Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT114 Ulkoinen rikkovakuutus

YT114 Ulkoinen rikkovakuutus

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutusehto YT114

Ulkoisen rikkovakuutuksen ehto määrittelee ulkoisen rikkovakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Ulkoisen rikkovakuutuksen kohteet ja vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

1.1 Ulkoinen rikkoutuminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun rikkoutuminen on suoranainen seuraus vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä.

1.2 Tieltä suistuminen, kaatuminen tai veteen uppoaminen

Vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta, tieltä suistumisesta tai veteen uppoamisesta vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneet suoranaiset esinevahingot sekä kohtuulliset nosto-, puhdistus- ja korroosionestokustannukset.

Veteen uponneen ajoneuvon ja moottorityökoneen osalta vahinko korvataan kuitenkin vain, jos uppoaminen on suoranainen seuraus tieltä suistumisesta tai virallisen lossin tai yhteysaluksen uppoamisesta.

1.3 Ajoneuvon ja moottorityökoneen vajoaminen ja uppoaminen sekä sortumavahinko

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle ajoneuvolle tai moottorityökoneelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta jäihin, veteen, suohon tai maahan vajoamisesta tai uppoamisesta taikka kaivossortumasta tai työmaatunnelin sortumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot, jos tällaisen vahingon korvaamisesta on tehty merkintä vakuutuskirjaan ja vahinko on tapahtunut olosuhteisiin nähden riittävistä varotoimista huolimatta. Tällöin korvataan myös laitteen kohtuulliset nosto-, puhdistus- ja korroosionestokustannukset.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vaihto-omaisuudelle prosessin koneen tai laitteen tai sen osan rikkoutumisesta tai prosessin virheellisestä toiminnasta tai toimimattomuudesta

 • asennettujen saniteettilaitteiden, vesikalusteiden, pore- tai uima-altaiden tai -allaslaitteiden rikkoutumista

 • muuraamalla valmistetun tulisijan, hormin tai savupiipun rikkoutumista, joka ilmenee halkeamina tai lohkeamina

 • vahinkoa, joka on aiheutunut salaojitusjärjestelmän tai muun maaperän kuivana pitoon tarkoitetun järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kaivetun tai poratun kaivon, maalämpöjärjestelmän porareiän tai muun vastaavan porareiän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut jäätymisestä, sulamisesta tai muusta lämpötilan tai sen muutoksen vaikutuksesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut liiallisesta tai liian vähäisestä kosteudesta, paineesta tai valoisuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kasvu- tai kehityshäiriöstä tai aineen tai tavaran omasta ominaisuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle lumen tai jään liikkumisesta tai painosta

 • hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua, ellei tätä ole erikseen vakuutettu ja vakuutuskirjaan merkitty

 • lisääntynyttä energiankulutusta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut Suomen ulkopuolella maanjäristyksestä, tsunamista, maanvyörystä, tulivuoren purkauksesta tai pyörremyrskystä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta, tulvasta, aallokosta, routimisesta tai muusta maan hitaasta liikkumisesta tai perustuksen painumisesta tai rikkoutumisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut aineen tai materiaalin kulumisesta, luonnollisesta heikkenemisestä, puhki palamisesta tai muusta omasta ominaisuudesta tai ominaisuuden katoamisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi pilaantuminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen)

 • vahinkoa, joka on aiheutunut homeesta tai hajusta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rikkoutuneen rakennuksen tai muun rikkoutuneen omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuutta käsiteltäessä tai säilytettäessä tehdystä työvirheestä kyseiselle omaisuudelle

 • vahinkoa, joka on aiheutunut työstettävälle kappaleelle tai muulle työn kohteena olevalle omaisuudelle koneen tai laitteen virheellisestä toiminnasta, ohjelmointivirheestä, epätarkoituksenmukaisesta ohjelmasta tai tietojen virheellisestä tallentamisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin nostettavan taakan putoamisesta aiheutunut vahinko, kun taakan putoaminen on suoranainen seuraus nostolaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta toimintahäiriöstä.

 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden asennus-, käyttö-, huolto-, säilytys- tai turvallisuusohjetta ei ole noudatettu tai huolto on laiminlyöty

 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että ajoneuvon, kulkuvälineen tai moottorityökoneen kuljettajalla tai nosto- tai siirtolaitteen käyttäjällä ei ole ollut tehtävään tarvittavaa koulutusta ja lupaa

 • vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut kuljettaessaan ajoneuvoa, kulkuvälinettä tai moottorityökonetta tai käyttäessään nosto- tai siirtolaitetta sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon tai käytön aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 1,2 promillea tai hänellä on ollut vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut öljyn tai jäähdytysnesteen liiallisesta tai liian vähäisestä määrästä tai puutteellisesta kierrosta taikka virheellisestä tai sopimattomasta polttoaineesta

 • vahinkoa, jonka on ajoneuvolle, kulkuvälineelle tai moottorityökoneelle aiheuttanut tällaisella laitteella kuljetettavana olleen kuorman liikkuminen tai ominaisuus

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut

  • palo, savu, noki, sammutuslaitteiston laukeaminen tai suora salamanisku

  • sähköilmiö, kuten ylijännite, alijännite, oikosulku tai maasulku

  • räjähdys

  • myrsky, raesade tai tulva. Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on yli 21 metriä sekunnissa

  • murto, ryöstö, ilkivalta tai varkaus

  • nesteen, kaasun tai höyryn vuotaminen

  • villieläin, tuhoeläin tai hyönteinen

  • kasvi-, eläin- tai muu tauti

Koneiden, laitteiden, laitteistojen ja järjestelmien rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista rikkoutuneen omaisuuden ikään perustuva vähennys.

Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:

Omaisuuserä
Vähennysvapaita vuosia
Vuosittainen vähennys
Tietoliikennelaitteet ja tietokonepohjaiset ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen, puhelimet, hälytyslaitteet, työasemat ja palvelimet ja niiden oheislaitteet, puhelinkeskukset
2
20 %
Suurnopeustyöstökoneet ohjauslaitteineen, kaapelointeineen ja varusteineen
2
15 %
Liukuportaat yms.*
5
10 %
Lämmönkeräysputkistot yms.**
5
5 %
 • * Liukuportaat, konekäyttöiset luukut, tavaraliikenteen ulko-ovet sekä rakennuksen käyttöä palvelevat nosto- ja siirtolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen.

  Kassa- ja vaakalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen.

  Äänen- ja kuvan tallennus-, toisto-, käsittely- ja vahvistinlaitteet, tulostimet sekä valolaitteet.

  Mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteet.

  Maanrakennus- ja rakennuskoneet ja -laitteet.

  Kuivurit ja höyrynkehittimet.

 • ** Lämmönkeräysputkistot ja -paneelit ja muut lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen.

  Kylmä- ja lämpöpumput ja -kompressorit säätölaitteineen.

  Lämmityskaapelit ja varaajat säätölaitteineen.

  Sähkömoottorit, generaattorit, muuntajat, hissit ja aurinkokeräimet säätölaitteineen ja kaapelointeineen.

  Maahan upotetut säiliöt ja niihin liittyvät putkistot.

  Muut koneet ja laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset.

Käytettävä ikävähennys saadaan kertomalla edellä oleva ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien määrällä.

Ensimmäinen vähennysvapaa vuosi tarkoittaa aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Jos koneella, laitteella, laitteistolla, järjestelmällä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttömäärä, jonka mukaan kone, laite, laitteisto, järjestelmä tai sen osa menettää arvonsa edellä määritettyä ikävähennystä nopeammin, sovelletaan ikävähennystä, joka perustuu valmistajan määrittelemään käyttöikään tai käyttömäärään.

Ikävähennystä ei sovelleta ajoneuvoihin, kulkuvälineisiin ja moottorityökoneisiin. Näiden osalta vahingon määrä lasketaan omaisuuden käyvän arvon perusteella Omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen mukaisesti.

4.1 Koneen tai laitteen siirtäminen

Jos käyttöomaisuuteen kuuluvaa tai muutoin käyttöön otettua konetta tai laitetta ei ole suunniteltu jatkuvasti liikuteltavaksi ja vahinko aiheutuu tällaista konetta tai laitetta siirrettäessä, omavastuu on 25 % siirrettävälle koneelle tai laitteelle aiheutuneen vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä.

Korotettua omavastuuta ei sovelleta, jos siirto välittömästi liittyy vakuutuksesta korvattavan esinevahingon korjaamiseen.

Jos kone tai laite siirretään uuteen vakuutuspaikkaan, on koneen purku, kuljetus ja uudelleen asennus vakuutettava erikseen.

4.2 Koneen tai laitteen ohjelmointivirhe tai toimintahäiriö

Koneen tai laitteen ohjelmointivirheestä tai toimintahäiriöstä tällaiselle koneelle tai laitteelle itselleen aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet