Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT634 Kuljetusvakuutusten yleiset sopimusehdot

YT634 Kuljetusvakuutusten yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT634

Kuljetusvakuutusten yleiset sopimusehdot

Kuljetusvakuutusten yleiset sopimusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön yhdessä kuljetusvakuutuksen lajiehtojen (esimerkiksi Tavaran kuljetusvakuutusehdot YT630), vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Suomessa tapahtuviin kuljetuksiin ja tuontikuljetuksiin sovelletaan Kuljetusvakuutusten yleisiä sopimusehtoja YT634 ja Tavaran kuljetusvakuutusehtoja YT630. Tavaran vientikuljetuksiin ja kuljetuksiin ulkomaiden sisällä sekä niiden välillä sovelletaan Kuljetusvakuutusten yleisiä sopimusehtoja YT634 ja englantilaisia vakuutuskirjassa mainittuja Institute Cargo Clauses -ehtoja tai muita kansainvälisiä ehtoja.

1 Kuljetusvakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä määritelmiä ja keskeisiä käsitteitä

1.1 Vakuutuksenottaja

Vakuutuksenottaja on se, joka tekee Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

1.2 Vakuutettu

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa.

1.3 Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jos ei muuta ole sovittu, vakuutuskausi on vuoden mittainen.

1.4 Vakuutusmaksukausi

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

1.5 Vakuutustapahtuma

Vakuutustapahtuma on tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

1.6 Suojeluohje

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle asettama velvollisuus noudattaa vahingon estämistä tai rajoittamista tarkoittamaa määräystä.

1.7 Fennia

Fennialla tarkoitetaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniaa.

1.8 Merivakuutus

Merivakuutuksella tarkoitetaan kuljetusvakuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi merikuljetuksen aikana. Jos osakin kuljetuksesta suoritetaan meritse tai on ollut tarkoitus suorittaa meritse, katsotaan koko kuljetus merikuljetukseksi.

1.9 Muu kuljetusvakuutus

Muulla kuljetusvakuutuksella tarkoitetaan kuljetusvakuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi muun kuljetuksen, kuin merikuljetuksen aikana.

1.10 Vakuutettu tavara

Vakuutetulla tavaralla tarkoitetaan vakuutuskirjassa mainittua kuljetuksen tai varastoinnin kohteena olevaa laillista kauppatavaraa tai muuta sopimuksessa erikseen mainittua laillista omaisuutta.

Ellei muusta ole erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteena eivät ole elävät eläimet, elävät kasvit, käteinen raha, pankki- ja luottokortit ja vastaavat maksamisvälineet, tiedot, tiedostot ja ohjelmat, immateriaalioikeudet, arvopaperit, asiakirjat, jalokivet, taideteokset, postimerkit, helmet, arvometallit sekä vastaavat arvoesineet, tavaran kuljetuspakkaus, vahingoittuneet tavarat ja palautustavarat. Arvoesineillä tarkoitetaan esineitä, joiden arvo säilyy tai nousee iän myötä.

1.11 Jälleenhankinta-arvo

Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan omaisuuden korvaamiseksi uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan lähinnä vastaavalla omaisuudella.

1.12 Käypä arvo

Käypä arvo on se rahamäärä, joka saadaan jälleenhankinta-arvosta vähentämällä siitä omaisuuden ikääntymisestä, kulumisesta, tekniikan vanhentumisesta tai muusta syystä johtuva arvon aleneminen. Siten käypä arvo on rahamäärä, joka omaisuudesta olisi saatu normaalisti myytäessä ennen vahinkoa. Käyvän arvon määrittämiseen ei vaikuta omaisuudella vakuutuksenottajalle muutoin oleva käyttöarvo.

1.13 Lastinkantaja

Lastinkantaja on kontti, suurlava tai vastaava.

1.14 Omavastuu

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa.

1.15 Vakuutusarvo

Vakuutusarvo on tavaran kauppalaskun mukainen arvo vakuutetun kuljetuksen alkamisajankohtana kuljetuksen alkamispaikassa, mukaan lukien vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset, elleivät ne sisälly kauppalaskun arvoon. Jos vakuutus on voimassa kauppasopimuksen mukaisen ostajan hyväksi käytettäessä CIF tai CIP toimitusehtoa, vakuutusarvo on edellä mainittu arvo lisättynä 10 %:lla.

Jos lähetykseen ei liity kauppalaskua, vakuutusarvo on tavaran käypä arvo.

Vakuutusarvo määritetään kuljetuksen alkamisajankohtana, kuljetuksen alkamispaikassa ottamalla huomioon vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset.

Sisäisissä kuljetuksissa vakuutuksenottajan toimipisteiden välillä ja alihankintakuljetuksissa vakuutusarvo on enintään tavaran omakustannushinta.

Jos vakuutusarvosta sovitaan erikseen yhdessä Fennia kanssa, sovittu vakuutusarvo sitoo kumpaakin osapuolta, ellei Fennia osoita, että sen mukaan laskettu korvaus olisi suurempi kuin vahingon kattamiseksi tarvitaan.

1.16 Lähetyksen vakuutusmäärä

Lähetyksen vakuutusmäärä on suurin vakuutuskauden aikana toteutuva kuljetettavan tavaran vakuutusarvo yhtä kuljetusvälinettä ja kuljetukseen välittömästi liittyvää varastointia kohti. Lähetyksen vakuutusmäärä on Fennian maksaman korvauksen ylin raja yhtä vakuutustapahtumaa kohti.

Lähetyksen vakuutusmäärä perustuu vakuutuksenottajan omaan ilmoitukseen eikä Fennia ole vastuussa siitä, jos ilmoitettu vakuutusmäärä ei vastaa todellisia arvoja. Fennialla ei ole velvollisuutta tutkia vakuutusmäärän oikeellisuutta.

1.17 Vakuutettujen kuljetusten yhteismäärä

Vakuutettujen kuljetusten yhteismäärä on vakuutettujen lähetysten yhteenlaskettu vakuutusarvo vakuutuskauden aikana.

2 Vakuutussopimukseen sisältyvät kuljetukset ja varastoinnit

Vakuutussopimus kattaa ne vakuutuksenottajan liiketoimintaan kuuluvat tavarankuljetukset ja varastoinnit, jotka on vakuutuskirjassa erikseen määritelty.

Ellei muusta ole sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutussopimus ei kuitenkaan kata kuljetusta, josta ei ole laadittu konossementtia, rahtikirjaa tai muuta kuljetusasiakirjaa. Kuljetusasiakirja voi olla myös sähköinen.

Yksittäisen kuljetuksen sisällyttäminen vakuutussopimukseen edellyttää aina, että kuljetus alkaa vakuutussopimuksen voimassaolon aikana, ja että vakuutuksenottajalla on kauppasopimuksen toimituslausekkeen mukaan riski tavaran vaurioitumisesta kuljetuksen aikana tai toimituslausekkeen mukainen vakuuttamisvelvollisuus. Mikäli vakuutuksenottaja kuljetuskaupassa käyttää sellaista toimituslauseketta, jossa kuljetuksen aikainen riski tavaran vaurioitumisesta ja vakuuttamisvelvollisuus ovat kaupan eri osapuolilla (CIF tai CIP), vakuutussopimukseen sisältyy ainoastaan sellaiset kuljetukset, joista vakuutuksenottajalla on vakuuttamisvelvollisuus käytetyn toimitusehdon mukaan.

Tavara, joka ostetaan kuljetuksen aikana, sisältyy vakuutussopimukseen siitä hetkestä alkaen, jolloin riski tavarasta tai vakuuttamisvelvollisuus on siirtynyt vakuutuksenottajalle. Edellytyksenä on, että asiasta on etukäteen kirjallisesti sovittu Fennian ja vakuutuksenottajan kesken.

Tavaran kuljetuksesta annetun ensimmäisen konossementin, lastikuitin, rahtikirjan, sähköisen rahtikirjan tai muun vastaavan asiakirjan päiväys ratkaisee, onko vakuutussopimukseen muuten kuuluva kuljetus alkanut vakuutussopimuksen voimassaolon aikana. Mikäli asiakirjan päiväys poikkeaa kuljetusvakuutusehdoissa määritellystä vastuun alkamishetkestä, määräytyy alkamishetki mainittujen vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutussopimukseen sisältyvää kuljetusta tai varastointia ei voida jälkeenpäin osittainkaan poistaa vakuutussopimuksesta, vaikka ostaja, myyjä, huolitsija tai joku muu olisi vakuuttanut tavaran muualla.

3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkitylle kauppatavaralle tai muulle vakuutuskirjaan merkitylle omaisuudelle kuljetuksen aikana aiheutuneita vahinkoja. Korvattavat vahingot on määritetty Tavarankuljetusvakuutusehdossa YT630 sekä vakuutussopimukseen sovellettavissa Institute Cargo Clauses- tai muissa kansainvälisissä ehdoissa.

Mikäli vakuutus on merkitty täysvakuutuksena tai perusvakuutuksena laajennettuna lämpötilasta johtuvilla vahingoilla, vakuutus kattaa myös lämpötilasta aiheutuneen äkillisen ja ennalta-arvaamattoman vahingon edellyttäen, että vakuutuksenottaja on antanut kirjalliset ohjeet rahdinkuljettajalle kuljetuslämpötilasta ja kuljetusväline tai lastinkantaja on tällaiseen kuljetukseen sopiva ja asianmukaisessa kunnossa ja kuljetettavan tavaran lämpötilan on todettu ennen kuljetuksen alkamista olevan kuljetusasiakirjan tai muun kirjallisen ohjeen mukainen. Korvauksen edellytyksenä elintarvikekuljetuksissa on lisäksi se, että kuljetuksessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista.

Mikäli vakuutus on merkitty perusvakuutuksena, lämpötilasta johtuva vahinko korvataan vain kun vahinko aiheutuu perusvakuutuksesta korvattavan tapahtuman suoranaisena seurauksena.

Käytetyn tavaran, kansilastin tai avonaiseen kuljetusvälineeseen lastatun tavaran osalta vakuutus on voimassa vain perusvakuutuksena (ICC(C)), ellei toisin ole sovittu. Vakuutuksen laajuus on merkitty vakuutuskirjaan. Kansilastiksi ei katsota tavaraa, joka kuljetetaan kiinteärakenteisessa umpikontissa tai umpikorissa.

Tavarat, joiden tiekuljetus tavanomaisesti suoritetaan avonaisessa kuljetusvälineessä, on kuitenkin vakuutettu samalla tavoin kuin ne olisi kuljetettu katetussa kuljetusvälineessä. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi isot työkoneet, moottoriajoneuvot, betonielementit ja vastaavat.

3.2 Korvausrajoitukset

Tavarankuljetusvakuutusehdossa YT630 sekä vakuutussopimukseen sovellettavissa Institute Cargo Clauses- tai muissa kansainvälisissä ehdoissa määritettyjen korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia korvausrajoituksia:

Vakuutuksesta ei korvata

3.2.1

vahinkoa, jonka on aiheuttanut valo tai kosteuspitoisuuden vaihtelu

3.2.2

vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneita kustannuksia

3.2.3

kuljetusvälineen, lastinkantajan tai ympäristön puhdistuskuluja

3.2.4

vahinkoa, jonka on aiheuttanut kasvi-, eläin tai muut taudit.

4 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

4.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

Ennen jatkuvan vakuutussopimuksen solmimista Fennia antaa vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot vakuutustarpeen arvioimista ja vakuutuksen valitsemista varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot Fennian omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Määräaikaisten sekä kertakuljetusta koskevien vakuutussopimusten osalta vakuutuksenottajalle ilmoitetaan sovellettavat vakuutusehdot ja vakuutusmaksu.

4.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa.

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa sellaiset oikeat ja riittävät tiedot, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot tavarasta ja sen arvosta sekä vahingoittumisalttiudesta, kuljetuksesta, kuljetusvälineestä, yrityksen toimialasta ja vahinkohistoriasta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Fennia on vastuusta vapaa sitä kohtaan joka on laiminlyönyt edellä mainitun tiedonantovelvollisuutensa. Vaihtoehtoisesti Fennia voi harkintansa mukaan alentaa korvausta tai evätä sen kokonaan. Harkittaessa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvaa seuraamusta, on otettava huomioon, mikä merkitys on seikalla, jota vakuutuksenottajan antama väärä tai puutteellinen tieto koskee. Edellä olevan lisäksi Fennialla on oikeus kohdan 8.2 mukaan irtisanoa sopimus.

Jos vakuutuksenottaja on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus päättyy kesken vakuutuskauden.

5 Tietojen antaminen vakuutuksen voimassaoloaikana

5.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen Fennia antaa vakuutuksenottajalle vakuutusehdot ja suojeluohjeet sekä vakuutustodistuksen tai -kirjan. Mikäli vakuutusturvan sisällöstä on aikaisemman asiakassuhteen pohjalta jo tiedotettu, toimitetaan asiakirjat vakuutuksenottajan pyynnöstä. Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia antaa vakuutuksenottajalle vuosittain tiedot sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

5.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun on viipymättä ilmoitettava Fennialle, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on tapahtunut olennainen muutos, joka lisää vahingonvaaraa ja jota Fennian ei voida katsoa ottaneen lukuun vakuutussopimusta tehtäessä.

Tällaisia ovat esimerkiksi tavarassa, sen kuljetuspakkauksessa tai pakkausyksiköinnissä, kuljetustavassa, -välineessä, reitissä tai käsittelymenetelmissä tapahtuvat, vahingonvaaraa lisäävät muutokset.

Mikäli vakuutuksenottaja tai vakuutettu laiminlyö edellä mainitun ilmoitusvelvollisuutensa, Fennialla on oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta tai evätä se kokonaan. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen tai laajuuteen. Edellä olevan lisäksi Fennialla on oikeus kohdan 8.2 mukaan irtisanoa sopimus vakuutuskauden aikana.

5.3 Vakuutuksenottajan ilmoittamisvelvollisuus vakuutukseen sisältyvistä kuljetuksista

Vakuutuksenottajan on vakuutusehdoissa ja -kirjassa määritellyllä tavalla Fennian ilmoittamassa ajassa ilmoitettava kaikki sopimukseen sisältyvät tavarankuljetukset ja varastoinnit. Mikäli vakuutuksenottajalla ei ole ollut vakuutettuja tavarankuljetuksia tai varastointeja, myös tästä on ilmoitettava.

Jos vakuutuksenottaja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, jättää ilmoittamatta vakuutetun kuljetuksen tai varastoinnin tai antaa sellaisesta vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Edellä olevan lisäksi Fennialla on oikeus kohdan 8.2 mukaan irtisanoa sopimus vakuutuskauden aikana.

6 Fennian vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

6.1 Fennian vastuun alkaminen

Fennian vastuu alkaa, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta alkamisajankohdasta ole kirjallisesti sovittu.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi Fennialle. Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Fennian vastuu ei kuitenkaan ala ennen tämän vakuutuksen maksun maksamista, mikäli vakuutuksen hakija ei ole maksanut eräpäivään mennessä muiden Fenniasta ottamiensa vakuutusten maksuja tai on muutoin laiminlyönyt erääntyneen maksuvelvollisuutensa.

6.2 Vakuutussopimuksen voimassaoloaika

Jatkuva vakuutussopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen.

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan. Kertakuljetusta koskeva vakuutussopimus on voimassa sovitun, erikseen määritellyn kuljetuksen ajan. Jos jompikumpi osapuoli irtisanoo vakuutussopimuksen joko kohtien 8.1, 8.2, 8.3 tai 9.3 tai vakuutussopimuksen sisältämän muun määräyksen perusteella, vakuutus kattaa kuitenkin kaikki ne kuljetukset, jotka ovat alkaneet vakuutussopimuksen voimassaoloaikana. Muiden riskien, kuten varastoinnin osalta, vakuutusturva päättyy viimeistään vakuutussopimuksen päättyessä.

6.3 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloalueella tapahtuneet vahingot. Vakuutuksen voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaan.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä.

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

7 Vakuutussopimuksen muuttaminen

7.1 Vakuutussopimuksen muuttaminen vakuutuskauden aikana

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 4.2. tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa vakuutussopimusta tehtäessä, tai

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa 5.2 tarkoitettu olennainen vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, tai

 • vakuutussopimusta tehtäessä vallinneissa yleisissä olosuhteissa on tapahtunut olennainen vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä.

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta Fennia lähettää ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ellei vakuutuksenottaja hyväksy tehtyjä muutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. Tällöin vakuutussopimus päättyy sanottuna neljäntenätoista päivänä klo 24.00.

7.2 Vakuutussopimuksen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja sekä muita sopimusehtoja. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta alkaen. Fennian on ilmoitettava muutoksista viimeistään yhtä kuukautta ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutussopimus jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutussopimusta tai sen osaa kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.

8 Vakuutussopimuksen päättyminen

8.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa jatkuva vakuutussopimus

Mikäli irtisanomisajasta ei ole muuta sovittu, vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutussopimus kirjallisella ilmoituksella

a) yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä, tai

b) 14 vuorokauden kuluessa ehtojen muutosta tai maksunkorotusta koskevan tiedon saamisesta, tai

c) vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden vaihtaessa omistajaa niin, että vakuutuksenottajan vakuuttamistarve lakkaa. Vakuutussopimus voidaan tällöin päättää omistusoikeuden siirtymispäivästä.

8.2 Fennian oikeus irtisanoa vakuutussopimus vakuutuskauden aikana

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

a) vakuutuksenottaja laiminlyö vakuutussopimukseen kuuluvan kuljetuksen tai varastoinnin ilmoittamisen Fennialle tai jos hän antaa siitä vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja eikä voida osoittaa, että virhe tai laiminlyönti on muun kuin vakuutuksenottajan aiheuttama

b) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja

c) vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta tehtäessä

d) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

e) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutustapahtuman

f) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

g) vakuutuksenottaja tulee maksukyvyttömäksi tai on asetettu konkurssiin tai kun konkurssi on rauennut maksukyvyttömyyden vuoksi

h) vakuutusmaksu on viivästynyt

i) tapahtuu vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan korvattava.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti, ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutussopimus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 9.3 mukaisesti.

Mikäli vakuutuksen päättymisen syyt ovat kohtien a, g tai h mukaiset, vakuutussopimus päättyy 14 vuorokauden kuluttua ja muissa tapauksissa kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

8.3 Fennian oikeus irtisanoa vakuutussopimus vakuutuskauden lopussa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

9 Vakuutusmaksu

9.1 Vakuutusmaksun laskeminen

Vakuutusmaksu lasketaan Fennialle ilmoitettujen tietojen perusteella.

Mikäli sovituilla maksukertoimilla laskettu vakuutusmaksu jää alle sopimuksessa määritellyn vähimmäisvakuutusmaksun, vakuutusmaksu on vähimmäisvakuutusmaksun suuruinen.

Vakuutusmaksuun lisätään voimassa olevan lain mukaan maksettavat verot ja maksut.

Vakuutuksenottajan on sovitulla tavalla, Fennian ilmoittamassa ajassa annettava vakuutusmaksun laskemiseen tarvittavat tiedot. Muuten Fennia on oikeutettu arvioimaan vakuutusmaksun.

9.2 Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, Fennialla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia maksulla lyhennetään.

9.3 Vakuutusmaksun viivästyminen

Jos kuljetusvakuutuksen vakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Määräaikana maksamatta jääneestä vakuutusmaksusta peritään myöhästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan.

9.4 Vakuutusmaksun palauttaminen vakuutussopimuksen päättyessä

Jos jatkuva vakuutussopimus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Mikäli vakuutusmaksun määräytymiseen vaikuttaa pääasiassa jokin muu tekijä kuin aika, Fennian oikeus vakuutusmaksuun lasketaan vastaavasti tämän tekijän perusteella. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.

Vakuutusmaksua ei palauteta siltä vakuutuskaudelta, kun vakuutuskauden aikana on korvattu koko vakuutusmäärä tai vakuutuskohde kokonaisuudessaan tai varastoinnin osalta on maksettu täysimääräinen korvaus. Vakuutusmaksua ei myöskään palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdissa 4.2, 5.2 ja 8.2 tarkoitetuissa tilanteissa.

9.5 Kuittaus palautettavasta maksusta

Fennia voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta vakuutuksenottajan maksamattomat, erääntyneet vakuutusmaksut sekä vakuutussopimukseen perustuvat ja muut Fennian erääntyneet saatavat.

10 Velvollisuus estää ja rajoittaa vahinkoa ja toimenpiteet vahingon johdosta

10.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan kokonaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen tai vahingon määrään.

10.2 Reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee

10.2.1

tarkastaa vastaanotettavan tavaran ulkoisesti havaittavissa oleva kunto ja lukumäärä

10.2.2

tehdä kirjallinen huomautus havaitusta vahingosta rahdinkuljettajalle, hänen edustajalleen tai muulle vahingosta vastuulliselle ennen tavaran vastaanotetuksi kuittaamista, tai jollei vahinko ole heti todettavissa, niin pian kuin vahinko havaitaan ottaen huomioon rahdinkuljettajalle tehtäviä muistutuksia koskevat määräajat

10.2.3

ryhtyä viipymättä muihin tarpeellisiin toimiin turvatakseen Fennialle oikeuden korvauksen maksamisen jälkeen vaatia vahingonkorvausta siltä, joka on tai jonka voidaan olettaa olevan vahingon perusteella korvausvelvollinen

10.2.4

viipymättä ilmoittaa poliisille, kun vahinkotapahtumaan voidaan olettaa liittyvän rikos

10.2.5

tarvittaessa keskeyttää tavaran purkaminen pakkauksesta vahingontarkastusta varten vahingon syntyyn ja laatuun vaikuttaneiden tekijöiden selvittämiseksi

10.2.6

huolehtia vahingoittuneesta tavarasta sekä ilmoittaa vahingosta viipymättä Fennialle tai tämän edustajalle ja noudattaa näiden ohjeita

10.2.7

varata Fennialle tilaisuus tavaran tarkastamiseen.

Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta vakuutuksenottajaa tai vakuutettua kieltäytymään vastaanottamasta sitä.

10.3 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus

a) Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa tulee vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ja samalla pitää huolta siitä, että vahingoittunut tavara ei pääse aiheuttamaan vahinkoa lähetyksen vahingoittumattomalle vakuutetulle osalle. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa Fennian tai sen edustajan antamia ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

b) Fennia korvaa vakuutuksesta korvattavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset vakuutusmäärään asti. Vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksina ei kuitenkaan korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tarttuvien tautien tai epidemian leviämisen estämisestä tai rajoittamisesta.

c) Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai Fennian ryhtyminen toimiin tavaran pelastamiseksi, suojelemiseksi tai palauttamiseksi ei vaikuta oikeuteen vaatia korvausta tai Fennian lopulliseen korvausvelvollisuuteen.

10.4 Velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamukset

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt jonkin edellä mainitun velvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se kokonaan evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen, määrään tai vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen saattamiseen.

11 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen

Fennia on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun alkoholin tai huumaavan aineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai kokonaan evätä.

Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai se kokonaan evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutuksenottajan tai vakuutetun toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

12 Samastaminen

Mitä kohdissa 5, 8 ja 9 sekä 10, 11 ja 15 on sanottu vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai korvauksenhakijasta, koskee soveltuvin osin heidän työntekijöitään sekä niitä, joista he vastaavat tai jotka toimivat heidän edustajinaan.

13 Vahingon määrä

Vahingon määrä lasketaan vahingoittuneen tavaran vakuutusarvon perusteella.

Jos tavaraan ei liity kauppalaskua, vahingon määrä lasketaan käyvän arvon mukaan. Käyvän arvon mukainen vahingon määrä on niin suuri osa jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingon määrästä kuin omaisuuden käypä arvo on omaisuuden jälleenhankinta-arvosta.

Vahingon määrään lasketaan korjauskustannukset, arvon vähentyminen tai vahingoittumista vastaava osa vakuutusmäärästä sen mukaan, mikä vaihtoehdoista on tarkoituksenmukaisin.

Vahingon määrään ei lasketa välillisiä kustannuksia.

13.1 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Arvonlisäveroa ei makseta vakuutuksesta siltä osin, kun korvauksensaaja voi vähentää sen verotuksessaan.

13.2 Korjauskustannukset

Jos vahingoittunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltäneeseen tai sitä vastaavaan kuntoon korjaamalla esine tai panemalla vahingoittuneen tilalle uusi tai alkuperäistä vastaava osa, korvataan vain tästä johtunut kustannus. Korjauskustannusten lisäystä, joka on vakuutuksenottajan valitseman, tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän menettelyn aiheuttama (esimerkiksi ylityöt tai pikarahti), ei korvata.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan tulee olla korjaustyön, uudelleenhankinnan ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi.

13.3 Vaje tai vuoto

Vajeesta tai vuodosta aiheutuvassa vahingossa vahingon määrässä otetaan huomioon sovittu tai kauppatavan mukainen tavanomaista hupenemista vastaava määrä.

13.4 Arvon väheneminen

Mikäli vahingon määrää ei pystytä määrittämään kohtien 13 tai 13.2 mukaisesti, määrätään tavaran arvon vähentyminen osapuolten yhteisessä tarkastuksessa tai tarvittaessa virallisella katsastuksella merilaissa selostettua menettelyä noudattaen. Ellei tavaran arvon vähentymistä voida edellä mainituilla tavoilla määrätä, määrätään tavaran tavaran arvon vähentyminen myymällä tavara. Jos Fennia niin vaatii, on myyminen toimitettava julkisella huutokaupalla.

Arvon vähentyminen ilmaistaan prosentteina vertaamalla vahingoittuneen tavaran markkina-arvoa määräpaikkakunnalla vahingoittumattoman tavaran määräpaikkakunnalla olevaan markkina-arvoon. Markkina-arvoksi luetaan bruttomarkkina-arvo (rahti, tulli ym. kulut mukaan luettuina) siten, että samat erät sisältyvät molempiin vertailuarvoihin. Korvaus on arvon vähentymistä vastaava osuus vakuutusarvosta tai vakuutusmäärästä, jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa alempi.

13.5 Leasing-vuokratun omaisuuden vahingon määrä

Leasing-vuokratun omaisuuden vahingon määrä on enintään leasing-sopimuksen perusteella jäljellä olevat rahoitusyhtiön saatavat lisättynä omaisuudelle leasing sopimuksessa määritetyllä jäännösarvolla sopimuskauden päättyessä.

14 Korvauksen määrä

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 13 mukaisesta vahingonmäärästä vakuutuksenottajan omavastuu ja ottamalla huomioon mahdollinen alivakuutus kohdan 14.1 mukaisesti sekä mahdollisen suojeluohjeiden laiminlyönnin tai kohdan 4.2. mukaisen tiedonantovelvollisuuden noudattamatta jättämisen takia tehtävät korvauksen vähennykset.

Korvauksen määrä on kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty lähetyksen vakuutusmäärä.

14.1 Yli- ja alivakuutus

Omaisuus on ylivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa suurempi. Omaisuus on alivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa pienempi. Alivakuutuksessa osa vahingonvaarasta jää vakuutuksenottajan omalle vastuulle.

Mikäli omaisuus on ylivakuutettu, Fennia ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon kattamiseksi tarvittavan, oikean vakuutusarvon mukaisen määrän.

Mikäli omaisuus on alivakuutettu, Fennia korvaa alivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin lähetyksen vakuutusmäärän ja lähetyksen oikean vakuutusarvon välinen suhde osoittaa.

Määräystä sovelletaan myös korvattaessa näissä ehdoissa mainittuja kustannuksia sekä yhteisen haverin osallistumismaksua. Jos kustannuksia tai osallistumismaksua on korvattu yli alivakuutuksen perusteella laskettavan määrän, vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan ylimenevän osan Fennialle.

14.2 Fennian kokonaisvastuun kuljetus- tai varastointikohtainen enimmäismäärä

Fennia vastaa vakuutetusta tavarasta kutakin kuljetusvälinettä, matkaa tai varastointia kohden aina enintään vakuutuskirjaan merkittyyn lähetyksen enimmäismäärään saakka.

Jos samalla vakuutussopimuksella vakuutettujen ja joko samassa varastovakuutuskohteessa olevien tai samalla kuljetusvälineellä samanaikaisesti kuljetettavien tavaralähetysten yhteenlaskettu vakuutusarvo ylittää sopimuksessa mainitun vastuun enimmäismäärän, sovelletaan korvaukseen alivakuutuksen määräyksiä kohdan 14.1 mukaisesti.

Fennia vastaa enimmäismäärän ylittävästä osasta ainoastaan, mikäli sen vakuuttamisesta ja lisämaksusta on erikseen, ennen kuljetuksen alkamista kirjallisesti sovittu.

14.3 Monivakuutus

Jos usea vakuutusyhtiö on myöntänyt samalle tavaralle vakuutuksen saman vahingon varalta, on jokainen heistä vakuutetulle vastuussa, niin kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Mikäli etuus vakuutukset yhteenlaskettuina on ylivakuutettu, vakuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta eri vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä.

Jos usea vakuutusyhtiö on vastuussa samasta vahingosta ja eri vastuumäärät yhteenlaskettuina ylittävät vakuutetulle tulevan korvauksen, jaetaan vastuu vakuutusyhtiöiden kesken vastuumäärien suhteessa.

Jos vakuutettu tavara on toisenkin vakuutusyhtiön vakuuttama, ja jos tämä on asettanut ehdon, joka monivakuutuksen sattuessa vapauttaa sen kokonaan tai osittain vastuusta, sama ehto on voimassa tähänkin vakuutukseen nähden.

15 Korvaussäännökset

15.1 Korvaukseen oikeutettu

Oikeus vakuutuskorvaukseen on

a) vakuutuksenottajalla, jos hänellä vahinkohetkellä oli riski tavarasta, tai

b) sillä, jonka hyväksi vakuutuksenottaja on kauppasopimukseen tai kauppaan sovellettavaan toimitusehtoon perustuvan velvollisuutensa perusteella ottanut vakuutuksen (esim. myynnit CIF- tai CIP- tai vastaavin ehdoin), edellyttäen, että tällä oli myös riski vahinkohetkellä. (Ks. ehtokohta 2.)

c) sillä, joka esittää asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan.

Korvauksenhakijan on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, että hänellä on oikeus korvaukseen edellä mainituilla perusteilla. Tällaiseksi selvitykseksi käy kauppalasku tai kauppasopimus, josta ilmenee toimituslauseke.

Mikäli omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänelle on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

Fennialla on oikeus vastuusta vapautuen maksaa korvaus asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan esittäjälle. Lopullisen korvauksen maksamista vastaan Fennialla on oikeus saada takaisin antamansa vakuutuskirja.

15.2 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Vahingosta tulee ilmoittaa viipymättä Fennialle ja varata Fennialle tilaisuus tarkastaa tavara.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi tavanomainen kuljetusasiakirja, kauppalasku, reklamaatio, tarkastuskertomus, rasitustodistus ja muu asiakirja, jonka avulla voidaan todeta, onko kyseessä vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Vakuutuksesta ei korvata tällaisista selvityksistä tai niiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta, ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos vakuutettu tai muu korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Fennian vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan kokonaan evätä.

15.3 Korvauksen maksaminen

Fennia maksaa vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut yksilöidyn korvausvaatimuksen. Jos tähän vaatimukseen ei ole liitetty mukaan kaikkia niitä selvityksiä ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen korvausvelvollisuuden ratkaisemista ja korvausmäärän laskemista varten, Fennia maksaa korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa tällaisten asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta.

Mikäli asiakirjojen toimittaminen vakuutuksenottajasta riippumattomista syistä viivästyy kohtuuttomasti, maksetaan se osa korvauksesta, joka käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella voidaan lopullisesti määrätä.

Mikäli korvausta ei makseta edellä mainitussa määräajassa, Fennia maksaa myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan laskettuna siitä päivästä, jona korvaus viimeistään olisi ollut maksettava.

Maksettuaan korvauksen Fennialla on oikeus halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä kokonaan tai osittain korvatusta tavarasta.

15.3.1 Tavaran katoaminen

Korvauksena maksetaan vakuutusmäärä tai sen osa, kun tavara on vakuutuksen käsittämän tapahtuman johdosta

 • kokonaan kadonnut tai tuhoutunut taikka vahingoittunut siten, että sen alkuperäiset ominaisuudet ovat täysin hävinneet tai

 • joutunut tilaan, josta sitä ei ole voitu kohtuullisin kustannuksin pelastaa kuuden kuukauden kuluessa.

Tavaran katsotaan kadonneen, kun

 • tavara ei ole vakuutuksen käsittämän tapahtuman seurauksena tullut perille 60 päivän kuluessa vakuutetun kuljetuksen sovitusta tai arvioidusta päättymisajankohdasta eikä sen olinpaikasta ole tietoa, tai milloin kysymyksessä on koko lastinkantajan katoaminen 90 päivän kuluessa sovitusta tai arvioidusta kuljetuksen päättymisajankohdasta

 • kuljetusväline on hylätty eikä siinä ollutta tavaraa ole löydetty edellisessä kohdassa mainittujen määräaikojen kuluessa tai

 • tavara on kadonnut eikä sitä ole löydetty 60 päivän kuluessa kuljetuksen arvioidusta päättymisajankohdasta ja kuljetuksen suorittaja tai muu, jonka haltuun tavara on uskottu, kirjallisesti myöntää tavaran kadonneeksi.

15.4 Korvausasian vanhentuminen

a) Korvauksenhakijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vahingosta Fennialle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä, tai jos tätä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, oikeus korvaukseen on kokonaan menetetty.

b) Yksilöity, rahamääräinen korvausvaatimus on lisäksi tehtävä viimeistään yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä, tai jos tätä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli takaisinhakumahdollisuus vahingosta vastuulliselta tai mahdollisuus hyvitykseen yhteishaverissa menetetään sen vuoksi, että korvausvaatimus on viivästynyt, menettää korvauksenhakija vastaavalta osin oikeutensa vakuutuskorvaukseen.

15.5 Maksu väärälle henkilölle

Jos Fennia maksaa vakuutuskorvauksen jollekin muulle kuin sille, jolla on oikeus vakuutuskorvaukseen, Fennia on kuitenkin täyttänyt velvollisuutensa, jos se on maksua suorittaessaan noudattanut olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta.

15.6 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut sekä vakuutussopimukseen perustuvat ja muut Fennian erääntyneet saatavat.

16 Fennian takautumisoikeus

16.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Kun Fennia on maksanut korvausta vahingosta, korvauksen saajan oikeudet vahingosta vastuussa olevaa kolmatta osapuolta kohtaan siirtyvät Fennialle vastaavan määräisinä. Jos vahingon tapahduttua tai sitä ennen tehdyllä sopimuksella vakuutuksenottaja tai vakuutettu on kokonaan tai osittain luopunut oikeudestaan kolmatta osapuolta kohtaan, vapautuu Fennia korvausvastuustaan vastaavassa määrin.

16.2 Fennian takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Fennia on oikeutettu korvauksen palautukseen vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai siltä, josta he vastaavat, joka on

 • aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta solmittaessa

 • laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vaaran lisääntymisestä

 • laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita tai

 • laiminlyönyt velvollisuutensa torjua ja rajoittaa vahinkoa.

Takaisinperittävän korvauksen määrää harkittaessa otetaan huomioon, mikä merkitys toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

17 Sovellettavat säädökset

Vakuutussopimukseen ja näiden yleisten sopimusehtojen sekä muiden tavarankuljetusvakuutusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuslakia 28.6.1994/543 sovelletaan sen 9. lukua lukuun ottamatta ja ainoastaan siltä osin kuin vakuutussopimuksesta, näistä yleisistä sopimusehdoista, vakuutusehdoista tai kuljetusvakuutukseen sovellettavista yleisistä kansallisista tai kansainvälisistä periaatteista ei muuta johdu tai niissä ei ole vastaavaa säännöstä.

18 Muutoksenhaku

Kanne Fennian tekemän korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

Korvauspäätöstä, vakuutusta tai vakuutussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Fennian kotipaikan alioikeudessa, jollei muuta ole sovittu. Erimielisyys merivakuutukseen perustuvassa korvausasiassa pitää kuitenkin saattaa merivahingonlaskijan selvitettäväksi ensimmäisenä oikeusasteena (laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa 10/53). Merivahingonlaskijan palkkiosta ja kuluista vastaa Fennia, paitsi jos korvauksenhakijan vaatimus on ilmeisen perusteeton. Asian johdosta syntyneistä omista asianosaiskuluista sekä korvauksenhakija että Fennia vastaavat itse.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet