Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS634 Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar

FS634 Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar

Gäller från och med 1.1.2023

Försäkringsvillkor FS634

Transportförsäkringar är skadeförsäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal (543/94). Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar fastställer innehållet i försäkringsavtalet tillsammans med produktvillkoren för transportförsäkringen (t.ex. Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknas kan man avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

På inrikestransporter och importtransporter till Finland tillämpas Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar FS634 och Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630. På exporttransporter och transporter inom och mellan främmande länder tillämpas Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar FS634 och de engelska villkor Institute Cargo Clauses eller andra internationella villkor som nämns i försäkringsbrevet.

Försäkringsgivaren av transportförsäkringar är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Fennias hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Med en försäkringstagare avses den som ingått ett försäkringsavtal med

En försäkrad är den till vars förmån transportförsäkringen gäller.

Försäkringstagarens eller den försäkrades representant kan vara en försäkringsmäklare, fullmaktstagare eller någon annan som enligt lag eller avtal har rätt att representera.

En försäkringsperiod är försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet. Om annat inte överenskommits är försäkringsperioden ett år. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i taget, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Den första försäkringsperioden kan vara kortare eller längre än de övriga försäkringsperioderna beroende på när ett avtal om försäkring har ingåtts. En tidsbestämd försäkring upphör dock vid utgången av den avtalade försäkringsperioden.

Med ett försäkringsfall avses den händelse till följd av vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

Med ett försäkrat gods avses lagligt gods som är föremål för transport eller lagerföring och som anges i försäkringsbrevet eller annan laglig egendom som anges i avtalet.

Om inte annat överenskommits och anges i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen inte levande djur, levande växter, kontanter, bank- och kreditkort och motsvarande betalmedel, data, filer, program, immateriella rättigheter, värdepapper, dokument, ädelstenar, konstverk, frimärken, pärlor, ädelmetaller och motsvarande värdeföremål, godsets transportförpackning, skadat gods och returgods. Med värdeföremål avses föremål som behåller sitt värde eller vars värde stiger med åldern.

Självrisk är den andel som anges i försäkringsbrevet eller som särskilt fastställs i försäkringsvillkoren och som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbeloppet.

I produktvillkoren redogörs för försäkringsskyddets omfattning.

I specialvillkoren ges mer preciserade bestämmelser om produktvillkoret angående försäkringsskyddets omfattning.

En säkerhetsföreskrift är en anvisning för att avvärja eller begränsa en skada och som anges i Fennias försäkringsbrev, försäkringsvillkoren eller på ett annat skriftligt sätt. Den försäkrade är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna.

Sjöförsäkring är en transportförsäkring mot den fara som det försäkrade godset utsätts för under en sjötransport. Om en del av transporten sker sjövägen eller har varit avsedd att ske sjövägen, betraktas hela transporten som en sjötransport.

En annan transportförsäkring är en transportförsäkring mot den fara som det försäkrade godset utsätts för under en annan transport än sjötransport.

Återanskaffningsvärde är det penningbelopp som behövs för att ersätta en egendom med en ny likadan eller till sin beskaffenhet närmast motsvarande egendom.

Verkligt värde är det penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av det värde som en egendom förlorat på grund av ålder, slitage, föråldrad teknik eller någon annan orsak. Det innebär att det verkliga värdet är det penningbelopp som man skulle ha fått för egendomen om den hade sålts på normalt sätt före skadan. Det bruksvärde som egendomen i övrigt har för försäkringstagaren inverkar inte på fastställande av egendomens verkliga värde.

Med en lastbärare avses en container, ett storflak eller motsvarande.

Försäkringsvärde är värdet på godset enligt faktura vid begynnelsetidpunkten för den försäkrade transporten på den plats där transporten inleds inklusive de transportkostnader som den försäkrade svarar för om de inte ingår i värdet enligt faktura. Om försäkringen gäller till förmån för en handelsavtalsenlig köpare vid tillämpning av CIF- eller CIP-leveransvillkoret, är försäkringsvärdet det ovannämnda värdet höjt med 10 procent.

Om en faktura inte finns över försändelsen, är försäkringsvärdet godsets verkliga värde.

Försäkringsvärdet bestäms vid transportens begynnelsetidpunkt på den plats transporten inleds med beaktande av de transportkostnader som den försäkrade svarar för.

Om försäkringsvärdet avtalas separat tillsammans med Fennia, binder det avtalade försäkringsvärdet båda parterna, såvida inte Fennia påvisar att ersättningen, som beräknats på detta sätt, blir högre än vad som behövs för att täcka skadan.

Om försäkringsvärdet avtalas separat tillsammans med Fennia, binder det avtalade försäkringsvärdet båda parterna, såvida inte Fennia påvisar att ersättningen, som beräknats på detta sätt, blir högre än vad som behövs för att täcka skadan.

Försäkringsbeloppet för en försändelse är det transporterade godsets högsta försäkringsvärde under försäkringsperioden per ett transportmedel och per lagring i direkt anslutning till transporten. Försäkringsbeloppet för försändelsen utgör övre gräns för den ersättning som Fennia betalar ut per försäkringsfall.

Försäkringsbeloppet för försändelsen grundar sig på försäkringstagarens anmälan. Fennia ansvarar inte för om det anmälda försäkringsbeloppet inte motsvarar faktiska värden. Fennia är inte skyldigt att undersöka försäkringsbeloppets riktighet.

Totalt belopp för försäkrade transporter är det sammanlagda försäkringsvärdet på försäkrade försändelser under försäkringsperioden.

En skadeförsäkring är en försäkring som tecknas för att ersätta den förlust som uppstår till följd av en sakskada, skadeståndsskyldighet eller annan förmögenhetsskada.

1.1 Tillämpningsordning av avtalsdokument

Om avtalsdokumenten är innehållsmässigt motstridiga, tillämpas de i följande ordning:

 1. försäkringsbrev

 2. specialvillkor

 3. produktvillkor

Försäkringsavtalet omfattar de godstransporter och lagerföringar som hör till försäkringstagarens affärsverksamhet och som separat definieras i försäkringsbrevet.

Om inte annat avtalats och anges i försäkringsbrevet, omfattar försäkringsavtalet dock inte transporter för vilka inte konossement, fraktsedel eller något annat transportdokument utfärdats. Transportdokumentet kan också vara elektroniskt.

För att en enskild transport ska ingå i försäkringsavtalet förutsätts dock alltid att transporten påbörjas under försäkringsavtalets giltighetstid och att försäkringstagaren enligt handelsavtalets leveransklausul bär risken för gods som skadas under transporten eller enligt leveransklausulen är försäkringsskyldig. Om försäkringstagaren använder en sådan leverensklausul i transporthandeln där risken för skadat gods under transporten och försäkringsskyldigheten ligger hos olika handelsparter (CIF eller CIP), ingår i försäkringsavtalet endast sådana transporter där försäkringstagaren är försäkringsskyldig enligt den leveransklausul som tillämpas.

Gods som köps under transporten omfattas av avtalet från den tidpunkt då risken för godset eller försäkringsskyldigheten övergått på försäkringstagaren. Förutsättningen är att Fennia och försäkringstagaren avtalat om ärendet skriftligen i förväg.

Datumet på det första konossementet, lastkvittot, fraktsedeln, elektroniska fraktsedeln eller ett annat motsvarande dokument som utfärdats för en godstransport avgör huruvida en transport som i övrigt omfattas av avtalet har börjat under försäkringsavtalets giltighetstid. Om dokumentets datering avviker från den tidpunkt som fastställts i transportförsäkringsvillkoren för när ansvaret inträder, bestäms begynnelsetidpunkten enligt nämnda försäkringsvillkor.

Transport eller lagerföring som omfattas av försäkringsavtalet kan inte i efterhand uteslutas ur avtalet, ens delvis, även om köparen, säljaren, speditören eller någon annan försäkrat godset på annat håll.

3.1 Skador som ersätts

Från försäkringen ersätts skador som under transport uppstår på gods som anges i försäkringsbrevet eller på annan egendom som anges i försäkringsbrevet. Skador som ersätts anges i Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630 och i villkoren Institute Cargo Clauses eller andra internationella villkor som tillämpas på försäkringsavtalet.

Om försäkringen tecknats som helförsäkring eller som grundförsäkring utvidgad med skador till följd av temperatur, omfattar försäkringen också plötsliga och oförutsedda skador till följd av temperatur, förutsatt att försäkringstagaren gett skriftliga anvisningar till fraktföraren om transporttemperatur och att transportmedlet eller lastbäraren lämpar sig för sådan transport och är i ändamålsenligt skick och att godsets temperatur före transporten inleddes konstaterats motsvara transportdokument eller en annan skriftlig anvisning. Förutsättningen för ersättning vid livsmedelstransporter är dessutom att man vid transporterna följer lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser om transporttemperaturer och andra transportförhållanden gällande livsmedel.

Om försäkringen tecknats som grundförsäkring, ersätts en skada till följd av temperatur bara när skadan är en direkt följd av en händelse som ersätts från grundförsäkringen.

I fråga om däckslast eller gods som lastats i ett öppet transportmedel gäller försäkringen som grundförsäkring (ICC(C)), såvida inte något annat avtalats. Försäkringens omfattning anges i försäkringsbrevet. Som däckslast betraktas inte gods som transporteras i en sluten container i fast konstruktion eller i ett transportskåp.

Gods, som normalt vid vägtransport transporteras med öppet transportmedel, är dock försäkrat på samma sätt som om det skulle transporteras i täckt transportmedel. Sådant gods är till exempel stora arbetsmaskiner, motorfordon, betongelement och motsvarande.

3.2 Ersättningsbegränsningar

Utöver de ersättningsbegränsningar som definierats i Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630 och i de Institute Cargo Clauses eller andra internationella villkor som tillämpas på försäkringsavtalet tillämpas följande ersättningsbegränsningar:

Försäkringen ersätter inte

 1. skador till följd av ljus eller förändringar i fukthalt

 2. kostnader för avlägsnande eller destruktion av skadat gods

 3. kostnader för rengöring av transportmedel, lastbärare eller omgivning

 4. skador som orsakats av växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

4.1 Fennias informationsskyldighet

Innan ett fortlöpande försäkringsavtal ingås ger Fennia försäkringstagaren den information som behövs för bedömning av försäkringsbehov och val av försäkring. Sådan information är exempelvis uppgifter om Fennias egna försäkringsformer, försäkringspremier och försäkringsvillkor. När information lämnas, fästs också uppmärksamhet vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. I fråga om försäkringsavtal som gäller för en bestämd tid eller en engångstransport informeras försäkringstagaren om vilka försäkringsvillkor som tillämpas och om försäkringspremien.

Fennia utreder inte försäkringstagarens försäkringsbehov innan ett försäkringsavtal ingås så som avses i lagen om försäkringsavtal.

4.2 Försummelse av Fennias informationsplikt

Om Fennia eller dess representant gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter vid marknadsföring av försäkringar, korrigerar Fennia dessa felaktiga uppgifter omgående när felet upptäcks. Försäkringsavtalet anses gälla enligt de uppgifter som korrigerats från den tidpunkt då information om korrigeringen gavs till försäkringstagaren.

4.3 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

Försäkringstagaren, den försäkrade och deras representant ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor samt lämna andra sådana uppgifter som de uppfattade eller borde ha uppfattat ha betydelse för bedömningen av Fennias ansvar. Sådana är t.ex. uppgifter om godset och dess värde samt skadebenägenhet, transport, transportmedel, företagets bransch och skadehistorik. Försäkringstagaren, den försäkrade och deras representant ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gett Fennia och som konstaterats vara felaktiga eller bristfälliga.

4.4 Försummelse av försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna, även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens, den försäkrades eller deras representants uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt. Utöver det ovannämnda har Fennia enligt punkt 17.2 rätt att säga upp avtalet.

Om försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks.

Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen.

5.1 Inträdande av Fennias ansvar

Fennias ansvar börjar från den tidpunkt Fennia och försäkringstagaren avtalat om. Om ingen särskild tidpunkt har avtalats individuellt, börjar Fennias ansvar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud.

Om det finns speciella skäl, till exempel försäkringstagarens tidigare betalningsförsummelse av Fennias försäkringspremier, försäkringens art eller tidsbestämdhet, inträder Fennias ansvar först när premien för försäkringsperioden i fråga har betalats. Betalningskrav anges på räkningen för försäkringspremien.

En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har lämnat eller skickat till Fennias representant anses ha lämnats eller skickats till försäkringsbolaget.

Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats, anses det ha skett klockan 24.00.

5.2 Försäkringsavtalets giltighetstid

Ett fortlöpande försäkringsavtal gäller efter den första försäkringsperiodens utgång en avtalad försäkringsperiod i taget om inte försäkringstagaren eller Fennia säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna 6.2.1 och 17.

Ett tidsbestämt försäkringsavtal gäller för den tid som anges i försäkringsbrevet och upphör vid utgången av tidsfristen utan en separat uppsägning. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av de orsaker som anges nedan i punkterna 6.2.1 och 17.

Ett försäkringsavtal för en engångstransport gäller under den avtalade, särskilt definierade transporten.

Om någondera parten säger upp försäkringsavtalet antingen med stöd av punkterna 6.2.1 eller 17 eller en annan bestämmelse i försäkringsavtalet, omfattar försäkringen dock alla de transporter som börjat under försäkringsavtalets giltighetstid. För andra risker, till exempel lagerföring, upphör försäkringsskyddet senast när försäkringsavtalet löper ut.

5.3 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen ersätter skador som inträffat inom försäkringens giltighetsområde. Försäkringens giltighetsområde anges i försäkringsbrevet.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

6.1 Premiebetalning

En försäkringspremie ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen, som Fennia skickat.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga av Fennias premiefordringar, har Fennia rätt att bestämma vilka premiefordringar som betalas av med försäkringstagarens betalningar.

6.2 Försenad premiebetalning och återbetalning av premie

6.2.1 Uppsägningsrätt till följd av försening

Om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dygn efter det att ett uppsägningsmeddelande skickades.

Om försäkringstagaren betalar hela försäkringspremien innan utgången av den ovan nämnda uppsägningstiden på 14 dygn, gäller försäkringen enligt det som ursprungligen överenskommits, om inte Fennia inom 14 dygn från betalningen av försäkringspremien meddelar att det inte tänker ta emot betalningen.

6.2.2 Dröjsmålsränta, kostnader för indrivning och rättegång

Om premien inte betalas inom den utsatta tid som anges i punkt 6.1, ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen för dröjsmålstiden.

Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar. Om premien drivs in på rättslig väg, är Fennia berättigat till ersättning för lagenliga rättegångsavgifter och -kostnader. Fennia kan överföra fordringarna att drivas in av en tredje part.

6.2.3 Betalning av fördröjd premie

Om försäkringstagaren betalar premien efter det att försäkringen upphörde, betalar Fennia tillbaka premien i enlighet med punkt 6.2.4.

6.2.4 Återbetalning av premie när avtalet upphör

Om försäkringen upphör tidigare än vad som avtalats, har Fennia rätt till premien bara för den tid under vilken dess ansvar gällde, om inte annat överenskommits. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet har förfarits bedrägligt i situationer som avses i punkt 4.3.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dygn som försäkringen har varit giltig. Fennia har dock rätt att behålla 15 procent i förvaltningsavgift för försäkringen av försäkringspremien för den ursprungliga försäkringsperioden, dock minst 50 euro. Premien återbetalas dock inte om det belopp som ska återbetalas är mindre än 50 euro.

6.2.5 Kvittning av premie som återbetalas

Fennia kan från den försäkringspremie som återbetalas dra av obetalda premier och övriga fordringar som förfallit. Om det återbetalda beloppet inte räcker till för att betala samtliga fordringar, används beloppet för att betala fordringarna på de sätt som avses i punkt 6.1 i enlighet med de allmänna kvittningsförutsättningarna.

7.1 Fennias upplysningsplikt

Fennia lämnar ett försäkringsbrev och/eller ett annat avtal som gäller försäkringens innehåll, om ett sådant har gjorts, och försäkringsvillkor, om dessa inte tidigare lämnats eller om inte annat överenskommits, till försäkringstagaren efter att försäkringsavtalet har ingåtts.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia till försäkringstagaren årligen uppgifter om försäkringsbeloppet och om andra sådana frågor som gäller försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren (årligt meddelande).

Om Fennia eller dess representant under försäkringens giltighetstid gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen, korrigerar Fennia dessa felaktiga uppgifter omgående när felet upptäcks. Försäkringsavtalet anses gälla enligt de uppgifter som korrigerats från den tidpunkt då information om korrigeringen gavs till försäkringstagaren.

Uppgifter som Fennia eller dess representant gett efter ett inträffat försäkringsfall om försäkringsersättning är inte bindande för Fennia.

7.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt om riskökning

Försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant ska utan dröjsmål, senast inom 14 dygn förändringar, underrätta Fennia skriftligen eller skriftligen i elektronisk form om det i de uppgifter som angavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de uppgifter som anges i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks.

Väsentliga förändringar som ökar risken för skada kan till exempel vara

 • förändrade transportförhållanden

 • förändringar i godset, dess transportemballage eller förpackningsenhet, transportsätt, transportmedel, transportrutt eller i hanteringsmetoder.

Om dessa förändringar som ökar risken för skada inte meddelas, är Fennia berättigat att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen eller förvägra den helt. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade omständigheten som ökat risken för skada haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens uppsåt eller arten av försäkringstagarens oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt. Utöver det ovannämnda har Fennia enligt punkt 17.2 rätt att säga upp avtalet under försäkringsperioden.

7.3 Försäkringstagarens upplysningsplikt om transporter som omfattas av försäkringen

Försäkringstagaren ska på det sätt som definieras i försäkringsvillkoren och -brevet och inom den tid som Fennia meddelat anmäla samtliga godstransporter och lagerföringar som omfattas av avtalet. Om försäkringstagaren inte haft försäkrade godstransporter eller lagerföringar, ska även detta anmälas.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses ringa, underlåter att anmäla en försäkrad transport eller lagerföring eller ger sådana felaktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Utöver det ovannämnda har Fennia enligt punkt 17.2 rätt att säga upp avtalet under försäkringsperioden.

8.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse försummelsen att inte följa säkerhetsföreskrifterna har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

8.2 Reklamations- och anmälningsskyldighet

Försäkringstagaren eller den försäkrade ska

 1. granska det mottagna godset och från utsidan kontrollera dess skick och antal

 2. göra en skriftlig anmärkning om konstaterad skada till fraktföraren, hans representant eller en annan som är ansvarig för skadan innan godset kvitteras mottaget, eller om skadan inte genast kan konstateras, så snart skadan upptäcks med beaktande av de tidsfrister som gäller för anmärkningar som lämnas till fraktföraren

 3. utan dröjsmål vidta andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa Fennias rätt att efter utbetald ersättning återkräva ersättning för skadan av den som är eller som kan antas vara ersättningsskyldig med anledning av skadan

 4. utan dröjsmål anmäla ett skadefall till polisen när skadefallet kan antas vara brottsrelaterat

 5. vid behov avbryta uppackningen av godset för besiktning av skadan för att reda ut de faktorer som medverkat till skadans uppkomst och art

 6. ta hand om det skadade godset samt utan dröjsmål underrätta Fennia eller bolagets representant om skadan samt följa deras anvisningar

 7. bereda Fennia tillfälle att inspektera godset.

Det faktum att godset är skadat berättigar inte försäkringstagaren eller den försäkrade att vägra ta emot det.

8.3 Skyldighet att avvärja och begränsa skada (räddningsplikt)

När ett försäkringsfall inträffar eller omedelbart hotar att inträffa ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan och samtidigt se till att det skadade godset inte skadar den oskadda försäkrade delen av försändelsen. Om skadan orsakats av utomstående, ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela polismyndigheten och yrka straff för gärningsmännen, om Fennias intresse så kräver. Den försäkrade ska också i övrigt följa föreskrifterna som Fennia har gett för avvärjning och begränsning av skada.

Fennia ersätter skäliga och nödvändiga kostnader, som uppstår av skyldigheten att avvärja och begränsa en ersättningsbar skada, upp till försäkringsbeloppet av försändelsen. Som kostnader för avvärjning och begränsning av skada ersätts emellertid inte kostnader som uppstått för att förhindra eller begränsa spridning av smittsamma sjukdomar eller spridning av en epidemi.

Åtgärder som vidtagits av försäkringstagaren, den försäkrade eller Fennia för att rädda, skydda eller återställa godset inverkar inte på rätten att kräva ersättning eller på Fennias slutliga ersättningsskyldighet.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den försäkrades åtgärder har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av den försäkrades oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Vad som sägs om försäkringstagaren, den försäkrade eller den ersättningssökande i punkterna 6 (Försäkringspremie), 7 (Lämnande av information under försäkringens giltighetstid), 8 (Skyldighet att förhindra skador och begränsa skadors omfattning), 9 (Framkallande av försäkringsfall) och 13 (Ersättningsbestämmelser) samt 17 (Försäkringsavtalets upphörande) gäller i tillämpliga delar deras anställda och de vilka de ansvarar för eller som är deras representanter.

Skadebeloppet beräknas utifrån försäkringsvärdet på det skadade godset,

Om godset saknar en faktura, beräknas skadebeloppet enligt verkligt värde. Skadebeloppet enligt verkligt värde är en lika stor del av skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet som egendomens verkliga värde är av egendomens återanskaffningsvärde.

Reparationskostnader, värdeminskning eller den del av försäkringsbeloppet som motsvarar skadan, beroende på vilket alternativ som är mest ändamålsenligt, räknas med i skadebeloppet.

Indirekta kostnader räknas inte med i skadebeloppet.

11.1 Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna i mervärdeskattelagen. Mervärdesskatt betalas inte för försäkringen till den del ersättningstagaren kan dra av den i beskattningen.

11.2 Reparationskostnader

Om det skadade föremålet kan återställas till det skick det hade före skadan eller motsvarande skick genom att reparera det eller genom att byta den skadade delen mot en ny eller mot en del som motsvarar den ursprungliga delen, ersätts endast dessa kostnader. Extra reparationskostnader till följd av att försäkringstagaren valt ett reparationssätt som avviker från det sedvanliga eller till följd av ett förfarande i anslutning till detta (t.ex. övertid eller snabbfrakt), ersätts inte.

En mervärdesskatteskyldig ägare eller innehavare av egendom ska vara beställare av reparationsarbetet, nyinskaffningen eller den köpta tjänsten och ska anges som betalare av fakturan.

11.3 Manko eller läckage

Vid skada till följd av manko eller läckage beaktas i skadebeloppet ett belopp som motsvarar normalt svinn enligt avtal eller handelsbruk.

11.4 Värdeminskning

Om skadebeloppet inte kan fastställas enligt punkterna 11 tai 11.2 , fastställs värdeminskningen av godset i samband med parternas gemensamma granskning eller vid behov genom en officiell besiktning enlig förfarandet som anges i sjölagen. Om värdeminskningen av godset inte kan fastställas på ovannämnda sätt, fastställs värdeminskningen genom försäljning av godset. Om Fennia så kräver, ska försäljningen ske genom offentlig auktion.

Värdeminskningen anges i procent genom att jämföra marknadsvärdet på det skadade godset på bestämmelseorten med marknadsvärdet på ett oskadat gods på bestämmelseorten. Som marknadsvärde räknas bruttomarknadsvärdet (inklusive frakt, tull och övriga kostnader), så att samma poster ingår i båda jämförelsevärdena. Ersättningen är den andel som motsvarar värdeminskningen av försäkringsvärdet eller försäkringsbeloppet om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet.

11.5 Skadebelopp för leasingegendom

Skadebeloppet för leasingegendom är högst finansbolagets återstående fordran på basis av ett leasingavtal med tillägg för det restvärde som fastställts för egendomen i leasingavtalet när avtalsperioden löper ut.

Det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen fås genom att från skadebeloppet enligt punkt 11 dra av försäkringstagarens självrisk med beaktande av eventuell underförsäkring i enlighet med punkt 12.1 och eventuella ersättningsavdrag till följd av försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifter eller försummelse att iaktta upplysningsplikten enligt punkt 4.3.

Ersättningsbeloppet är dock högst det försäkringsbelopp för försändelsen som anges i försäkringsbrevet.

12.1 Över- och underförsäkring

En egendom eller ett intresse har överförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Fennia ersätter inte vid ett försäkringsfall mera än det belopp som behövs för att täcka skadan.

En egendom eller ett intresse har underförsäkrats om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Vid ersättning för en underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse till följd av ett försäkringsfall ersätter Fennia endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets rätta värde.

Bestämmelsen tillämpas också vid ersättning av de kostnader som anges i dessa villkor samt vid bidrag i gemensamt haveri. Om ersättningar för kostnader eller haveribidrag har betalats ut mer än det belopp som beräknas utifrån underförsäkringen, är försäkringstagaren skyldig att återbetala den överskridande delen till Fennia.

12.2 Maximibelopp av Fennias totalansvar per transport eller lagerföring

Fennia ansvarar alltid för försäkrat gods per transportmedel, resa eller lagerföring upp till högst försändelsens maximibelopp som anges i försäkringsbrevet.

Om det sammanlagda försäkringsvärdet av godsförsändelserna, som är försäkrade med samma avtal och som antingen befinner sig i samma lager eller transporteras med samma transportmedel, överstiger det maximiansvarsbelopp som anges i avtalet, tillämpas på ersättningen bestämmelserna om underförsäkring enligt punkt 12.1.

Fennia svarar för den överskridande delen endast i det fall att en särskild skriftlig överenskommelse om försäkring av den och en tilläggspremie har ingåtts innan transporten påbörjades.

12.3 Dubbelförsäkring

Om flera försäkringsbolag har beviljat en försäkring för samma gods mot samma skada, ansvarar vart och ett av dem gentemot den försäkrade som om bolaget ensamt hade beviljat försäkringen. Om en sammanräkning av försäkringarna visar att intresset är överförsäkrat, har den försäkrade dock inte rätt att ur flera försäkringar få ut en ersättning som sammanlagt är mer än skadebeloppet.

Om flera försäkringsbolag ansvarar för samma skada och summan av de sammanräknade ansvarsbeloppen överstiger den ersättning som ska betalas till den försäkrade, delas ansvaret mellan försäkringsbolagen i förhållande till deras ansvarsbelopp.

Om det försäkrade godset är försäkrat även i ett annat försäkringsbolag och om bolaget har uppställt ett förbehåll som i händelse av dubbelförsäkring befriar det helt eller delvis från ansvar, gäller motsvarande förbehåll också för denna försäkring.

13.1 Berättigade till ersättning

Rätt till försäkringsersättning har

 1. försäkringstagaren om han eller hon vid skadetidpunkten står för risken för godset

 2. den till vars förmån försäkringstagaren tecknat försäkringen, utifrån från sin plikt som bygger på leveransvillkor och som tillämpas på handelsavtalet eller affären (t.ex. vid försäljning enligt CIF- eller CIP-villkor eller motsvarande), förutsatt att denna stått för risken även vid skadetidpunkten (Se villkorspunkt 2.)

 3. den som uppvisar ett vederbörligt överfört försäkringsbrev.

Den ersättningssökande ska uppvisa en skriftlig redogörelse för att han eller hon har rätt till ersättning enligt ovannämnda grunder. Sådana redogörelser är en faktura eller ett handelsavtal där leveransklausulen framgår.

Om en försäkring som gäller egendom gäller till förmån för en sådan person som till säkerhet för en fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte har förfallit till betalning, om ägaren inte har reparerat skadan eller har ställt en säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för fordran som har förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

Fennia har rätt att betala ut ersättning till den som uppvisar ett vederbörligt överfört försäkringsbrev, varvid bolaget blir fritt från ansvar. Fennia har rätt att mot utbetalning av den slutliga ersättningen återfå försäkringsbrevet som getts.

13.2 Fennias skyldighet att lämna uppgifter

Efter ett inträffat försäkringsfall meddelar Fennia den ersättningssökande de uppgifter som behövs om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt har fått om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller utbetalningssättet av ersättningen inverkar inte på ersättningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

13.3 Ersättningssökandes skyldigheter

En skada ska anmälas utan dröjsmål till Fennia och Fennia ska beredas möjlighet att inspektera godset.

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är t.ex. ett sedvanligt transportdokument, en handelsfaktura, reklamation, besiktningsrapport, ett gravitationsbevis eller en annan handling som gör det möjligt att fastställa om det är fråga om ett försäkringsfall, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till. Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana utredningar eller kostnader för anskaffningen av dem.

Fennia är inte skyldigt att utbetala ersättning förrän det har fått ovannämnda utredningar. Om den försäkrade eller en annan ersättningssökande efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för utredning av försäkringsfallet och Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

13.4 Utbetalning av ersättning

Fennia betalar ut ersättning enligt försäkringsavtalet inom en (1) månad från det bolaget fått ett specificerat ersättningsanspråk. Om det till detta anspråk inte bifogats alla sådana utredningar och handlingar som behövs för att avgöra ersättningsskyldigheten och för att beräkna ersättningsbeloppet, utbetalar Fennia ersättningen inom en (1) månad efter att dessa handlingar och uppgifter lämnats in.

Om lämnandet av handlingarna fördröjs oskäligt utan försäkringstagarens förskyllan, utbetalas den del av ersättningen som med stöd av tillgängliga handlingar slutgiltigt kan fastställas.

Om ersättningen inte utbetalas inom ovannämnda tidsfrist, betalar Fennia årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningen räknat från den dag då ersättningen senast borde ha betalats.

När ersättningen har utbetalats kan Fennia, om det så önskar, utnyttja sin rätt att disponera över gods som blivit fullt eller delvis ersatt.

13.4.1 Förkommet gods

I ersättning betalas försäkringsbeloppet eller en del av det då godset till följd av en händelse som omfattas av försäkringen

 • är helt förkommet eller förstört eller skadat på så sätt att det helt mist sina ursprungliga egenskaper

 • råkat i ett sådant skick där det inte till skäliga kostnader kunnat räddas inom sex månader.

Godset anses förkommet då

 • godset till följd av en händelse som omfattas av försäkringen inte anlänt till destinationsorten inom 60 dagar efter avtalad eller beräknad ankomsttid för den försäkrade transporten och det inte är känt var det är, eller i det fall att hela lastbäraren förkommit inom 90 dagar efter avtalad eller beräknad ankomsttid för transporten

 • transportmedlet övergivits och det gods som transporterats i det inte återfunnits inom de tidsfrister som anges i föregående punkt

 • godset förkommit och det inte återfunnits inom 60 dagar efter beräknad ankomsttid för transporten och transportören eller någon annan som godset anförtrotts åt skriftligen medger att godset förkommit.

13.5 Preskription av ersättningsärende

Den ersättningssökande ska lämna in en skriftlig skadeanmälan till Fennia senast inom sex (6) månader efter att den försäkrade transporten slutade eller sannolikt slutade, eller om detta inte kan utredas eller tillämpas, från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om anmälan inte görs, går rätten till ersättning helt förlorad.

Ett specificerat ersättningsanspråk med angivet penningbelopp ska dessutom lämnas in senast elva (11) månader efter att den försäkrade transporten slutade eller sannolikt slutade, eller om detta inte kan utredas eller tillämpas, från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om möjligheten till regress gentemot den som är ansvarig för skadan eller möjligheten till gottgörelse i gemensamt haveri går förlorad på grund av att ersättningsanspråket försenats, mister den ersättningssökande till motsvarande del sin rätt till försäkringsersättning.

13.6 Betalning till fel person

Om Fennia betalar ut en försäkringsersättning till en annan än den som har rätt till försäkringsersättningen, har Fennia dock fullgjort sin förpliktelse om det vid betalningen iakttagit den omsorg som förhållandena kräver.

13.7 Kvittning

Från ersättningen kan obetalda och förfallna försäkringspremier samt Fennias övriga förfallna fordringar dras av enligt de allmänna förutsättningarna för kvittning.

Försäkringstagaren, den försäkrade, vid ansvarsförsäkring den skadelidande eller någon annan ersättningssökande har olika möjligheter att söka ändring till Fennias beslut. Han eller hon kan be FINE Försäkrings- och finansrådgivning om råd eller anhålla om rekommendation om avgörande hos nämnder, om ärendet inte kan klargöras med Fennia. Han eller hon har också rätt att väcka talan mot Fennia.

14.1 Självrättelse

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande misstänker fel i Fennias ersättningsbeslut eller i något annat beslut, är han eller hon berättigad att av Fennia få ytterligare uppgifter om beslutsmotiveringen och övriga omständigheter som har inverkat på ärendet. Fennia korrigerar beslutet om de nya redogörelserna ger anledning till det.

14.2 FINE Försäkrings- och finansrådgivning och nämnder

En försäkringstagare eller ersättningssökande som är missnöjd med Fennias beslut kan be FINE Försäkrings- och finansrådgivning om råd. Försäkrings- och finansrådgivningen ger opartisk rådgivning i försäkrings- och ersättningsärenden.

Den som är missnöjd med Fennias beslut kan be om ett utlåtande av FINE Försäkrings- och finansrådgivning och av Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Försäkringsnämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgörande vid meningsskiljaktigheter som rör tolkning och tillämpning av lagar och försäkringsvillkor.

Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden är avgiftsfria.

14.3 Tingsrätt och dispaschör

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande inte nöjer sig med Fennias beslut, kan han eller hon väcka talan mot Fennia. Talan kan väckas antingen vid en tingsrätt på partens hemort eller stadigvarande boningsort i Finland eller vid en tingsrätt på Fennias hemort eller på skadeorten, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal.

En meningsskiljaktighet i ett ersättningsärende som grundar sig på avtal om sjöförsäkring, kan alternativt lämnas till dispaschören för utredning (kap. 16 a i sjölagen (674/1994).

14.4 Tidsfristen

Ändring ska ansökas inom ett år från det att parten har fått ett skriftligt besked om Fennias beslut och om tidsfristen. Efter att tidsfristen löpt ut föreligger det inte längre rätt att väcka talan. Behandlingar vid FINE Försäkrings- och finansrådgivning, Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden avbryter preskription av talerätten.

15.1 Fennias regressrätt gentemot tredje part

När Fennia har betalat ut ersättning för en skada övergår ersättningstagarens rätt gentemot en tredje part som är ansvarig för skadan till Fennia till motsvarande belopp. Om försäkringstagaren eller den försäkrade helt eller delvis avstått från sin rätt gentemot en tredje part efter att en skada inträffat eller före det genom avtal, är Fennia i motsvarande mån fritt från ersättningsansvar.

15.2 Fennias regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som jämställs med den försäkrade

Fennia har rätt att återkräva ersättning av en försäkringstagare, en försäkrad eller av den som dessa ansvarar för som

 • framkallat ett försäkringsfall

 • försummat sin upplysningsplikt när avtalet ingicks

 • försummat sin skyldighet att meddela om ökad risk

 • försummat sin skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifterna

 • försummat sin skyldighet att avvärja och begränsa skada.

Vid övervägande av det ersättningsbelopp som ska återkrävas beaktas vilken betydelse åtgärden eller försummelsen haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas uppsåt eller arten av oaktsamhet samt övriga omständigheter.

16.1 Under försäkringsperioden

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat upplysningsplikten i punkt 4.3

 • det under försäkringsperioden i de omständigheter, som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelat Fennia när avtalet ingicks eller som har antecknats i försäkringsbrevet, skett förändringar som ökar risken för en skada (punkt 7.2).

 • det i de allmänna förhållanden som rådde när försäkringsavtalet ingicks har skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada och som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks.

När Fennia har fått kännedom om ovannämnda omständighet, meddelar bolaget skriftligen utan dröjsmål hur och från vilken tidpunkt premien eller andra avtalsvillkor ändras.

Om försäkringstagaren inte godkänner gjorda ändringar, har han eller hon rätt att säga upp försäkringsavtalet inom 14 dygn från det att han eller hon fått kännedom om ändringen. Försäkringsavtalet upphör då kl. 24.00 den fjortonde dagen i fråga.

16.2 Vid övergång till ny försäkringsperiod

16.2.1 Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och andra avtalsvillkor vid övergången till en ny försäkringsperiod på basis av

 • en ny eller förändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en förändrad rättspraxis

 • en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse eller katastrof)

 • en förändring i skadekostnaden (Förändringen i skadekostnaden kan t.ex. granskas utifrån statistikcentralens fastställda näringsgrensindelning.)

 • en förändring i förvaltnings- och vårdkostnader

 • en förändring i den allmänna kostnadsnivån

 • ändring av avtalsvillkor i återförsäkringsskyddet för försäkringsbolaget

 • förändringar i sådana frågor och omständigheter som enligt Fennia kan öka risken och premien. Sådana förändringar kan till exempel vara

  • förändrat innehåll i godset som transporteras

  • förändringar i försäkringsbeloppet för försäkringen, i omsättning av den försäkrade verksamheten eller andra förändringar i motsvarande nyckeltal som beskriver den försäkrade verksamhetens belopp eller omfattning

  • förändringar i de uppgifter som inverkar på försäkringens statistiska skaderisk, till exempel i kunskapen om den allmänna skaderisken för den transporterade varan

  • ändringar i försäkringens giltighetsområde, giltighetstid eller självrisk.

 • skadeutvecklingen av och skadehistoriken för samma försäkringstagares gällande skadeförsäkringar och de skadeförsäkringar som varit i kraft under högst de fem senaste åren i Fennia, till den del som de påverkar skaderisken för denna försäkring.

Fennia har dessutom rätt att ändra försäkringspremien på grundval av bonusregler i försäkringsavtalet eller förmåner som rör kundrelationen som helhet. På försäkringspremien inverkar också eventuella beviljade kundförmåner och rabatter, vars omfattning, grunder för beviljande, varaktighet och giltighetstider kan ändras.

Fennia har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll. Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, meddelar bolaget försäkringstagaren i samband med räkningen hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den första försäkringsperiod som infaller efter att en månad förflutit efter att meddelandet skickades.

16.2.2 Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller andra avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt 16.2.1, ska Fennia säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

17.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring

En försäkringstagare har rätt att skriftligen eller elektroniskt säga upp en fortlöpande försäkring. Om försäkringen inte sägs upp skriftligen eller elektroniskt, är uppsägningen ogiltig.

En tidsbestämd försäkring upphör utan uppsägning efter att tidsfristen löpt ut. Försäkringstagaren har inte rätt att säga upp försäkringen att upphöra tidigare om inte annat överenskommits.

Om försäkringstagaren säger upp en enskild fortlöpande eller en tidsbestämd försäkring, kan Fennia samtidigt säga upp alla andra försäkringstagarens transportförsäkringar.

17.2 Fennias rätt att säga upp försäkringsavtal under försäkringsperioden

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden om

 1. försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant innan försäkringen beviljades gav oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha beviljat försäkringen

 2. det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren, den försäkrade eller deras representant meddelade Fennia när avtalet ingicks skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 3. försäkringstagaren försummar att underrätta Fennia om en transport eller lagerföring som omfattas av försäkringsavtalet eller om han eller hon ger oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter om dem och det inte kan påvisas att felet eller försummelsen orsakats av någon annan än försäkringstagaren

 4. försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

 5. försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 6. försäkringstagaren, försäkrade eller deras representant efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för bedömning av Fennias ansvar

 7. försäkringstagaren eller den försäkrade blir insolvent eller försätts i konkurs eller om konkursen förfaller på grund av brist på medel

 8. en försäkringstagare, en försäkrad eller deras representant försummat sin plikt att meddela riskökningen som avses i villkorspunkt 7.2

 9. det inträffar en skada som ska ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen

 10. det sker en ändring i ägandet av det företag som är försäkringstagare eller det företag som är den försäkrade eller om de ansvarspersoner som anges i handelsregistret byts ut.

 11. försäkringstagaren, den försäkrade eller deras verkliga förmånstagare påförs ett näringsförbud

 12. försäkringstagaren, den försäkrade eller deras verkliga förmånstagare blir föremål av Förenta nationernas, Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner.

Om Fennias ovan fastställda uppsägningsrätt gäller för en försäkring och Fennia använder denna rätt, kan Fennia samtidigt säga upp försäkringstagarens andra försäkringar.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrund. Försäkringen upphör i situationer som avses i punkterna 17.2.3 och 17.2.7) inom 14 dygn och i övriga situationer inom en månad efter det att ett meddelande om uppsägningen skickats.

Fennias rätt att säga upp en försäkring på grund av en utebliven premiebetalning bestäms enligt punkt 6.2.1.

17.3 Fennias rätt att säga upp försäkringsavtal vid försäkringsperiodens utgång

Fennia har rätt att säga upp ett försäkringsavtal att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

Vid tolkning av försäkringsavtalet, dessa allmänna avtalsvillkor och andra transportförsäkringsvillkor för gods tillämpas Finlands lag. Lagen om försäkringsavtal 28.6.1994/543 tillämpas med undantag av 2 kapitlet 4 b § och 9 kapitlet i denna lag och endast till den del inte något annat följer av försäkringsavtalet, dessa allmänna avtalsvillkor, försäkringsvillkoren eller allmänna nationella eller internationella principer som kan tillämpas på transportförsäkringen eller om de inte innehåller motsvarande bestämmelser.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor