Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Vakuutusehto YT401

Oikeusturvavakuutusehto määrittelee oikeusturvavakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi palkkasumma tai henkilömäärä) on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutuskirjassa vakuutetuksi merkittyä toimintaa ja Yritysturvan ajoneuvovakuutuksella vakuutettujen moottoriajoneuvojen käyttöä.

Vakuutettuina ovat vakuutetussa toiminnassa / vakuutetun toiminnan osalta

 • vakuutuksenottajaksi merkitty yritys

 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

 • sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

 • vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

 • vakuutuksenottajana olevan yrityksen vastuunalainen yhtiömies tai osakas silloin, kun asia koskee vakuutuksenottajan nimissä, puolesta tai hyväksi tehtyä oikeustointa tai annettua sitoumusta, tai kun häneen on kohdistettu korvausvaatimus yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa

 • moottoriajoneuvon kuljettaja tässä ominaisuudessaan.

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella.

Jos vakuutuskirjaan merkitty voimassaoloalue on Suomi, vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Moottoriajoneuvon omistamiseen, hallintaan ja kuljettamiseen liittyvissä asioissa vakuutettu voi lisäksi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa niissä maissa, joissa ajoneuvoa koskeva esinevakuutuskin on voimassa.

Jos vakuutuskirjaan merkitty voimassaoloalue on Suomea laajempi, vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi Suomen käräjäoikeutta vastaavassa voimassaoloalueen yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia

 • Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia

 • sotatila-alueella

 • kapinan tai kansannousun aikana, jos vakuutettu kolmen vuorokauden kuluttua kapinan tai kansannousun alettua menee alueelle, missä kapina tai kansannousu on alkanut.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, kuten esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa, korkeimmassa hallinto oikeudessa tai edellisiä vastaavissa ulkomaisissa viranomaisissa tai tuomioistuimissa.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

4.1 Riita- ja hakemusasia

Riita- ja hakemusasiassa korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

4.2 Rikosasia

Rikosasiassa korvattava vakuutustapahtuma on

 • rikosasian vireilletulo tuomioistuimessa, kun vakuutettu on asiassa asianomistajana

 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

4.3 Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuva rikosasia

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvassa rikosasiassa vakuutustapahtuma vakuutetun ollessa vastaajana on

 • syytteen nostaminen, kun virallinen syyttäjä ajaa vakuutettua vastaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvaa syytettä

 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen

 • asianomistajan esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvassa rikosasiassa vakuutustapahtuma vakuutetun ollessa asianomistajana on

 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

4.4 Vakuutustapahtuman sattumisajankohta

Vakuutuksesta korvataan tämän vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

4.5 Vakuutustapahtuman sattumisajankohta moottoriajoneuvon omistamista, hankintaa tai kuljettamista koskevassa asiassa

Kun asia koskee moottoriajoneuvon omistamista, hankintaa tai kuljettamista, niin edellä olevasta poiketen vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn vaatimuksen tulee perustua tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

4.6 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

5.1 Vaatimusta ei ole kiistetty

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

5.2 Vakuuttamaton toiminta

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa vakuutetuksi merkittyyn toimintaan tai Yritysturvan ajoneuvovakuutuksella vakuutetun moottoriajoneuvon käyttämiseen, omistamiseen tai hankintaan.

5.3 Yrityskauppa

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhtymiä ja muita yhteisöjä.

5.4 Vähäinen merkitys

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys. Tällaisena asiana pidetään esimerkiksi asiaa, jonka taloudellinen arvo on enintään vakuutuksen vähimmäisomavastuun suuruinen.

5.5 Vakuutetut vastapuolina

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kulut sekä moottoriajoneuvon kuljettajan puolustuskulut ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytejutusta.

5.6 Vakuutetulle siirretty saatava

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole kulunut kahta vuotta.

5.7 Syyte ja siihen liittyvä yksityisoikeudellinen vaatimus

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskeva syyte, ellei kyseessä ole kohtien 5.11 - 5.15 tarkoittamaa tekoa koskeva syyte.

5.8 Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys oikeushenkilön rangaistusvastuusta.

5.9 Yksityisoikeudellinen vaatimus vakuutettua vastaan rikosasiassa

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityisperusteiden tai erityissäännösten perusteella. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutettua vastaan esitetty sellaiseen tekoon perustuva vahingonkorvausvaatimus, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskevan teon perusteella, ellei kyseessä ole kohdissa 5.11 5.15 tarkoitettuihin tekoihin perustuva rangaistus.

5.10 Vakuutetun yksityisoikeudellinen vaatimus rikosasiassa

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee vakuutetun esittämää yksityisoikeudellista vaatimusta, joka liittyy tutkintaan tai oikeudenkäyntiin, jossa on ollut kysymys sellaisesta teosta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityisperusteiden tai erityissäännösten perusteella. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutetun rangaistukseen tuomitsemisesta riippumatta korvausvaatimus, jos rangaistus johtuu moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä, ellei kyseessä ole kohdissa 5.11 - 5.15 tarkoitettuihin tekoihin perustuva rangaistus.

5.11 Rattijuopumus ja kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle sekä liikennepako

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle tai liikennepakoa tieliikenteessä.

5.12 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta.

5.13 Tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta.

5.14 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta.

5.15 Ajokielto

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka käsittelee kuljettajan ajokieltoon määräämistä.

5.16 Konkurssi

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin.

5.17 Ulosotto ja täytäntöönpano

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon.

5.18 Velkasaneeraus

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä.

5.19 Riita oikeusturvaedusta

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta.

5.20 Ryhmäkanne

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakijana tai ryhmän jäsenenä.

5.21 Immateriaalioikeudet

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee patenttia tai muuta aineetonta oikeutta.

5.22 Rikoshyödyn menettäminen

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee rikoshyödyn menettämistä valtiolle.

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

6.1 Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kulut korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

6.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena olevassa asiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Välimiehen, sovittelijan, kauppakamarin tai muun välimieslautakunnan palkkiota ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

6.3 Rikosasiassa asianomistajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

6.4 Rikosasiassa vastaajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymys on asianomistajan vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä silloin, kun virallinen syyttäjä ei vaadi samasta teosta rangaistusta tai on sen peruuttanut.

6.5 Vastaajana moottoriajoneuvon käyttöä koskevassa rikosasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet puolustuskulut, kun kyseessä on kohdassa 4.3 tarkoitettu vakuutustapahtuma.

6.6 Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty. Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kulut korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

6.7 Yhteinen intressi

Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu tällä vakuutuksella vakuuttamattomien kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kuluista.

7.1 Vastapuolen oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.

7.2 Täytäntöönpanokulut

Vakuutuksesta ei korvata tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluja.

7.3 Vakuutetun omat kulut

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelusta aiheutuvia kuluja eikä sitä lisäkulua, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kuluja lisäävästä tai tarpeettomia kuluja aiheuttavasta menettelystä.

7.4 Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon kulut

Vakuutuksesta ei korvata oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja.

7.5 Rikosilmoituksen, tutkintapyynnön tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvat kulut

Vakuutuksesta ei korvata rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja.

7.6 Huomiotta jätettyjen todisteiden kulut

Vakuutuksesta ei korvata kuluja sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä.

7.7 Aiheettomat kulut

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet.

7.8 Aiheeton oikeudenkäynti

Vakuutuksesta ei korvata kuluja oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai muuten ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin.

7.9 Välimiehen, sovittelijan, kauppakamarin tai muun välimieslautakunnan palkkiot ja kulut

Vakuutuksesta ei korvata välimiehen, sovittelijan, kauppakamarin tai muun välimieslautakunnan palkkiota ja kuluja.

7.10 Julkinen oikeusapu

Vakuutuksesta ei korvata julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvia kuluja.

7.11 Vastuuvakuutuksesta, tietoturvavakuutuksesta tai ajoneuvovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kulut

Vakuutuksesta ei korvata sellaista vahinkoa, johon liittyvä vahingonkorvaus tai asiamieskulut voidaan korvata vastuuvakuutuksesta, tietoturvavakuutuksesta tai ajoneuvovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

7.12 Vastapuolen suorittama kulukorvaus

Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvauksena ja korvaus on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Mitä tässä on sanottu vakuutetun vastapuolesta, sovelletaan myös valtioon, jos valtio on velvollinen korvaamaan syytetyn oikeudenkäyntikulut syytteen tultua hylätyksi moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskevassa vakuutustapahtumassa.

7.13 Vaatimuksista luopuminen ennen kiistoa

Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai hoitamisesta, minkä seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

8.1 Ilmoitus vakuutuksen käyttämisestä

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti etukäteen. Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

8.2 Velvollisuus käyttää asianajajaa tai muuta lakimiestä

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei makseta korvausta.

8.3 Kulukorvauksen vaatiminen vastapuolelta

Vakuutetun on välimiesmenettelyyn tai käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai evätä se. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovintomenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluvaatimusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovintomenettelystä aiheutuneista kuluista.

8.4 Kulujen määrän myöntäminen

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen määrää Fenniaa sitovasti. Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Fenniaa arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

9.1 Korvattavien asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määräytyminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sopimalla, korvattavat kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kuluista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Riita-asioissa, joissa riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

9.2 Arvonlisävero

Vakuutuksesta ei korvata kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa, jos vakuutettu olisi tai olisi ollut oikeutettu tekemään arvonlisäverovähennyksen, riippumatta siitä, onko vähennystä tehty. Arvonlisäverolla tarkoitetaan myös vastaavaa, Suomen ulkopuolella sovellettavaa veroa.

9.3 Omavastuu

Korvattavista kuluista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Vakuutetun on pyydettäessä toimitettava Fennialle tosite suoritetusta omavastuusta.

9.4 Alivakuutus

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva tunnusluku (esimerkiksi palkkasumma, henkilömäärä, liikevaihto tai laskutus) on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä, vakuutusehtojen mukaan muutoin korvattavien kulujen määrästä kuin ilmoitetun tunnusluvun ja todellisen tunnusluvun välinen suhde osoittaa.

Palkkasummaksi on ilmoitettavaa määrä, joka vastaa viimeksi päättyneellä tilikaudella vakuutuksenottajan palveluksessa olleille omille ja vuokratuille työntekijöille maksettuja palkkoja. Alkavan liiketoiminnan osalta on ilmoitettava palkkojen budjetoitu määrä. Jos yrittäjä ei nosta palkkaa, on palkkasummaan sisällytettävä se määrä, joka yrittäjän itse tekemästä työstä olisi pitänyt maksaa työntekijälle.

Henkilömääräksi on ilmoitettava määrä, joka keskimäärin vastaa viimeksi päättyneellä tilikaudella vakuutuksenottajan palveluksessa olleiden omien ja vuokrattujen kokoaikaisten työntekijöiden määrää. Henkilömäärää laskettaessa osa-aikaisten työntekijöiden tekemä työ muunnetaan kokoaikaisiksi työntekijöiksi jakamalla viikkotyötunnit neljälläkymmenellä. Alkavan liiketoiminnan osalta on ilmoitettava työntekijöiden budjetoitu määrä. Henkilömäärän on sisällettävä myös yrittäjät.

Liikevaihdoksi on ilmoitettava viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto. Jos tilikauden pituus ei ole ollut 12 kuukautta, Fennialle on ilmoitettava määrä, joka vastaa 12 kuukauden ajanjaksoa. Alkavan liiketoiminnan osalta on ilmoitettava liikevaihdon budjetoitu määrä.

9.5 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista, useammasta kuin yhdestä vakuutustapahtumasta maksettavien korvausten enimmäismäärä on kuitenkin enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen määrä.

9.6 Korvauksen maksamisen ajankohta

Fennia maksaa lopullisen korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. Tätä ennen maksetaan kohtuullinen ennakkomaksu asiamiehen perimistä palkkioista ja kuluista.

9.7 Vastapuolen maksettavaksi tuomitun kulukorvauksen korvausoikeuden siirtäminen Fennialle

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvauksia, ja ne ovat maksamatta, kun vakuutuksesta maksetaan korvausta, vakuutettu on ennen korvauksen maksamista velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Fennialle tämän maksaman korvauksen määrään asti.

Mitä tässä on sanottu vakuutetun vastapuolesta, sovelletaan myös valtioon, jos valtio on velvollinen korvaamaan syytetyn oikeudenkäyntikulut syytteen tultua hylätyksi moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä koskevassa vakuutustapahtumassa.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kuluista itse sen vuoksi, että kulujen määrä ylittää kohdassa 9.5 määritetyn enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta Fennialle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

9.8 Vastapuolen maksaman kulukorvauksen palauttaminen Fennialle

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava Fennialle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta maksetun korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on velvollinen siirtämään kulukorvausta vain sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden lakimiehen käyttämisestä aiheutuneista kuluista, palautettava määrä on tämä osuus korkoineen.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet