Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS113 Försäkring mot skada på husteknik

FS113 Försäkring mot skada på husteknik

Gäller från och med 1.1.2024

Försäkringsvillkor FS113

Villkoret för försäkring mot skada på husteknik fastställer innehållet i försäkringen mot skada på husteknik tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

De byggnader som försäkrats med försäkringen mot skada på husteknik och försäkringsbeloppen anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsobjekt är husteknik i den byggnad som anges i försäkringsbrevet. Med husteknik avses

 • anordningar, utrustning och maskiner för elektrifiering, uppvärmning, avkylning, ventilation, vattendistribution, avlopp, brandsläckning, övervakning, larm, dataöverföring, styrning och reglering som är fast monterade och tjänar byggnadens användning samt ledningar, kablar, rör, kanaler och behållare som hänför sig till dessa i byggnaden och på tomten, samt anslutningsledningar, -kablar, -rör och -kanaler fram till den allmänna anslutningen

 • hissar och rulltrappor som tjänar byggnadens användning

 • ytterdörrar avsedda för varutransport i affärs-, produktions- och lagerlokaler som används inom den affärsverksamhet som bedrivs i byggnaden.

I en byggnad som är avsedd för varaktigt boende omfattar den försäkrade hustekniken även tvättmaskin, mangel och torktumlare i en tvättstuga i invånarnas gemensamma bruk samt kylanläggningar i kallutrymmen i invånarnas gemensamma bruk och bastuugnen i en bastu i invånarnas gemensamma bruk.

Försäkringsobjekt är emellertid inte

 • maskiner, anordningar, utrustning och system som tjänar sådan affärs-, produktions- eller hobbyverksamhet eller annan motsvarande verksamhet som enbart utövas i byggnaden

 • maskiner, anordningar, utrustning och system som aktieägaren, hyresgästen eller någon annan som använder byggnaden har skaffat och äger

 • anordningar och utrustning som används för att hålla plan eller passager som är belägna utomhus eller i lokaler som inte är värmeisolerade fria från is samt ledningar, kablar, kanaler och behållare i anslutning till dem

 • uppvärmningsanordningar med en effekt på över 1 MW eller som även tjänar andra byggnader än de byggnader som anges i försäkringsbrevet och som försäkrats med försäkringen mot skada på husteknik

 • kylanordningar och -ämnen i fryshus och kylförvaringsbyggnader.

Försäkringen ersätter direkt sakskada på husteknik som orsakats av en plötslig och oförutsedd skada på den husteknik som är försäkringsobjekt.

Därtill ersätter försäkringen nödvändiga kostnader för att lokalisera skadan, kostnader för att öppna och tillsluta konstruktioner samt jordgrävnings- och fyllningskostnader som orsakas av reparationen av en ovan avsedd ersättningsbar skada.

Försäkringen ersätter inte

 • om sanitetsanordningar, vattenarmaturer, bubbelpooler eller simbassänger eller anordningar till dessa gått sönder

 • om en murad eldstad, rökkanal eller skorsten gått sönder

 • skada som orsakats av att ett dräneringssystem eller ett annat system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • skada som orsakats av att en grävd eller borrad brunn, jordvärmesystemets borrhål eller ett annat motsvarande borrhål täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • skada som beror på frysning, såvida frysningen inte varit en omedelbar och oundviklig följd av att värme- eller värmeregleringsanordningen i byggnaden plötsligt och oförutsett gått sönder eller av ett avbrott i el-, fjärrvärme- eller gasdistributionen som inte meddelats på förhand

 • skada som orsakats av snöns eller isens rörelser eller tyngd

 • vätska, ånga eller gas som gått till spillo till följd av läckage och inte heller ökad energiförbrukning

 • skada som orsakats av en förändring i grundvattenståndet, översvämning, sjögång, jordbävning, tjäle eller andra rörelser i marken eller av att grunden satt sig eller gått sönder

 • skada som orsakats av att material slitits, försämrats på naturlig väg, bränts sönder eller av en annan egenskap hos materialet eller av att en egenskap hos det gått förlorad

 • skada som orsakats av långvarig inverkan (t.ex. fördärvning, skråmor, smuts, avlagringar, fällningar, pannsten, rost, korrosion, spänningskorrosion, svampbildning)

 • skada som orsakats av mögel eller lukt

 • skada som orsakats av ett programmeringsfel, ett felaktigt eller oändamålsenligt dataprogram eller av felaktig lagring av uppgifter

 • skada på försäkrad egendom på grund av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnadseller monteringsfel eller på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller på grund av ett arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen

 • skada som orsakats av

  • brand, rök, sot, utlösning av en släckningsanläggning eller ett direkt blixtnedslag

  • explosion

  • storm, hagelskur eller översvämning. Med storm avses en vind vars vindhastighet i byar är över 21 meter i sekunden.

  • inbrott eller skadegörelse

  • utströmning av vätska, gas eller ånga

  • vilda djur, skadedjur eller insekter

  • växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar

 • skada på annan egendom än den husteknik som fastställs i punkt 1.

Vid beräkningen av skadebeloppet för skada på husteknik görs från kostnaderna för reparation och återanskaffning av husteknik och för öppning och tillslutning av konstruktioner i samband med att skadan lokaliseras och hustekniken repareras och förnyas samt från jordgrävnings- och fyllningskostnaderna ett avdrag som grundar sig på husteknikens ålder.

Från kostnaderna för reparation och återanskaffning av egendom görs avdrag på grund av föremålets ålder för varje påbörjat kalenderår enligt följande:

Egendomspost
Avdragsfria år
Årligt avdrag
Datakommunikationsutrustning och datorbaserade styr-, regler- och övervakningsanordningar och -system inklusive kablar
2
20 %
I punkt 1 nämnda maskiner och anordningar (annan husteknik)
2
5 %
Rulltrappor, maskindrivna luckor, ytterdörrar i godstrafik samt lyftanordningar eller transportörer inklusive kringutrustning och kablar
5
10 %
Värmerör osv.*
5
5 %
 • *Värmerör och värmepaneler samt andra maskiner och anordningar som används för uppvärmning, avkylning och luftkonditionering inklusive reglage och kablar.

  Värmekablar och varmvattenberedare inklusive reglage.

  Elmotorer, generatorer, transformatorer, hissar och solpaneler inklusive reglage och kablar.

  Övriga maskiner och anordningar, arbetsredskap, cisterner, rörnät, kablar och installationer av ledningar.

Åldersavdraget fås genom att multiplicera ovannämnda åldersavdragsprocent med det antal år som beaktas.

Det första avdragsfria året avser tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Om maskinen, anordningen, utrustningen, systemet eller en del av den eller det har den livslängd eller bruksmängd som tillverkaren fastställt och enligt vilken maskinen, anordningen, utrustningen, systemet eller en del av den eller det förlorar sitt värde snabbare än det ovan fastställda åldersavdraget, tillämpas ett åldersavdrag som bygger på den livslängd eller bruksmängd som tillverkaren fastställt.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor