Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Broschyr för godstransportförsäkringar
Godstransportförsäkring - brochyr

Broschyr för godstransportförsäkringar

Gäller från och med 1.2.2023

Försäkra företagets gods under transport

Mycket kan hända under transporter, såsom att gods går sönder, försvinner eller blir stulet. Om företagets egendom eller omsättningstillgångar transporteras, bör du skydda dig mot skador under transport med vår godstransportförsäkring. När försäkringsskyddet är i skick, kan du koncentrera dig på affärsverksamheten utan att behöva oroa dig.

Obs!

Detaljerade uppgifter om försäkringarna och begränsningar finns i försäkringsvillkoren och brevet. I den här broschyren ger vi exempel på ersättning för skador i olika situationer. Vi avgör dock alltid alla ärenden från fall till fall.

Transporter av företagets egendom är en viktig del av företagets verksamhet och därför lönar det sig att gardera sig mot transportrisker precis som mot egendoms- och verksamhetsrisker.

Med transportrisker avses skaderisker som gods i en transportkedja utsätts för under en transport. Förluster till följd av transportskador kan i värsta fall till och med äventyra företagets fortsatta verksamhet.

Vem bär ansvar och vem försäkrar?

En godstransportförsäkring tecknas vanligen av den handelspart som ansvarar för godset under transporten och som vid en skadesituation vill skydda sig mot ekonomiska förluster.

Ansvaret för godset fastställs enligt den leveransklausul som avtalats i handelsavtalet eller enligt de lagar som tillämpas på handelsavtalet. Leveransklausulen kan vara till exempel FOB (Free On Board), det vill säga fritt ombord, Incoterms 2020.

Enligt leveransklausulen i handelsavtalet kan säljaren vara skyldig att försäkra godset även om säljaren inte är ansvarig för godset under transporten. Ett exempel på en sådan klausul är CIF (Cost, Insurance and Freight), Incoterms 2020, då pris, försäkring och frakt ingår i priset.

Om inget leveransvillkor har definierats, fastställts ansvaret enligt köplagen. Om det däremot är fråga om internationell handel, fastställs ansvaret enligt FN:s köplag.

Varför räcker inte fraktförarens ansvarsförsäkring?

Fraktförarens ansvarsförsäkring täcker endast fraktförarens ansvar enligt lag eller avtal. Skadan kan ersättas från fraktförarens ansvarsförsäkring endast då fraktföraren enligt lagen är ansvarig för det skadade godset. Att godset skadas är inte en tillräcklig ersättningsgrund.

Fraktförarens ansvar har begränsats i lagar och avtal som reglerar olika transportformer. Ansvaret räknas högst enligt en viss kilobegränsning, till exempel vid inhemska landsvägstransporter 20 euro per kilo.

En förutsättning för ansvar kan också vara att en reklamation om skadan har lämnats till fraktföraren inom utsatt tid.

I lagar och avtal anges situationer där fraktföraren inte alls har något ansvar. Till exempel vid sjötransporter är fraktföraren inte ansvarig för godsskador om orsaken till skadan är att befälhavaren, en besättningsman, lotsen eller någon annan som arbetar på fartyget gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid navigering eller hantering av fartyget och fraktföraren kan påvisa detta.

Det kan ta flera månader eller till och med flera år att utreda ansvaret och ingen ersättning betalas ut från ansvarsförsäkringen förrän ansvarsfrågan har klarlagts. Du kan få ersättning snabbt från en egen godstransportförsäkring.

Hur fastställs försäkringsvärdet?

Handelsvarans försäkringsvärde är värdet på godsets handelsfaktura på den plats och vid den tidpunkt då transporten börjar.

I försäkringsvärdet medräknas transportkostnader som den försäkrade ansvarar för, om de inte ingår i handelsfakturans belopp. Om leveransvillkoret CIF (pris, försäkring och frakt ingår i priset) eller CIP (transport och försäkring betalda) tillämpas på leveransen och försäkringen är giltig vid skadetidpunkten, läggs tio procent på försäkringsvärdet.

Försäkringsvärdet på ett annat gods än en handelsvara är godsets verkliga värde eller självkostnadspriset på den plats och vid den tidpunkt då försäkringen börjar. Till försäkringsvärdet räknas dessutom de transportkostnader som den försäkrade ansvarar för.

Försäkringsvärdet på det transporterade godset kan också överenskommas separat.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet för en försändelse är det transporterade godsets högst transportmedelsspecifika försäkringsvärde under försäkringsperioden och den högsta ersättning som Fennia betalar ut per försäkringsfall.

Det totala beloppet för försäkrade transporter är det sammanlagda försäkringsvärdet på försäkrade försändelser under försäkringsperioden.

Hur fastställs försäkringspremien?

Premien för tidsbestämda engångsförsäkringar avtalas separat varje gång innan försäkringen börjar.

Vid årsförsäkringar beräknar företaget totalvärdet på sina transporter för den kommande försäkringsperioden och utifrån det fastställer vi försäkringspremien. Vi debiterar försäkringspremien i förskott, till exempel i fyra delbetalningar. Företaget meddelar oss det faktiska värdet på transporterna när det är känt i slutet av perioden. Den slutliga försäkringspremien fastställs enligt det faktiska värdet.

Premien för en årsförsäkring är vanligtvis förmånligare än premien för en engångsförsäkring.

På försäkringspremien inverkar bland annat

 • godsets kvalitet och skadebenägenhet

 • förpackningssätt

 • transportsätt – väg-, sjö- eller lufttransport

 • transportområde

 • transporternas totalvärde

 • försäkringens giltighet

 • försäkringsvillkor (omfattande eller begränsade)

 • gällande leveransvillkor

 • självriskbelopp

 • skadestatistik.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Vid varje försäkringsfall har försäkringstagaren en självrisk som avtalas separat. Självriskbeloppet anges i försäkringsbrevet.

Exempel på ersättning

Ett it-företag överlämnade en produkt på 800 gram, värd 38 000 euro, till ett flygbolag för att transporteras från Tyskland till Finland.

Produkten gick sönder under transporten. Vi ersatte hela beloppet, 38 000 euro, med avdrag för försäkringstagarens självrisk. Om företaget inte hade haft en försäkring skulle det av flygbolaget endast ha fått cirka 16,50 euro, vilket skulle ha varit ersättning enligt det ansvar som fastställs i lagen.

Försäkringstagarens självrisk

Vid varje försäkringsfall har försäkringstagaren en självrisk som avtalas separat. Självriskbeloppet anges i försäkringsbrevet.

Specialsjälvrisk

Vid vissa skadetyper eller transportområden kan försäkringstagaren dessutom ha specialsjälvrisker. Självrisken är dock alltid minst den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Föremål för godstransportförsäkringen är den handelsvara som anges i försäkringsavtalet eller annan egendom som separat anges i avtalet. Allt gods som transporteras kan vi ändå inte försäkra utan särskilt avtal. Enligt villkoren ingår till exempel konstverk inte automatiskt i försäkringen.

En tidsbestämd engångstransportförsäkring passar för företag som sällan transporterar varor. Du ska avtala om villkoren och premierna för engångstransportförsäkringen separat varje gång, innan transporten börjar.

En fortlöpande transportförsäkring är rätt val för företag med många transporter. Försäkringen är ett skräddarsytt avtal för varje försäkringstagare och avtalet omfattar alla transporter som definieras i försäkringsbrevet. Dessa kan vara till exempel

 • exporttransporter från Finland till utlandet

 • importtransporter från utlandet till Finland

 • försäljnings-, inköps- och servicetransporter i Finland

 • interna transporter mellan försäkringstagarens olika verksamhetsställen

 • underleverantörstransporter för arbeten som läggs ut på entreprenad.

Både engångstransportförsäkring och fortlöpande transportförsäkring kan tecknas som

 • grundförsäkring

 • utvidgad grundförsäkring eller

 • helförsäkring.

Grundförsäkringens ersättningsområde är mera begränsat än helförsäkringens. I de engelska villkoren Institute Cargo Clauses motsvaras grundförsäkringen i stora drag av villkoret ICC (C) och helförsäkringen av villkoret ICC (A).

Vilka villkor tillämpas på transportförsäkringar?

Vid importtransporter och inhemska transporter tillämpar vi transportförsäkringsvillkoret för gods FS630. Vid exporttransporter samt transporter mellan och inom främmande länder tillämpar vi de engelska villkoren Institute Cargo Clauses. För samtliga godstransportförsäkringar tillämpar vi dessutom de allmänna avtalsvillkoren för transportförsäkringar FS634.

Vad omfattar en grundförsäkring?

En grundförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador på det försäkrade godset till följd av

 • brand, explosion eller blixtnedslag

 • haveri eller trafikolycka

 • att godset på ett landtransportmedel kolliderat med ett föremål utanför transportmedlet.

Grundförsäkringen täcker också kostnader till följd av lossning av gods i nödhamn, uppoffring i samband med gemensamt haveri eller bidrags- och bärgningsåtgärder i samband med gemensamt haveri.

Det är fråga om gemensamt haveri om uppoffringar eller insatser som leder till kostnader görs för att rädda egendom som hotas av fara till sjöss. En del av lasten måste till exempel kastas överbord för att rädda den övriga lasten och farkosten. I ett gemensamt haveri delas bärgningskostnaderna för lasten och fartyget i förhållande till värdet på det räddade godset från fartyget och lasten. Då det transporterade godset har försäkrats, ersätter försäkringsbolaget kostnaderna för ett gemensamt haveri.

Hur kan jag utvidga grundförsäkringen?

Du kan utvidga grundförsäkringen med ett separat avtal så att den täcker skador till följd av bland annat följande försäkringsfall:

 • stöld

 • försvinnande

 • inbrott

 • rån

 • bräckage under transport

 • bräckage på grund av att godset fallit eller stjälpt under lastning eller lossning.

I den här broschyren presenteras de viktigaste begränsningarna i grundförsäkringen – du hittar samtliga begränsningar i försäkringsvillkoren och -brevet.

Vad omfattar en helförsäkring?

En helförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda, utifrånkommande skador, som har förorsakats det försäkrade godset. Inte ens helförsäkringen ersätter alla skador.

När gods transporteras som däcklast eller i ett öppet transportmedel gäller försäkringen endast som grundförsäkring, såvida inget annat avtalats. Ett undantag är gods som vanligtvis transporteras i ett öppet transportmedel. Sådant gods är till exempel stora arbetsmaskiner, motorfordon, betongelement och motsvarande.

Exempel på ersättning

En säljare skickade elektronik som biltransport till en köpare. Under transporten bröt sig någon in i bilen och stal försändelsen. Försäkringen gällde som helförsäkring och därför ersatte vi värdet på försändelsen från försäkringen.

En helförsäkring börjar, om inte något annat avtalats, vid den tidpunkt då godset första gången börjar flyttas från lagringsplatsen för omedelbar lastning. Detta förutsätter att det transporterade godset lastas i ett transportmedel i syfte att påbörja transporten på lagringsplatsen på den ort som anges i försäkringsavtalet.

Försäkringen gäller under transporten. Här ingår även sedvanlig omlastning och mellanlagring som ingår i transporten, inklusive lossning och lastning i anslutning till dessa.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag.

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

När upphör försäkringen?

Helförsäkringen upphör då

 • godset har anlänt till den destinationsort som anges i försäkringsbrevet eller som fastställs i försäkringsavtalet och lossats från det transportmedel som använts för transporten och omedelbart flyttats till lagringsplatsen på lossningsplatsen, eller

 • då försäkringstagaren eller den försäkrade före flyttningen till lagret har påbörjat lagring, sortering eller distribution av godset, sålt godset eller bestämt att det ska transporteras till en annan destinationsort än den som anges i försäkringsavtalet.

Försäkringen upphör dock senast

 • efter 60 dagar från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett sjögående fartyg i godsets slutliga lossningshamn, eller

 • efter 30 dagar från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett luftfartyg på flygplatsen på destinationsorten, eller

 • efter åtta dagar från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett annat transportmedel på en tullstation, järnvägsstation eller en annan godsstation på destinationsorten.

Hur säger jag upp försäkringen?

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. Vi har rätt att säga upp försäkringen även under försäkringsperioden efter att det har inträffat en sådan händelse som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren som tillämpas på försäkringen. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

Till godstransportförsäkringen kan en krigs- och strejkförsäkring anslutas.

En krigsförsäkring gäller endast sjö- och flygtransporter. Den ersätter godsskador som är en direkt följd av

 • krig, inbördeskrig, revolution, uppror, folkresning eller fientlig åtgärd av krigförande makt

 • en krigförande makts kapning, embargo, beslagtagning eller dröjsmål med gods

 • övergivna minor, torpeder, bomber eller andra övergivna krigsvapen.

Från strejkförsäkringen ersätter vi godsskador som

 • vållats av personer i strejk eller lockout eller deltagare i arbetskonflikter, i kravaller eller interna oroligheter, eller

 • orsakats av terrorister eller personer som handlar av politiska skäl.

Från krigs- eller strejkförsäkringen ersätter vi inte indirekta skador, såsom miljö- och dröjsmålsskador. Begränsningar som hör till försäkringarna finns i försäkringsvillkoren.

På utställningsförsäkringen tillämpas Fennias transportförsäkringsvillkor med begränsningar.

Utställningsförsäkringen omfattar föremål som transporteras till en utställning och medan utställningen pågår. Du kan teckna försäkringen för utställningar både i hemlandet och utomlands.

På flyttförsäkringen tillämpas Fennias godstransportförsäkringsvillkor med begränsningar.

En flyttförsäkring är en helförsäkring som kan tecknas av ett företag eller en privatperson för flyttransporter av egendom. Det kan vara fråga om inrikes flyttransporter eller transporter till utlandet.

Försäkringsobjekt i biltransportförsäkringen är den försäkrades egna gods och/eller gods som hör till försäkringstagarens service-, monterings- eller reparationsverksamhet och som den försäkrade eller hans eller hennes representant transporterar gratis med ett fordon som anges i försäkringsbrevet.

Biltransportförsäkringen

 • gäller i Finland, om inte ett mer omfattande giltighetsområde avtalats separat

 • ersätter direkta sakskador på det försäkrade godset till följd av en sådan trafikolycka, brand, explosion eller blixtnedslag som fastställs i villkoren

 • omfattar kostnader för uppoffring i samband med gemensamt haveri, bidrags- och räddningskostnader i samband med gemensamt haveri till följd av lossning av gods från ett fartyg i nödhamn.

Med ett separat avtal kan vi utvidga försäkringsskyddet så att det omfattar till exempel

 • inbrott, rån

 • lossning, lastning

 • bräckage under transport

 • bogsering av det försäkrade godset

 • brand- eller inbrottsskador på gods som förvarats i ett fordon under någon annan tid än under transporten (förvaring av gods i fordon).

En järnhandlare transporterade med sin lastbil till kunden en varmvattenberedare, som denne köpt. I priset ingick också transporten. Under resan råkade järnhandlaren ut för en kollision där beredaren föll av och fick stora skador. Vi ersatte reparationskostnaderna från biltransportförsäkringen till den del de överskred försäkringstagarens självrisk.

Försäkringstagarens självrisk

Vid varje försäkringsfall har försäkringstagaren en självrisk som avtalas separat. Självriskbeloppet anges i försäkringsbrevet.

Specialsjälvrisk

Vid vissa skadetyper eller transportområden kan försäkringstagaren dessutom ha specialsjälvrisker. Självrisken är dock alltid minst den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Till exempel när godset har skadats till följd av att lasten träffat ett hinder ovanför en körbana, är självrisken i biltransportförsäkringen 25 procent av skadebeloppet. Den är dock minst 1 200 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringspremien för biltransportförsäkringen fastställs utifrån bland annat lastens högsta värde, fordonstyp, den valda självrisken och försäkringens omfattning.

Lyftförsäkringen är egendomsförsäkring, som ersätter direkta sakskador på det gods som lyfts till följd av stötar eller fall, då man yrkesmässigt mot ersättning med en lyftanordning som anges i försäkringsbrevet lyfter någon annans egendom.

Lyftförsäkringen

 • gäller i Finland, om inte ett mer omfattande giltighetsområde avtalats separat

 • är avsedd för företag som bedriver lyftverksamhet med bil- eller mobillyft eller lastbil utrustad med en hydraulisk godslyft

 • kan vara nödvändig om lyftarbeten utförs med lastbilslyft utöver transportverksamhet

 • omfattar skador på gods som lyfts.

Exempel på ersättning

När lyftföretaget skulle lyfta ett elskåp gick företagets lyftkätting av. Skåpet föll och skadades så att det inte lönade sig att reparera det. Vi ersatte skadorna på elskåpet från lyftförsäkringen till den del de överskred försäkringstagarens självrisk.

 • Anmäl försäkringsfallet snarast möjligt till Fennia eller till vår representant utomlands.

 • Vid skadesituationer ska du följa de anvisningar du fått för skadesituationer.

 • Gör en skriftlig reklamation till fraktföraren och ta hänsyn till de tidsfrister som fastställs i lagar och transportvillkor.

 • Vidta sådana rimliga och nödvändiga åtgärder som situationen kräver för att förebygga ytterligare skador.

 • Ta hand om det skadade godset tills en representant för Fennia kan inspektera det.

 • Avbryt vid behov uppackning av gods för skadeinspektion.

 • Om det är fråga om ett brott ska du anmäla försäkringsfallet till polisen.

När du söker ersättning, lämna in till oss

 • skadeanmälan och försäkringsbrevet (om sådana gjorts)

 • en kopia av den ursprungliga handelsfakturan

 • en kopia av transportdokumentet (konossement, fraktsedel eller motsvarande)

 • en kopia av reklamationen (till fraktföraren, speditören, lager- eller terminalskötaren)

 • polisundersökningsprotokollet, om ett sådant gjorts

 • övriga handlingar som eventuellt inverkar på ersättningsbeslutet, såsom lossningsrapporter, besiktningsbevis och så vidare.

Den ersättningssökande ska lämna in en skriftlig skadeanmälan till Fennia senast inom sex (6) månader från skadedagen eller den sannolika skadedagen.

Om anmälan inte görs, går rätten till ersättning helt förlorad.

Ett specificerat ersättningsanspråk med angivet penningbelopp ska dessutom lämnas in senast inom elva (11) månader från skadedagen eller den sannolika skadedagen.

Om möjligheten till regress gentemot den som är ansvarig för skadan går förlorad på grund av att ersättningsanspråket försenats, mister den ersättningssökande till motsvarande del sin rätt till försäkringsersättning.

Om du är missnöjd med Fennias ersättningsbeslut

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor