Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS109 Vattenledningsläckageförsäkring

FS109 Vattenledningsläckageförsäkring

Gäller från och med 1.11.2013

Försäkringsvillkor FS109

Vattenledningsläckageförsäkringsvillkoret fastställer innehållet i vattenledningsläckageförsäkringen tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren (Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal), de gemensamma villkoren för egendomsförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Vattenledningsläckageförsäkringens objekt och försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter en plötslig och oförutsedd sakskada på en försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av att vätska strömmat ut plötsligt, oförutsett och direkt ur följande anordningar eller ledningsnät som gått sönder eller är ur funktion:

 • bruksvatten- eller avloppsledningar som är fast monterade i byggnaden

 • vattenarmaturer, varmvattenberedare eller bruksanordningar, som är fast anslutna i byggnadens bruksvatten- eller avloppsledningar, eller ur fogar till dessa (En förutsättning för att ersättning ska betalas ut är dock att

  • bruksanordningens fog till bruksvattenledningen är gjord på ett godkänt sätt med en oavbruten och för ändamålet lämplig trycktålig slang

  • fogen har en ventil eller kran som lämpar sig för ändamålet

  • bruksanordningen är fast fogad till avloppet med en oavbruten och för ändamålet lämplig slang

  • läckaget i en vattenarmatur, varmvattenberedare eller bruksanordning är en direkt följd av en mekanisk skada på vattenarmaturen eller anordningen.)

 • ledningar, anordningar eller slutna behållare som är fast monterade och ger byggnaden värme eller ventilation

 • regnvattenledningar inne i byggnaden

 • en släckningsanordning som planerats och monterats enligt CEA:s (Comité Européen des Assurances) tekniska anvisningar.

Om ett vattenledningsläckage som beskrivs ovan har skadat en försäkrad byggnad, ersätter försäkringen också nödvändiga kostnader för att öppna och tillsluta konstruktioner samt schaktnings och fyllningskostnader i samband med reparationen av byggnadsskadan.

Försäkringen ersätter inte

 • en skada som orsakats av användarens vårdslöshet, t.ex. då kranen lämnats öppen eller vattnet är förhindrat att rinna ner i avloppet

 • en skada som orsakats av att vätska läckt in i konstruktioner genom vattenisoleringen eller genom vattenisoleringens rörgenomföringar eller fogar

 • en skada som orsakats av att vätska läckt in i konstruktioner genom golvbrunnen eller dess fogar eller genomföringar eller golvbrunnens förhöjningsring eller dess fogar eller genomföringar (En sådan fog anses även vara fogen till golvbrunnen eller dess förhöjningsring och vattenisoleringens fogar i golvet.)

 • en skada som orsakats av läckage i avloppsventilen, -röret, eller -slangen eller fogen till ett tvättställ eller kar

 • en skada som orsakats av att ett utrymme som är försett med en golvbrunn inte har en vattenisolering

 • en skada som orsakats av att regn- eller smältvatten strömmat ut från takrännor, byggnadens yttre stuprör, dagvattenledningar eller någon annanstans ifrån

 • en skada som orsakats av att en avloppsbrunn eller ett avloppsrör svämmat över i samband med störtregn, snö- eller issmältning eller översvämning

 • en skada som orsakats av att ett dräneringssystem, en anordning eller ett system för avledning av grundvatten eller en annan anordning eller ett system för att hålla marken torr täppts till, rasat, gått sönder eller är ur funktion

 • en skada som orsakats av att en kommunal eller någon annan allmän vatten- eller avloppsledning har skadats, täppts till, underdimensionerats eller inte fungerar av någon annan orsak

 • en skada som beror på frysning, såvida frysningen inte varit en omedelbar och oundviklig följd av att värme- eller värmeregleringsanordningen i byggnaden plötsligt och oförutsett gått sönder eller av ett avbrott i el-, fjärrvärme- eller gasdistributionen som inte meddelats på förhand

 • en skada som orsakats av snöns eller isens rörelser eller tyngd

 • en skada som orsakats av röta, svampbildning, mögel eller lukt på grund av kondensvatten eller fukt, såvida detta inte är en direkt och oundviklig följd av en läckageskada som ersätts

 • kostnader för reparation eller förnyelse av ett rörnät, en behållare eller en anordning

 • vätska som gått till spillo och inte heller ökad energiförbrukning

 • en skada som orsakats en försäkrad egendom på grund av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller monteringsfel eller på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller av ett arbetsfel som gjorts vid hanteringen av den försäkrade egendomen.

Vid beräkning av skadebeloppet för en läckageskada på en byggnad eller konstruktion görs från kostnaderna för lokalisering av skadan och från kostnaderna för reparation och återanskaffning, öppning och tillslutning av konstruktioner och schaktning och fyllning av jord ett avdrag enligt åldern på de rörnät, behållare eller anordningar som läckt enligt följande:

Ålder på rörnät, behållare eller anordning
Avdrag från skadebelopp
21 - 30 år
20 %
31 - 40 år
30 %
41 - 50 år
50 %
över 50 år
60 %

Åldern är skillnaden mellan skadeåret och ibruktagningsåret. Med ibruktagningsår avses tiden från tidpunkten från inbruktagningstidpunkten fram till slutet av samma kalenderår.

4.1 Bygg-, installations- och reparationsarbeten

Om en byggnad eller en konstruktion som är under byggnad, installation eller renovering har skadats, är självrisken i varje skadefall 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är emellertid högst 30 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Den höjda självrisken gäller om de halvfärdiga konstruktionerna eller en annan faktor som beror på bygg-, installations- eller renoveringsarbetet har inverkat på uppkomsten av skadan eller skadans omfattning.

4.2 Vätska som strömmat ur bruksanordning eller dess fog

Självrisken vid skador till följd av vätska som strömmat ut ur en bruksanordning eller ur en ventil, kran eller slang i dess fog eller ur en bruksanordnings avloppsslang är 25 procent av skadebeloppet, dock minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor