Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT634 Kuljetusvakuutusten yleiset sopimusehdot

YT634 Kuljetusvakuutusten yleiset sopimusehdot

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT634

Kuljetusvakuutukset ovat vakuutussopimuslain (543/94) tarkoittamia vahinkovakuutuksia. Kuljetusvakuutusten yleiset sopimusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön yhdessä kuljetusvakuutuksen tuote-ehtojen (esimerkiksi Tavaran kuljetusvakuutusehdot YT630), vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Suomessa tapahtuviin kuljetuksiin ja tuontikuljetuksiin sovelletaan Kuljetusvakuutusten yleisiä sopimusehtoja YT634 ja Tavaran kuljetusvakuutusehtoja YT630. Tavaran vientikuljetuksiin ja kuljetuksiin ulkomaiden sisällä sekä niiden välillä sovelletaan Kuljetusvakuutusten yleisiä sopimusehtoja YT634 ja englantilaisia vakuutuskirjassa mainittuja Institute Cargo Clauses ehtoja tai muita kansainvälisiä ehtoja.

Kuljetusvakuutusten vakuutuksenantaja on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Fennian kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi kuljetusvakuutus on voimassa.

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustaja voi olla vakuutusmeklari, valtuutettu tai muu lain tai sopimuksen perusteella edustamaan oikeutettu.

Vakuutuskausi on sovittu, vakuutuskirjassa mainittu vakuutuksen voimassaoloaika. Jos muuta ei ole sovittu, vakuutuskausi on vuoden mittainen. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta. Ensimmäinen vakuutuskausi saattaa olla muita vakuutuskausia lyhyempi tai pidempi siitä riippuen, milloin vakuutussopimus on tehty. Määräaikainen vakuutus päättyy kuitenkin sovitun vakuutuskauden lopussa.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Vakuutettu tavara tarkoittaa vakuutuskirjassa mainittua kuljetuksen tai varastoinnin kohteena olevaa laillista kauppatavaraa tai muuta sopimuksessa erikseen mainittua laillista omaisuutta.

Ellei muusta ole erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteena eivät ole elävät eläimet, elävät kasvit, käteinen raha, pankki- ja luottokortit ja vastaavat maksamisvälineet, tiedot, tiedostot ja ohjelmat, immateriaalioikeudet, arvopaperit, asiakirjat, jalokivet, taideteokset, postimerkit, helmet, arvometallit sekä vastaavat arvoesineet, tavaran kuljetuspakkaus, vahingoittuneet tavarat ja palautustavarat. Arvoesineillä tarkoitetaan esineitä, joiden arvo säilyy tai nousee iän myötä.

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa.

Tuote-ehdoissa on selostettu vakuutusturvan laajuus.

Erityisehdoissa annetaan tuote-ehtoa tarkentavia määräyksiä vakuutusturvan laajuudesta.

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti antama ohje vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi. Vakuutettu on velvollinen noudattamaan suojeluohjetta.

Merivakuutus tarkoittaa kuljetusvakuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi merikuljetuksen aikana. Jos osakin kuljetuksesta suoritetaan meritse tai on ollut tarkoitus suorittaa meritse, katsotaan koko kuljetus merikuljetukseksi.

Muu kuljetusvakuutus tarkoittaa kuljetusvakuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi muun kuljetuksen, kuin merikuljetuksen aikana.

Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan omaisuuden korvaamiseksi uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan lähinnä vastaavalla omaisuudella.

Käypä arvo on se rahamäärä, joka saadaan jälleenhankinta-arvosta vähentämällä siitä omaisuuden ikääntymisestä, kulumisesta, tekniikan vanhentumisesta tai muusta syystä johtuva arvon aleneminen. Siten käypä arvo on rahamäärä, joka omaisuudesta olisi saatu normaalisti myytäessä ennen vahinkoa. Käyvän arvon määrittämiseen ei vaikuta omaisuudella vakuutuksenottajalle muutoin oleva käyttöarvo.

Lastinkantaja on kontti, suurlava tai vastaava.

Vakuutusarvo on tavaran kauppalaskun mukainen arvo vakuutetun kuljetuksen alkamisajankohtana kuljetuksen alkamispaikassa, mukaan lukien vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset, elleivät ne sisälly kauppalaskun arvoon. Jos vakuutus on voimassa kauppasopimuksen mukaisen ostajan hyväksi käytettäessä CIF tai CIP toimitusehtoa, vakuutusarvo on edellä mainittu arvo lisättynä 10 %:lla.

Jos lähetykseen ei liity kauppalaskua, vakuutusarvo on tavaran käypä arvo.

Vakuutusarvo määritetään kuljetuksen alkamisajankohtana, kuljetuksen alkamispaikassa ottamalla huomioon vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset.

Sisäisissä kuljetuksissa vakuutuksenottajan toimipisteiden välillä ja alihankintakuljetuksissa vakuutusarvo on enintään tavaran omakustannushinta.

Jos vakuutusarvosta sovitaan erikseen yhdessä Fennia kanssa, sovittu vakuutusarvo sitoo kumpaakin osapuolta, ellei Fennia osoita, että sen mukaan laskettu korvaus olisi suurempi kuin vahingon kattamiseksi tarvitaan.

Lähetyksen vakuutusmäärä on suurin vakuutuskauden aikana toteutuva kuljetettavan tavaran vakuutusarvo yhtä kuljetusvälinettä ja kuljetukseen välittömästi liittyvää varastointia kohti. Lähetyksen vakuutusmäärä on Fennian maksaman korvauksen ylin raja yhtä vakuutustapahtumaa kohti.

Lähetyksen vakuutusmäärä perustuu vakuutuksenottajan omaan ilmoitukseen eikä Fennia ole vastuussa siitä, jos ilmoitettu vakuutusmäärä ei vastaa todellisia arvoja. Fennialla ei ole velvollisuutta tutkia vakuutusmäärän oikeellisuutta.

Vakuutettujen kuljetusten yhteismäärä on vakuutettujen lähetysten yhteenlaskettu vakuutusarvo vakuutuskauden aikana.

Vahinkovakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi.

1.1 Sopimusasiakirjojen soveltamisjärjestys

Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niitä sovelletaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. vakuutuskirja

 2. erityisehto

 3. tuote-ehdot

Vakuutussopimus kattaa ne vakuutuksenottajan liiketoimintaan kuuluvat tavarankuljetukset ja varastoinnit, jotka on vakuutuskirjassa erikseen määritelty.

Ellei muusta ole sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutussopimus ei kuitenkaan kata kuljetusta, josta ei ole laadittu konossementtia, rahtikirjaa tai muuta kuljetusasiakirjaa. Kuljetusasiakirja voi olla myös sähköinen.

Yksittäisen kuljetuksen sisällyttäminen vakuutussopimukseen edellyttää aina, että kuljetus alkaa vakuutussopimuksen voimassaolon aikana, ja että vakuutuksenottajalla on kauppasopimuksen toimituslausekkeen mukaan riski tavaran vaurioitumisesta kuljetuksen aikana tai toimituslausekkeen mukainen vakuuttamisvelvollisuus. Mikäli vakuutuksenottaja kuljetuskaupassa käyttää sellaista toimituslauseketta, jossa kuljetuksen aikainen riski tavaran vaurioitumisesta ja vakuuttamisvelvollisuus ovat kaupan eri osapuolilla (CIF tai CIP), vakuutussopimukseen sisältyy ainoastaan sellaiset kuljetukset, joista vakuutuksenottajalla on vakuuttamisvelvollisuus käytetyn toimitusehdon mukaan.

Tavara, joka ostetaan kuljetuksen aikana, sisältyy vakuutussopimukseen siitä hetkestä alkaen, jolloin riski tavarasta tai vakuuttamisvelvollisuus on siirtynyt vakuutuksenottajalle. Edellytyksenä on, että asiasta on etukäteen kirjallisesti sovittu Fennian ja vakuutuksenottajan kesken.

Tavaran kuljetuksesta annetun ensimmäisen konossementin, lastikuitin, rahtikirjan, sähköisen rahtikirjan tai muun vastaavan asiakirjan päiväys ratkaisee, onko vakuutussopimukseen muuten kuuluva kuljetus alkanut vakuutussopimuksen voimassaolon aikana. Mikäli asiakirjan päiväys poikkeaa kuljetusvakuutusehdoissa määritellystä vastuun alkamishetkestä, määräytyy alkamishetki mainittujen vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutussopimukseen sisältyvää kuljetusta tai varastointia ei voida jälkeenpäin osittainkaan poistaa vakuutussopimuksesta, vaikka ostaja, myyjä, huolitsija tai joku muu olisi vakuuttanut tavaran muualla.

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkitylle kauppatavaralle tai muulle vakuutuskirjaan merkitylle omaisuudelle kuljetuksen aikana aiheutuneita vahinkoja. Korvattavat vahingot on määritetty Tavarankuljetusvakuutusehdossa YT630 sekä vakuutussopimukseen sovellettavissa Institute Cargo Clauses- tai muissa kansainvälisissä ehdoissa.

Mikäli vakuutus on merkitty täysvakuutuksena tai perusvakuutuksena laajennettuna lämpötilasta johtuvilla vahingoilla, vakuutus kattaa myös lämpötilasta aiheutuneen äkillisen ja ennalta-arvaamattoman vahingon edellyttäen, että vakuutuksenottaja on antanut kirjalliset ohjeet rahdinkuljettajalle kuljetuslämpötilasta ja kuljetusväline tai lastinkantaja on tällaiseen kuljetukseen sopiva ja asianmukaisessa kunnossa ja kuljetettavan tavaran lämpötilan on todettu ennen kuljetuksen alkamista olevan kuljetusasiakirjan tai muun kirjallisen ohjeen mukainen. Korvauksen edellytyksenä elintarvikekuljetuksissa on lisäksi se, että kuljetuksessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista.

Mikäli vakuutus on merkitty perusvakuutuksena, lämpötilasta johtuva vahinko korvataan vain kun vahinko aiheutuu perusvakuutuksesta korvattavan tapahtuman suoranaisena seurauksena.

Kansilastin tai avonaiseen kuljetusvälineeseen lastatun tavaran osalta vakuutus on voimassa vain perusvakuutuksena (ICC(C)), ellei toisin ole sovittu. Vakuutuksen laajuus on merkitty vakuutuskirjaan. Kansilastiksi ei katsota tavaraa, joka kuljetetaan kiinteärakenteisessa umpikontissa tai umpikorissa.

Tavarat, joiden tiekuljetus tavanomaisesti suoritetaan avonaisessa kuljetusvälineessä, on kuitenkin vakuutettu samalla tavoin kuin ne olisi kuljetettu katetussa kuljetusvälineessä. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi isot työkoneet, moottoriajoneuvot, betonielementit ja vastaavat.

3.2 Korvausrajoitukset

Tavarankuljetusvakuutusehdossa YT630 sekä vakuutussopimukseen sovellettavissa Institute Cargo Clauses- tai muissa kansainvälisissä ehdoissa määritettyjen korvausrajoitusten lisäksi sovelletaan seuraavia korvausrajoituksia:

Vakuutuksesta ei korvata

 1. vahinkoa, jonka on aiheuttanut valo tai kosteuspitoisuuden vaihtelu

 2. vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneita kustannuksia

 3. kuljetusvälineen, lastinkantajan tai ympäristön puhdistuskuluja

 4. vahinkoa, jonka on aiheuttanut kasvi-, eläin- tai muut taudit

4.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

Ennen jatkuvan vakuutussopimuksen solmimista Fennia antaa vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot vakuutustarpeen arvioimista ja vakuutuksen valitsemista varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot Fennian omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Määräaikaisten sekä kertakuljetusta koskevien vakuutussopimusten osalta vakuutuksenottajalle ilmoitetaan sovellettavat vakuutusehdot ja vakuutusmaksu.

Fennia ei selvitä vakuutussopimuslain tarkoittamaa vakuutuksenottajan vakuutustarvetta ennen vakuutussopimuksen solmimista.

4.2 Fennian tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa antanut vakuutuksenottajalle puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Fennia oikaisee väärät tiedot viipymättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

4.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja näiden edustajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin sekä ilmoittaa muutkin tiedot, joilla hän käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot tavarasta ja sen arvosta sekä vahingoittumisalttiudesta, kuljetuksesta, kuljetusvälineestä, yrityksen toimialasta ja vahinkohistoriasta. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja näiden edustajan tulee lisäksi ilman aiheetonta viivytystä vakuutuskauden aikana oikaista Fennialle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

4.4 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet. Edellä olevan lisäksi Fennialla on oikeus kohdan 17.2 mukaan irtisanoa sopimus.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä.

Vähäinen poikkeama vakuutusmaksuissa ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

5.1 Fennian vastuun alkaminen

Fennian vastuu alkaa Fennian ja vakuutuksenottajan sopimasta ajankohdasta. Jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu, Fennian vastuu alkaa silloin, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Jos on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempi Fennian vakuutusmaksujen laiminlyönti, vakuutuksen laatu tai määräaikaisuus, Fennian vastuu alkaa vasta, kun vakuutuskautta koskeva maksu on maksettu. Maksamisedellytykset merkitään vakuutusmaksua koskevaan laskuun.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

5.2 Vakuutussopimuksen voimassaoloaika

Jatkuva vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös jäljempänä kohdissa 6.2.1 ja 17 mainituista syistä.

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun määräajan ja päättyy määräajan lopussa ilman erillistä irtisanomista. Vakuutussopimus voi päättyä myös jäljempänä kohdissa 6.2.1 ja 17 mainituista syistä.

Kertakuljetusta koskeva vakuutussopimus on voimassa sovitun, erikseen määritellyn kuljetuksen ajan.

Jos jompikumpi osapuoli irtisanoo vakuutussopimuksen joko kohtien 6.2.1 tai 17 tai vakuutussopimuksen sisältämän muun määräyksen perusteella, vakuutus kattaa kuitenkin kaikki ne kuljetukset, jotka ovat alkaneet vakuutussopimuksen voimassaoloaikana. Muiden riskien, kuten varastoinnin osalta, vakuutusturva päättyy viimeistään vakuutussopimuksen päättyessä.

5.3 Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloalueella tapahtuneet vahingot. Vakuutuksen voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaan.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä.

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

6.1 Maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään Fennian lähettämässä laskussa mainittuna eräpäivänä.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, Fennialla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia vakuutuksenottajan suorituksilla lyhennetään.

6.2 Maksun viivästyminen ja palauttaminen

6.2.1 Irtisanomisoikeus viivästymisen johdosta

Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua eräpäivään mennessä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja maksaa koko vakuutusmaksun ennen edellä mainitun 14 vuorokauden irtisanomisajan päättymistä, vakuutus on voimassa alun perin sovitun mukaisena, ellei Fennia 14 vuorokauden kuluessa vakuutusmaksun maksamisesta ilmoita, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.

6.2.2 Viivästyskorko sekä perintä- ja oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutusmaksua ei makseta edellä kohdassa 6.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty. Jos vakuutusmaksu peritään oikeusteitse, Fennia on lisäksi oikeutettu korvauksiin lain mukaisista oikeudenkäyntimaksuista ja -kuluista. Fennia voi siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osapuolelle.

6.2.3 Viivästyneen vakuutusmaksun maksaminen

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, Fennia palauttaa vakuutusmaksun kohdan 6.2.4 mukaisesti.

6.2.4 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa, ellei muusta ole sovittu. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 4.3 tarkoitetuissa tilanteissa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolovuorokausia vastaavan maksun yli menevään osaan. Fennialla on kuitenkin oikeus pitää vakuutuksen hoitokuluna 15 % alkuperäisen vakuutuskauden vakuutusmaksusta, kuitenkin vähintään 50 euroa. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 50 euroa.

6.2.5 Kuittaus palautettavasta maksusta

Fennia voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saatavat. Jos palautettava määrä ei riitä kaikkien erääntyneiden saatavien suoritukseksi, käytetään se saatavien suoritukseksi kohdassa 6.1 mainituilla tavoilla yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

7.1 Fennian tiedonantovelvollisuus

Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen vakuutuskirjan ja/tai muun, vakuutuksen sisältöä koskevan sopimuksen, jos sellainen on tehty ja vakuutusehdot, ellei niitä ole jo aiemmin annettu tai ellei asiasta toisin sovita.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote).

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Fennia oikaisee väärät tiedot viipymättä virheen tultua havaituksi. Vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tietojen mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu vakuutuksenottajalle.

Fennian tai sen edustajan vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamat tiedot tulevasta vakuutuskorvauksesta eivät sido Fenniaa.

7.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä

Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan on viipymättä, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta, ilmoitettava Fennialle kirjallisesti tai sähköisesti, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetut tai vakuutuskirjaan merkityt tiedot ovat olennaisesti muuttuneet ja tämä lisää vahingonvaaraa, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon vakuutussopimusta tehtäessä.

Olennaisia vahingonvaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi

 • muuttuneet kuljetusolosuhteet

 • muutokset tavarassa, sen kuljetuspakkauksessa tai pakkausyksiköinnissä, kuljetustavassa, kuljetusvälineessä, reitissä tai käsittelymenetelmissä.

Jos vahingonvaaraa lisäävistä muutoksista ei ole ilmoitettu, Fennialla on oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta tai evätä se kokonaan. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet. Edellä olevan lisäksi Fennialla on oikeus kohdan 17.2 mukaan irtisanoa sopimus vakuutuskauden aikana.

7.3 Vakuutuksenottajan ilmoittamisvelvollisuus vakuutukseen sisältyvistä kuljetuksista

Vakuutuksenottajan on vakuutusehdoissa ja -kirjassa määritellyllä tavalla Fennian ilmoittamassa ajassa ilmoitettava kaikki sopimukseen sisältyvät tavarankuljetukset ja varastoinnit. Mikäli vakuutuksenottajalla ei ole ollut vakuutettuja tavarankuljetuksia tai varastointeja, myös tästä on ilmoitettava.

Jos vakuutuksenottaja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, jättää ilmoittamatta vakuutetun kuljetuksen tai varastoinnin tai antaa sellaisesta vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Edellä olevan lisäksi Fennialla on oikeus kohdan 17.2 mukaan irtisanoa sopimus vakuutuskauden aikana.

8.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

8.2 Reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee

 1. tarkastaa vastaanotettavan tavaran ulkoisesti havaittavissa oleva kunto ja lukumäärä

 2. tehdä kirjallinen huomautus havaitusta vahingosta rahdinkuljettajalle, hänen edustajalleen tai muulle vahingosta vastuulliselle ennen tavaran vastaanotetuksi kuittaamista, tai jollei vahinko ole heti todettavissa, niin pian kuin vahinko havaitaan ottaen huomioon rahdinkuljettajalle tehtäviä muistutuksia koskevat määräajat

 3. ryhtyä viipymättä muihin tarpeellisiin toimiin turvatakseen Fennialle oikeuden korvauksen maksamisen jälkeen vaatia vahingonkorvausta siltä, joka on tai jonka voidaan olettaa olevan vahingon perusteella korvausvelvollinen

 4. viipymättä ilmoittaa poliisille, kun vahinkotapahtumaan voidaan olettaa liittyvän rikos

 5. tarvittaessa keskeyttää tavaran purkaminen pakkauksesta vahingontarkastusta varten vahingon syntyyn ja laatuun vaikuttaneiden tekijöiden selvittämiseksi

 6. huolehtia vahingoittuneesta tavarasta sekä ilmoittaa vahingosta viipymättä Fennialle tai tämän edustajalle ja noudattaa näiden ohjeita

 7. varata Fennialle tilaisuus tavaran tarkastamiseen.

Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta vakuutuksenottajaa tai vakuutettua kieltäytymään vastaanottamasta sitä.

8.3 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ja samalla pitää huolta siitä, että vahingoittunut tavara ei pääse aiheuttamaan vahinkoa lähetyksen vahingoittumattomalle vakuutetulle osalle. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin Fennian oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Fennian etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutenkin noudatettava Fennian vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

Fennia korvaa vakuutuksesta korvattavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset lähetyksen vakuutusmäärään asti. Vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksina ei kuitenkaan korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tarttuvien tautien tai epidemian leviämisen estämisestä tai rajoittamisesta.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai Fennian ryhtyminen toimiin tavaran pelastamiseksi, suojelemiseksi tai palauttamiseksi ei vaikuta oikeuteen vaatia korvausta tai Fennian lopulliseen korvausvelvollisuuteen.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Kun harkitaan korvauksen alentamista tai epäämistä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Mitä kohdissa 6 (Vakuutusmaksu), 7 (Tietojen antaminen vakuutuksen voimassaoloaikana), 8 (Velvollisuus estää vahingon syntyminen ja rajoittaa vahingon laajuutta), 9 (Vakuutustapahtuman aiheuttaminen) ja 13 (Korvaussäännökset) sekä 17 (Vakuutussopimuksen päättyminen) on sanottu vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai korvauksenhakijasta, koskee soveltuvin osin heidän työntekijöitään sekä niitä, joista he vastaavat tai jotka toimivat heidän edustajinaan.

Vahingon määrä lasketaan vahingoittuneen tavaran vakuutusarvon perusteella.

Jos tavaraan ei liity kauppalaskua, vahingon määrä lasketaan käyvän arvon mukaan. Käyvän arvon mukainen vahingon määrä on niin suuri osa jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingon määrästä kuin omaisuuden käypä arvo on omaisuuden jälleenhankinta-arvosta.

Vahingon määrään lasketaan korjauskustannukset, arvon vähentyminen tai vahingoittumista vastaava osa vakuutusmäärästä sen mukaan, mikä vaihtoehdoista on tarkoituksenmukaisin.

Vahingon määrään ei lasketa välillisiä kustannuksia.

11.1 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Arvonlisäveroa ei makseta vakuutuksesta siltä osin, kun korvauksensaaja voi vähentää sen verotuksessaan.

11.2 Korjauskustannukset

Jos vahingoittunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltäneeseen tai sitä vastaavaan kuntoon korjaamalla esine tai panemalla vahingoittuneen tilalle uusi tai alkuperäistä vastaava osa, korvataan vain tästä johtunut kustannus. Korjauskustannusten lisäystä, joka on vakuutuksenottajan valitseman, tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän menettelyn aiheuttama (esimerkiksi ylityöt tai pikarahti), ei korvata.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan tulee olla korjaustyön, uudelleenhankinnan ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi.

11.3 Vaje tai vuoto

Vajeesta tai vuodosta aiheutuvassa vahingossa vahingon määrässä otetaan huomioon sovittu tai kauppatavan mukainen tavanomaista hupenemista vastaava määrä.

11.4 Arvon väheneminen

Mikäli vahingon määrää ei pystytä määrittämään kohtien 11 tai 11.2 mukaisesti, määrätään tavaran arvon vähentyminen osapuolten yhteisessä tarkastuksessa tai tarvittaessa virallisella katsastuksella merilaissa selostettua menettelyä noudattaen. Ellei tavaran arvon vähentymistä voida edellä mainituilla tavoilla määrätä, määrätään tavaran tavaran arvon vähentyminen myymällä tavara. Jos Fennia niin vaatii, on myyminen toimitettava julkisella huutokaupalla.

Arvon vähentyminen ilmaistaan prosentteina vertaamalla vahingoittuneen tavaran markkina arvoa määräpaikkakunnalla vahingoittumattoman tavaran määräpaikkakunnalla olevaan markkina-arvoon.

Markkina-arvoksi luetaan bruttomarkkina-arvo (rahti, tulli ym. kulut mukaan luettuina) siten, että samat erät sisältyvät molempiin vertailuarvoihin. Korvaus on arvon vähentymistä vastaava osuus vakuutusarvosta tai vakuutusmäärästä, jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa alempi.

11.5 Leasing-vuokratun omaisuuden vahingon määr

Leasing-vuokratun omaisuuden vahingon määrä on enintään leasing-sopimuksen perusteella jäljellä olevat rahoitusyhtiön saatavat lisättynä omaisuudelle leasing-sopimuksessa määritetyllä jäännösarvolla sopimuskauden päättyessä.

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 11 mukaisesta vahingonmäärästä vakuutuksenottajan omavastuu ja ottamalla huomioon mahdollinen alivakuutus kohdan 12.1 mukaisesti sekä mahdollisen suojeluohjeiden laiminlyönnin tai kohdan 4.3 mukaisen tiedonantovelvollisuuden noudattamatta jättämisen takia tehtävät korvauksen vähennykset.

Korvauksen määrä on kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty lähetyksen vakuutusmäärä.

12.1 Yli- ja alivakuutus

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Fennia ei korvaa vakuutustapahtumasta enempää kuin vahingon kattamiseksi tarvittavan määrän.

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Fennia korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneesta vakuutustapahtumasta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden oikean arvon välinen suhde osoittaa.

Määräystä sovelletaan myös korvattaessa näissä ehdoissa mainittuja kustannuksia sekä yhteisen haverin osallistumismaksua. Jos kustannuksia tai osallistumismaksua on korvattu yli alivakuutuksen perusteella laskettavan määrän, vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan ylimenevän osan Fennialle.

12.2 Fennian kokonaisvastuun kuljetus- tai varastointikohtainen enimmäismäärä

Fennia vastaa vakuutetusta tavarasta kutakin kuljetusvälinettä, matkaa tai varastointia kohden aina enintään vakuutuskirjaan merkittyyn lähetyksen enimmäismäärään saakka.

Jos samalla vakuutussopimuksella vakuutettujen ja joko samassa varastovakuutuskohteessa olevien tai samalla kuljetusvälineellä samanaikaisesti kuljetettavien tavaralähetysten yhteenlaskettu vakuutusarvo ylittää sopimuksessa mainitun vastuun enimmäismäärän, sovelletaan korvaukseen alivakuutuksen määräyksiä kohdan 12.1 mukaisesti.

Fennia vastaa enimmäismäärän ylittävästä osasta ainoastaan, mikäli sen vakuuttamisesta ja lisämaksusta on erikseen, ennen kuljetuksen alkamista kirjallisesti sovittu.

12.3 Monivakuutus

Jos usea vakuutusyhtiö on myöntänyt samalle tavaralle vakuutuksen saman vahingon varalta, on jokainen heistä vakuutetulle vastuussa, niin kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Mikäli etuus vakuutukset yhteenlaskettuina on ylivakuutettu, vakuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta eri vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä.

Jos usea vakuutusyhtiö on vastuussa samasta vahingosta ja eri vastuumäärät yhteenlaskettuina ylittävät vakuutetulle tulevan korvauksen, jaetaan vastuu vakuutusyhtiöiden kesken vastuumäärien suhteessa.

Jos vakuutettu tavara on toisenkin vakuutusyhtiön vakuuttama, ja jos tämä on asettanut ehdon, joka monivakuutuksen sattuessa vapauttaa sen kokonaan tai osittain vastuusta, sama ehto on voimassa tähänkin vakuutukseen nähden.

13.1 Korvaukseen oikeutettu

Oikeus vakuutuskorvaukseen on

 1. vakuutuksenottajalla, jos hänellä vahinkohetkellä oli riski tavarasta, tai

 2. sillä, jonka hyväksi vakuutuksenottaja on kauppasopimukseen tai kauppaan sovellettavaan toimitusehtoon perustuvan velvollisuutensa perusteella ottanut vakuutuksen

 3. sillä, joka esittää asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan.

Korvauksenhakijan on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, että hänellä on oikeus korvaukseen edellä mainituilla perusteilla. Tällaiseksi selvitykseksi käy kauppalasku tai kauppasopimus, josta ilmenee toimituslauseke.

Mikäli omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänelle on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

Fennialla on oikeus vastuusta vapautuen maksaa korvaus asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan esittäjälle. Lopullisen korvauksen maksamista vastaan Fennialla on oikeus saada takaisin antamansa vakuutuskirja.

13.2 Fennian velvollisuus antaa tietoja

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Fennia antaa korvauksen hakijalle tarpeellisia tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

13.3 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Vahingosta tulee ilmoittaa viipymättä Fennialle ja varata Fennialle tilaisuus tarkastaa tavara.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi tavanomainen
kuljetusasiakirja, kauppalasku, reklamaatio, tarkastuskertomus, rasitustodistus ja muu asiakirja, jonka avulla voidaan todeta, onko kyseessä vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Vakuutuksesta ei korvata tällaisista selvityksistä tai niiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta, ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos vakuutettu tai muu korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Fennian vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan kokonaan evätä.

13.4 Korvauksen maksaminen

Fennia maksaa vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut yksilöidyn korvausvaatimuksen. Jos tähän vaatimukseen ei ole liitetty mukaan kaikkia niitä selvityksiä ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen korvausvelvollisuuden ratkaisemista ja korvausmäärän laskemista varten, Fennia maksaa korvauksen yhden (1) kuukauden kuluessa tällaisten asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta.

Mikäli asiakirjojen toimittaminen vakuutuksenottajasta riippumattomista syistä viivästyy kohtuuttomasti, maksetaan se osa korvauksesta, joka käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella voidaan lopullisesti määrätä.

Mikäli korvausta ei makseta edellä mainitussa määräajassa, Fennia maksaa myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan laskettuna siitä päivästä, jona korvaus viimeistään olisi ollut maksettava.

Maksettuaan korvauksen Fennialla on oikeus halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä kokonaan tai osittain korvatusta tavarasta.

13.4.1 Tavaran katoaminen

Korvauksena maksetaan vakuutusmäärä tai sen osa, kun tavara on vakuutuksen käsittämän tapahtuman johdosta

 • kokonaan kadonnut tai tuhoutunut taikka vahingoittunut siten, että sen alkuperäiset ominaisuudet ovat täysin hävinneet tai

 • joutunut tilaan, josta sitä ei ole voitu kohtuullisin kustannuksin pelastaa kuuden kuukauden kuluessa.

Tavaran katsotaan kadonneen, kun

 • tavara ei ole vakuutuksen käsittämän tapahtuman seurauksena tullut perille 60 päivän kuluessa vakuutetun kuljetuksen sovitusta tai arvioidusta päättymisajankohdasta eikä sen olinpaikasta ole tietoa, tai milloin kysymyksessä on koko lastinkantajan katoaminen 90 päivän kuluessa sovitusta tai arvioidusta kuljetuksen päättymisajankohdasta

 • kuljetusväline on hylätty eikä siinä ollutta tavaraa ole löydetty edellisessä kohdassa mainittujen määräaikojen kuluessa tai

 • tavara on kadonnut eikä sitä ole löydetty 60 päivän kuluessa kuljetuksen arvioidusta päättymisajankohdasta ja kuljetuksen suorittaja tai muu, jonka haltuun tavara on uskottu, kirjallisesti myöntää tavaran kadonneeksi.

13.5 Korvausasian vanhentuminen

Korvauksenhakijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vahingosta Fennialle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä, tai jos tätä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, oikeus korvaukseen on kokonaan menetetty.

Yksilöity, rahamääräinen korvausvaatimus on lisäksi tehtävä viimeistään yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä, tai jos tätä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli takaisinhakumahdollisuus vahingosta vastuulliselta tai mahdollisuus hyvitykseen yhteishaverissa menetetään sen vuoksi, että korvausvaatimus on viivästynyt, menettää korvauksenhakija vastaavalta osin oikeutensa vakuutuskorvaukseen.

13.6 Maksu väärälle henkilölle

Jos Fennia maksaa vakuutuskorvauksen jollekin muulle kuin sille, jolla on oikeus vakuutuskorvaukseen, Fennia on kuitenkin täyttänyt velvollisuutensa, jos se on maksua suorittaessaan noudattanut olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta.

13.7 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla tai muulla korvauksen hakijalla on eri keinoja hakea muutosta Fennian päätökseen. Hän voi kysyä neuvoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnilta, jos yhteydenotto Fenniaan ei selvitä asiaa. Hänellä on myös oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan.

14.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija epäilee, että Fennian korvauspäätös tai muu päätös on virheellinen, hänellä on oikeus saada Fennialta lisäselvitys päätöksen perusteluista ja muista asiaan vaikuttavista seikoista. Fennia oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

14.2 FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja lautakunnat

Fennian päätökseen tyytymätön vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija voi kysyä neuvoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, jonka tehtävänä on antaa puolueettomia neuvoja vakuutus- ja korvausasioissa.

Fennian päätökseen tyytymätön voi pyytää lausuntoa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta ja sen yhteydessä toimivalta Vakuutuslautakunnalta. Niiden tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksissä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista.

Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.

14.3 Käräjäoikeus ja merivahingonlaskija

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija ei tyydy Fennian päätökseen, hän voi nostaa kanteen Fenniaa vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa tai Fennian kotipaikan tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jos Suomen kansainvälisistä sopimuksista ei muuta johdu.

Erimielisyys merivakuutussopimukseen perustuvassa korvausasiassa voidaan vaihtoehtoisesti saattaa merivahingonlaskijan selvitettäväksi (Merilaki (674/1994) 16 a luku).

14.4 Määräaika

Muutosta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan jälkeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan käsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

15.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Kun Fennia on maksanut korvausta vahingosta, korvauksen saajan oikeudet vahingosta vastuussa olevaa kolmatta osapuolta kohtaan siirtyvät Fennialle vastaavan määräisinä. Jos vahingon tapahduttua tai sitä ennen tehdyllä sopimuksella vakuutuksenottaja tai vakuutettu on kokonaan tai osittain luopunut oikeudestaan kolmatta osapuolta kohtaan, vapautuu Fennia korvausvastuustaan vastaavassa määrin.

15.2 Fennian takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Fennia on oikeutettu korvauksen palautukseen vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai siltä, josta he vastaavat, joka on

 • aiheuttanut vakuutustapahtuman

 • laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta solmittaessa

 • laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vaaran lisääntymisestä

 • laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita tai

 • laiminlyönyt velvollisuutensa torjua ja rajoittaa vahinkoa.

Takaisinperittävän korvauksen määrää harkittaessa otetaan huomioon, mikä merkitys toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

16.1 Vakuutuskauden aikana

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 4.3 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimuksesta päätettäessä ilmoittamiin olosuhteisiin tai vakuutuskirjassa mainittuun asiantilaan on vakuutuskauden aikana tullut vahingonvaaraa lisääviä muutoksia (kohta 7.2).

 • vakuutussopimusta tehtäessä vallinneissa yleisissä olosuhteissa on tapahtunut olennainen vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä.

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta Fennia ilmoittaa viipymättä kirjallisesti, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat.

Ellei vakuutuksenottaja hyväksy tehtyjä muutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. Tällöin vakuutussopimus päättyy sanottuna neljäntenätoista päivänä klo 24.00.

16.2 Vakuutuskauden vaihtuessa

16.2.1 Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai suuronnettomuus)

 • korvausmenon muutos. Korvausmenon muutosta voidaan tarkastella esimerkiksi tilastokeskuksen määrittelemän toimialaluokituksen mukaisesti.

 • hoitokustannusten muutos

 • yleisen kustannustason muutos

 • vakuutusyhtiön jälleenvakuutussuojan sopimusehtojen muutos

 • muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla on Fennian mukaan riskiä ja vakuutusmaksua korottava vaikutus. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • kuljetettavan tavaran laadun muutos

  • vakuutuksen vakuutusmäärän, vakuutetun toiminnan liikevaihdon tai muun vastaavan vakuutetun toiminnan määrää tai laajuutta kuvaavan tunnusluvun muutos

  • muutos vakuutuksen tilastolliseen vahinkoriskiin vaikuttavissa tiedoissa kuten kuljetettavan tavaran yleistä vahinkoalttiutta koskevassa tietämyksessä

  • vakuutuksen voimassaoloalueen, voimassaoloajan tai omavastuun muutos.

 • saman vakuutuksenottajan Fenniassa voimassaolevien ja enintään viimeisen viiden vuoden aikana voimassaolleiden vahinkovakuutusten vahinkokehitys ja -historia siltä osin kuin niillä on vaikutusta tämän vakuutuksen vahinkoriskiin.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua myös vakuutussopimukseen sisältyvien bonussäännösten tai kokonaisasiakkuuteen liittyvien etuuksien perusteella. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdollisesti annettavat asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, se lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

16.2.2 Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa 16.2.1 luetelluissa tapauksissa, Fennian on irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

17.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisesti tai sähköisesti. Jos vakuutusta ei irtisanota kirjallisesti tai sähköisesti, irtisanominen on mitätön.

Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutusta päättymään aiemmin, ellei toisin sovita.

Jos vakuutuksenottaja irtisanoo yksittäisen jatkuvan tai määräaikaisen vakuutuksen, Fennia voi samalla irtisanoa kaikki muut vakuutuksenottajan kuljetusvakuutukset.

17.2 Fennian oikeus irtisanoa vakuutussopimus vakuutuskauden aikana

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos

 1. vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

 2. vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näiden edustajan Fennialle sopimuksesta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä

 3. vakuutuksenottaja laiminlyö vakuutussopimukseen kuuluvan kuljetuksen tai varastoinnin ilmoittamisen Fennialle tai jos hän antaa siitä vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja eikä voida osoittaa, että virhe tai laiminlyönti on muun kuin vakuutuksenottajan aiheuttama

 4. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 5. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman

 6. vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

 7. vakuutuksenottaja tai vakuutettu tulee maksukyvyttömäksi tai asetetaan konkurssiin tai konkurssi raukeaa varojen puutteesta

 8. vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden edustaja on laiminlyönyt kohdassa 7.2 tarkoitetun ilmoituksen vaaran lisääntymisestä

 9. sattuu vahinko, joka on vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan korvattava

 10. vakuutuksenottajana tai vakuutettuna olevan yrityksen omistuksessa tai kaupparekisteriin merkityissä vastuuhenkilöissä tapahtuu muutos

 11. vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden tosiasiallinen edunsaaja määrätään liiketoimintakieltoon

 12. vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näiden tosiasiallinen edunsaaja tulee Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Yhdistyneiden Kuningaskuntien tai Amerikan yhdysvaltojen asettamien kauppa- tai taloudellisten pakotteiden kohteeksi.

Jos Fennialla on edellä määritelty irtisanomisoikeus yhden vakuutuksen osalta ja Fennia käyttää tätä oikeuttaan, se voi samalla irtisanoa vakuutuksenottajan muutkin kuljetusvakuutukset.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kohtien 17.2.3) ja 17.2.7) mukaisissa tilanteissa 14 vuorokauden kuluttua ja muissa tilanteissa kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 6.2.1 mukaisesti.

17.3 Fennian oikeus irtisanoa vakuutussopimus vakuutuskauden lopussa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutussopimukseen ja näiden yleisten sopimusehtojen sekä muiden tavarankuljetusvakuutusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuslakia 28.6.1994/543 sovelletaan sen 2 luvun 4 b §:ää ja 9. lukua lukuun ottamatta ja ainoastaan siltä osin kuin vakuutussopimuksesta, näistä yleisistä sopimusehdoista, vakuutusehdoista tai kuljetusvakuutukseen sovellettavista yleisistä kansallisista tai kansainvälisistä periaatteista ei muuta johdu tai niissä ei ole vastaavaa säännöstä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet