Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Rättsskyddsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkringen skyddar ditt företag vid tvister

Tvister kan leda till oväntade kostnader för företaget – gardera dig med en rättsskyddsförsäkring
Kontakta oss för offert på rättsskyddsförsäkring

Även om ditt företag alltid följer avtal, kan du hamna i en situation, där den andra parten har en annan åsikt om vad ni kom överens om. Med vår rättsskyddsförsäkring kan du gardera dig mot kostnader som uppstår om företaget behöver anlita en jurist i tviste-, ansöknings- eller brottmål.

Så här ersätter rättsskyddsförsäkringen

Rättsskyddsförsäkringen för företag ersätter advokat- och rättegångskostnader i tvistemål. Rättsskyddsförsäkringen ersätter däremot inte ditt eget arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall.

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Ska företagets tvist behandlas i domstol eller föll det offer för ett brott? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan ansöka om ersättning för rättegångskostnader elektroniskt på Mitt Fennia.

Vi hjälper dig när rättegångskostnader uppstår i tviste- och brottmål.

Anvisningar för skadesituationer
Kontakta oss för offert på rättsskyddsförsäkring

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador

Ta del av broschyren

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd