Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Tavarankuljetusvakuutusten esite
Tavarankuljetusvakuutuksen esite

Tavarankuljetusvakuutusten esite

Voimassa 1.2.2023 alkaen

Turvaa yrityksesi tavarat kuljetuksen aikana

Kuljetuksissa voi tapahtua kaikenlaista, kuten rikkoutumisia, katoamisia tai varkauksia. Jos yrityksesi omaisuutta tai vaihto omaisuutta kuljetetaan, sinun kannattaa varautua kuljetuksessa tapahtuviin vahinkoihin tavarankuljetusvakuutuksellamme. Kun vakuutusturva on kunnossa, voit huoletta keskittyä liiketoimintaasi.

Huom!

Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksista rajoituksineen ovat vakuutusehdoissa ja -kirjassa. Tässä esitteessä annamme esimerkkejä vahinkojen korvattavuudesta erilaisissa tilanteissa. Ratkaisemme vahingot kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Yrityksen omaisuuden kuljetukset ovat tärkeä osa yritysten toimintaa, ja kuljetusriskeihin kannattaa varautua aivan kuten omaisuus- ja toimintariskeihinkin.

Kuljetusriskeillä tarkoitetaan vahingonvaaroja, joille tavarat joutuvat alttiiksi kuljetuksen aikana. Yritykselle kuljetusvahingosta aiheutuvat menetykset saattavat pahimmillaan vaarantaa jopa yrityksen toiminnan jatkuvuuden.

Kuka vastaa ja vakuuttaa?

Tavarankuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se kaupan osapuoli, joka vastaa tavarasta kuljetuksen aikana ja joka haluaa turvata itsensä taloudellisilta tappioilta vahinkotilanteessa.

Vastuu tavarasta määräytyy kauppasopimuksessa sovitun toimitustapalausekkeen tai kauppasopimukseen sovellettavien lakien mukaan. Toimitustapalauseke voi olla esimerkiksi FOB (Free On Board) eli vapaasti aluksessa, Incoterms 2020.

Kauppasopimuksen toimitustapalauseke voi velvoittaa myyjän vakuuttamaan tavaran, vaikka hän ei olisikaan vastuussa tavarasta kuljetuksen aikana. Esimerkki tällaisesta lausekkeesta on CIF (Cost, Insurance and Freight), Incoterms 2020, jolloin hintaan sisältyvät hinta, vakuutus ja rahti.

Jos toimitusehtoa ei ole määritetty, vastuu määräytyy kauppalain mukaisesti. Jos taas kyseessä on kansainvälinen kauppa, vastuu määräytyy YK:n kauppalain mukaisesti.

Miksi rahdinkuljettajan vastuuvakuutus ei riitä?

Rahdinkuljettajan vastuuvakuutus kattaa vain rahdinkuljettajan lain tai sopimusten mukaisen vastuun. Vahinko voidaan korvata rahdinkuljettajan vastuuvakuutuksesta vain silloin, kun rahdinkuljettaja on lain mukaan vastuussa tavaroiden vahingoittumisesta. Korvausperusteeksi ei riitä se, että tavara vahingoittuu.

Rahdinkuljettajan vastuuta on rajoitettu eri kuljetusmuotoja säätelevissä laeissa ja sopimuksissa. Vastuu on enintään tietyn kilorajoituksen mukainen, esimerkiksi kotimaisessa maantiekuljetuksessa 20 euroa kiloa kohti.

Vastuu voi myös edellyttää, että vahingosta on tehty muistutus rahdinkuljettajalle määräajan sisällä.

Laeissa ja sopimuksissa on lueteltu tilanteita, joissa rahdinkuljettajalla ei ole lainkaan vastuuta. Esimerkiksi merikuljetuksissa rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tavaravahingosta, jos vahingon syy on aluksen päällikön, miehistön jäsenen, luotsin tai jonkun muun aluksen lukuun työskentelevän henkilön virhe tai laiminlyönti navigoinnissa tai aluksen käsittelyssä ja rahdinkuljettaja pystyy osoittamaan tämän.

Vastuun selvittäminen voi kestää kuukausia tai jopa vuosia, eikä vastuuvakuutuksesta makseta korvauksia ennen kuin vastuuasia on selvinnyt. Omasta tavarankuljetusvakuutuksesta voit saada korvausta nopeasti.

Miten vakuutusarvo määräytyy?

Kauppatavaran vakuutusarvo on tavaran kauppalaskun arvo sillä paikalla ja sinä ajankohtana, kun kuljetus alkaa.

Vakuutusarvoon lasketaan mukaan vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset, paitsi jos ne sisältyvät kauppalaskun arvoon. Jos toimituksessa käytetään toimitusehtoa CIF (hintaan sisältyvät hinta, vakuutus ja rahti) tai CIP (kuljetus ja vakuutus maksettuina) ja vakuutus on vahinkohetkellä voimassa, vakuutusarvoon lisätään 10 prosenttia.

Muun tavaran kuin kauppatavaran vakuutusarvo on tavaran käypä arvo tai omakustannushinta sillä paikalla ja sinä ajankohtana, kun vakuutus alkaa. Vakuutusarvoon lasketaan lisäksi vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset.

Kuljetettavan tavaran vakuutusarvo voidaan myös sopia erikseen.

Vakuutusmäärä

Lähetyksen vakuutusmäärä on kuljetettavan tavaran suurin kuljetusvälinekohtainen vakuutusarvo vakuutuskauden aikana ja suurin Fennian maksama korvaus yhtä vakuutustapahtumaa kohti.

Vakuutettujen kuljetusten yhteismäärä on vakuutettujen lähetysten yhteenlaskettu vakuutusarvo vakuutuskauden aikana.

Miten vakuutusmaksu määräytyy?

Määräaikaisissa kertavakuutuksissa vakuutusmaksusta sovitaan joka kerta erikseen ennen vakuutuksen alkamista.

Vuosivakuutuksessa yritys arvioi kuljetustensa kokonaisarvon tulevana vakuutuskautena, ja sen perusteella määrittelemme vakuutusmaksun. Vakuutusmaksun veloitamme ennakkona esimerkiksi neljässä erässä. Yritys ilmoittaa meille kuljetusten toteutuneen arvon, kun se on tiedossa kauden loputtua. Lopullinen vakuutusmaksu määräytyy toteutuneen arvon mukaan.

Vuosivakuutuksen vakuutusmaksu on yleensä edullisempi kuin kertavakuutuksen.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat muun muassa

 • tavaran laatu ja vahinkoalttius

 • pakkaustapa

 • kuljetustapa – maa-, meri- tai ilmakuljetus

 • kuljetusalue

 • kuljetusten kokonaisarvo

 • vakuutuksen voimassaolo

 • vakuutusehdot (laaja tai suppea)

 • käytettävä toimitusehto

 • omavastuun määrä

 • vahinkotilastot.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu, joka sovitaan erikseen. Omavastuun määrä mainitaan vakuutuskirjassa.

Korvausesimerkki

Tietotekniikkayritys antoi lento­yhtiön kuljetettavaksi Saksasta Suomeen 800 grammaa painavan tuotteen, jonka arvo oli 38 000 euroa.

Tuote rikkoutui kuljetuksen aikana. Korvasimme koko määrän, 38 000 euroa, vähennettynä vakuutuksenottajan omavastuulla. Jos vakuutusta ei olisi ollut, yritys olisi saanut lentoyhtiöltä vain noin 16,50 euroa, joka olisi ollut korvaus lain mukaisen vastuun perusteella.

Vakuutuksenottajan omavastuu

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu, joka sovitaan erikseen. Omavastuun määrä mainitaan vakuutuskirjassa.

Erityisomavastuu

Joissakin vahinkotyypeissä tai kuljetusalueilla vakuutuksenottajalla voi olla lisäksi erityisomavastuita. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

Tavarankuljetusvakuutuksen kohteena on vakuutussopimuksessa mainittu kuljetettava kauppatavara tai muu sopimuksessa erikseen mainittu omaisuus. Kaikkea kuljetettavaa tavaraa emme kuitenkaan voi vakuuttaa ilman eri sopimusta. Esimerkiksi taideteokset eivät ehtojen mukaan automaattisesti kuulu vakuutukseen.

Määräaikainen kertakuljetusvakuutus sopii yrityksille, joilla on kuljetuksia harvoin. Kertakuljetusvakuutuksen ehdoista ja maksuista sovit kanssamme joka kerta erikseen, ennen kuin kuljetus alkaa.

Jatkuva kuljetusvakuutus on oikea ratkaisu, kun yrityksellä on paljon kuljetuksia. Vakuutus on jokaiselle vakuutuksenottajalle räätälöity sopimus, joka kattaa kaikki vakuutuskirjassa määritellyt kuljetukset. Näitä voivat olla esimerkiksi

 • vientikuljetukset Suomesta ulkomaille

 • tuontikuljetukset ulkomailta Suomeen

 • myynti-, osto- ja huoltokuljetukset Suomessa

 • vakuutuksenottajan eri toimipaikkojen väliset sisäiset kuljetukset

 • alihankintatyötä varten tapahtuvat alihankintakuljetukset.

Sekä kertakuljetusvakuutuksen että jatkuvan kuljetusvakuutuksen voi ottaa

 • perusvakuutuksena

 • laajennettuna perusvakuutuksena tai

 • täysvakuutuksena.

Perusvakuutuksen korvauspiiri on suppeampi kuin täysvakuutuksen. Englantilaisissa Institute Cargo Clauses -ehdoissa perusvakuutusta vastaa pääpiirteittäin ICC (C) -ehto ja täysvakuutusta ICC (A) -ehto.

Mitä ehtoja kuljetusvakuutuksiin sovelletaan?

Tuontikuljetuksissa ja kotimaan kuljetuksissa sovellamme tavarankuljetusvakuutusehtoja YT630. Vientikuljetuksissa, ulkomaiden välisissä kuljetuksissa sekä kuljetuksissa ulkomaan sisällä noudatamme englantilaisia Institute Cargo Clauses -ehtoja. Kaikkiin tavarankuljetusvakuutuksiin sovellamme lisäksi kuljetusvakuutusten yleisiä sopimusehtoja YT634.

Mitä perusvakuutus kattaa?

Perusvakuutus kattaa vakuutetulle tavaralle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen vahingon, kun siihen on syynä

 • palo, räjähdys tai salamanisku

 • haveri tai liikenne­onnettomuus

 • maakuljetuksessa kuljetusvälineessä olevan tavaran törmäys kuljetusvälineen ulkopuolella olevaan esineeseen.

Perusvakuutus kattaa myös kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran purusta aluksesta hätäsatamassa, yhteiseen haveriin liittyvästä uhrauksesta tai yhteiseen haveriin osallistumisesta ja pelastustoimista.

Yhteishaveri tai yhteinen haveri on kyseessä, kun merellä vaaraan joutuneen omaisuuden pelastamiseksi tehdään uhrauksia tai kustannuksia aiheuttavia toimia. Esimerkiksi osa lastista on pakko heittää mereen, jotta muu lasti ja alus pelastuisivat. Yhteishaverissa lastin ja laivan pelastuskulut jaetaan laivan ja lastin pelastettujen tavaroiden arvojen suhteessa. Kun kuljetettava tavara on vakuutettu, vakuutusyhtiö korvaa yhteishaverin kustannukset.

Miten perusvakuutusta voi laajentaa?

Voit laajentaa perusvakuutusta erillisellä sopimuksella niin, että se kattaa muun muassa näistä vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot:

 • varkaus

 • katoaminen

 • murto

 • ryöstö

 • särkyminen kuljetuksen aikana

 • putoamisesta tai kaatumisesta lastauksen tai purun aikana aiheutunut särkyminen.

Tässä esitteessä on esitetty perusvakuutuksen tärkeimmät rajoitukset – löydät kaikki rajoitukset vakuutusehdoista ja -kirjasta.

Mitä täysvakuutus kattaa?

Täysvakuutus kattaa äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoapäin tulleen vahingon, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevalle tavaralle. Täysvakuutuksestakaan ei korvata kaikkia vahinkoja.

Kun tavaraa kuljetetaan kansilastina tai avonaiseen kuljetusvälineeseen lastattuna, vakuutus on voimassa vain perusvakuutuksena, ellei muusta ole sovittu erikseen. Tästä poikkeuksena ovat tavarat, joiden kuljettaminen avonaisessa kuljetusvälineessä on tavallista. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi isot työkoneet, moottoriajoneuvot, betonielementit ja vastaavat.

Korvausesimerkki

Myyjä lähetti autokuljetuksena elektroniikkaa ostajalle. Kuljetuksen aikana autoon murtauduttiin ja lähetys varastettiin. Vakuutus oli voimassa täysvakuutuksena, joten korvasimme lähetyksen arvon vakuutuksesta.

Ellei toisin ole sovittu, täysvakuutus alkaa siitä hetkestä, kun tavaraa ryhdytään ensimmäistä kertaa siirtämään varastointipaikalta välitöntä lastausta varten. Tämä edellyttää, että kuljetettava tavara lastataan kuljetusvälineeseen kuljetuksen aloittamista varten vakuutussopimuksessa määritetyn paikkakunnan varastoimispaikalla.

Vakuutus on voimassa kuljetuksen ajan. Tähän sisältyvät myös tavanomainen uudelleenlastaus ja kuljetukseen sisältyvä välivarastointi sekä siihen liittyvät purut ja lastaukset.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu,

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä.

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

Milloin vakuutus päättyy?

Täysvakuutus päättyy, kun

 • tavara on saapunut vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa määritetylle määräpaikalle ja tavara on purettu kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä ja siirretty välittömästi purkauspaikalla sijaitsevaan varastointipaikkaan tai

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen varastoon siirtoa ryhtynyt varastoimaan, lajittelemaan tai jakelemaan tavaraa, myynyt sen tai määrännyt sen kuljettavaksi muualle kuin vakuutussopimuksessa määritetylle määräpaikalle.

Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään

 • 60 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, kun vakuutettu tavara on purettu merialuksesta tavaran lopullisessa purkusatamassa tai

 • 30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, kun vakuutettu tavara on purettu ilma-aluksesta määräpaikan lentoasemalla tai

 • kahdeksan päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, kun vakuutettu tavara on purettu muusta kuljetusvälineestä määräpaikan tulli-, rautatie- tai muulla tavara-asemalla.

Miten vakuutus irtisanotaan?

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Meillä on oikeus irtisanoa vakuutus myös vakuutuskauden aikana sellaisen tapahtuman jälkeen, joka vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan on korvattava. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Tavarankuljetusvakuutukseen voidaan liittää sota- ja lakkovakuutus.

Sotavakuutus koskee vain meri- ja lentokuljetuksia. Se korvaa tavaravahingot, jotka ovat seuraavien tapahtumien välittömiä seurauksia:

 • sota, sisällissota, vallankumous, kapina, kansannousu tai sotaa käyvän vallan vihamielinen toimenpide

 • sotaa käyvän vallan tekemä kuljetuksen kaappaus, takavarikointi, pidättäminen tai viivyttäminen

 • hylätyt miinat, torpedot, pommit tai muut hylätyt sota-aseet.

Lakkovakuutuksesta korvaamme tavaravahingot, kun

 • niiden aiheuttajana ovat lakossa tai työsulussa olevat henkilöt tai työselkkauksiin, mellakoihin tai sisäisiin levottomuuksiin osallistuvat henkilöt tai

 • ne johtuvat terroristin tai muun poliittisista syistä toimivan henkilön toiminnasta.

Sota- tai lakkovakuutuksesta emme korvaa välillisiä vahinkoja, kuten ympäristö- ja viivästymisvahinkoja. Vakuutuksiin liittyvät rajoitukset löydät vakuutusehdoista.

Näyttelyvakuutuksessa sovellamme Fennian tavarankuljetusvakuutusehtoja rajoituksineen.

Näyttelyvakuutus kattaa tavaroiden kuljetuksen näyttelyyn sekä niiden näyttelyssä oloajan. Saat vakuutuksen sekä kotimaisille että kansainvälisille näyttelyille.

Muuttovakuutuksessa sovellamme Fennian tavarankuljetusvakuutusehtoja rajoituksineen.

Muuttovakuutus on täysvakuutus, jonka yritys tai yksityishenkilö voi ottaa omaisuutensa muuttokuljetuksille. Ne voivat suuntautua kotimaahan tai ulkomaille.

Autokuljetusvakuutuksen kohteena on vakuutetun oma tavara ja/tai vakuutuksenottajan huolto-, asennus- tai korjaustoimintaan liittyvä tavara, jota vakuutettu tai hänen edustajansa kuljettaa ilmaiseksi vakuutuskirjassa mainituilla ajoneuvoilla.

Autokuljetusvakuutus

 • on voimassa Suomessa, ellei laajemmasta voimassaoloalueesta ole sovittu erikseen

 • korvaa vakuutetulle tavaralle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, jonka on aiheuttanut ehdoissa määritellyn kaltainen liikenneonnettomuus, palo, räjähdys tai salamanisku

 • kattaa yhteishaveriin liittyvän uhrauksen sekä yhteishaverin osallistumis- ja pelastuskulut, jotka aiheutuvat tavaran purkamisesta aluksesta hätäsatamassa.

Eri sopimuksesta voimme laajentaa vakuutusturvaa niin, että se kattaa esimerkiksi

 • murron, ryöstön

 • purun, lastauksen

 • särkymisen kuljetuksen aikana

 • vakuutettavan kohteen hinauksen

 • ajoneuvon sisällä säilytettävän tavaran palo- ja murtovahingot myös muulloin kuin kuljetuksen aikana (tavaran säilytys ajoneuvossa).

Korvausesimerkki

Rautakauppias oli viemässä kuorma-autollaan asiakkaalle tämän ostamaa lämminvesivaraajaa. Kauppahintaan sisältyi myös kuljetus. Matkalla kauppias ajoi kolarin, jolloin varaaja putosi kyydistä ja vaurioitui pahoin. Korvasimme autokuljetusvakuutuksesta korjauskulut siltä osin kuin ne ylittivät vakuutuksenottajan omavastuun.

Vakuutuksenottajan omavastuu

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu, joka sovitaan erikseen. Omavastuun määrä mainitaan vakuutuskirjassa.

Erityisomavastuu

Joissakin vahinkotyypeissä tai kuljetusalueilla vakuutuksenottajalla voi olla lisäksi erityisomavastuita. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

Esimerkiksi kun autossa kuljetettava kuorma on osunut tien yläpuolella olevaan esteeseen ja tämä on vahingoittanut kuljetettavaa tavaraa, autokuljetusvakuutuksen omavastuu on 25 prosenttia vahingonmäärästä. Se on kuitenkin vähintään 1 200 euroa tai vakuutuskirjassa mainittu suurempi omavastuu.

Autokuljetusvakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy muun muassa kuorman suurimman arvon, ajoneuvotyypin, valitun omavastuun ja vakuutuksen laajuuden mukaan.

Taakkavakuutus on omaisuusvakuutus, joka korvaa kolhaisusta tai putoamisesta nostettavalle taakalle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun toisen omaisuutta nostetaan ammattimaisesti, korvausta vastaan vakuutuskirjassa mainitulla nosturilla.

Taakkavakuutus

 • on voimassa Suomessa, ellei laajemmasta voimassaoloalueesta ole sovittu erikseen

 • on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat nostotoimintaa auto- tai mobiilinosturilla tai hydraulisella tavarannosturilla varustetulla kuorma-autolla

 • voi olla tarpeellinen, jos kuorma-auton nosturilla tehdään nostotöitä kuljetustoiminnan lisäksi

 • kattaa nostettavalle taakalle aiheutettuja vahinkoja.

Korvausesimerkki

Sähkökaapin siirrossa nostoyrityksen nostokettinki katkesi, jolloin kaappi putosi ja vahingoittui korjauskelvottomaksi. Korvasimme sähkökaapille aiheutuneet vahingot taakkavakuutuksesta siltä osin, kuin ne ylittivät vakuutuksenottajan omavastuun.

 • Ilmoita vakuutustapahtumasta Fenniaan tai ulkomailla edustajallemme mahdollisimman pian.

 • Noudata vahinkotilanteessa sitä varten saamiasi ohjeita.

 • Tee kirjallinen huomautus rahdinkuljettajalle ja ota huomioon lakien ja kuljetusehtojen määräajat.

 • Ryhdy olosuhteiden vaatimiin kohtuullisiin ja tarpeellisiin toimiin, joilla estät lisävahingot.

 • Huolehdi vahingoittuneesta tavarasta, kunnes Fennian edustajalla on tilaisuus tarkastaa se.

 • Tarvittaessa keskeytä tavaran purkaminen pakkauksesta vahingontarkastusta varten.

 • Kun kyseessä on rikos, ilmoita vakuutustapahtumasta poliisille.

Kun haet korvausta, toimita meille

 • vahinkoilmoitus ja vakuutuskirja (jos se on tehty)

 • alkuperäisen kauppalaskun kopio

 • kuljetusasiakirjan kopio (konossementti, rahtikirja tai vastaava)

 • reklamaation kopio (rahdinkuljettajalle, huolitsijalle, varaston- tai terminaalinpitäjälle)

 • poliisitutkintapöytäkirja, jos sellainen on tehty

 • muut korvauksen ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavat asiakirjat, kuten purkuraportit, katsastustodistukset, jne.

Korvauksenhakijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vahingosta Fennialle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä.

Mikäli ilmoitusta ei tehdä, oikeus korvaukseen on kokonaan menetetty.

Yksilöity, rahamääräinen korvausvaatimus on lisäksi tehtävä viimeistään yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä.

Mikäli takaisinhakumahdollisuus vahingosta vastuulliselta menetetään sen vuoksi, että korvausvaatimus on viivästynyt, menettää korvauksenhakija vastaavalta osin oikeutensa vakuutuskorvaukseen.

Jos olet tyytymätön Fennian korvauspäätökseen

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet