaisesti rakennukseen tai kiinteään rakennelmaan kiinnitetty valaisin, antenni, valvontalaite, markiisi tai vastaava varuste, jota ei voi ilman työkalua irrottaa.

1.2 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden anastamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko, kun

 • irtain omaisuus on anastettu murtautumalla suojattuun ja lukittuun rakennukseen, huoneistoon, metalliseen konttiin tai näiden sisällä olevaan erilliseen säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen

 • irtain omaisuus on anastettu murtautumalla suojattuun ja lukittuun ajoneuvossa, kulkuvälineessä tai moottorityökoneessa olevaan kiinteään umpinaiseen säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen

 • irtain omaisuus on anastettu murtamalla rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen kiinnitetyn ja lukitun omaisuuden kiinnitys ja lukitus

 • rakennukseen tai kiinteään rakennelmaan kiinnitetty valaisin, antenni, valvontalaite, markiisi tai vastaava varuste on anastettu rikkomalla tai purkamalla kiinnitys työkalua käyttäen

 • lukittu, umpiohjaamolla varustettu ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtautumalla lukittuun umpiohjaamoon ja murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus

 • yli 5 000 kiloa painava, omalla konevoimalla liikkuva ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

Rakennuksen ulkopuolelta anastetun omaisuuden osalta vaatimuksena on lisäksi, että

 • omaisuus on ollut ajoneuvossa, kulkuvälineessä tai moottorityökoneessa olevassa kiinteässä umpinaisessa säilytystilassa tai

 • omaisuus on ollut metallisessa kontissa

 • omaisuus on ollut kiinnitetty ja lukittu rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen tai vetoajoneuvoon.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan omaisuuden anastamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko, kun omaisuus on anastettu avaamalla edellä kuvattu lukitus avaimella, joka on saatu haltuun murtautumalla murtosuojeluohjeen mukaisesti säilytetyn avaimen säilytyspaikkaan tai ryöstön yhteydessä. Ryöstöllä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa avain on anastettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta (rikoslaki 31 luku 1 ja 2 §).

Jos vakuutuksenottajan hallusta on edellä kuvatulla tavalla murtautumalla tai ryöstämällä anastettu

 • vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen yleisavaimia

 • vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilana toimivan rakennuksen, huoneiston tai näissä olevan erillisen säilytystilan avaimia

 • vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilana toimivan metallisen kontin avaimia tai

 • vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden lukitukseen käytetyn, vakuutuksenottajan omistaman lukon avaimia,

vakuutuksesta korvataan anastetun avaimen väärinkäytön estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset edellyttäen, että avain on ilmeisesti sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden anastamisesta. Tällaisiksi toimenpiteiksi katsotaan lukon sellaisen haitan (haittalevyn) vaihtaminen, joka tekee anastetun avaimen sopimattomaksi lukitukseen käytettyihin lukkoihin. Jos lukon haitan vaihtaminen ei ole mahdollista, korvataan kyseisen lukon uusiminen. Esimerkiksi siirtyminen useamman avaimen käyttöön ei ole peruste koko lukon uusimiseksi.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan edellä kuvatun murtovahingon tai murtautumisen yrityksen välittömänä seurauksena tapahtunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden äkillinen vahingoittuminen.

Korvauksen edellytyksenä on, että tapahtumasta on tehty rikosilmoitus. Ajoneuvojen, kulkuvälineiden, moottorityökoneiden ja niissä olevan omaisuuden sekä kuljetettavana olevan omaisuuden osalta korvauksen edellytyksenä on lisäksi, ettei ajoneuvoa, kulkuvälinettä, moottorityökonetta tai muuta omaisuutta ole saatu takaisin 30 päivän kuluessa Fennialle toimitetusta vahinkoilmoituksesta.

Lisäksi korvauksen edellytyksenä on, että

 • irtaimen omaisuuden säilytystilana toimiva rakennus, huoneisto, metallinen kontti tai näiden sisällä oleva erillinen säilytystila on suojattu ja lukittu vakuutuskirjaan merkityssä murtosuojeluohjeessa edellytetyllä tai tätä suojaavammalla tavalla

 • irtaimen omaisuuden säilytystilana toimiva ajoneuvossa, kulkuvälineessä tai moottorityökoneessa oleva kiinteä umpinainen tila on suojattu ja lukittu vakuutuskirjaan merkityssä murtosuojeluohjeessa tai muussa Fennian antamassa kirjallisessa ohjeessa edellytetyllä tai tätä suojaavammalla tavalla

 • irtain omaisuus on kiinnitetty ja lukittu vakuutuskirjaan merkityssä murtosuojeluohjeessa edellytetyllä tai tätä suojaavammalla tavalla

 • rakennukseen tai kiinteään rakennelmaan kiinnitetty valaisin, antenni, valvontalaite, markiisi tai vastaava varuste on kiinnitetty valmistajan tai Fennian antaman kirjallisen ohjeen mukaisesti siten, että varusteen anastaminen edellyttää kiinnityksen purkamisen tai rikkomisen työkalua käyttäen

 • ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on suojattu ja lukittu vakuutuskirjaan merkityssä murtosuojeluohjeessa edellytetyllä tai tätä suojaavammalla tavalla

Tämä ehtokohta on poiketen vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 31 §:stä korvausrajoitus, ei suojeluohje.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, jonka tapahtumisajankohtaa ei voida määritellä

 • vahinkoa, jonka tapahtumispaikkaa ei voida määritellä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta tai, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietomurrosta, tietovarkaudesta, vakoilusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta.

Vahingon määrää laskettaessa lukkojen sarjoitus- ja uusimiskustannuksista vähennetään lukkojen käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta 5 %. Ikävähennystä ei sovelleta, jos

 • lukko vaurioitui murtoyrityksen yhteydessä, mutta esti sisään murtautumisen

 • lukon sarjoittaminen tai uusiminen on välttämätöntä vakuutuksen kohteena olevaan irtaimeen omaisuuteen kohdistuvan, välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi (Ks. kohta 1.2).

Käytettävä ikävähennys saadaan kertomalla edellä oleva ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien määrällä. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Jos vahinko on kohdistunut rakennus- tai asennustyökohteessa tai työmaalla, ajoneuvossa, kulkuvälineessä, moottorityökoneessa, kontissa tai vastaavassa säilytystilassa tai ulkona olevaan irtaimeen omaisuuteen, omavastuu on jokaisessa vahingossa 25 % vahingon määrästä tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet