Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT630 Tavarankuljetusvakuutus

YT630 Tavarankuljetusvakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT630

Tavarankuljetusvakuutusehto määrittelee tavarankuljetusvakuutuksen sisällön yhdessä kuljetusvakuutusten yleisten sopimusehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaa merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutusmäärä ja omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu vaihto-omaisuus tai muu erikseen mainittu omaisuus.

Tavarankuljetusvakuutus on voimassa joko

 • täysvakuutuksena (kohta 2.1)

 • perusvakuutuksena (kohta 2.2),

 • laajennettuna perusvakuutuksena (kohta 2.3) tai sen mukaan, kuin vakuutuskirjaan on merkitty.

2.1 Täysvakuutus

Täysvakuutuksesta korvataan kaikki ulkoapäin aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot sekä kohdissa 2.2.6 - 2.2.8 mainitut kustannukset.

2.2 Perusvakuutus

Perusvakuutuksesta korvataan seuraavien vakuutustapahtumien suorana seurauksena tavaralle ulkoapäin aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot sekä kohdissa 2.2.6 - 2.2.8 mainitut kustannukset:

2.2.1

palo, räjähdys tai salamanisku. Palolla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta. Räjähdyksellä tarkoitetaan kaasun tai höyryn ylipaineesta johtuvaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta esineen rikkoutumista. Salamaniskulla tarkoitetaan suoraa salamaniskua tai salaman aiheuttamaa ylijännitettä.

2.2.2

merikuljetusvälineen uppoaminen, kaatuminen tai törmääminen rantaan, pohjaan, toiseen merikuljetusvälineeseen, uivaan tai kiinteään esineeseen

2.2.3

maakuljetusvälineen törmääminen, kaatuminen tai suistuminen raiteilta tai tieltä kykenemättä omin voimin palaamaan tielle, kun tavara on maissa, siirtymässä merikuljetusvälineeseen tai poistumassa siitä. Törmäämisenä ei pidetä junavaunujen järjestelyssä tai kytkennässä syntynyttä töytäisyä.

2.2.4

kuljetusvälineeseen lastatun tavaran törmäys maakuljetuksessa kuljetusvälineen ulkopuolella olevan esineen kanssa.

2.2.5

ilmakuljetusvälineen törmääminen, maahan syöksyminen tai kaatuminen

2.2.6

tavaran purkaminen aluksesta hätäsatamassa

2.2.7

yhteiseen haveriin liittyvä uhraus, osallistumismaksu ja kustannus sekä pelastuskustannukset

2.2.8

vakuutuksesta korvattavan, välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman kohtuulliset torjumis- tai rajoittamiskulut.

2.3 Perusvakuutuksen laajennukset

Perusvakuutusta on mahdollista laajentaa eri sopimuksesta kattamaan lisäksi seuraavien vakuutustapahtumien tavaralle ulkoapäin aiheuttaman äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon edellyttäen, että siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan:

2.3.1

varkaus. Varkaudella tarkoitetaan ajan, paikan ja tekijän suhteen yksilöityä ja välittömästi havaittua omaisuuden anastamista, kun syynä ei ole murto tai ryöstö.

2.3.2

katoaminen. Katoamisella tarkoitetaan sitä, ettei tavara ole vakuutuksen käsittämän tapahtuman johdosta tullut tarkoitetulle määräpaikalle eikä sen olinpaikasta ole tietoa tai tavaran olinpaikkaa ei voida kohtuullisessa ajassa selvittää.

2.3.3

murto. Murtautumisella tarkoitetaan tunkeutumista tai sen yritystä lukittuun

 • rakennukseen tai muuhun suojaavasti suljettuun varastointipaikkaan

 • ajoneuvoon varastamisen tai vahingonteon aikomuksessa sen lukkoja tai rakenteita vaurioittaen tai murron tai ryöstön yhteydessä haltuun saadulla avaimella.

2.3.4

ryöstö. Ryöstöllä tarkoitetaan omaisuuden anastamista käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.

2.3.5

vaje. Vajeella tarkoitetaan tavaran painon tai tilavuuden tavanomaisesta poikkeavaa vähenemistä tai hupenemista kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Vajeella tarkoitetaan myös välittömästi havaittua tavaraerän osan puuttumista lähetyksen kokonaismäärästä.

2.3.6

vuoto. Vuodolla tarkoitetaan tavanomaisesta poikkeavaa nesteen, höyryn tai kaasun virtaamista tavaran pakkauksesta, säiliöstä, lastinkantajasta tai kuljetusvälineestä.

2.3.7

särkyminen kuljetuksen aikana. Särkymisellä tarkoitetaan vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vakuutettu esine on iskusta, töytäyksestä, tärinästä tai muusta sen kaltaisesta ulkoisesta vaikutuksesta murtunut, vääntynyt, lommoontunut, säröytynyt tai muuten vastaavasti vaurioitunut.

2.3.8

putoamisesta tai kaatumisesta lastauksen tai purkauksen aikana aiheutunut särkyminen

2.3.9

koko kollin katoaminen kuljetuksen aikana

2.3.10

tavaran mereen huuhtoutuminen

2.3.11

meri-, järvi- tai jokiveden tunkeutuminen kuljetusvälineeseen, lastinkantajaan, varastoon tai varastoalueelle.

3.1 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, menetystä tai kustannusta, jonka on aiheuttanut

3.1.1

vakuutuksenottajan, vakuutetun tai heihin samastettavan (ks. kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot YT634, kohta 12) tahallisuus.

3.1.2

se, että rahdinkuljettaja tai se, jonka kanssa vakuutuksenottaja on solminut rahtisopimuksen taikka tällaisen sopimuksen välittäjä joko maksukyvyttömyyden johdosta tai menettelemällä rikollisesti tai vilpillisesti, ei ole suorittanut kuljetusta tai on myötävaikuttanut siihen, että kuljetusta ei ole suoritettu.

3.1.3

tavanomainen painon tai tilavuuden hupeneminen tai tavanomainen hankaantuminen, kuluminen tai naarmuuntuminen

3.1.4

tavaran oma ominaisuus

3.1.5

se, että tavaraa ei ole ennen kuljetuksen alkamista tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen

3.1.6

se, että kuljetusväline, lastin kiinnitys tai lastinkantaja ei ollut turvallisen kuljetuksen kannalta sopiva tai asianmukaisessa kunnossa, ja vakuutuksenottaja on ollut tai hänen olisi pitänyt olla tästä tietoinen tavaraa lastattaessa tai ahdettaessa

3.1.7

tavaran takavarikointi, pidättäminen, pakkotilaus, menetetyksi julistaminen (konfiskaatio), viipyminen karanteenissa tai muut siviili- tai sotilasviranomaisten toimet

3.1.8

sota, sisällissota tai tapahtumat, jotka näiden lisäksi luetaan kuuluviksi vakuutusta merkittäessä voimassa olevien, Fennian yleisesti käyttämien tavaran sotavakuutusehtojen korvauspiiriin

3.1.9

lakko, työsulku, mellakka, kansalaislevottomuudet, ryöstely, terrorismi tai sabotaasi.

3.2 Vakuutus ei kata

3.2.1

vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle

3.2.2

myöhästymisestä johtuvaa tavaravahinkoa tai muuta menetystä, vaikka myöhästymisen olisi aiheuttanut vakuutuksen kattama tapahtuma

3.2.3

ajan menetystä, korko- tai suhdannetappiota, markkinoiden menetystä, kuljetuksen myöhästymisestä aiheutunutta kustannusta tai muuta välillistä menetystä

3.2.4

uudelleenlastauskuluja, rahtia, joka ei ole vakuutuksenottajan tai vakuutetun vastuulla eikä määräpaikassa vahingoittuneesta tavarasta maksettavia kustannuksia, kuten tullia ja veroja.

3.2.5

vahinkoa, vastuuta tai kustannusta, jonka on suoraan tai välillisesti aiheuttanut tai johon on myötävaikuttanut

 • ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka aiheutuu ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen palamisesta

 • ydinlaitoksen, reaktorin tai muun ydinlaitteen tai siihen liittyvän komponentin räjähdysherkkyys tai radioaktiivinen, myrkyllinen tai muu vaarallinen tai saastuttava ominaisuus

 • ydinfissiolla tai -fuusiolla tai muulla vastaavalla reaktiolla tai radioaktiivisella voimalla tai aineella toimiva sota-ase.

3.3 Kyberriskejä koskeva rajoitusehto

3.3.1

Ellei kohdasta 3.3.3 muuta johdu, tämä vakuutus ei kata menetyksiä, vahinkoja, vastuita tai kustannuksia, jotka suoraan tai välillisesti aiheutuvat, liittyvät tai johtuvat minkä tahansa tietokoneen, tietokonejärjestelmän, -ohjelmiston, haittakoodin, tietokoneviruksen, tietojenkäsittelyprosessin tai muun elektronisen järjestelmän käytöstä välineenä, jolla aiheutetaan vahinkoa.

3.3.2

Ellei vakuutussopimuksen ehdoista, rajoituksista tai poikkeuksista muuta johdu, ei maksettavaksi tulevaa korvausta rajoiteta tietokoneen, tietokonejärjestelmän, - ohjelmiston, tietojenkäsittelyprosessin tai muun elektronisen järjestelmän käyttämisestä tai toiminnasta johtuen, jos kyseessä ei ole käyttö välineenä vahingon aiheuttamiseksi.

3.3.3

Kun vakuutussopimus kattaa sodasta, sisällissodasta, vallankumouksesta, kapinasta, kansannoususta tai siitä johtuvasta kansalaislevottomuudesta tai sotaa käyvän vallan vihamielisistä toimista tai sotaa käyvää valtaa vastaan suunnatuista vihamielisistä toimista tai terrorismista tai poliittisen motiivin perusteella toimivasta henkilöstä aiheutuvat riskit kohta 1 ei sulje pois vahinkoja (jotka muutoin olisi katettu) jotka johtuvat minkä tahansa tietokoneen, tietokonejärjestelmän tai -ohjelmiston tai muun elektronisen järjestelmän käytöstä tai joka liittyy aseen tai ohjuksen laukaisu- ja/tai ohjausjärjestelmän ja/tai laukaisumekanismin käyttöön.

Vakuutus on voimassa vain kuljetuksissa, jotka tapahtuvat viranomaisten liikenteeseen tai tavaransiirtoon hyväksymällä kuljetusvälineellä tai kalustolla. Ellei muusta ole erikseen sovittu, vakuutus ei ole voimassa hinaus- tai proomukuljetuksissa.

Vakuutus ei ole voimassa CIF-, CIP- tai vastaavin toimituslausekkein ostettujen tavaroiden CIF- tai CIP-pisteen jälkeisissä kuljetuksissa.

4.1 Vakuutuksen alkaminen

4.1.1

Vakuutus alkaa, ellei toisin ole sovittu, siitä hetkestä, kun tavaraa ryhdytään ensimmäistä kertaa siirtämään varastointipaikalta välitöntä lastausta varten edellyttäen, että lastaus tapahtuu

 • vakuutussopimuksessa tarkoitetulla paikkakunnalla sijaitsevalla varastoimispaikalla

 • varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetusvälineeseen ja

 • varsinaisen kuljetuksen aloittamista varten.

4.1.2

Jos kuljetuksen aloittaminen lastauksen jälkeen viivästyy vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä, vakuutus on voimassa myös tällaisen viivästymisen aikana (Ks. kohta 4.4.1).

4.1.3

Varsinaiseksi kuljetukseksi katsotaan myös kaikki se tavanomainen tavarankäsittely ja siirto, joka tapahtuu vakuutuksen voimassa ollessa muualla kuin lähettäjän tai vastaanottajan varastolla (Ks. kohta 4.1.1).

4.2 Vakuutuksen jatkuminen

4.2.1

Vakuutus jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan kattaen tavanomaisen uudelleenlastauksen ja välivarastoinnin purkauksineen ja lastauksineen.

4.2.2

Vakuutus on voimassa myös lastaus- tai purkaussataman alueella tapahtuvan sellaisen proomukuljetuksen tai proomuvarastoinnin aikana, joka tavanomaisena osana kuuluu merikuljetukseen, kuitenkin enintään kahdeksan päivää tavaran lastaamisesta proomuun.

4.2.3

Tapauksissa, jolloin vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai heihin samastettavasta riippumattomien olosuhteiden johdosta käytetään muuta kuin tavanomaista reittiä tai suoritetaan muu kuin tavanmukainen uudelleenlastaus tai sattuu viivytys yli kohdassa 4.3.5 mainittujen aikarajoitusten, vakuutus kattaa lisämaksusta myös tällaisen vastuun laajentumisen. Saatuaan tiedon lisävakuutusmaksua edellyttävästä olosuhteesta vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä Fennialle. Jos vakuutuksenottaja laiminlyö ilmoituksen, Fennia on vapaa kaikesta tämän olosuhteen aiheuttamasta vastuusta.

4.3 Vakuutuksen päättyminen

Vakuutus päättyy, kun

4.3.1

vakuutuksenottajan toimitusehdon tai toimitussopimuksen mukainen vaaranvastuu päättyy

4.3.2

tavara on saapunut vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä. Vakuutus kattaa myös siirron varastoon, jos se tapahtuu välittömästi kuljetusvälineestä purkamisen jälkeen.

4.3.3

vakuutuksenottaja, vakuutettu tai heihin samastettava sitä ennen määräysvaltaansa käyttäen on ryhtynyt varastoimaan, lajittelemaan tai jakelemaan tavaraa, myynyt sen tai määrännyt sen kuljetettavaksi muulle, kuin vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle.

Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään

4.3.4

60 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu tavara on purettu merialuksesta tavaran lopullisessa purkaussatamassa

4.3.5

30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu tavara on purettu ilma aluksesta määräpaikan lentoasemalla

4.3.6

kahdeksan päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu tavara on purettu muusta kuljetusvälineestä, kuin meri- tai ilma-aluksesta määräpaikalla sijaitsevalla tulli-, rautatie- tai muulla tavara-asemalla.

4.4 Kuljetuksen keskeytyminen

4.4.1

Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottajan, vakuutetun tai heihin samastettavan toimenpiteen tai laiminlyönnin johdosta

 • purkaussatamaan saapuneen tavaran edelleen kuljettaminen lopulliselle määräpaikalle viivästyy tai keskeytyy tai

 • tavara varastoidaan tai sitä säilytetään muualla kuin vakuutuskirjassa mainitulla tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulla määräpaikalla sijaitsevassa lopullisessa varastossa tai varastopaikassa.

4.4.2

Kun tavara on purettu muualla, kuin rahtisopimuksessa mainitulla, lopullisella määräpaikalla sen johdosta, että rahtisopimus on purkautunut vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä eikä vakuutuksenottaja, vakuutettu tai heihin samastettava ota tavaraa vastaan tällaisella paikalla, jatkuu vakuutus erikseen sovittavin ehdoin ja lisämaksusta,

 • kunnes tavara on myyty tällaisella paikalla tai

 • kunnes vakuutuksenottaja on pyytänyt lakkauttamaan vakuutuksen.

Jos tavara kuljetetaan edelleen joko purkautuneessa rahtisopimuksessa mainitulle tai muulle sovitulle määräpaikalle, vakuutus jatkuu kohdassa 4.3 mainittuun päättymiseen saakka edellyttäen, että vakuutuksenottaja on tästä olosuhteesta tiedon saatuaan viipymättä ilmoittanut siitä Fennialle, eikä vakuutuksenottajan tai Fennian tietoon tuolloin ole tullut, että tavara olisi vahingoittunut.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet