Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS114 Försäkring mot yttre skada

FS114 Försäkring mot yttre skada

Gäller från och med 1.1.2024

Försäkringsvillkor FS114

Villkoret för försäkring mot yttre skada fastställer innehållet i försäkringen mot yttre skada tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Objekt och försäkringsbelopp för försäkringen mot yttre skada anges i försäkringsbrevet.

1.1 Yttre skada

Försäkringen ersätter när den försäkrade egendomen plötsligt och oförutsett går sönder och detta är en direkt följd av plötslig påverkan av en faktor utanför den försäkrade egendomen.

1.2 Avkörning, vältning eller sjunkning

Försäkringen ersätter direkta sakskador på den försäkrade egendomen till följd av plötslig och oförutsedd vältning, avkörning eller sjunkning ner i vatten, samt rimliga kostnader för lyftning, rengöring och korrosionsskyddsbehandling.

I fråga om ett fordon eller motorredskap som sjunkit ner i vatten ersätts skador dock endast om sjunkningen är en direkt följd av avkörning eller av att en officiell färja eller ett officiellt förbindelsefartyg sjunkit.

1.3 Fordon och motorredskap som sjunker samt rasskada

Försäkringen ersätter direkta sakskador på ett försäkrat fordon eller ett försäkrat motorredskap till följd av plötslig och oförutsedd sjunkning genom is, i vatten, kärr eller mark, eller till följd av ras i en gruva eller tunnel, om ersättning av sådana skador anges i försäkringsbrevet och skadan har skett trots att tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits med beaktande av omständigheterna. I dessa fall ersätts också rimliga kostnader för lyftning, rengöring och korrosionsskyddsbehandling.

Försäkringen ersätter inte

 • skada på omsättningstillgångar till följd av att en maskin eller anordning eller en del av den i processen gått sönder, eller av felaktig funktion i processen eller av att processen inte fungerar

 • om installerade sanitetsanordningar, vattenarmaturer, bubbelpooler eller simbassänger eller anordningar till dessa gått sönder

 • om en murad eldstad, rökkanal eller skorsten gått sönder, vilket framgår som sprickor

 • skada som orsakats av att ett dräneringssystem eller ett annat system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • skada som orsakats av att en grävd eller borrad brunn, jordvärmesystemets borrhål eller ett annat motsvarande borrhål täppts till, rasat, gått sönder eller slutat fungera

 • skada som orsakats av frysning, smältning eller någon annan inverkan av temperatur eller temperaturförändring

 • skada som orsakats av för stor eller liten fuktighet, för högt eller lågt tryck eller för mycket eller lite ljus

 • skada som orsakats av tillväxt- eller utvecklingsstörning eller av en egenskap hos ämnet eller godset

 • skada som vållats en byggnad av snöns eller isens rörelser eller tyngd

 • vätska, ånga eller gas som gått till spillo till följd av läckage om detta inte separat försäkrats och anges i försäkringsbrevet

 • ökad energikonsumtion

 • skada som orsakats av jordbävning, tsunami, jordskred, vulkanutbrott eller cyklon utanför Finland

 • skada som orsakats av en förändring i grundvattenståndet, översvämning, sjögång, tjäle eller andra långsamma rörelser i marken eller av att grunden satt sig eller gått sönder

 • skada som orsakats av att material slitits, försämrats på naturlig väg, bränts sönder eller av någon annan egenskap hos materialet eller av att någon egenskap hos det gått förlorad

 • skada som orsakats av långvarig inverkan (t.ex. fördärvning, skråmor, smuts, avlagringar, fällningar, pannsten, rost, korrosion, spänningskorrosion, svampbildning)

 • skada som orsakats av mögel eller lukt

 • skada som orsakats av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel i byggnaden eller någon annan egendom som gått sönder eller av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed

 • skada som vållats egendom av ett arbetsfel som begåtts vid hantering eller förvaring av den

 • skada som vållats en del som bearbetas eller någon annan egendom som är föremål för arbete till följd av felaktig funktion hos en maskin eller anordning, ett programmeringsfel, ett oändamålsenligt program eller felaktigt sparande av data (försäkringen ersätter dock skada som orsakats av att last som lyfts fallit när fallet är en direkt följd av en plötslig och oförutsedd driftstörning hos lyftanordningen)

 • skada som orsakats av att monterings-, bruks-, service- eller säkerhetsanvisningen för försäkrad egendom inte iakttagits eller av att servicen försummats

 • skada som orsakats av att föraren av ett fordon, färdmedel eller motorredskap eller av att användaren av en lyftanordning eller transportör inte haft den utbildning och det tillstånd som uppgiften kräver

 • skada som den försäkrade har framkallat när han eller hon har kört ett fordon, färdmedel eller motorredskap eller använt en lyftanordning eller transportör i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen eller användningen var minst 1,2 promille eller han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft

 • skada som orsakats av för stor eller liten olje- eller kylvätskemängd eller av bristfällig cirkulation eller av ett felaktigt eller olämpligt bränsle

 • skada som vållats ett fordon, färdmedel eller motorredskap av att lasten som transporteras med en sådan anordning rört sig eller har en viss egenskap

 • skada som orsakats av

  • brand, rök, sot, utlösning av en släckningsanläggning eller ett direkt blixtnedslag

  • ett elfenomen som överspänning, underspänning, kortslutning eller jordslutning

  • explosion

  • storm, hagelskur eller översvämning. Med storm avses en vind vars vindhastighet i byar är över 21 meter i sekunden.

  • inbrott, rån, skadegörelse eller stöld

  • utströmning av vätska, gas eller ånga

  • ett vilt djur, ett skadedjur eller en insekt

  • växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

Vid beräkningen av skadebeloppet till följd av att maskiner, anordningar, utrustningar och system gått sönder görs från kostnaderna för reparation och återanskaffning och för öppning och tillslutning av konstruktioner i samband med att skadan lokaliseras och repareras samt från jordgrävnings- och fyllningskostnaderna ett avdrag som grundar sig på åldern hos egendomen som gått sönder.

Från kostnaderna för reparation och återanskaffning av egendom görs avdrag på grund av föremålets ålder för varje påbörjat kalenderår enligt följande:

Egendomspost
Avdragsfria år
Årligt avdrag
Datakommunikationsutrustningar och datorbaserade styr-, regler- och övervakningsanordningar och övervakningssystem inklusive kablar, telefoner, larmanordningar, arbetsstationer och servrar och deras kringutrustning, telefoncentraler
2
20 %
Höghastighetsmaskiner för bearbetning inklusive styranordningar, kablar och utrustningar
2
15 %
Rulltrappor osv.*
5
10 %
Värmerör osv.**
5
5 %
 • * Rulltrappor, maskindrivna luckor, ytterdörrar för godstrafik samt lyftanordningar och transportörer inklusive kringutrustning och kablar som tjänar användningen av byggnaden.

  Kassa- och våganordningar och kassa- och vågsystem inklusive kablar.

  Ljud- och bildinspelnings-, återgivnings-, behandlings- och förstärkaranordningar, skrivare och ljusanordningar.

  Mätnings-, undersöknings- och vårdanordningar.

  Schaktningsmaskiner, byggmaskiner och bygganordningar.

  Torkar och ånggeneratorer.

 • ** Värmerör och värmepaneler samt andra maskiner och anordningar som används för uppvärmning, avkylning och luftkonditionering inklusive reglage och kablar.

  Kyl- och värmepumpar och kyl- och värmekompressorer inklusive reglage.

  Värmekablar och varmvattenberedare inklusive reglage.

  Elmotorer, generatorer, transformatorer, hissar och solpaneler inklusive reglage och kablar.

  Underjordiska cisterner och rör i anslutning till dem.

  Övriga maskiner och anordningar, arbetsredskap, cisterner, rörnät, kablar och installationer av ledningar.

Åldersavdraget fås genom att multiplicera ovannämnda åldersavdragsprocent med det antal år som beaktas.

Det första avdragsfria året avser tiden från ibruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

Om maskinen, anordningen, utrustningen, systemet eller en del av den eller det har den livslängd eller bruksmängd som tillverkaren fastställt och enligt vilken maskinen, anordningen, utrustningen, systemet eller en del av den eller det förlorar sitt värde snabbare än det ovan fastställda åldersavdraget, tillämpas ett åldersavdrag som bygger på den livslängd eller bruksmängd som tillverkaren fastställt.

Åldersavdraget tillämpas inte på fordon, färdmedel eller motorredskap. För dessa beräknas skadebeloppet utifrån egendomens verkliga värde enligt de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar.

4.1 Kostnader för förflyttning av maskin eller anordning

Om en maskin eller anordning som hör till anläggningsstillgångarna eller annars tagits i bruk inte har planerats för att ständigt förflyttas och skadan orsakas när en sådan maskin eller anordning förflyttas, är självrisken 25 procent av beloppet för skadan på maskinen eller anordningen som förflyttats, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är dock högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

Höjd självrisk tillämpas inte om förflyttningen har ett direkt samband med reparation av en sakskada som ersätts från försäkringen.

Om maskinen eller anordningen förflyttas till ett nytt försäkringsställe, ska nedmontering, transport och nyinstallation av maskinen försäkras separat.

4.2 Programmeringsfel eller funktionsstörning hos maskin eller anordning

Vid skada som vållats maskinen eller anordningen av ett programmeringsfel eller en funktionsstörning hos maskinen eller anordningen är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor