Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Gäller från och med 1.1.2022

Försäkringsvillkor FS401

Rättsskyddsförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i rättsskyddsförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkor, det försäkringsbrev och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade verksamhet samt de nyckeltal (t.ex. lönesumma eller personantal) som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömning av riskens omfattning och försäkringspremien anges i försäkringsbrevet.

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt 4. Försäkringen omfattar den verksamhet som anges som försäkrad i försäkringsbrevet och användning av motorfordon som är försäkrade med Företagsskyddets fordonsförsäkring.

De försäkrade är inom den försäkrade verksamheten/för den försäkrade verksamhetens del

 • det företag som angetts som försäkringstagare

 • personer som arbetar i försäkringstagarens tjänst

 • sådana oavlönade eller tillfälliga arbetstagare som för vars vållade skador försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig för

 • självständiga företagare som kan jämställas med försäkringstagarens arbetstagare och som för vars vållade skador försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig för

 • en ansvarig bolagsman eller aktieägare i det bolag som är försäkringstagare när ärendet gäller en rättshandling som gjorts eller en förbindelse som ingåtts i försäkringstagarens namn, å försäkringstagarens vägnar eller till försäkringstagarens förmån, eller när ett ersättningsanspråk riktats mot bolagsmannen eller aktieägaren solidariskt tillsammans med försäkringstagaren

 • en förare till ett motorfordon i denna egenskap.

Försäkringen gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet.

Om Finland anges som giltighetsområde i försäkringsbrevet, kan den försäkrade använda försäkringen i ärenden som direkt kan behandlas vid en tingsrätt eller so kan avgöras genom skiljeförfarande. Den försäkrade kan använda försäkringen utöver i ärenden som gäller ägande, besittning eller framförande av motorfordon också i försäkringsärenden som kan behandlas vid en tingsrätt i Finland eller vid en motsvarande utländsk domstol i länder där fordonets sakförsäkring gäller.

Om det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet är mer omfattande än Finland, kan den försäkrade använda försäkringen i ärenden som direkt kan behandlas vid en allmän domstol på giltighetsområdet, vilken motsvarar en tingsrätt i Finland eller som kan avgöras genom skiljeförfarande.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet, betalas inga ersättningar ut och försäkringen gäller inte

 • i länder utanför Finland till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser

 • i ett område som befinner sig i krigstillstånd

 • under uppror eller folkresningar om den försäkrade åker till ett sådant område tre dygn efter att upproret eller folkresningen började.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, som regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller av motsvarande utländska myndigheter eller domstolar.

Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller Tribunalen.

4.1 Tvistemål och ansökningsärende

Försäkringsfall i tvistemål och ansökningsärenden är uppkomsten av en tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund och sitt belopp uttryckligen har bestridits till grunden eller beloppet.

4.2 Brottmål

Försäkringsfall i brottmål är

 • när brottmålet inleds vid domstol och när den försäkrade är målsägande

 • målsägandes väckande eller fullföljande av åtal mot den försäkrade, när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller när han eller hon lagt ned det. Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om utförandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

4.3 Brottmål till följd av användning av motorfordon i trafik

I ett brottmål till följd av användning av motorfordon i trafik är försäkringsfallet när den försäkrade är svarande

 • väckande av åtal när den allmänna åklagaren väcker ett åtal mot den försäkrade som gäller användning av motorfordon i trafik

 • målsägandes väckande eller fullföljande av åtal mot den försäkrade, när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller när han eller hon lagt ned det (Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om utförandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.)

 • bestridande av den målsägandes privaträttsliga anspråk till sin grund eller sitt belopp.

I ett brottmål till följd av användning av motorfordon i trafik är försäkringsfallet när den försäkrade är målsägande

 • bestridande av den försäkrades privaträttsliga anspråk till sin grund eller sitt belopp.

4.4 Tidpunkt för när försäkringsfallet inträffade

Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffar under denna försäkrings giltighetstid. Om denna försäkring emellertid har varit i kraft en kortare tid än två år när försäkringsfallet inträffar, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid.

Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam eller i följd tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del. Om flera rättsskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till försäkringens giltighetstid.

4.5 Tidpunkt för när försäkringsfallet inträffade vid ärenden som gäller ägande, anskaffning eller framförande av motorfordon

När ärendet gäller ägande, anskaffande eller framförande av ett motorfordon, ska, med avvikelse från ovan, det åtal eller det bestridna krav som försäkringsfallet avser grunda sig på en händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning som inträffat under försäkringens giltighetstid.

4.6 Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall, när

 • två eller flera som försäkrats med denna försäkring är på samma sida vid ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende,

 • den försäkrade har flera tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning.

5.1 Kravet har inte bestridits

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där bestridande av ett krav inte kan påvisas.

5.2 Oförsäkrad verksamhet

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller annan verksamhet än den försäkrade verksamhet som anges i försäkringsbrevet eller som gäller användning, ägande eller anskaffning av ett sådant motorfordon som har försäkrats med Företagsskyddets fordonsförsäkring.

5.3 Företagsförvärv

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller överlåtelse av det försäkrade företaget, överlåtelse av aktier som berättigar till ägande av företaget eller överlåtelse av en bolagsandel i företaget. Med företag avses här även koncerner och andra organisationer.

5.4 Ringa betydelse

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som är av ringa betydelse för den försäkrade. Sådana ärenden är t.ex. ärenden vars ekonomiska värde är högst så stort som försäkringens minimisjälvrisk.

5.5 Försäkrade som motparter

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där de försäkrade i denna försäkring är motparter. Försäkringen ersätter emellertid försäkringstagarens kostnader och fordonsförarens försvarskostnader som uppstått till följd av ett åtalsärende som gäller användning av motorfordon i trafik.

5.6 Fordran som överförts på den försäkrade

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller en fordran eller ett anspråk som överförts på den försäkrade, såvida det inte gått två år sedan överföringen.

5.7 Åtal och privaträttsligt anspråk i anslutning till det

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där det är fråga om åtal som den allmänna åklagaren driver mot den försäkrade, eller när ett sådant åtal anhängiggjorts, när det är fråga om ett privaträttsligt anspråk som den målsägande riktat mot den åtalade försäkrade. Försäkringen ersätter dock ett åtal som gäller användning av motorfordon i trafik, såvida det inte är fråga om ett åtal som gäller en sådan gärning som avses i punkterna 5.11-5.15.

5.8 Juridiska personers straffansvar

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller juridiska personers straffansvar.

5.9 Privaträttsligt anspråk som riktats mot den försäkrade i brottmål

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller skadeståndskrav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller meddelats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av särskilda grunder eller specialbestämmelser. Försäkringen ersätter dock ett sådant skadeståndskrav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff till följd av användning av motorfordon i trafik, såvida det inte är fråga om ett straff till följd av en sådan gärning som avses i punkterna 5.11-5.15.

5.10 Privaträttsligt anspråk som den försäkrade framfört i brottmål

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ett ärende som gäller ett privaträttsligt anspråk som den försäkrade framfört och som hänför sig till en utredning eller rättegång som handlar om en sådan gärning för vilken den försäkrade har dömts till straff eller meddelats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av särskilda grunder eller specialbestämmelser. Försäkringen ersätter dock ett ersättningsanspråk oavsett det straff som den försäkrade dömts till om straffet beror på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff till följd av användning av motorfordon i trafik, såvida det inte är fråga om ett straff till följd av en sådan gärning som avses i punkterna 5.11-5.15.

5.11 Rattfylleri och överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad samt smitning i vägtrafik

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där den allmänna åklagarens åtal mot den försäkrade gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, överlämnande av fortskaffningsmedel till en berusad eller smitning i vägtrafik.

5.12 Äventyrande av trafiksäkerheten

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där den allmänna åklagarens åtal mot den försäkrade gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller som gäller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning.

5.13 Uppsåtlig gärning eller grov oaktsamhet

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där den allmänna åklagarens åtal mot den försäkrade gäller uppsåtlig gärning eller grov oaktsamhet.

5.14 Förande av fortskaffningsmedel utan behörighet

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

5.15 Körförbud

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller utfärdande av körförbud för föraren.

5.16 Konkurs

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som hänför sig till konkurs.

5.17 Utsökning och verkställighet

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som hänför sig till utsökning, sådan verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet i anslutning till utsökning.

5.18 Skuldsanering

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där det är fråga om förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt landsbygdsnäringslagen.

5.19 Tvist om rättsskyddsförmån

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden där det är fråga om huruvida kostnaderna till följd av ett försäkringsfall som den försäkrade anmält antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring.

5.20 Grupptalan

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som behandlas som grupptalan och där den försäkrade är sökande eller medlem i gruppen.

5.21 Immateriella rättigheter

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller patent eller andra immateriella rättigheter.

5.22 Förverkande av vinning av brott

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstår för den försäkrade i ärenden som gäller förverkande av vinning av brott till staten.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstår för den försäkrade till följd av försäkringsfallet enligt följande:

6.1 Tvistemål och ansökningsärende

Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för bevisföring. Om förutsättningen för att ärendet kan hänskjutas till prövning i domstol är en rättshandling eller ett beslut fattat av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet kan hänskjutas till tingsrätten för behandling.

Om ärendet har behandlats genom förlikning i domstol, ersätter försäkringen också arvoden för förlikningsmannens eventuella biträde och den del av kostnaderna som enligt parternas huvudtal utgör den försäkrades andel.

6.2 Ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller förlikning

Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och för bevisföring. Arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut eller andra skiljedomsinstitut ersätts dock inte.

6.3 Målsägande i brottmål

Den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring till den del det vid rättegången varit fråga om den försäkrades andra privaträttsliga anspråk till följd av brott än rättegångskostnader.

6.4 Svarande i brottmål

Försäkringen ersätter den försäkrades rättegångskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring om det är fråga om åtal som den målsägande driver mot den försäkrade när den allmänna åklagaren inte yrkar på straff för samma gärning eller har lagt ned åtalet.

6.5 Svarande i brottmål som gäller användning av motorfordon

Försäkringen ersätter den försäkrades försvarskostnader för anlitande av ombud och för bevisföring när det är fråga om ett försäkringsfall som avses i punkt 4.3.

6.6 Sökande av ändring hos Högsta domstolen

Om sökande av ändring hos Högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd, ersätter försäkringen kostnaderna för sökande av ändring endast i det fall att tillstånd beviljats. Kostnader på grund av användning av extraordinära rättsmedel ersätts endast om Högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av domen eller återställt försutten fatalietid.

6.7 Gemensamt intresse

Om det i ett ärende är fråga om något väsentligt annat än den försäkrades privata intresse eller om den försäkrade i ett försäkringsfall har att bevaka ett gemensamt intresse med sådana som inte är försäkrade i denna försäkring, ersätter försäkringen endast den del av kostnaderna som kan anses utgöra den försäkrades andel.

7.1 Motpartens rättegångskostnader

Försäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala ersätts dock på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader om detta har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

7.2 Kostnader för verkställighet

Försäkringen ersätter inte kostnader för verkställande av en dom eller ett beslut.

7.3 Försäkrades egna kostnader

Försäkringen ersätter inte den försäkrades tidsspillan, eget arbete, förlorad inkomst eller förtjänst, rese- eller uppehållskostnader och inte heller den tilläggskostnad som uppstår vid byte av ombud eller genom den försäkrades eget förfarande som orsakar kostnadshöjning eller onödiga kostnader.

7.4 Kostnader för juridiskt sakkunnigutlåtande

Försäkringen ersätter inte kostnader för införskaffande av ett juridiskt sakkunnigutlåtande.

7.5 Kostnader för polisanmälan, undersökningsbegäran eller förundersökning i brottmål

Försäkringen ersätter inte kostnader för polisanmälan eller begäran om undersökning eller förundersökning i brottmål.

7.6 Kostnader för bevis som domstol inte beaktar

Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana omständigheter eller bevis som en domstol inte beaktar på grund av att de lagts fram för sent.

7.7 Obefogade kostnader

Försäkringen ersätter inte kostnader som den försäkrade eller hans eller hennes ombud har orsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att framlägga ett påstående som de visste eller borde ha vetat vara obefogat, eller kostnader som de i övrigt genom att förlänga rättegången uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat.

7.8 Obefogad rättegång

Försäkringen ersätter inte kostnader för en rättegång som den försäkrade eller den försäkrades ombud inlett utan att motparten givit anledning till det, eller om de annars uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett en onödig rättegång.

7.9 Arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut
eller andra skiljedomsinstitut

Försäkringen ersätter inte arvoden och kostnader för skiljemän, förlikningsmän, handelskammarens skiljedomsinstitut eller andra skiljedomsinstitut.

7.10 Offentlig rättshjälp

Försäkringen ersätter inte kostnader för ansökan om offentlig rättshjälp.

7.11 Kostnader som ersätts från ansvarsförsäkringen, cyberförsäkringen eller från rättsskyddsförsäkringen som hör till fordonsförsäkringen

Försäkringen ersätter inte skador där skadestånd eller kostnader för ombud kan ersättas från ansvarsförsäkringen, cyberförsäkringen eller från rättsskyddsförsäkringen som hör till fordonsförsäkringen.

7.12 Kostnadsersättning betalad av motpart

Försäkringen ersätter inte kostnader som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala till den försäkrade som kostnadsersättning och ersättningen har inkasserats av den betalningsskyldiga. Vad som här sägs om den försäkrades motpart tillämpas också på staten, om staten är skyldig att ersätta den åtalades rättegångskostnader efter att ett åtal förkastats vid ett försäkringsfall som gäller användning av motorfordon i trafik.

7.13 Avstående från yrkande före bestridande

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppstått genom åtgärder som vidtagits före försäkringsfallet eller genom preliminärt utredande av ärendet eller genom utredande eller skötande av även ett sådant stridigt ärende som leder till att den försäkrade med fog avstår från sina krav gentemot motparten.

8.1 Meddelande om att försäkringen används

Om den försäkrade vill använda försäkringen, ska detta skriftligen meddelas till Fennia på förhand. Fennia meddelar då ett skriftligt ersättningsbeslut till den försäkrade.

8.2 Skyldighet att anlita advokat eller annan jurist

Den försäkrade ska som sitt ombud använda en advokat eller annan jurist som avlagt högre högskoleexamen i juridik. Om den försäkrade inte anlitar något ombud eller anlitar någon annan än en person som avlagt en en högre högskoleexamen i juridik eller en motsvarande utländsk examen som sitt ombud, utbetalas inte ersättning från försäkringen.

8.3 Krav på kostnadsersättning av motpart

Den försäkrade ska i ärenden som framskridit till huvudförhandling i en tingsrätt eller vid skiljeförfarande kräva full ersättning av motparten för sina advokat- och rättegångskostnader. Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning av motparten eller avstår från kravet, kan ersättningen från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal. Vid medlingsförfarande i enlighet med lagen om medling i tvistemål i allmänna domstolar (domstolsmedling) behöver ersättningsanspråk dock inte framläggas för kostnader som uppstått i medlingsförfarandet.

8.4 Bekräftande av kostnadsbelopp

Den försäkrade har inte rätt att med bindande verkan för Fennia medge kostnadsbeloppet för skötsel av ärendet. Den ersättning som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud som ersättning för ombudets arvoden och kostnader är inte bindande för Fennia vid bedömning av huruvida rättegångskostnaderna är skäliga.

9.1 Fastställande av de advokat- och rättegångskostnader som ersätts

De advokat- och rättegångskostnader som ersätts från försäkringen fastställs enligt rättsnormerna för rättegångskostnader i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål. Om domstolen till följd av parternas medgivande eller av någon annan orsak inte har uttalat sig om advokat- och rättegångskostnader i sitt beslut, eller om ärendet har avgjorts genom förlikning, fastställs kostnaderna, som ska ersättas, också med beaktande av de kostnader som i allmänhet dömts eller betalats i liknande fall. Av kostnaderna ersätts dock högst det kostnadsbelopp som domstolen dömt den försäkrades motpart att betala om domstolen inte på grunder som framgår av domslutet uttryckligen har ansett att den försäkrade helt eller delvis själv ska bära sina kostnader.

För anlitande av ombud ersätts skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid fastställande av vad som är skäliga arvoden och kostnader beaktas värdet på den omtvistade förmånen, ärendets svårighetsgrad och omfattning samt det utförda arbetets mängd och art.

I tvistemål där värdet på den omtvistade förmånen kan fastställas i pengar ersätts, inom ramen för det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, högst det tvåfaldiga beloppet för den omtvistade förmånen, eller om en periodiskt återkommande betalning är föremål för tvisten ersätts högst det tiofaldiga beloppet för den omtvistade engångsbetalningen. I samtliga ärenden är det kostnadsbelopp som ersätts dock högst så stort som den försäkrade har krävt som kostnadsersättning av motparten.

9.2 Mervärdesskatt

Försäkringen ersätter inte mervärdesskatt som ingår i kostnaderna om den försäkrade är eller skulle ha varit berättigad till mervärdesskatteavdrag, oavsett om avdrag gjorts. Med mervärdesskatt avses också motsvarande skatt som tillämpas utanför Finland.

9.3 Självrisk

Självrisken som anges i försäkringsbrevet dras av från de kostnader som ersätts. Den försäkrade ska vid begäran lämna in ett verifikat över betalad självrisk till Fennia.

9.4 Underförsäkring

Om det nyckeltal (t.ex. lönesumman, personantalet, omsättningen eller faktureringen) som utgör grunden för försäkringspremien och bedömningen av riskens omfattning har meddelats Fennia till ett mindre belopp än det faktiska beloppet, är det fråga om underförsäkring. Försäkringen ersätter då endast en så stor del av kostnadsbeloppet som annars ersätts enligt försäkringsvillkoren med avdrag för självrisken och som motsvarar proportionen mellan det anmälda nyckeltalet och det faktiska nyckeltalet.

Som lönesumma ska det belopp meddelas som motsvarar de löner som betalats ut till egna och hyrda arbetstagare som under den senast avslutade räkenskapsperioden var i försäkringstagarens tjänst. För den affärsverksamhet som kommer att börja ska lönernas budgeterade belopp meddelas. Om företagaren inte tar ut lön, ska lönesumman omfatta det belopp som skulle ha betalats till en arbetstagare för det arbete som företagaren utfört.

Som personalantal ska det antal meddelas som motsvarar det genomsnittliga antal egna och hyrda arbetstagare på heltid som under den senast avslutade räkenskapsperioden var i försäkringstagarens tjänst. Vid beräkning av personalantalet ska det arbete som utförs av arbetstagare på deltid omvandlas till arbetstagare på heltid genom att dividera veckoarbetstimmarna med fyrtio. För den affärsverksamhet som kommer att börja ska det budgeterade antalet arbetstagare meddelas. Personalantalet ska också omfatta företagare.

Som omsättning ska omsättningen från den senast avslutade räkenskapsperioden meddelas. Om räkenskapsperioden inte har varit 12 månader, ska det belopp som motsvarar en period på 12 månader meddelas till Fennia. För den affärsverksamhet som kommer att börja ska omsättningens budgeterade belopp meddelas.

9.5 Försäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.

Maximibeloppet för de ersättningar som betalas ut för mer än ett försäkringsfall som inträffat under en försäkringsperiod är dock högst det tvåfaldiga beloppet av försäkringsbeloppet.

9.6 Tidpunkt för utbetalning av ersättning

Fennia betalar ut den slutliga ersättningen för den försäkrades rättegångs- och advokatkostnader efter lagakraftvunnet domstolsbeslut eller efter att förlikning träffats. Före det betalas en skälig förskottsbetalning för ombudets arvoden och kostnader.

9.7 Överförande av den ersättningsrätt av kostnadsersättning till Fennia som motparten bedömts att betala

Om motparten har dömts eller förbundit sig att till den försäkrade betala kostnadsersättningar, och de är obetalda då ersättning utbetalas från försäkringen, är den försäkrade skyldig att innan ersättning betalas ut överföra sin rätt till kostnadsersättning till Fennia upp till det ersättningsbelopp som Fennia betalat.

Vad som här sägs om den försäkrades motpart tillämpas också på staten, om staten är skyldig att ersätta den åtalades rättegångskostnader efter att ett åtal förkastats vid ett försäkringsfall som gäller användning av motorfordon i trafik.

Om den försäkrade själv har varit tvungen att betala en del av kostnaderna på grund av att kostnaderna överstiger det högsta ersättningsbelopp som anges i punkt 9.5, är den försäkrade skyldig att till Fennia överföra den del av motpartens kostnadsersättning som överskrider den del som den försäkrade själv betalat.

9.8 Återbetalning till Fennia av den ersättningskostnad som motparten betalat

Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala har betalats till den försäkrade, eller om han eller hon annars fått räkna den till godo, ska den försäkrade återbetala kostnadsersättningen med ränta till Fennia upp till det ersättningsbelopp som betalats från försäkringen.

Om den försäkrade endast är skyldig att överföra den del av kostnadsersättningen som överskrider den del som den försäkrade själv betalat för kostnaderna för anlitande av jurist, är det belopp som ska återbetalas denna andel inklusive ränta.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor