Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS198 Gemensamma villkor för egendomsförsäkringar

FS198 Gemensamma villkor för egendomsförsäkringar

Gäller från och med 1.1.2022

Försäkringsvillkor FS198

Gemensamma villkor för egendomsförsäkringar fastställer innehållet i egendomsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, produktvillkoret för egendomsförsäkringen (till exempel brandförsäkringsvillkoret), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

1.1 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den egendom som anges i försäkringsbrevet och som definieras i punkterna 1.1.1 - 1.1.3. Försäkringsobjekt är dock inte immateriella rättigheter och inte sådan egendom till vilken försäkringstagaren inte äger laglig nyttjande- eller besittningsrätt, som t.ex. produktförfalskningar eller dataprogram som försäkringstagaren kopierat eller fått i sin besittning utan tillstånd av den som utarbetat programmet eller av en auktoriserad återförsäljare.

1.1.1 Lös egendom

Försäkringsobjekt är den lösa egendom som anges i försäkringsbrevet. Lös egendom består av lösa anläggningstillgångar som hänför sig till försäkringstagarens verksamhet, lokalens konstruktioner och installationer, omsättningstillgångar, pengar och värdepapper och främmande egendom.

Fordon, färdmedel och motorredskap är försäkrade som lös egendom endast om de ingår i de försäkrade omsättningstillgångarna eller om det är fråga om en truck som endast används inomhus, som är befriad från trafikförsäkringsplikt och som hör till försäkringstagarens lösa anläggningstillgångar.

Fordon, färdmedel och motorredskap som hör till anläggningstillgångar ska försäkras separat som egna försäkringsobjekt.

Fordon, färdmedel och motorredskap som hör till omsättningstillgångar ska försäkras som egen omsättningstillgångspost.

1.1.1.1 Fordon

Fordon är bilar, motorcyklar, snöskotrar, släpvagnar och motsvarande motordrivna eller dragbara anordningar som är avsedda för transport eller lyft av personer eller varor.

1.1.1.2 Färdmedel

Färdmedel är båtar, pråmar, fartyg, luftfarkoster och fjärrstyrda modellflygplan.

1.1.1.3 Motorredskap

Motorredskap är motordrivna arbetsmaskiner som drivs med egen maskinkraft.

1.1.1.4 Lösa anläggningstillgångar

Lösa anläggningstillgångar består av maskiner, anordningar, möbler och annan lös egendom som försäkringstagaren äger, som hänför sig till den försäkrade verksamheten och som inte ingår i omsättningstillgångar eller i en byggnad.

Fordon, färdmedel och motorredskap omfattas inte av försäkringen med undantag av truckar som försäkringstagaren använder i sin verksamhet, som inte är trafikförsäkrade och som endast används inomhus.

Försäkringen omfattar inte

 • levande djur

 • skog, skörd och växter som växer utomhus

 • mikrober och växtunderlag

 • uppgifter, filer och program

 • ritningar och arkiv

 • modeller och formar

 • juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål som är värda över 5 000 euro

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel,

utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet.

Som värdeföremål betraktas ett föremål vars värde stiger eller förväntas stiga med åldern.

1.1.1.5 Konstruktioner och installationer i lokal

Med konstruktioner och installationer i en lokal avses konstruktioner och installationer som gjorts i försäkringstagarens lokal och fast monterade markiser, reklamskyltar och -tejpningar på en vägg- eller takkonstruktion som begränsar lokalen.

1.1.1.6 Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar utgörs av råmaterial, halvfärdiga produkter och av försäljningslager och av egendom som lämnats till försäljning på kommission. Egendom som hyrs ut kan bokföras som omsättningstillgångar.

Byggnader och konstruktioner som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd omfattas inte av försäkringen.

Försäkringen omfattar inte

 • levande djur

 • skog, skörd och växter som växer utomhus

 • vätska, ånga, gas, energi och jord som är opackad

 • mikrober och växtunderlag

 • fordon, färdmedel och motorredskap

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel,

utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet.

1.1.1.7 Pengar, värdepapper och betalningsmedel

Pengar, värdepapper och betalningsmedel är försäkrade endast om de separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet.

Med försäkrade pengar, värdepapper och betalningsmedel avses kontanter, värdepapper i pappersformat, oanvända frimärken, kuponger, värdesedlar och andra materiella betalningsmedel och fordringsbevis som kan användas utan elektroniska hjälpmedel eller applikationer. Sådana är t.ex. inte betalnings-, kredit- eller värdekort och inte heller apparater eller applikationer i elektronisk format som kan överföra eller lagra bytesvaror.

Pengar som ägs av någon annan än försäkringstagaren är försäkrade bara om man separat har avtalat om detta och detta anges i försäkringsbrevet. Sådana är t.ex. kunders pengar och värdepapper som är i besittning hos ett värdetransportföretag.

1.1.1.8 Främmande egendom

Främmande egendom utgörs av anläggnings- och omsättningstillgångar som hänför sig till den försäkrades verksamhet, men som försäkringstagaren inte äger. Främmande egendom är bl.a. leasingegendom, kunders egendom och egendom som säljs på kommission.

Byggnader och konstruktioner som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd omfattas inte av försäkringen.

Försäkringen omfattar inte

 • uppgifter, filer och program

 • ritningar och arkiv

 • modeller och formar

utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet eller det är fråga om leasad egendom eller egendom som säljs på kommission.

Försäkringen omfattar inte

 • levande djur

 • skog, skörd och växter som växer utomhus

 • vätska, ånga, gas, energi och jord som är opackad

 • mikrober och växtunderlag

 • fordon, färdmedel och motorredskap

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel,

 • juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål som är värda över 5 000 euro

utom om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet.

1.1.2 Byggnad

Försäkringsobjekt är en byggnad som anges i försäkringsbrevet. Till byggnaden hör fast monterade konstruktioner, möbler, ytbeläggningar och husteknik som försäkringstagaren äger till deras ursprungliga skick, eller till förnyad standard i hela huset om dessa senare förnyats.

Husteknik omfattar

 • anordningar, utrustningar och maskiner för elektrifiering, uppvärmning, avkylning, ventilation, vattendistribution, avlopp, brandsläckning, övervakning, larm, dataöverföring, styrning och reglering som är fast monterade och tjänar byggnadens användning samt ledningar, kablar, rör, kanaler och cisterner som hänför sig till dessa i byggnaden och på tomten, samt anslutningsledningar, -kablar, -rör och -kanaler fram till den allmänna anslutningen. Ledningar, kablar, rör och kanaler utanför byggnaden är försäkrade högst 100 meter från byggnaden. Begränsningen i meter gäller inte rörnät för värmeuppsamling i jordvärmesystem

 • hissar och rulltrappor som tjänar byggnadens användning

 • ytterdörrar avsedda för varutransport i affärs-, produktions- och lagerlokaler som används inom den affärsverksamhet som bedrivs i byggnaden.

I en byggnad som är avsedd för varaktigt boende omfattar den försäkrade hustekniken även tvättmaskin, mangel och torktumlare i en tvättstuga i invånarnas gemensamma bruk samt kylanläggningar i kallutrymmen i invånarnas gemensamma bruk och bastuugnen i en bastu i invånarnas gemensamma bruk.

Försäkringsobjekt är dock inte

 • delar av och lokaler och ändringar i byggnaden för vilkas byggande man inte fått ett behövligt bygglov eller åtgärdstillstånd eller för vilka man fått ett nekande svar på ansökan om åtgärdstillstånd

 • maskiner, anordningar, utrustningar, cisterner, rörnät, ledningar, konstruktioner, möbler och ytbeläggningar som enbart tjänar sådan affärs-, produktions- eller hobbyverksamhet eller någon annan motsvarande verksamhet som utövas i byggnaden

 • konstruktioner och utrustningar, som balkong- och specialglas, reklamskyltar och -tejp, markiser, antenner samt övervaknings- och larmanordningar som aktieägaren, hyresgästen eller någon annan som använder byggnaden har skaffat och äger

 • byggkonst, som statyer, skulpturer, reliefer, vägg- och takmålningar

 • konstruktioner under byggnadens grundsula, som pålningar och avlastning av grunden

 • anordningar och utrustningar som används för att hålla plan eller passager som är belägna utomhus eller i lokaler som inte är värmeisolerade fria från is samt ledningar, kablar, kanaler och cisterner i anslutning till dem

 • uppvärmningsanordningar med en effekt på över 1 MW eller som även tjänar andra byggnader än de byggnader som försäkrats med denna försäkring

 • kylanordningar och -ämnen i fryshus och kylförvaringsbyggnader.

1.1.2.1 Sedvanliga konstruktioner som finns på tomten och egendom som ansluter sig till underhållet av byggnaden

Utöver byggnaden omfattar försäkringsobjektet även följande som försäkringstagaren äger:

 • fast monterade staket och portar och fast byggda sedvanliga konstruktioner som finns på byggnadens tomt sammanlagt högst upp till 10 000 euro. Försäkringsobjekt är dock varken strandkonstruktioner eller bryggor

 • Carportar, avfallstak och andra motsvarande skyddstak på högst 20 m² som finns på byggnadens tomt.

 • sedvanliga arbetsredskap och arbetsmaskiner med en effekt på högst 5 kW inklusive bränsle, vilka enbart används för underhåll av byggnaden och dess gårdsområde. Försäkringsobjekt är emellertid inte båtar, pråmar, fartyg, luftfarkoster och modellflygplan

 • Bränslen som används för uppvärmning av byggnaden upp till högst 10 000 euro.

 • Anordningar och inventarier som är avsedda för gemensamt bruk i anslutning till varaktigt boende i privathushåll, t.ex. inventarier i ett hobbyrum som är i invånarnas gemensamma bruk i ett bostadshöghus.

1.1.2.2 Markgrund, gårdsområdets ytkonstruktioner och planteringar

Försäkringsobjekt är utöver en byggnad också byggnadens markgrund, ytkonstruktioner på gårdsområdet samt planteringar på gårdsområdet upp till ett belopp på 10 procent räknat av försäkringsbeloppet för de byggnader som är försäkringsobjekt på samma försäkringsställe, dock totalt högst 10 000 euro. Om något försäkringsbelopp i euro inte har fastställts för byggnaden, är markgrunden, ytkonstruktioner på gårdsområdet och planteringar på gårdsområdet försäkringsobjekt upp till sammanlagt högst 20 euro/m³ räknat utifrån volymen i de byggnader som är försäkringsobjekt på samma försäkringsställe, dock totalt högst 10 000 euro.

En förutsättning för att skada på markgrund och ytkonstruktioner på gårdsområdet ska ersättas är att skadan på dem varit en direkt och oundviklig följd av en ersättningsbar sakskada på byggnaden (byggnadens konstruktioner, möbler, ytbeläggningar och husteknik).

1.1.3 Objekt försäkrade enligt nyckeltal

1.1.3.1 Lös egendom försäkrade enligt nyckeltal

Om lös egendom försäkrats enligt nyckeltal som meddelas till Fennia, är lös egendom försäkringsobjekt i enlighet med definitionerna i punkterna 1.1.1 och 1.3.

Med avvikelse från punkt 1.1.1 är följande egendomsposter i en försäkring för lös egendom, som bygger på nyckeltal, utan separat omnämnande försäkrade enligt angivna maximiersättningsbelopp och begränsningar för förvaringssätt och giltighetsområde:

 • Konstruktioner och installationer i en lokal: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

 • Uppgifter, filer, program, ritningar, arkiv, modeller och formar som hör till lösa anläggningstillgångar: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

 • Juveler, ädelmetall-, konst- och antikföremål som hör till lösa anläggningstillgångar: totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet (ersättningen är dock högst 5 000 euro för ett enskilt föremål).

 • Pengar, värdepapper och betalningsmedel som ägs av försäkringstagaren: i händelse av rån totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet eller under transport mellan ett sådant försäkringsställe och en penninginrättning.

 • Pengar, värdepapper och betalningsmedel som ägs av försäkringstagaren: i händelse av inbrott och brand på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet, beroende på förvaringssätt enligt följande:

  • Totalt högst 10 000 euro i låsta kassaskåp som ska vara åtminstone klass 2 enligt standarden EN 1143 och som enligt tillverkarens anvisning förankrats i golvet eller väggen.

  • Totalt högst 5 000 euro i låsta kassa- och brandskyddsskåp fastbultade i golvet.

  • Totalt högst 2 000 euro i ett låst utrymme eller skåp avsett för förvaring av pengar, dock inte i en kassaapparat.

 • Kunders egendom: enligt de begränsningar som anges i punkt 1.1.1.8 totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att försäkringstagaren ansvarar för egendomen och att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse.

 • Lånad eller hyrd egendom: enligt de begränsningar som anges i punkt 1.1.1.8 totalt högst 10 000 euro på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att försäkringstagaren ansvarar för egendomen och att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse.

 • De kläder och personliga bruksföremål som hör till arbetstagarna i försäkringstagarens tjänst: totalt högst 1 000 euro per arbetstagare på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att ersättning inte kan fås från någon annan försäkring eller med stöd av någon annan förbindelse. Försäkringsobjekt är dock inte pengar, värdepapper, betalningsmedel, juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål.

De ovannämnda egendomsposterna kan försäkras separat på så sätt att de har ett försäkringsbelopp i euro. Då ska försäkringsbeloppet motsvara den berörda egendomspostens hela försäkringsvärde.

Nyckeltal som meddelas Fennia är till exempel ytan på lokalen som försäkringstagaren använder, den försäkrade verksamhetens omsättning och antalet arbetstagare.

Som yta för de lokaler som försäkringstagaren använder ska meddelas en lägenhetsyta som beräknats enligt RT-kortet 12-10277 eller enligt dess ersättare RT-kortet 12-11055 (SFS 5139:2011).

Som omsättning ska omsättningen från den senast avslutade räkenskapsperioden meddelas. Om räkenskapsperioden inte har varit 12 månader, ska till Fennia meddelas det belopp som motsvarar en period på 12 månader. För affärsverksamhet som kommer att börja ska omsättningens budgeterade belopp meddelas.

Som antal arbetstagare ska meddelas det antal som motsvarar det genomsnittliga antal egna och hyrda arbetstagare på heltid vilka under den senast avslutade räkenskapsperioden var i försäkringstagarens tjänst. Vid beräkningen av antalet arbetstagare ska det arbete som utförs av arbetstagare på deltid omvandlas till arbetstagare på heltid genom att dividera veckoarbetstimmarna med fyrtio. För affärsverksamhet som kommer att börja ska det budgeterade antalet arbetstagare meddelas. I antalet arbetstagare ska även företagare räknas in.

1.1.3.2 Byggnad försäkrad enligt nyckeltal

Om en byggnad försäkrats enligt nyckeltal som meddelas till Fennia, är en byggnad som anges i försäkringsbrevet försäkringsobjekt i enlighet med definitionerna i punkterna 1.1.2 och 1.3.

Nyckeltal som meddelas till Fennia är till exempel byggnadens volym och yta.

Som byggnadens volym ska meddelas byggnadens volym beräknad enligt RT-kortet 120.12 eller enligt det RT-kort som ersatt det eller enligt standarden SFS-EN 15221-6. Om ett skyddstak eller en motsvarande byggnad inte har alla ytterväggar, beräknas volymen enligt de yttre måtten.

Som byggnadens yta ska meddelas byggnadens bruttoyta beräknad enligt RT-kortet 12-10277 eller enligt dess ersättare RT-kortet 12-11055 (SFS 5139:2011). Om ett skyddstak eller en motsvarande byggnad inte har alla ytterväggar, beräknas bruttoytan enligt de yttre måtten.

1.2 Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är det penningbelopp som anges i försäkringsbrevet och som grundar sig på det återanskaffningsvärde som försäkringstagaren meddelat för egendomen eller på dess verkliga värde eller på det överenskomna värdet (förstariskförsäkring) enligt vad som anges i försäkringsbrevet. Grunden för försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsbeloppet utgör beräkningsgrund för försäkringspremien. Försäkringsbeloppet utgör inte grund för skadebeloppet eller dess beräkning.

När försäkringstagaren fastställer försäkringsbeloppet för egendomen ska även följande beaktas:

 • bestämmelser om beskattning (till exempel mervärdesskatt och punktskatt)

 • transport- och installationskostnader för reparation och nyanskaffning av egendom

 • rivnings-, röjnings- och förstöringskostnader för egendom som skadats så att den inte kan repareras samt kostnader för transport och handläggning i anslutning till dessa.

1.2.1 Försäkringsbeloppets indexbundenhet

Försäkringsbeloppet justeras enligt det indexvillkor som anslutits till försäkringen. Indexet beskriver förändringarna i pris- och kostnadsnivån i Finland.

1.2.2 Investeringar i lösa anläggningstillgångar

Om försäkringsbeloppet i euro för lösa anläggningstillgångar i början av försäkringsperioden har meddelats på så sätt att det motsvarar återanskaffningsvärdet på försäkrade lösa anläggningstillgångar, omfattar försäkringen investeringar som gjorts i motsvarande lösa anläggningstillgångar under samma försäkringsperiod upp till 20 procent av försäkringsbeloppet för försäkrade lösa anläggningstillgångar, dock högst 200 000 euro. Investeringens försäkringsskydd gäller till utgången av samma försäkringsperioden.

Såvida investeringen i lösa användningstillgångar inte meddelas Fennia och det avtalas om försäkring av den, utgörs försäkringsskyddet för investeringen av brand-, explosions-, inbrotts-, vattenledningsläckage- och läckageförsäkring. Om försäkringstagarens alla lösa användningstillgångar har försäkrats med ett mer omfattande försäkringsskydd än ovannämnda, tillämpas detta försäkringsskydd även på investeringen.

Försäkringsskyddet för investeringen omfattar inte

 • byggnader och konstruktioner som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd

 • fordon, färdmedel och motorredskap

 • levande djur

 • skog, skörd och växter som växer utomhus

 • mikrober och växtunderlag

 • uppgifter, filer och program

 • ritningar och arkiv

 • modeller och formar

 • juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel

även om dessa separat anges som försäkringsobjekt i försäkringsbrevet.

1.3 Försäkringsvärde

Egendomens försäkringsvärde används vid beräkning av skade- och ersättningsbelopp. Försäkringsvärdet är egendomens återanskaffningsvärde när egendomens dagsvärde är minst 50 procent av egendomens återanskaffningsvärde. Försäkringsvärdet är egendomens dagsvärde när egendomens dagsvärde är mindre än 50 procent av egendomens återanskaffningsvärde.

1.4 Återanskaffningsvärde

Egendomens återanskaffningsvärde är det penningbelopp som behövs för att anskaffa ny eller till sina egenskaper närmast motsvarande egendom som ersätter den skadade egendomen. Återanskaffningsvärdet omfattar också transport- och monteringskostnader för reparation och nyanskaffning av egendom samt rivnings-, röjnings- och förstöringskostnader för egendom som skadats så att den inte kan repareras samt kostnader för transport och handläggning i anslutning till dessa.

1.5 Dagsvärde

Egendomens dagsvärde är det penningbelopp som fås när det i återanskaffningsvärdet görs avdrag för värdeminskning på grund av egendomens ålder, slitage, föråldrad teknik, nedsatt användbarhet eller en annan motsvarande orsak.

1.6 Verkligt värde

Egendomens verkliga värde är det penningbelopp utan moms vilket man skulle ha fått för egendomen om det hade sålts på normala villkor omedelbart före skadan. Det bruksvärde som egendomen i övrigt har för försäkringstagaren inverkar inte på det verkliga värdet. Med egendomens verkliga värde avses inte det begärda priset eller bytesvärdet, utan det pris som flera köpare skulle ha varit redo att betala. Som egendomens verkliga värde beräknas dock högst egendomens återanskaffningsvärde.

1.7 Överenskommet värde (förstariskförsäkring)

När grunden för försäkringsbeloppet för egendomen är ett överenskommet värde är det fråga om en förstariskförsäkring. Från förstariskförsäkringen ersätts skador på den försäkrade egendomen enligt normala ersättningsbestämmelser om återanskaffningsvärde, dagsvärde och verkligt värde (se punkt 2.3). På förstariskförsäkringen tillämpas dock inte underförsäkringsregeln.

1.8 Restvärde

Med restvärde avses egendomens värde genast efter skadan. Restvärdet beräknas genom att använda samma grunder som direkt före skadan.

1.9 Åldersavdrag

Åldersavdrag är de avdrag som på grund av egendomens ålder eller bruksmängd beaktas när skadebeloppet beräknas.

1.10 Självrisk

En självrisk är den andel som dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbelopp och som anges i försäkringsbrevet eller som separat fastställs i försäkringsvillkoren. Om en sakskada samtidigt hänför sig till flera egendomsobjekt hos samma försäkringstagare på samma ort, avdras endast den största fastställda självrisken.

1.11 Giltighetsområde

Försäkringens giltighetsområde är det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet eller ett annat område som separat fastställs i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren. Försäkringen ersätter endast skador som inträffat inom försäkringens giltighetsområde. Försäkringen gäller dock inte under transport.

För försäkrad lös egendom på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen i den omfattning som anges i försäkringsbrevet när egendomen tillfälligt förflyttats till ett EU- eller EFTA-land för att repareras eller underhållas eller för att visas för en kund samt under transporter med direkt anknytning till dessa. Vid ett försäkringsfall är ersättningsbeloppet högst 100 000 euro. En sådan försäkring är i kraft tre månader från att man börjar flytta egendom från det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet, såvida inte försäkringen för egendomen upphört tidigare av någon annan orsak. Försäkringsobjekt är dock inte

 • fordon, färdmedel och motorredskap

 • levande djur

 • mikrober och växtunderlag

 • uppgifter, filer och program

 • ritningar och arkiv

 • modeller och former

 • juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel

 • transporter av annan än försäkringstagarens eller den försäkrades egendom.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan,

 • så gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • så gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungariket eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

För försäkrad lös egendom på det fasta försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen i den omfattning som anges i försäkringsbrevet överallt i Finland när egendomen tillfälligt är borta från det fasta försäkringsstället. Vid ett försäkringsfall är ersättningsbeloppet högst 2 000 euro. Försäkringsobjekt är dock inte

 • levande djur

 • mikrober och växtunderlag

 • juveler, ädelmetall-, konst-, antik- och värdeföremål

 • pengar, värdepapper och betalningsmedel.

Som tillfälligt bortavaro betraktas bortavaro på högst tre månader från det fasta försäkringsstället. Som tillfälligt bortavaro betraktas inte när verktyg, bärbara ljudåtergivnings-, bildåtergivnings-, bildbehandlings-, databehandlings-, mätnings-, justerings- och ljusanordningar eller motsvarande egendom som konstruerats vara bärbara eller ständigt mobila upprepade gånger används eller förvaras utanför det fasta försäkringsstället. Dessa ska försäkras separat som egendom som finns på annat håll.

1.12 Giltighetstid

Försäkringens giltighetstid är den period som anges i försäkringsbrevet eller en annan period som separat fastställs i försäkringsvillkoren. Försäkringen ersätter endast skador som inträffat under försäkringens giltighetstid.

1.13 Underförsäkring

En egendom är underförsäkrad om det egendomsförsäkringsbelopp som meddelats Fennia är mindre än egendomens försäkringsvärde eller om det nyckeltal som meddelats Fennia och som är grund för försäkringen är mindre än det faktiska värdet på nyckeltalet i fråga. I sådana fall ersätter försäkringen efter avdrag för självrisken endast en så stor del av skadebeloppet som motsvarar förhållandet mellan det försäkringsbelopp som meddelats Fennia och försäkringsvärdet eller förhållandet mellan det nyckeltal som meddelats Fennia och nyckeltalets faktiska värde. Om det nyckeltal som avses ovan är antalet arbetstagare, tillämpas inte underförsäkring om det antal arbetstagare som meddelats Fennia skiljer sig från det faktiska antalet arbetstagare med endast en person.

1.14 Överförsäkring

En egendom är överförsäkrad om det egendomsförsäkringsbelopp som meddelats Fennia är större än egendomens försäkringsvärde eller om det nyckeltal som meddelats Fennia och som är grund för försäkringen är större än det faktiska värdet på nyckeltalet i fråga. Vid beräkning av ersättningsbeloppet används då det faktiska skadebelopp som beräknats enligt punkt 2.

Skadebeloppet beräknas i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.1 2.3. För beräkning av skadebelopp kan man ha gett försäkringsspecifika bestämmelser. Sådana bestämmelser kan t.ex. vara maximibeloppet för pengar och värdepapper som inräknas i skadebeloppet enligt deras förvarings- och transportsätt.

I skadebeloppet för en egendom inräknas inte den försäkrades bidragsandel. Bidragsförluster som är en direkt följd av en egendomsskada kan försäkras med en avbrottsförsäkring.

2.1 Skadebelopp enligt återanskaffningsvärde

Om egendomens dagsvärde är direkt före skadan minst 50 procent av egendomens återanskaffningsvärde, beräknas skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet.

Ett skadebelopp enligt återanskaffningsvärdet beräknas enligt gällande prisnivå vid skadetidpunkten.

Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet reparationskostnaderna, dock högst återanskaffningsvärdet med avdrag för egendomens restvärde. Reparationskostnaderna beräknas enligt det alternativ som konstaterats vara billigast med tanke på skadebeloppet.

Om man har förlorat egendomen helt eller den har skadats så att den inte längre kan repareras, är skadebeloppet de kostnader som uppstår när man skaffar en likadan eller till sina egenskaper närmast motsvarande egendom till samma plats, dock högst återanskaffningsvärdet med avdrag för egendomens restvärde.

Bygg- och reparationskostnader räknas in i skadebeloppet högst till det belopp de skulle ha om de uppstod vid tillämpning av allmän bygg- och reparationsteknik i Finland och vid användning av bygg- och reservdelar och tillbehör som är allmänt tillgängliga i Finland.

Vid beräkning av skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet beaktar man dessutom punkterna 2.1.1 2.1.15.

2.1.1 Skatteförfattningars inverkan på skadebelopp

Vid beräkning av skadebelopp beaktas skatteförfattningar. Sådana är t.ex. mervärdesskattelagen och punktskattelagen samt motsvarande författningar som tillämpas utanför Finland.

Om den försäkrade skulle vara berättigad att göra avdrag för mervärdesskatt på en vara eller tjänst i anslutning till reparation eller återanskaffning av egendom eller berättigad till skatteåterbäring, inräknas denna mervärdesskatt inte i skadebeloppet oberoende av om reparationen eller återanskaffningen har gjorts eller vem som har beställt eller betalat varan eller tjänsten. Den försäkrade ska lämna en redogörelse till Fennia för om han eller hon kan göra avdrag för den skatt som motsvarar momsen och som tillämpas utanför Finland. Om inte en sådan redogörelse lämnas in, beräknas skadebeloppet alltid skattefritt.

2.1.2 Inverkan av ändring i byggbestämmelserna på byggnadens skadebelopp

Vid beräkning av skadebeloppet enligt byggnadens återanskaffningsvärde beaktas de tilläggskostnader som uppstår av att den förstörda tidigare existerande konstruktionen renoveras att motsvara byggbestämmelsers minimikrav enligt tidpunkten för renoveringen. Av dessa faktiska tilläggskostnader till följd av tvingande byggbestämmelser räknas in i skadebeloppet högst 5 procent beräknat av försäkringsbeloppet för den skadade byggnaden. Som skadebelopp beräknas emellertid högst byggnadens försäkringsbelopp i euro.

Om ett försäkringsbelopp i euro inte har fastställts för byggnaden, beaktas faktiska tilläggskostnader till följd av tvingande byggbestämmelser för högst 20 euro/m³ beräknat utifrån den skadade byggnadens volym. Som skadebelopp beräknas emellertid högst byggnadens försäkringsvärde.

2.1.3 Skadebelopp för planteringar på byggnadens gårdsområde

Skadebeloppet för planteringar på byggnadens gårdsområde utgörs av anskaffnings- och planteringskostnaderna för de plantor som finns allmänt tillgängliga i Finland.

2.1.4 Skadebelopp för anordningar och system

Om en anordning eller ett system skadas delvis, räknas in i skadebeloppet bara de faktiska reparationskostnader för den skadade och reparationsdugliga delen och de faktiska återanskaffningskostnaderna för en del som skadats så att den inte kan repareras. I skadebeloppet räknas inte in hela anordningens eller systemets förlorade användbarhet eller värdeminskning och inte heller den oskadade delen av anordningen eller systemet oavsett om anordningen eller systemet repareras till funktionsdugligt skick eller inte.

Denna villkorspunkt tillämpas även i det fall att en ny eller begagnad del som behövs för att reparera anordningen eller systemet inte längre finns att få.

2.1.5 Skadebelopp för fordon, färdmedel och motorredskap

Om ett fordon, färdmedel eller motorredskap repareras, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna, dock högst av det verkliga värdet vid skadetidpunkten. Reparationskostnaderna räknas in i skadebeloppet enligt det alternativ som konstaterats vara billigast.

Om ett fordon, färdmedel eller motorredskap inte repareras, är skadebeloppet skillnaden mellan det verkliga värdet och restvärdet.

Om man i produktvillkoret för egendomsförsäkringen (t.ex. i villkoret för försäkring mot skada) har fastställt ett åldersavdrag för fordon, färdmedel eller motorredskap, beräknas skadebeloppet enligt åldersavdragsregeln.

2.1.6 Skadebelopp för modeller, formar, arkivmaterial och värdepapper

I skadebeloppet för modeller och formar och för ritningar, kartor och arkiv i pappersformat inräknas endast kostnader för reparation av skadad egendom eller för återanskaffning av förstörd egendom. Förutsättningen är att reparationen eller återanskaffningen görs inom två år från att sakskadan inträffar.

När det gäller värdepapper som kan makuleras, inräknas i skadebeloppet endast de faktiska makuleringskostnaderna.

2.1.7 Skadebelopp för datauppgifter, datafiler och dataprogram

I skadebeloppet för datauppgifter, datafiler och dataprogram inräknas bara faktiska kostnader. Kostnaderna räknas in i skadebeloppet högst till det belopp som skulle uppstå om säkerhetskopieringen och lagringen av säkerhetskopiorna av uppgifterna, filerna och programmen hade gjorts minst på det sätt som fastställs i Fennias säkerhetsföreskrifter eller på det sätt som annars förutsätts av Fennia. Med avvikelse från 31 § i lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) är denna villkorspunkt inte en säkerhetsföreskrift, utan en begränsning som gäller skadebeloppet.

Skadebeloppet för datauppgifter och datafiler är kostnaderna för återställande av säkerhetskopior och för inmatning av förlorade uppgifter. Kostnader för inmatning av förlorade uppgifter räknas in i skadebeloppet högst till det faktiska beloppet för inmatningskostnader under de sju dygn som föregått en sakskada.

Skadebeloppet för dataprogram är kostnaderna för återställande och återskapande av programmen och kostnaderna för anskaffning, installation, skräddarsyende och testning.

2.1.8 Skadebelopp för konst- och antikföremål och samlingar

När det gäller skadade konst- och antikföremål, inräknas i skadebeloppet reparationskostnader, dock högst det verkliga värdet vid skadetidpunkten. När det gäller konst- och antikföremål som helt och hållet förstörts, beräknas som skadebelopp det verkliga värdet vid skadetidpunkten.

Om den egendom som skadats hör till en samling, inräknas inte i skadebeloppet samlingens värdeminskning och inte heller samlingens oskadade del. Skadebeloppet beräknas separat för varje föremål.

2.1.9 Skadebelopp för leasingegendom

Skadebeloppet för leasingegendom är högst finansbolagets återstående fordran på basis av ett leasingavtal med tillägg för det restvärde som fastställts för egendomen i leasingavtalet när avtalsperioden löper ut.

2.1.10 Utredningskostnader för skada

I skadebeloppet inräknas inte kostnader för utredning av en skada, som t.ex. utförd arbetstid, inkomstbortfall eller kostnader för datakommunikation, inkvartering och resor.

2.1.11 Forceringskostnader

I skadebeloppet inräknas normala arbets- och anskaffningskostnader. I skadebeloppet inräknas inte kostnader för övertids- och helgarbete eller motsvarande forceringskostnader.

2.1.12 Reparationer, underhålls-, service- och förbättringsarbeten

I skadebeloppet inräknas inte kostnader för

 • tillfälliga reparationer, underhålls-, service- och justeringsarbeten

 • att förbättra kvalitet eller teknisk nivå

 • att en konstruktion, maskin, anordning, utrustning eller ett system som från början gjorts felaktigt eller bristfälligt repareras i enlighet med bestämmelser, föreskrifter, bygglov eller god byggnadssed

 • att förnya eller förbättra en bristfällig eller misslyckad reparation av en skadad egendom.

Kostnader för att avlägsna en funktionsstörning inräknas i skadebeloppet endast om funktionsstörningen har varit en omedelbar och oundviklig följd av en ersättningsbar skada till följd av att någonting gått sönder.

2.1.13 Mikrobundersökningar

I skadebeloppet inräknas inte kostnader som orsakats av mikrob- eller mögelundersökningar eller andra motsvarande undersökningar.

2.1.14 Restvärdets inverkan på skadebelopp

I skadebeloppet inräknas inte egendomens restvärde oavsett vad den försäkrade gör med en egendom som har ett restvärde efter en skada. Byggnadens restvärde inräknas dock i skadebeloppet för byggnaden till den del de byggnadsdelar som inte skadats vid försäkringsfallet inte på grund av lagstiftning eller tvingande myndighetsbestämmelser kan utnyttjas.

2.1.15 Åldersavdrags inverkan på skadebelopp

De åldersavdrag som beaktas när skadebeloppet beräknas fastställs i produktvillkoren för egendomsförsäkringar (till exempel i villkoren för läckageförsäkringen och försäkringen mot skada). Åldersavdraget görs på de reparations- och återanskaffningskostnader som fastställs i produktvillkoren.

2.2 Skadebelopp enligt dagsvärde

Om egendomens dagsvärde är mindre än 50 procent av egendomens återanskaffningsvärde, beräknas skadebeloppet enligt dagsvärdet.

Om skadad egendom som är reparationsdugligt inte repareras eller om inte en ny likadan egendom skaffas för samma bruksändamål till samma ställe inom två år från försäkringsfallet för att ersätta skadad egendom som inte kan repareras eller som gått förlorad helt och hållet, beräknas skadebeloppet enligt dagsvärdet, men skadebeloppet är dock högst egendomens verkliga värde.

Skadebeloppet enligt dagsvärdet tillämpas dock inte vid skador där något har gått sönder när skadebeloppet beräknas genom att använda åldersavdrag som bygger på den skadade egendomens ålder eller bruksmängd (se punkt 2.1.5) eller när skadebeloppet beräknas enligt det verkliga värdet (se punkterna 2.1.5 och 2.1.8).

Skadebeloppet enligt dagsvärdet är en lika stor del av skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet som egendomens dagsvärde är av egendomens återanskaffningsvärde.

2.3 Skadebelopp enligt överenskommet värde (förstariskförsäkring)

Om grunden för egendomens försäkringsbelopp är ett överenskommet värde (förstariskförsäkring), beräknas skadebeloppet enligt bestämmelserna om skadebelopp enligt återanskaffningsvärde och skadebelopp enligt dagsvärde (se punkterna 2.1 och 2.2). På förstariskförsäkringen tillämpas dock inte underförsäkringsregeln.

Ersättningsbeloppet fås genom att från skadebeloppet enligt punkt 2 dra av självrisken och sedan beakta eventuell underförsäkring enligt punkt 1.13 och göra avdrag från ersättningen på grund av eventuell försummelse att följa säkerhetsföreskrifterna och de allmänna avtalsvillkoren i angiven ordning.

Den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet är egendomens försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Om försäkringsbeloppet är större än försäkringsvärdet eller om det är fråga om en egendomsförsäkring som grundar sig på nyckeltal som meddelas Fennia, är den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet egendomens försäkringsvärde.

Fennia betalar ut ersättning när försäkringstagaren lämnar en redogörelse för att egendomen inte har intecknats som säkerhet för skuld eller när inteckningshavarna lämnar uppgifter till Fennia för utbetalning av ersättning.

Först betalar man ut ersättning vars belopp fås genom att dra av självrisken från skadebeloppet enligt dagsvärdet, men dock högst självrisken från egendomens verkliga värde, och sedan beakta eventuell underförsäkring enligt punkt 1.13 och göra avdrag från ersättningen på grund av eventuell försummelse att följa säkerhetsföreskrifterna och de allmänna avtalsvillkoren i angiven ordning.

Om egendomens dagsvärde är mindre än 50 procent av återanskaffningsvärdet, men högre än det verkliga värdet, betalar Fennia skillnaden mellan ersättningen enligt dagsvärdet och det verkliga värdet om Fennia inom två år från det att skadan inträffade får en redogörelse för reparations- eller återanskaffningsåtgärderna och att ersättningen som först betalades ut har använts för reparation eller återanskaffning.

Om egendomens dagsvärde är minst 50 procent av återanskaffningsvärdet, betalar Fennia skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och det verkliga värdet om Fennia inom två år från det att skadan inträffade får en redogörelse för reparations- eller återanskaffningsåtgärderna och att ersättningen som först betalades ut har använts för reparation eller återanskaffning. Rätt till ersättning enligt återanskaffningsvärdet har endast den som var försäkrad när försäkringsfallet inträffade. Rätten kan inte överföras på en tredje part. En tredje part har rätt endast till ersättning enligt dagsvärdet.

Om byggandet drar ut på tiden på grund av en myndighets tvingande bestämmelse, förlängs tidsfristen på två år med förseningstiden som direkt orsakas av bestämmelsen.

Om försäkringsfallet hänför sig till egendom, för vilken fastighets- eller företagsinteckning kan fastställas, iakttas bestämmelserna i jordabalken och lagen om företagsinteckning när ersättning betalas ut.

Om försäkringsfallet hänför sig till leasingegendom, utbetalas ersättningen till den som äger egendomen.

Utöver de ersättningsbegränsningar som anges i produktvillkoret för egendomsförsäkringar (t.ex. brandförsäkringsvillkoret) tillämpas följande ersättningsbegränsningar:

Försäkringen ersätter inte följande:

 • skador på uppgifter, filer eller program, såvida databehandlingsenheten eller datamediet inte har skadats vid samma tillfälle

 • skador som någon annan ansvarar för på basis av avtal, garanti, serviceavtal eller någon annan motsvarande förbindelse. Tillverkarens eller importörens eventuella meddelande om att garantin upphör till följd av skadan utgör dock inte grund för utbetalning av ersättning

 • när den försäkrade är tillverkare eller försäljare av varan och skadorna omfattas av den garanti som tillämpas inom branschen

 • skador som ersätts med stöd av konsumentskydds-, produktansvars-, trafikförsäkrings-, elmarknads-, elsäkerhetslagen eller någon annan speciallag

 • skador som orsakats av krig, uppror, folkresning eller under någon annan motsvarande händelse som rubbar samhällsordningen eller som hänför sig till en sådan händelse

 • skador som orsakats av en skada som beskrivs i atomansvarighetslagen oberoende var atomskadan inträffat.

6.1 Skadeanmälan och skadeinspektion

När en skada upptäcks ska den omgående anmälas till Fennia. Fennia ska beredas tillfälle att inspektera den skadade egendomen innan den förstörs, repareras eller återanskaffas. Om det är nödvändigt att inleda reparationsarbete för att undvika avbrott i affärsverksamheten eller uppkomst av någon annan tilläggsskada, kan sådana reparationsarbeten påbörjas även om någon anmälan inte har kunnat göras till Fennia. Samtlig förstörd egendom ska dokumenteras så att den förstörda egendomens typ och mängd kan pålitligt bekräftas. Fennia har rätt att inte ersätta den förstörda egendomen om ovannämnda dokumenteringskrav har försummats.

6.2 Uppgifter som behövs för utredning av skada

Försäkringstagaren ska lämna in de dokument och övriga uppgifter som Fennia begärt och som behövs för utredningen av en skada. Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana utredningar eller kostnader för anskaffning av dem.

6.3 Beställare av reparationer och återanskaffning

Den försäkrade ska vara beställare av reparationsarbetet och återanskaffningen och vara antecknad som fakturabetalare.

6.4 Fennias rätt att lösa in skadad egendom och betala ut ersättning

Försäkrad egendom förblir även efter försäkringsfallet hos ägaren. Fennia har dock rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den. Inlöst egendom beräknas enligt samma grunder som skadebelopp.

Fennia har rätt att ersätta skadan genom att

 • betala den reparation som konstaterats vara förmånligast

 • betala det nybygge eller den återanskaffning som konstaterats vara förmånligast

 • betala den med pengar

 • anskaffa motsvarande egendom i stället.

6.5 Återbetalning av ersättning

Om Fennia har betalat ut ersättning utan att beakta egendomens restvärde eller egendom som återfås efter att ersättning utbetalats, är den försäkrade, om Fennia så kräver, skyldig att betala tillbaka den ersättning som utbetalats eller att överföra äganderätten till egendomen på Fennia. Om egendomen återfås, ska försäkringstagaren meddela om detta till Fennia. Om ersättning med undantag för självriskandelen inte har utbetalats till fullt belopp och egendom återfås efter att ersättning utbetalats, är den försäkrade, om Fennia så kräver, skyldig att överföra äganderätten till den egendom som återfåtts på Fennia upp till ersättningsbeloppet. På det samägandeförhållande som härvid uppstår tillämpas det som i lagen stadgas om samägandeförhållanden.

6.6 Försäkringens giltighet och försäkringspremie efter ett försäkringsfall

Försäkringspremien berättigar till ersättning som uppgår till högst försäkringsbeloppet för egendomen under försäkringsperioden. Om försäkringsbeloppet är större än försäkringsvärdet eller om det är fråga om en egendomsförsäkring som grundar sig på nyckeltal som meddelas Fennia, berättigar försäkringspremien högst till ersättning som motsvarar försäkringsvärdet på egendomen under försäkringsperioden. Fennia återbetalar inte en försäkringspremie för den återstående försäkringsperioden efter att egendom förstörts eller gått förlorad. Efter återanskaffning av egendom har Fennia rätt att ta ut en ny försäkringspremie för egendom som återanskaffas under samma försäkringsperiod för perioden mellan återanskaffningstidpunkten och datumet för när försäkringsperioden löpte ut. Försäkringen fortsätter dock som tidigare till utgången av försäkringsperioden om Fennia inte meddelar om en eventuell tilläggspremie eller om ändringar under ersättningsprocessens gång.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor