Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS630 Transportförsäkring för gods

FS630 Transportförsäkring för gods

Gäller från och med 1.1.2023

Försäkringsvillkor FS630

Transportförsäkringsvillkoret för gods fastställer innehållet i transportförsäkringen för gods tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren för transportförsäkringar, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsbeloppet och självrisken anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsobjekt är omsättningstillgångar eller någon annan egendom som separat anges i försäkringsbrevet.

Transportförsäkring för gods gäller antingen som

 • helförsäkring (punkt 2.1)

 • grundförsäkring (punkt 2.2)

 • utvidgad grundförsäkring (punkt 2.3) eller enligt det som anges i försäkringsbrevet.

2.1 Helförsäkring

Från en helförsäkring ersätts samtliga utifrån kommande plötsliga och oförutsedda skador samt kostnader som anges i punkterna 2.2.6 - 2.2.8.

2.2 Grundförsäkring

Från en grundförsäkring ersätts utifrån kommande plötsliga och oförutsedda godsskador som är en direkt följd av följande försäkringsfall samt kostnader som anges i punkterna 2.2.6 - 2.2.8:

2.2.1

brand, explosion eller blixtnedslag (med brand avses eld som kommit lös och med explosion avses att ett föremål plötsligt och oförutsett går sönder till följd av övertryck av gas eller ånga). Med blixtnedslag avses direkt blixtnedslag eller överspänning förorsakad av blixt.

2.2.2

ett sjötransportmedel sjunker, kantrar, strandar, grundstöter, kolliderar med ett annat sjötransportmedel eller med ett flytande eller fast föremål

2.2.3

ett landtransportmedel, medan det är landburet eller förflyttas till eller från ett sjötransportmedel, kolliderar, välter, spårar ur eller kör av vägen utan att kunna ta sig tillbaka till körbanan (stötar vid växling eller koppling av tågvagnar räknas inte som kollision)

2.2.4

gods, medan det transporteras med ett landtransportmedel, kolliderar med ett föremål utanför detta

2.2.5

ett lufttransportmedel kolliderar, störtar eller kantrar

2.2.6

lossning av gods från ett fartyg i nödhamn

2.2.7

uppoffring, bidrag och kostnader i ett gemensamt haveri samt bärgningskostnader

2.2.8

skäliga kostnader för att avvärja eller begränsa ett omedelbart hotande försäkringsfall som omfattas av försäkringen.

2.3 Utvidgning av grundförsäkring

Grundförsäkringen kan genom ett separat avtal utvidgas att även omfatta utifrån kommande plötsliga och oförutsedda skador på gods till följd av följande skadefall, förutsatt att det anges i försäkringsbrevet:

2.3.1

Stöld. Med stöld avses ett omedelbart iakttaget tillgrepp av egendom, vilket kan specificeras i fråga om tid, plats och gärningsman när orsaken inte är ett inbrott eller rån.

2.3.2

Förkommet gods. Med förkommet gods avses att godset på grund av en händelse, som omfattas av försäkringen, inte har kommit fram till den avsedda destinationsorten och att man inte känner till var godset finns eller att man inte inom skälig tid kan reda ut var godset finns.

2.3.3

Inbrott. Med inbrott avses intrång eller försök till intrång

 • i en låst byggnad eller en annan lagringsplats som stängts på ett betryggande sätt

 • i ett låst fordon i avsikt att stjäla eller åsamka skada genom att ha sönder dess lås eller konstruktioner eller med en nyckel som tillgripits i samband med ett inbrott eller rån.

2.3.4

Rån. Med rån avses att egendom tillgripits under användning av våld eller hot om våld mot en person.

2.3.5

Manko. Med manko avses minskning eller svinn, som avviker från det normala, av godsets vikt eller volym under transport eller lagring. Med manko avses också omedelbart iakttagen avsaknad av ett godsparti från den totala försändelsen.

2.3.6

Läckage. Med läckage avses utströmning, som avviker från det normala, av vätska, ånga eller gas från godsets emballage, behållare, lastbärare eller transportmedel.

2.3.7

Bräckage under transport. Med bräckage avses en skada som orsakats av att det försäkrade föremålet har krossats, vridits, blivit tillbucklat, fått sprickor eller i övrigt skadats på ett motsvarande sätt till följd av slag, stöt, skakning eller någon annan liknande yttre verkan.

2.3.8

Bräckage på grund av att godset fallit eller stjälpt under lastning eller lossning.

2.3.9

Försvinnande av ett helt kolli under en transport.

2.3.10

Gods som sköljts överbord.

2.3.11

Havsvatten, insjövatten eller vatten från en älv eller flod har trängt in i transportmedlet, lastbäraren, lagret eller in på lagerområdet.

3.1 Försäkringen ersätter inte skada, förlust eller kostnader till följd av

3.1.1

en uppsåtlig handling av försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan som kan jämställas med dem (se punkt 12 i de allmänna avtalsvillkoren för transportförsäkringar FS634)

3.1.2

att fraktföraren eller den som försäkringstagaren slutit fraktavtal med eller den som förmedlat ett sådant avtal inte har utfört transporten eller medverkat till det att transporten inte utförts antingen till följd av insolvens eller genom att handla brottsligt eller svikligt

3.1.3

sedvanlig minskning i vikt eller volym, eller sedvanlig skavning, sedvanligt slitage eller sedvanlig repning

3.1.4

godsets egenskap

3.1.5

att godset inte packats, skyddats och iordningsställts ändamålsenligt före transporten för att tåla sedvanlig påfrestning med beaktande av godsets skadebenägenhet samt transport-, hanterings- och lagringsförhållanden

3.1.6

att transportmedlet eller surrningen av lasten eller lastbäraren inte var lämpad eller i ändamålsenligt skick för en trygg transport, och att försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om detta när godset lastades eller stuvades

3.1.7

embargo, beslag, rekvisition eller konfiskation av gods eller uppehåll i karantän eller andra åtgärder av civila eller militära myndigheter

3.1.8

krig, inbördeskrig eller händelser som därutöver anses omfattas av de krigsförsäkringsvillkor för gods som Fennia allmänt tillämpar och som gäller när försäkringen tecknas

3.1.9

strejk, lockout, upplopp, kravaller, rån, terrorism eller sabotage.

3.2 Försäkringen omfattar inte följande:

3.2.1

skadeståndsskyldighet gentemot en tredje person

3.2.2

skada på godset eller någon annan förlust till följd av försening, även om förseningen skulle ha orsakats av en händelse som omfattas av försäkringen

3.2.3

tidsförlust, ränte- eller konjunkturförlust, marknadsförlust, kostnader till följd av försenad transport eller någon annan indirekt förlust

3.2.4

omlastningskostnader och frakt som försäkringstagaren eller den försäkrade inte ansvarar för, inte heller kostnader som måste betalas för skadat gods på destinationsorten, t.ex. tull och skatter.

3.2.5

skada, ansvar eller kostnad som direkt eller indirekt har orsakats av eller till vilket har bidragit

 • joniserande strålning eller radioaktiv förorening, som orsakas av kärnbränsle eller kärnavfall eller av brinnande kärnbränsle

 • explosionskänslighet eller radioaktiv, giftig eller någon annan farlig eller nedsmutsande egenskap hos en kärnteknisk anläggning, en reaktor eller någon annan kärnutrustning eller hos en komponent i anslutning till en sådan

 • krigsvapen som fungerar genom kärnfission eller -fusion eller genom en annan motsvarande reaktion eller en radioaktiv kraft eller ett radioaktivt ämne.

3.3 Begränsningsvillkor avseende cyberrisker

3.3.1

Om inte annat anges i punkt 3.3.3 täcker denna försäkring inte förlust, skada, ansvar eller kostnader som direkt eller indirekt orsakats av, stått i samband med eller som uppstått vid användande eller drift av någon som helst dator, datorsystem, programvara, skadlig kod, datorvirus, datorprocess eller andra elektroniska system som ett medel att förorsaka skada.

3.3.2

Om inte annat följer av villkor, begränsningar och undantag i försäkringsavtalet ska ersättning, som annars skulle utges, inte begränsas av användande eller drift av datorer, datorsystem, programvara, datorprocesser eller andra elektroniska system, såvida användningen eller driften inte är ett medel för att förorsaka skada.

3.3.3

Då försäkringsavtalet omfattar risker för krig, inbördeskrig, revolution, uppror, resning eller därav föranledda inbördes oroligheter, eller fientlig handling av eller mot krigförande makt eller terrorism eller en person som handlar av politiska skäl ska första stycket inte undanta skador (vilka annars skulle omfattas) som härrör från användningen av en dator, ett datorsystem eller en programvara eller annat elektroniskt system i uppskjutnings- och/eller styrsystemet och/eller avfyrningsmekanismen i vapen eller missiler.

Försäkringen gäller endast transporter som sker med transportmedel eller redskap som av myndighet godkänts för trafik eller förflyttning av gods. Om inte annat överenskommits, gäller försäkringen inte för bogserings- eller pråmtransporter.

Försäkringen gäller inte transporter efter det att gods som köpts med leveransklausulerna CIF, CIP eller motsvarande har nått CIF- eller CIP-destinationen.

4.1 Försäkringen börjar

4.1.1

Om inte något annat avtalats börjar försäkringen från den tidpunkt då godset för första gången börjar flyttas från lagringsplatsen för omedelbar lastning, förutsatt att lastningen sker

 • på en lagringsplats på den ort som avses i försäkringsavtalet

 • till det transportmedel som reserverats för den egentliga transporten

 • i syfte att påbörja den egentliga transporten.

4.1.2

Om transportens början försenas efter lastningen av en orsak som inte beror på försäkringstagaren, gäller försäkringen även under ett sådant dröjsmål (se punkt 4.4.1).

4.1.3

Till den egentliga transporten hör även all sedvanlig hantering och förflyttning av gods som under den tid försäkringen är i kraft sker på en annan plats än i avsändarens eller mottagarens lager (se punkt 4.1.1).

4.2 Försäkringen fortsätter

4.2.1

Försäkringen fortsätter under sedvanlig transport och omfattar sedvanlig omlastning och mellanlagring med därtill hörande lossning och lastning.

4.2.2

Försäkringen gäller även under sådan transport med pråm eller lagring i pråm inom lastnings- eller lossningshamnens område som utgör en sedvanlig del av sjötransporten, dock under högst åtta dagar från det godset lastades på pråmen.

4.2.3

I fall där en annan än sedvanlig rutt används eller en annan än sedvanlig omlastning utförs eller där en försening som överskrider tidsgränserna i punkt 4.3.5 inträffar på grund av omständigheter som inte beror på försäkringstagaren, den försäkrade eller på någon annan som kan jämställas med dem, omfattar försäkringen mot tilläggspremie även en sådan ansvarsutvidgning. När försäkringstagaren fått kännedom om ett förhållande som förutsätter en tilläggspremie ska försäkringstagaren omedelbart underrätta Fennia. Om försäkringstagaren försummar detta, är Fennia fritt från allt ansvar som detta förhållande orsakar.

4.3 Försäkringen upphör

Försäkringen upphör när

4.3.1

försäkringstagarens faransvar i enlighet med leveransklausulen eller leveransavtalet upphör

4.3.2

godset har anlänt till destinationsorten som anges i försäkringsbrevet eller i försäkringsavtalet och lossats där från det transportmedel som använts för den egentliga transporten (försäkringen omfattar även överföring till lager om det sker omedelbart efter lossningen från transportmedlet)

4.3.3

försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan som kan jämställas med dem därförinnan genom användande av sin dispositionsrätt påbörjat lagring, sortering eller distribution av godset, sålt det eller bestämt att det ska transporteras till en annan destinationsort än den som anges i försäkringsbrevet eller avses i försäkringsavtalet.

Försäkringen upphör dock senast

4.3.4

efter 60 dagar från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett sjögående fartyg i godsets slutliga lossningshamn

4.3.5

efter 30 dagar från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett flygplan på destinationsortens flygplats

4.3.6

efter åtta dagar från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett annat transportmedel än ett fartyg eller flygplan på en tullstation, järnvägsstation eller en annan godsstation på destinationsorten.

4.4 Transporten avbryts

4.4.1

Försäkringen upphör om en åtgärd eller försummelse av försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan som kan jämställas med dem leder till att

 • vidarebefordran till den slutliga destinationsorten av godset som anlänt till lossningshamnen försenas eller avbryts

 • godset lagras eller förvaras på en annan plats än i det slutliga lagret eller på den slutliga lagringsplatsen på den destinationsort som anges i försäkringsbrevet eller avses i försäkringsavtalet.

4.4.2

När godset har lossats på en annan plats än på den slutliga destinationsorten som anges i fraktavtalet för att fraktavtalet upphört till följd av en omständighet som inte beror på försäkringstagaren och om försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan som kan jämställas med dem inte tar emot godset på denna plats, fortsätter försäkringen på särskilt avtalade villkor och mot tilläggspremie

 • till dess godset sålts på en sådan plats

 • till dess försäkringstagaren begärt att försäkringen avslutas.

Om godset transporteras vidare antingen till den destinationsort som anges i det hävda fraktavtalet eller till en annan avtalad destinationsort, fortsätter försäkringen tills den upphör enligt punkt 4.3, förutsatt att försäkringstagaren så snart denna fått kännedom om detta förhållande underrättat Fennia och att varken försäkringstagaren eller Fennia då haft kännedom om att godset skulle ha varit skadat.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor