Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS634 Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar

FS634 Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar

Gäller från och med 1.1.2023

Försäkringsvillkor FS634

Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar

Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar fastställer innehållet i försäkringsavtalet tillsammans med försäkringsvillkoren för försäkringsgrenen (t.ex. Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630), försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknas kan man avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

På inrikestransporter och importtransporter till Finland tillämpas Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar FS634 och Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630. På exporttransporter och transporter inom och mellan främmande länder tillämpas Allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar FS634 och de engelska villkor Institute Cargo Clauses eller andra internationella villkor som nämns i försäkringsbrevet.

1 Definitioner och centrala begrepp i anslutning till transportförsäkring och ersättning av skador

1.1 Försäkringstagare

En försäkringstagare är den som ingår ett försäkringsavtal med Fennia.

1.2 Försäkrad

En försäkrad är den till vars förmån försäkringen gäller.

1.3 Försäkringsperiod

Med en försäkringsperiod avses försäkringens giltighetstid som anges i försäkringsbrevet. Om inte något annat överenskommits är försäkringsperioden ett år.

1.4 Premieperiod

En premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringspremien betalas enligt avtal.

1.5 Försäkringsfall

Ett försäkringsfall är den händelse för vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

1.6 Säkerhetsföreskrift

Med en säkerhetsföreskrift avses den skyldighet att iaktta bestämmelsen om att förhindra eller begränsa en skada som Fennia ålagt försäkringstagaren eller den försäkrade i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen.

1.7 Fennia

Med Fennia avses Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

1.8 Sjöförsäkring

Med sjöförsäkring avses en transportförsäkring mot den fara som det försäkrade godset utsätts för under en sjötransport. Om en del av transporten sker sjövägen eller har varit avsedd att ske sjövägen, betraktas hela transporten som en sjötransport.

1.9 Annan transportförsäkring

Med en annan transportförsäkring avses en transportförsäkring mot den fara som det försäkrade godset utsätts för under en annan transport än en sjötransport.

1.10 Försäkrat gods

Med ett försäkrat gods avses lagligt handelsgods som är föremål för transport eller lagerföring och som anges i försäkringsbrevet eller annan laglig egendom som separat anges i avtalet.

Om inte annat separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen inte levande djur, levande växter, kontanter, bank- och kreditkort och motsvarande betalmedel, data, filer, program, immateriella rättigheter, värdepapper, dokument, ädelstenar, konstverk, frimärken, pärlor, ädelmetaller och motsvarande värdeföremål, godsets transportförpackning, skadat gods och returgods. Med värdeföremål avses föremål som behåller sitt värde eller vilkas värde stiger med åldern.

1.11 Återanskaffningsvärde

Ett återanskaffningsvärde är det penningbelopp som behövs för att ersätta en egendom med en ny likadan eller till sin beskaffenhet närmast motsvarande egendom.

1.12 Verkligt värde

Ett verkligt värde är det penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av det värde som en egendom förlorat på grund av ålder, slitage, föråldrad teknik eller någon annan orsak. Det innebär att det verkliga värdet är det penningbelopp som man skulle ha fått för egendomen om den hade sålts på normalt sätt före skadan. Det bruksvärde som egendomen i övrigt har för försäkringstagaren inverkar inte på fastställande av egendomens verkliga värde.

1.13 Lastbärare

Med en lastbärare avses en container, ett storflak eller motsvarande.

1.14 Självrisk

En självrisk är den andel som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbelopp och som anges i försäkringsbrevet eller som separat fastställs i försäkringsvillkoren.

1.15 Försäkringsvärde

Försäkringsvärdet är värdet på godset enligt handelsfaktura vid begynnelsetidpunkten för den försäkrade transporten på den plats transporten inleds inklusive de transportkostnader som den försäkrade svarar för om de inte ingår i värdet enligt handelsfakturan. Om försäkringen gäller till förmån för en handelsavtalsenlig köpare vid tillämpning av CIF- eller CIP-leveransvillkoret, är försäkringsvärdet det ovannämnda värdet höjt med 10 procent.

Om en handelsfaktura inte finns över försändelsen, är försäkringsvärdet godsets verkliga värde.

Försäkringsvärdet bestäms vid transportens begynnelsetidpunkt på den plats transporten inleds med beaktande av de transportkostnader som den försäkrade svarar för.

Vid interna transporter mellan försäkringstagarens verksamhetsställen och vid underleverantörstransporter är försäkringsvärdet högst självkostnadspriset på godset.

Om försäkringsvärdet avtalas separat tillsammans med Fennia, binder det avtalade försäkringsvärdet båda parterna, såvida inte Fennia påvisar att ersättningen, som beräknats på detta sätt, blir högre än vad som behövs för att täcka skadan.

1.16 Försäkringsbelopp för försändelse

Försändelsens försäkringsbelopp utgörs av det högsta försäkringsvärdet, som under försäkringsperioden uppnås per transportmedel och lagring i direkt anslutning till transporten. Försäkringsbeloppet för försändelsen utgör övre gräns för den ersättning som Fennia betalar ut per försäkringsfall.

Försäkringsbeloppet för försändelsen grundar sig på försäkringstagarens anmälan. Fennia ansvarar inte för om det anmälda försäkringsbeloppet inte motsvarar faktiska värden. Fennia är inte skyldigt att undersöka försäkringsbeloppets riktighet.

1.17 Totalt belopp för försäkrade transporter

Det totala beloppet för försäkrade transporter är det sammanlagda försäkringsvärdet för försäkrade försändelser under försäkringsperioden.

2 Transport och lagerföring som omfattas av försäkringsavtal

Försäkringsavtalet omfattar de godstransporter och lagerföringar som hör till försäkringstagarens affärsverksamhet och som separat definieras i försäkringsbrevet.

Om inte annat avtalats och anges i försäkringsbrevet, omfattar försäkringsavtalet dock inte transporter för vilka inte konossement, fraktsedel eller något annat transportdokument utfärdats. Transportdokumentet kan också vara elektroniskt.

För att en enskild transport ska ingå i försäkringsavtalet förutsätts dock alltid att transporten påbörjas under försäkringsavtalets giltighetstid och att försäkringstagaren enligt handelsavtalets leveransklausul bär risken för gods som skadas under transporten eller enligt leveransklausulen är försäkringsskyldig. Om försäkringstagaren använder en sådan leveransklausul i transporthandeln där risken för skadat gods under transporten och försäkringsskyldigheten ligger hos annan handelspart (CIF eller CIP), ingår i försäkringsavtalet endast sådana transporter där försäkringstagaren är försäkringsskyldig enligt den leveransklausul som tillämpas.

Gods som köps under transporten omfattas av avtalet från den tidpunkt då risken för godset eller försäkringsskyldigheten övergått på försäkringstagaren. Förutsättningen är att Fennia och försäkringstagaren avtalat om ärendet skriftligen i förväg.

Datumet på det första konossementet, lastkvittot, fraktsedeln, elektroniska fraktsedeln eller ett annat motsvarande dokument som utfärdats för en godstransport avgör huruvida en transport som i övrigt omfattas av avtalet har börjat under försäkringsavtalets giltighetstid. Om dokumentets datering avviker från den tidpunkt som fastställts i transportförsäkringsvillkoren för när ansvaret inträder, bestäms begynnelsetidpunkten enligt nämnda försäkringsvillkor.

Transport eller lagerföring som omfattas av försäkringsavtalet kan inte i efterhand uteslutas ur avtalet, ens delvis, även om köparen, säljaren, speditören eller någon annan försäkrat godset på annat håll.

3 Skador som ersätts och begränsningar i anslutning till dem

3.1 Skador som ersätts

Från försäkringen ersätts skador som under transport uppstår på gods som anges i försäkringsbrevet eller på annan egendom som anges i försäkringsbrevet. Skador som ersätts har definierats i Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630 och i de Institute Cargo Clauses eller andra internationella villkor som tillämpas på försäkringsavtalet.

Om försäkringen tecknats som helförsäkring eller som grundförsäkring utvidgad med skador till följd av temperatur, omfattar försäkringen också plötsliga och oförutsedda skador till följd av temperatur, förutsatt att försäkringstagaren gett skriftliga anvisningar till fraktföraren om transporttemperatur och att transportmedlet eller lastbäraren lämpar sig för sådan transport och är i ändamålsenligt skick och att godsets temperatur före transporten inleddes konstaterats motsvara transportdokument eller en annan skriftlig anvisning. Förutsättningen för ersättning vid livsmedelstransporter är dessutom att man vid transporterna följer lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser om transporttemperaturer och andra transportförhållanden gällande livsmedel.

Om försäkringen tecknats som grundförsäkring, ersätts en skada till följd av temperatur bara när skadan är en direkt följd av en händelse som ersätts från grundförsäkringen.

I fråga om begagnat gods, däckslast eller gods som lastats i ett öppet transportmedel gäller försäkringen som grundförsäkring (ICC(C)), såvida inte något annat avtalats. Försäkringens omfattning anges i försäkringsbrevet. Som däckslast betraktas inte gods som transporteras i en sluten container i fast konstruktion eller i ett transportskåp.

Gods, som normalt vid vägtransport transporteras med öppet transportmedel, är dock försäkrat på samma sätt som om det skulle transporteras i täckt transportmedel. Sådant gods är till exempel stora arbetsmaskiner, motorfordon, betongelement och motsvarande.

3.2 Ersättningsbegränsningar

Utöver de ersättningsbegränsningar som definierats i Transportförsäkringsvillkoret för gods FS630 och i de Institute Cargo Clauses eller andra internationella villkor som tillämpas på försäkringsavtalet tillämpas följande ersättningsbegränsningar:

Försäkringen ersätter inte

3.2.1

skador till följd av ljus eller förändringar i fukthalt

3.2.2

kostnader för avlägsnande eller destruktion av skadat gods

3.2.3

kostnader för rengöring av transportmedel, lastbärare eller omgivning

3.2.4

skador som orsakats av växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

4 Lämnande av information innan försäkringsavtal ingås

4.1 Fennias informationsskyldighet

Innan ett fortlöpande försäkringsavtal ingås ger Fennia försäkringstagaren den information som behövs för bedömning av försäkringsbehov och val av försäkring. Sådan information är exempelvis uppgifter om Fennias egna försäkringsformer, försäkringspremier och försäkringsvillkor. I fråga om försäkringsavtal som gäller för en bestämd tid eller en engångstransport informeras försäkringstagaren om vilka försäkringsvillkor som tillämpas och om försäkringspremien.

4.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt

Med en försäkringstagare avses här även den försäkrade samt en företrädare för försäkringstagaren eller den försäkrade.

Innan försäkringen beviljas ska försäkringstagaren ge sådana riktiga och tillräckliga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömning av Fennias ansvar. Sådana är t.ex. uppgifter om godset och dess värde samt skadebenägenhet, transport, transportmedel, företagets bransch och skadehistorik. Försäkringstagaren ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gett Fennia och som konstaterats vara felaktiga eller bristfälliga.

Fennia är fritt från ansvar gentemot den som försummat den ovannämnda upplysningsplikten.

Alternativt kan Fennia enligt sin prövning sänka eller förvägra ersättning. När påföljden av den försummade upplysningsplikten övervägs ska betydelsen av den omständighet som försäkringstagarens oriktiga eller bristfälliga uppgift gäller beaktas. Utöver det ovannämnda har Fennia enligt punkt 8.2 rätt att säga upp avtalet.

Om försäkringstagaren i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, har Fennia rätt att behålla de betalda försäkringspremierna även om försäkringen upphör mitt under försäkringsperioden.

5 Lämnande av information under försäkringsavtalets giltighetstid

5.1 Fennias informationsskyldighet

Efter att försäkringsavtalet ingåtts ger Fennia försäkringstagaren försäkringsvillkoren, säkerhetsföreskrifterna och försäkringsintyget eller försäkringsbrevet. Om Fennia har informerat om försäkringsskyddets innehåll redan tidigare på basis av kundrelationen, skickas dokumenten på försäkringstagarens begäran. Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia försäkringstagaren årligen uppgifter om omständigheter som gäller försäkringen och som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren.

5.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt om riskökning

Försäkringstagaren eller den försäkrade ska utan dröjsmål underrätta Fennia om det i de omständigheter som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller om det i de uppgifter som anges i försäkringsbrevet har skett en sådan väsentlig förändring som ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks.

Sådana är t.ex. förändringar i godset, dess transportemballage eller förpackningsenhet, transportsätt, transportmedel, transportrutt eller i hanteringsmetoder som ökar risken för skada.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade försummar den ovannämnda upplysningsplikten, har Fennia rätt att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen eller förvägra den. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade omständigheten som ökat risken för skada haft för skadans uppkomst eller omfattning. Utöver det ovannämnda har Fennia enligt punkt 8.2 rätt att säga upp avtalet under försäkringsperioden.

5.3 Försäkringstagarens upplysningsplikt om transporter som omfattas av avtalet

Försäkringstagaren ska på det sätt som definieras i försäkringsvillkoren och -brevet och inom den tid som Fennia meddelat anmäla samtliga godstransporter och lagerföringar som omfattas av avtalet. Om försäkringstagaren inte haft försäkrade godstransporter eller lagerföringar, ska även detta anmälas.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses ringa, underlåter att anmäla en försäkrad transport eller lagerföring eller ger sådana felaktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Utöver det ovannämnda har Fennia enligt punkt 8.2 rätt att säga upp avtalet under försäkringsperioden.

6 Inträdande av Fennias ansvar och försäkringsavtalets giltighetstid

6.1 Inträdande av Fennias ansvar

Fennias ansvar börjar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud, om inte en särskild tidpunkt har avtalats skriftligen.

En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har gett eller skickat till Fennias representant anses ha lämnats eller skickats till Fennia. Om det inte finns någon redogörelse för vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har givits eller skickats, anses detta ha skett klockan 24.00.

Fennias ansvar börjar dock inte förrän premien för denna försäkring har betalats, om den försäkringssökande inte senast på förfallodagen har betalat premierna för andra försäkringar som han eller hon har tecknat hos Fennia eller annars försummat sin förfallna betalningsplikt.

6.2 Försäkringsavtalets giltighet

Ett fortlöpande försäkringsavtal är giltigt till dess någondera parten säger upp avtalet.

Ett tidsbestämt försäkringsavtal gäller under den tid som överenskommits. Ett försäkringsavtal för en engångstransport gäller under den avtalade, särskilt definierade transporten.

Om någondera parten säger upp försäkringsavtalet antingen med stöd av punkterna 8.1, 8.2, 8.3 eller 9.3 eller en annan bestämmelse i försäkringsavtalet, omfattar försäkringen dock alla de transporter som börjat under försäkringsavtalets giltighetstid. För andra risker, t.ex. lagerföring, upphör försäkringsskyddet senast när försäkringsavtalet löper ut.

6.3 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen ersätter skador som inträffat inom försäkringens giltighetsområde. Försäkringens giltighetsområde anges i försäkringsbrevet.

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller vad som anges ovan

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade konungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

7 Ändring av försäkringsavtal

7.1 Ändring av försäkringsavtal under försäkringsperioden

Fennia har rätt att under försäkringsperioden ändra försäkringsvillkor, försäkringspremier eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 • försäkringstagaren eller den försäkrade när försäkringsavtalet tecknades, försummat upplysningsplikten som avses i punkt 4.2

 • det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet, har skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada, som avses i punkt 5.2, och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 • det i de allmänna förhållanden som rådde när försäkringsavtalet ingicks har skett en väsentlig förändring som ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks.

När Fennia har fått kännedom om ovannämnda omständighet meddelar Fennia utan obefogat dröjsmål hur och från vilken tidpunkt premien eller andra försäkringsvillkor ändras. Om försäkringstagaren inte godkänner gjorda ändringar, har han eller hon rätt att säga upp försäkringsavtalet inom 14 dygn från det att han eller hon fått kännedom om ändringen. Försäkringsavtalet upphör då kl. 24.00 den fjortonde dagen i fråga.

7.2 Ändring av försäkringsavtal vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att vid övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, försäkringspremier och andra avtalsvillkor. Ändringarna tillämpas från början av följande försäkringsperiod. Fennia ska meddela om ändringarna senast en månad före början av den nya försäkringsperioden. Försäkringsavtalet fortsätter i ändrad form om inte försäkringstagaren säger upp försäkringsavtalet eller en del av det skriftligen före början av den nya försäkringsperioden.

8 Försäkringsavtalet upphör

8.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp fortlöpande försäkringsavtal

Om inte annat avtalats om uppsägningstid, har försäkringstagaren rätt att skriftligen säga upp ett fortlöpande försäkringsavtal

a) en månad före försäkringsperiodens utgång

b) inom 14 dygn efter att ha fått kännedom om villkorsändringen eller premiehöjningen

c) när den försäkrade egendomen byter ägare så att försäkringstagarens behov av försäkring upphör. Försäkringsavtalet kan avslutas den dag äganderätten övergår till en annan.

8.2 Fennias rätt att säga upp försäkringsavtal under försäkringsperioden

Fennia har rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra under en pågående försäkringsperiod om

a) försäkringstagaren försummar att underrätta Fennia om en transport eller lagerföring som omfattas av försäkringsavtalet eller om han eller hon ger oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter om dem och det inte kan påvisas att felet eller försummelsen orsakats av någon annan än försäkringstagaren

b) försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter innan försäkringen beviljats

c) det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelade Fennia när avtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet har skett en förändring som väsentligt ökar risken för skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

d) försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift

e) försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

f) försäkringstagaren eller den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för bedömning av Fennias ansvar

g) försäkringstagaren blir insolvent eller försätts i konkurs, eller när en konkurs har förfallit på grund av insolvens

h) en premiebetalning har försenats

i) det inträffar en skada som ska ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål.

Fennias rätt att säga upp försäkringsavtalet på grund av en underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt 9.3.

Om försäkringen upphör av de orsaker som anges i punkterna a, g eller h, upphör försäkringsavtalet efter 14 dygn och i annat fall en månad efter att uppsägningsmeddelandet skickades.

8.3 Fennias rätt att säga upp försäkringsavtal vid försäkringsperiodens utgång

Fennia har rätt att säga upp ett försäkringsavtal att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. Uppsägningen ska göras skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

9 Försäkringspremie

9.1 Beräkning av försäkringspremie

Försäkringspremien beräknas utifrån de uppgifter som lämnats till Fennia.

Om den försäkringspremie som beräknats utifrån överenskomna premiekoefficienter blir lägre än den minimipremie som fastställs i avtalet, är försäkringspremien lika stor som minimipremien.

På försäkringspremien läggs till de skatter och avgifter som enligt gällande rätt ska betalas.

Försäkringstagaren ska enligt överenskommet sätt och inom den tid som Fennia meddelat ge de uppgifter som behövs för beräkning av försäkringspremien. Annars är Fennia berättigat att göra en uppskattning av premien.

9.2 Betalning av försäkringspremie

Försäkringspremien ska betalas senast på förfallodagen. Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga av Fennias premiefordringar, har Fennia rätt att bestämma vilka premiefordringar som avbetalas.

9.3 Dröjsmål med premiebetalning

Om premien för transportförsäkringen inte har betalats senast på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet skickades. På den försäkringspremie som inte betalats inom utsatt tid tas en dröjsmålsränta enligt räntelagen ut för den tid betalningen försenats.

9.4 Återbetalning av premie när försäkringsavtal upphör

Om ett fortlöpande försäkringsavtal upphör tidigare än vad som har avtalats, har Fennia rätt till premien endast för den tid dess ansvar gällt. Om en annan faktor än tid i huvudsak påverkar fastställandet av försäkringspremien, beräknas Fennias rätt till premien på motsvarande sätt utifrån denna faktor. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren.

Försäkringspremien återbetalas inte för den försäkringsperiod under vilken hela försäkringsbeloppet eller försäkringsobjektet i sin helhet ersatts eller under vilken en ersättning till fullt belopp utbetalats för lagerföringens del. Försäkringspremien återbetalas inte heller om det i ärendet har förfarits bedrägligt i situationer som avses i punkterna 4.2, 5.2 och 8.2.

9.5 Kvittning av premie som återbetalas

Fennia kan från den försäkringspremie som återbetalas dra av försäkringstagarens obetalda premier som förfallit till betalning, fordringar som grundar sig på försäkringsavtalet och Fennias övriga fordringar som förfallit till betalning.

10 Skyldighet att förhindra och begränsa skada och åtgärder på grund av skada

10.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa de säkerhetsföreskrifter som finns i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller som getts skriftligen på annat sätt. Om försäkringstagaren eller den försäkrade försummar att följa säkerhetsföreskriften, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen att inte följa säkerhetsföreskriften haft för skadans uppkomst eller skadebeloppet.

10.2 Reklamations- och anmälningsskyldighet

Försäkringstagaren eller den försäkrade ska

10.2.1

granska det mottagna godset och från utsidan kontrollera dess skick och antal

10.2.2

göra en skriftlig anmärkning om konstaterad skada till fraktföraren, hans representant eller en annan som är ansvarig för skadan innan godset kvitteras mottaget, eller om skadan inte genast kan konstateras, så snart skadan upptäcks med beaktande av de tidsfrister som gäller för anmärkningar som lämnas till fraktföraren

10.2.3

utan dröjsmål vidta andra nödvändiga åtgärder för att säkerställa Fennias rätt att efter utbetald ersättning återkräva ersättning för skadan av den som är eller som kan antas vara ersättningsskyldig med anledning av skadan

10.2.4

utan dröjsmål anmäla ett skadefall till polisen när skadefallet kan antas vara brottsrelaterat

10.2.5

vid behov avbryta uppackningen av godset för besiktning av skadan för att reda ut de faktorer som medverkat till skadans uppkomst och art

10.2.6

ta hand om det skadade godset samt utan dröjsmål underrätta Fennia eller bolagets representant om skadan samt följa deras anvisningar

10.2.7

bereda Fennia tillfälle att inspektera godset.

Det faktum att godset är skadat berättigar inte försäkringstagaren eller den försäkrade att vägra ta emot det.

10.3 Skyldighet att avvärja och begränsa skada

a) När ett försäkringsfall inträffar eller omedelbart hotar att inträffa ska försäkringstagaren eller den försäkrade vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan och samtidigt se till att det skadade godset inte skadar den oskadda försäkrade delen av försändelsen. Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa Fennias eller dess representants anvisningar för avvärjande och begränsning av skadan.

b) Fennia ersätter skäliga och nödvändiga kostnader, som uppstår av skyldigheten att avvärja och begränsa en ersättningsbar skada, upp till försäkringsbeloppet. Som kostnader för avvärjning och begränsning av skada ersätts emellertid inte kostnader som uppstått för att förhindra eller begränsa spridning av smittsamma sjukdomar eller spridning av en epidemi.

c) Åtgärder som vidtagits av försäkringstagaren, den försäkrade eller Fennia för att rädda, skydda eller återställa godset inverkar inte på rätten att kräva ersättning eller på Fennias slutliga ersättningsskyldighet.

10.4 Påföljder om skyldigheter försummas

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat någon av sina ovannämnda skyldigheter, kan ersättningen sänkas eller förvägras. Vid bedömning av huruvida ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen haft för skadans uppkomst, skadebeloppet eller för utkrävandet av skadestånd av skadevållaren.

11 Framkallande av försäkringsfall

Fennia är fritt från ansvar om försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om försäkringstagarens eller den försäkrades bruk av alkohol eller berusningsmedel har medverkat till försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras i ovannämnda fall, beaktas vilken betydelse försäkringstagarens eller den försäkrades åtgärd haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas arten av försäkringstagarens eller den försäkrades oaktsamhet samt övriga omständigheter.

12 Identifikation

Vad som sägs om försäkringstagaren, den försäkrade eller den ersättningssökande i punkterna 5, 8, 9, 10, 11 och 15 gäller i tillämpliga delar deras anställda och de vilka de ansvarar för eller som verkar som deras representanter.

13 Skadebelopp

Skadebeloppet beräknas utifrån försäkringsvärdet på det skadade godset.

Om godset saknar en faktura, beräknas skadebeloppet enligt verkligt värde. Skadebeloppet enligt verkligt värde är en lika stor del av skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet som egendomens verkliga värde är av egendomens återanskaffningsvärde.

Reparationskostnader, värdeminskning eller den del av försäkringsbeloppet som motsvarar skadan, beroende på vilket alternativ som är mest ändamålsenligt, räknas med i skadebeloppet.

Indirekta kostnader räknas inte med i skadebeloppet.

13.1 Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna i mervärdeskattelagen. Mervärdesskatt betalas inte för försäkringen till den del ersättningstagaren kan dra av den i beskattningen.

13.2 Reparationskostnader

Om det skadade föremålet kan återställas till det skick det hade före skadan eller motsvarande skick genom att reparera det eller genom att byta den skadade delen mot en ny eller mot en del som motsvarar den ursprungliga delen, ersätts endast dessa kostnader. Extra reparationskostnader till följd av att försäkringstagaren valt ett reparationssätt som avviker från det sedvanliga eller till följd av ett förfarande i anslutning till detta (t.ex. övertid eller snabbfrakt), ersätts inte.

En mervärdesskatteskyldig ägare eller innehavare av egendom ska vara beställare av reparationsarbetet, nyinskaffningen eller den köpta tjänsten och ska anges som betalare av fakturan.

13.3 Manko eller läckage

Vid skada till följd av manko eller läckage beaktas i skadebeloppet ett belopp som motsvarar normalt svinn enligt avtal eller handelsbruk.

13.4 Värdeminskning

Om skadebeloppet inte kan fastställas enligt punkterna 13 eller 13.2, fastställs värdeminskningen av godset i samband med parternas gemensamma granskning eller vid behov genom en officiell besiktning enlig förfarandet som anges i sjölagen. Om värdeminskningen av godset inte kan fastställas på ovannämnda sätt, fastställs värdeminskningen genom försäljning av godset. Om Fennia så kräver, ska försäljningen ske genom offentlig auktion.

Värdeminskningen anges i procent genom att jämföra marknadsvärdet på det skadade godset på bestämmelseorten med marknadsvärdet på ett oskadat gods på bestämmelseorten. Som marknadsvärde räknas bruttomarknadsvärdet (inklusive frakt, tull och övriga kostnader), så att samma poster ingår i båda jämförelsevärdena. Ersättningen är den andel som motsvarar värdeminskningen av försäkringsvärdet eller försäkringsbeloppet om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet.

13.5 Skadebelopp för leasingegendom

Skadebeloppet för leasingegendom är högst finansbolagets återstående fordran på basis av ett leasingavtal med tillägg för det restvärde som fastställts för egendomen i leasingavtalet när avtalsperioden löper ut.

14 Ersättningsbelopp

Det ersättningsbelopp som utbetalas från försäkringen fås genom att från skadebeloppet enligt punkt 13 dra av försäkringstagarens självrisk med beaktande av eventuell underförsäkring i enlighet med punkt 14.1 och eventuella ersättningsavdrag till följd av försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifter eller försummelse att iaktta upplysningsplikten enligt punkt 4.2.

Ersättningsbeloppet är dock högst det försäkringsbelopp för försändelsen som anges i försäkringsbrevet.

14.1 Över- och underförsäkring

En egendom är överförsäkrad om försäkringsbeloppet är högre än den försäkrade egendomens försäkringsvärde.

En egendom är underförsäkrad om försäkringsbeloppet är mindre än den försäkrade egendomens försäkringsvärde. Vid underförsäkring bär försäkringstagaren själv ansvar för en del av risken.

Om egendomen är överförsäkrad, ersätter Fennia inte mer för en skada på en överförsäkrad egendom till följd av ett försäkringsfall än det belopp som behövs för att täcka skadan och som motsvarar det riktiga försäkringsvärdet.

Om egendomen är underförsäkrad, ersätter Fennia för ett försäkringsfall som drabbat den underförsäkrade egendomen endast en så stor del av skadebeloppet, med avdrag för självrisken, som motsvarar proportionen mellan försändelsens försäkringsbelopp och försändelsens riktiga försäkringsvärde.

Bestämmelsen tillämpas också vid ersättning av de kostnader som anges i dessa villkor samt vid bidrag i gemensamt haveri. Om ersättningar för kostnader eller haveribidrag har betalats ut mer än det belopp som beräknas utifrån underförsäkringen, är försäkringstagaren skyldig att återbetala den överskridande delen till Fennia.

14.2 Maximibelopp av Fennias totalansvar per transport eller lagerföring

Fennia ansvarar alltid för försäkrat gods per transportmedel, resa eller lagerföring upp till högst försändelsens maximibelopp som anges i försäkringsbrevet.

Om det sammanlagda försäkringsvärdet av godsförsändelserna, som är försäkrade med samma avtal och som antingen befinner sig i samma lager eller transporteras med samma transportmedel, överstiger det maximiansvarsbelopp som anges i avtalet, tillämpas på ersättningen bestämmelserna om underförsäkring enligt punkt 14.1.

Fennia svarar för den överskridande delen endast i det fall att en särskild skriftlig överenskommelse om försäkring av den och en tilläggspremie har ingåtts innan transporten påbörjades.

14.3 Dubbelförsäkring

Om flera försäkringsbolag har beviljat en försäkring för samma gods mot samma skada, ansvarar vart och ett av dem gentemot den försäkrade som om bolaget ensamt hade beviljat försäkringen. Om en sammanräkning av försäkringarna visar att intresset är överförsäkrat, har den försäkrade dock inte rätt att ur flera försäkringar få ut en ersättning som sammanlagt är mer än skadebeloppet.

Om flera försäkringsbolag ansvarar för samma skada och summan av de sammanräknade ansvarsbeloppen överstiger den ersättning som ska betalas till den försäkrade, delas ansvaret mellan försäkringsbolagen i förhållande till deras ansvarsbelopp.

Om det försäkrade godset är försäkrat även i ett annat försäkringsbolag och om bolaget har uppställt ett förbehåll som i händelse av dubbelförsäkring befriar det helt eller delvis från ansvar, gäller motsvarande förbehåll också för denna försäkring.

15 Ersättningsbestämmelser

15.1 Rätt till ersättning

Rätt till försäkringsersättning har

a) försäkringstagaren om han eller hon vid skadetidpunkten står för risken för godset

b) den till vars förmån försäkringstagaren tecknat försäkringen, utifrån från sin plikt som bygger på leveransvillkor och som tillämpas på handelsavtalet eller affären (t.ex. vid försäljning enligt CIF- eller CIP-villkor eller motsvarande), förutsatt att denna stått för risken även vid skadetidpunkten (Se villkorspunkt 2.)

c) den som uppvisar ett ändamålsenligt överfört försäkringsbrev.

Den ersättningssökande ska uppvisa en skriftlig redogörelse för att han eller hon har rätt till ersättning enligt ovannämnda grunder. Sådana redogörelser är en faktura eller ett handelsavtal där leveransklausulen framgår.

Om en försäkring som gäller egendom gäller till förmån för en sådan person som till säkerhet för en fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte har förfallit till betalning, om ägaren inte har reparerat skadan eller har ställt en säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för fordran som har förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

Fennia har rätt att betala ut ersättning till den som uppvisar ett ändamålsenligt överfört försäkringsbrev, varvid bolaget blir fritt från ansvar. Fennia har rätt att mot utbetalning av den slutliga ersättningen återfå försäkringsbrevet som det gett.

15.2 Ersättningssökandes skyldigheter

En skada ska anmälas utan dröjsmål till Fennia och Fennia ska beredas möjlighet att inspektera godset.

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är t.ex. ett sedvanligt transportdokument, en handelsfaktura, reklamation, besiktningsrapport, ett gravitationsbevis eller en annan handling som gör det möjligt att fastställa om det är fråga om ett försäkringsfall, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till. Försäkringen ersätter inte kostnader för sådana utredningar eller kostnader för anskaffningen av dem.

Fennia är inte skyldigt att utbetala ersättning förrän det har fått ovannämnda utredningar. Om den försäkrade eller en annan ersättningssökande efter försäkringsfallet svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter som är av betydelse för utredning av försäkringsfallet och Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

15.3 Utbetalning av ersättning

Fennia betalar ut ersättning enligt försäkringsavtalet inom en (1) månad från det bolaget fått ett specificerat ersättningsanspråk. Om det till detta anspråk inte bifogats alla sådana utredningar och handlingar som behövs för att avgöra ersättningsskyldigheten och för att beräkna ersättningsbeloppet, utbetalar Fennia ersättningen inom en (1) månad efter att dessa handlingar och uppgifter lämnats in.

Om lämnandet av handlingarna fördröjs oskäligt utan försäkringstagarens förskyllan, utbetalas den del av ersättningen som med stöd av tillgängliga handlingar slutgiltigt kan fastställas.

Om ersättningen inte utbetalas inom ovannämnda tidsfrist, betalar Fennia årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningen räknat från den dag då ersättningen senast borde ha betalats.

När ersättningen har utbetalats kan Fennia, om det så önskar, utnyttja sin rätt att disponera över gods som blivit fullt eller delvis ersatt.

15.3.1 Förkommet gods

I ersättning betalas försäkringsbeloppet eller en del av det då godset till följd av en händelse som omfattas av försäkringen

 • är helt förkommet eller förstört eller skadat på så sätt att det helt mist sina ursprungliga egenskaper

 • råkat i ett sådant skick där det inte till skäliga kostnader kunnat räddas inom sex månader.

Godset anses förkommet då

 • godset till följd av en händelse som omfattas av försäkringen inte anlänt till destinationsorten inom 60 dagar efter avtalad eller beräknad ankomsttid för den försäkrade transporten och det inte är känt var det är, eller i det fall att hela lastbäraren förkommit inom 90 dagar efter avtalad eller beräknad ankomsttid för transporten

 • transportmedlet övergivits och det gods som transporterats i det inte återfunnits inom de tidsfrister som anges i föregående punkt

 • godset förkommit och det inte återfunnits inom 60 dagar efter beräknad ankomsttid för transporten och transportören eller någon annan som godset anförtrotts åt skriftligen medger att godset förkommit.

15.4 Preskription av ersättningsärende

a) Den ersättningssökande ska lämna in en skriftlig skadeanmälan till Fennia senast inom sex (6) månader efter att den försäkrade transporten slutade eller sannolikt slutade, eller om detta inte kan utredas eller tillämpas, från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om anmälan inte görs, går rätten till ersättning helt förlorad.

b) Ett specificerat ersättningsanspråk med angivet penningbelopp ska dessutom lämnas in senast elva (11) månader efter att den försäkrade transporten slutade eller sannolikt slutade, eller om detta inte kan utredas eller tillämpas, från skadedagen eller den sannolika skadedagen. Om möjligheten till regress gentemot den som är ansvarig för skadan eller möjligheten till gottgörelse i gemensamt haveri går förlorad på grund av att ersättningsanspråket försenats, mister den ersättningssökande till motsvarande del sin rätt till försäkringsersättning.

15.5 Betalning till fel person

Om Fennia betalar ut en försäkringsersättning till en annan än den som har rätt till försäkringsersättningen, har Fennia dock fullgjort sin förpliktelse om det vid betalningen iakttagit den omsorg som förhållandena kräver.

15.6 Kvittning

Premier som lämnats obetalda och som förfallit till betalning samt fordringar som grundar sig på försäkringsavtalet och Fennias övriga fordringar som förfallit till betalning kan dras av från ersättningen.

16 Fennias regressrätt

16.1 Fennias regressrätt gentemot tredje part

När Fennia har betalat ut ersättning för en skada övergår ersättningstagarens rätt gentemot en tredje part som är ansvarig för skadan till Fennia till motsvarande belopp. Om försäkringstagaren eller den försäkrade helt eller delvis avstått från sin rätt gentemot en tredje part efter att en skada inträffat eller före det genom avtal, är Fennia i motsvarande mån fritt från ersättningsansvar.

16.2 Fennias regressrätt gentemot försäkringstagare, försäkrad eller person som jämställs med den försäkrade

Fennia har rätt att återkräva ersättning av en försäkringstagare, en försäkrad eller av den som dessa ansvarar för som

 • framkallat ett försäkringsfall

 • försummat sin upplysningsplikt när avtalet ingicks

 • försummat sin skyldighet att meddela om ökad risk

 • försummat sin skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifterna

 • försummat sin skyldighet att avvärja och begränsa skada.

Vid övervägande av det ersättningsbelopp som ska återkrävas beaktas vilken betydelse åtgärden eller försummelsen haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas uppsåt eller arten av oaktsamhet samt övriga omständigheter.

17 Tillämpliga bestämmelser

Vid tolkning av försäkringsavtalet, dessa allmänna avtalsvillkor och andra transportförsäkringsvillkor för gods tillämpas Finlands lag. Lagen om försäkringsavtal 28.6.1994/543 tillämpas med undantag av 9 kapitlet och endast till den del inte något annat följer av försäkringsavtalet, dessa allmänna avtalsvillkor, försäkringsvillkoren eller allmänna nationella eller internationella principer som kan tillämpas på transportförsäkringen eller om de inte innehåller motsvarande bestämmelser.

18 Ändringssökande

Talan med anledning av ett ersättningsbeslut som Fennia meddelat ska vid äventyr av att talerätten går förlorad väckas inom ett (1) år efter det att parten fått skriftligt besked om Fennias beslut och om denna tidsfrist.

Meningsskiljaktigheter om ersättningsbeslutet, försäkringen eller försäkringsavtalet avgörs i underrätten på Fennias hemort, om inte annat avtalats. Meningsskiljaktighet i ett ersättningsärende som grundar sig på en sjöförsäkring ska dock utredas av dispaschören som första rättsinstans (lagen om utredning av ersättningar genom dispaschör i sjöförsäkringsärenden 10/1953). Dispaschörens arvode och kostnader ersätts av Fennia, såvida inte den ersättningssökandens anspråk är uppenbart ogrundat. Både den ersättningssökande och försäkringsbolaget svarar själva för sina partskostnader som ärendet föranlett.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor