Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Broschyr för Företagsskydds Godstransportförsäkring
Godstransportförsäkring - brochyr

Broschyr för Företagsskydds Godstransportförsäkring

Gäller från och med 1.1.2019

Denna produktbroschyr är avsedd att hjälpa dig att välja försäkringsskydd efter att du först identifierat ditt företags transportrisker tillsammans med vår expert. Broschyren redogör för försäkringens centrala innehåll och de viktigaste begränsningarna. Samtliga begränsningar anges i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

MED GODTRANSPORTFÖRSÄKRING GARDERAR DU DIG MOT TRANSPORTRISKER

Transporter är en viktig del av företagets verksamhet. Därför lönar det sig att gardera sig mot transportrisker som mot egendoms- och verksamhetsrisker. När försäkringsskyddet är i ordning så kan företaget koncentrera sig på det viktigaste, nämligen företagandet.

Med transportrisker avses skaderisker som gods i en transportkedja utsätts för under en transport och skaderisker som företaget utsätts för vid transportskador. Förluster till följd av transportskador kan vara ödesdigra och t.o.m. äventyra företagets fortsatta verksamhet.

Vem bär ansvar och vem försäkrar

En godstransportförsäkring tecknas vanligen av den handelspart som ansvarar för godset under transporten och som vid en skadesituation vill skydda sig mot ekonomiska förluster. Ansvaret om godset fastställs enligt den leveransklausul som avtalats i handelsavtalet (t.ex. FOB, Incoterms 2000) eller enligt de lagar som tillämpas på handelsavtalet.

Enligt leveransklausulen i handelsavtalet kan säljaren vara försäkringsskyldig även om säljaren inte är ansvarig för godset under transporten (t.ex. CIF, Incoterms 2010).

Utrikeshandel och internationell köplag

Inom den internationella varuhandeln avtalar köparen och säljaren om leveransvillkoren för affären. Ansvaret för godset övergår från säljaren till köparen enligt leveransvillkoret.

Om leveransvillkor saknas, tillämpas FN:s köplag när man fastställer hur ansvaret ska överföras. Om en transport hör till affären och säljaren inte är skyldig att överlämna godset på en angiven plats, övergår ansvaret enligt denna lag till köparen då godset ställts till den första fraktförarens för­fogande för transport till köparen.

Om säljaren ska överlämna godset till fraktföraren på en angiven plats, övergår ansvaret till köparen då godset på platsen i fråga överlämnas till fraktföraren.

Om föremålet för affären är ett gods som för närvarande transporteras, övergår ansvaret till köparen då avtalet ingås. För att förhindra missbruk har det dock stadgats att om säljaren vid tidpunkten för uppgörandet av affären insåg eller borde ha insett att godset redan var skadat (eller försvunnet), kan säljaren inte åberopa ansvarets övergång.

Varför räcker inte fraktförarens ansvarsförsäkring

Den försäkring som fraktföraren tecknat är inte en gods­transportförsäkring. Den är en ansvarsförsäkring som täcker fraktförarens ansvar enligt lag eller avtal. För dess ersättningsgrund räcker inte att godset skadas. Skadan kan ersättas från fraktförarens ansvarsförsäkring endast i det fall att fraktföraren också enligt lagen är ansvarig för skadan.

I de lagar och avtal som reglerar olika transportformer har fraktförarens ansvar begränsats så att ansvaret räknas högst enligt en viss kilobegränsning, t.ex. inom inhemska landsvägstransporter 20 euro per kilo. En förutsättning för ansvar kan också vara att en reklamation om skadan har lämnats till fraktföraren inom utsatt tid. I lagar och avtal har dessutom räknats upp situationer där fraktföraren inte alls har något ansvar.

Till exempel vid sjötransporter är fraktföraren inte ansvarig för godsskador om fraktföraren kan påvisa att orsaken till skadan är att befälhavaren, en besättningsman, lotsen eller någon annan som arbetar på fartyget gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid navigering eller hantering av fartyget.

Försäkringsvärde

Handelsvarans försäkringsvärde är enligt försäkringsvillkoren värdet på godsets handelsfaktura på den plats och vid den tidpunkt då försäkringen börjar. Till försäkringsvärdet räknas dessutom de transportkostnader som den försäkrade ansvarar för, om de inte ingår i handelsfakturan. Om försäkringen vid skadetidpunkten gäller till köparens fördel när man använder CIF- eller CIP-leveransvillkor, läggs 10 procent på försäkringsvärdet.

Försäkringsvärdet på ett annat gods än en handelsvara är godsets verkliga värde eller självkostnadspriset på den plats och vid den tidpunkt då försäkringen börjar. Till försäkringsvärdet räknas dessutom de transportkostnader som den försäkrade ansvarar för.

Försäkringsvärdet kan också överenskommas separat.

Försäkringsbelopp

Ett försäkringsbelopp för en försändelse är det transporterade godsets högsta transportmedelsspecifika försäkringsvärde som uppnås under försäkringsperioden. Försäkringsbeloppet för försändelsen utgör övre gräns för den ersättning som Fennia betalar ut per försäkringsfall.

Det totala beloppet för försäkrade transporter är det sammanlagda försäkringsvärdet på försäkrade försändelser under försäkringsperioden.

Försäkringspremie

Premien för engångsförsäkringar avtalas separat varje gång innan försäkringen börjar.

Vid årsförsäkringar beräknar företaget totalvärdet på sina transporter för den kommande redovisningsperioden enligt sin budget och premien debiteras i förskott enligt de premiekoefficienter som anges i försäkringsavtalet, t.ex. i fyra delbetalningar. När företaget vet sina bokslutssiffror meddelar det till Fennia det sammanlagda totalvärdet på transporterna för redovisningsperioden i fråga, och den slutliga premien fastställs enligt detta. Premien för en årsförsäkring är vanligtvis förmånligare än premien för en engångsförsäkring.

Premien anges vanligtvis i procent av försäkringsvärdet. Den minimipremie som tas ut för försäkringen anges i försäkringsbrevet.

På försäkringspremien inverkar bl.a.

 • godsets kvalitet och skadebenägenhet

 • förpackningssätt (låda, rulle, palett, behållare, oförpackat gods)

 • transportmedel (bil, fartyg, järnväg, post, flyg)

 • transportavstånd (export- och importländer)

 • transportrutt

 • transporternas totalvärde

 • försäkringens giltighet

 • försäkringsvillkor (omfattande eller begränsade)

 • tillgängligt leveransvillkor

 • självriskbelopp

 • skadestatistik.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tas en dröjsmålsränta ut enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Exempel 1

Godstransportförsäkringen ersatte

Vår kund, ett it-företag, överlämnade en mikroskiva på 800 g, värd 38 000 euro, till ett flygbolag för att transporteras från Tyskland till Finland.

Försändelsen gick sönder under transporten. Hela beloppet på 38 000 euro ersattes från gods­transportförsäkringen. Försäkringstagarens självrisk drogs av från ersättningen. Om it-företaget inte hade haft en försäkring, skulle det av flygbolaget endast ha fått den ersättning som fastställs enligt ansvaret i lagen, ca 16,50 euro.

Exempel 2

Fraktförarens ansvarsförsäkring ersatte

En billackeringsverkstad köpte målfärg för hela året på en gång och kom överens med ett transportföretag om att målfärgen levereras som landsvägstransport från Helsingfors till Jyväskylä. Köparen tecknade inte en godstransportförsäkring, eftersom han antog att ersättningen enligt kilobegränsningen skulle räcka som skadeersättning vid en eventuell skada.

Under resan körde transportföretagets långtradare av vägen. Föraren omkom och hela lasten förstördes och kunde inte användas längre. Polisundersökningen tog fem månader. Undersökningen visade att den troliga orsaken till olyckan var att föraren hade somnat. Fraktföraren bär ansvar för sådana skador. Om det däremot är fråga om sjukdomsanfall är fraktföraren inte ansvarig.

Fraktföraren hade en ansvarsförsäkring hos Fennia. Efter fem månader betalade vi ut full ersättning från försäkringen till billackeringsverkstaden. Fraktförarens ersättningsskyldighet fastställdes enligt orsaken till avkörningen. Eftersom orsaken inte blev klar förrän vid polisundersökningen, kunde vi inte betala ut ersättningen tidigare.

På grund av förseningen med ersättningen fick billackeringsverkstaden finansieringsproblem. Om verkstaden hade haft en godstransportförsäkring, skulle ersättningen ha betalats ut genast efter skadan. Då skulle utredningen av orsaken till skadan inte ha försenat utbetalningen av ersättningen.

Försäkringstagarens självrisk

Vid varje försäkringsfall har försäkringstagaren en överenskommen självrisk som anges i försäkringsbrevet. Vid vissa skadetyper eller transportområden kan försäkringstagaren också ha specialsjälvrisker. (Mer om specialsjälvrisker senare.)

GODSTRANSPORTFÖRSÄKRINGSALTERNATIV

Ett godstransportförsäkringsobjekt är den handelsvara som anges i försäkringsavtalet eller annan egendom som separat anges i avtalet. All gods som transporteras kan dock inte försäkras utan ett separat avtal.

En engångsförsäkring passar för företag som har få transporter. Villkoren och premierna för engångsförsäkringen avtalas med Fennia separat varje gång innan transporten börjar.

En årsförsäkring är rätt val för företag med många transporter. Årsförsäkringen är ett individuellt avtal som täcker samtliga transporter som anges i försäkringsbrevet. Dessa kan vara t.ex. export- och importtransporter, inrikes försäljnings-, köp-, service- och underleverantörstransporter samt interna transporter mellan olika verksamhetsställen.

Både engångs- och årsförsäkringen kan tecknas som grundförsäkring, utvidgad grundförsäkring eller som helförsäkring. Grundförsäkringens ersättningsområde är mera begränsat än helförsäkringens. I de engelska villkoren Institute Cargo Clauses motsvaras grundförsäk-ringen i stora drag av villkoret ICC (C) och helförsäkringen av villkoret ICC (A).

Villkor som tillämpas

Vid importtransporter och inhemska transporter tillämpas transportförsäkringsvillkor för gods FS630 och vid exporttransporter de engelska villkoren Institute Cargo Clauses. För samtliga godstransportförsäkringar tillämpas dessutom allmänna avtalsvillkor för transportförsäkringar FS634.

Vad omfattar en grundförsäkring

En grundförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador på det försäkrade godset till följd av

 • brand, explosion eller blixtnedslag

 • haveri eller trafikolycka

 • att godset som lastats på ett landtransportmedel kolliderat med ett föremål utanför transportmedlet.

Grundförsäkringen täcker också kostnader till följd av lossning av gods i nödhamn, uppoffring i samband med gemensamt haveri och bidrags- och bärgningskostnader i samband med gemensamt haveri.

Exempel

I samband med en importtransport körde ett fartyg på grund och vatten läckte in i lastrummet från revan i botten och förstörde lasten som bestod av livsmedel. Skadan ersattes från grundförsäkringen.

Rederiet förklarade gemensamt haveri för samma händelse. Bärgningskostnaderna för lasten och fartyget delades i förhållande till det bärgade värdet på fartyget och lasten. Redan från grundförsäkringen ersätts dessa kostnader till den del av lasten som försäkringstagaren har ansvar för.

Grundförsäkringen kan genom ett separat avtal utvidgas att omfatta skador bl.a. till följd av följande försäkringsfall:

 • stöld

 • försvinnande

 • inbrott

 • rån

 • manko

 • läckage

 • bräckage under transport

 • bräckage på grund av att godset fallit eller stjälpt under lastning eller lossning

 • havsvatten, insjövatten eller vatten från en älv eller flod har trängt in i transportmedlet, lastbäraren, lagret eller in på lagerområdet.

De viktigaste begränsningarna finns på den här broschyren och samtliga begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

Vad omfattar en helförsäkring

En helförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador som utifrån drabbat det försäkrade godset. Inte heller helförsäkringen ersätter alla skador. De viktigaste begränsningarna finns på den här broschyren och samtliga begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

Begränsning

När det är fråga om begagnat gods, däckslaster eller transporter av gods som lastats på ett öppet transportmedel gäller försäkringen endast som grundförsäkring, om inte annat har överenskommits separat.

Exempel

En säljare från Helsingfors skickade som biltransport 50 mobiltelefoner till en köpare i Uleåborg. Mobilerna var packade i två stadiga papplådor. I Uleåborg gjordes ett inbrott i transportföretagets terminal och en del av innehållet i den ena lådan stals. Resten av lådans innehåll hade fallit på golvet och skalen på mobilerna hade gått sönder.

Försäkringen gällde som helförsäkring och därför ersatte vi värdet på de stulna mobilerna och kost­naderna för byte av de skal som gick sönder.

De viktigaste begränsningarna i transportförsäkringsvillkor för gods

I försäkringsvillkoren räknas upp sådana risker för vilka en försäkring vanligtvis inte kan tecknas och situationer som försäkringen inte täcker. Sådana är till exempel

 • uppsåt av försäkringstagaren, den försäkrade och av någon som kan jämställas med dem

 • godsets egen beskaffenhet

 • sedvanlig minskning i vikt eller volym, eller sedvanlig skavning, sedvanliga repor eller sedvanligt slitage

 • ljus eller förändringar i fukthalt

 • att godset före transportens början inte är ändamålsenligt packat, skyddat och utrustat att tåla sedvanlig påfrestning, med beaktande av godsets skadebenägenhet och transport-, hanterings- och lagringsförhållanden

 • att transportmedlet inte var lämpat eller i behörigt skick för en säker transport, att säkring av lasten eller lastbäraren inte var lämpad eller i behörigt skick för en säker transport, och försäkringstagaren var eller borde ha varit medveten om detta när godset lastades eller stuvades

 • växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjuk­domar

 • joniserande strålning eller radioaktiv kontaminering till följd av kärnbränsle, kärnavfall eller förbränning av kärnbränsle

 • embargo, beslagtagning, rekvisition, konfiskation av gods, uppehåll i karantän eller andra åtgärder av civila eller militära myndigheter

 • krig, inbördeskrig, strejk, lockout, upplopp, plundring, terrorism eller sabotage.

Om inte annat separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet, försäkras inte

 • levande djur

 • levande växter

 • kontanter, bank- och kreditkort och motsvarande betalningsmedel

 • uppgifter, filer och program

 • immateriella rättigheter

 • värdepapper

 • dokument

 • juveler och pärlor

 • konstverk

 • frimärken

 • ädelmetaller och motsvarande värdeföremål (Med värdeföremål avses föremål som behåller sitt värde eller vilkas värde stiger med åldern.)

 • godsets transportförpackning

 • skadat gods och returgods.

Försäkringens giltighet

En helförsäkring börjar, om inte något annat avtalats, från den tidpunkt då godset för första gången börjar flyttas från lagringsplatsen för omedelbar lastning, förutsatt att det transporterade godset lastas på lagringsplatsen på den ort som anges i försäkringsavtalet till det transportmedel som är avsett för den egentliga transporten i syfte att påbörja den egentliga transporten.

Försäkringen fortsätter under den sedvanliga transporten, inklusive sedvanlig omlastning och mellanlagring med lossning och lastning.

Oavsett vilket som anges i försäkringsbrevet som försäkringens giltighetsområde, så gäller försäkringen inte i länder utan­för Finland till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag och inte heller till den del som Förenta nationernas (FN) eller Europeiska unionens (EU) handelsblockad begränsar försäkring eller försäkringens giltighet.

Försäkringen upphör

Helförsäkringen upphör då godset har anlänt till den destinationsort som anges i försäkringsbrevet eller som avses i försäkringsavtalet och lossats från det transportmedel som använts för den egentliga transporten och omedelbart flyttats till lagringsplatsen på lossningsplatsen, eller då försäkringstagaren eller den försäkrade med stöd av sin dispositionsrätt dessförinnan påbörjat lagring, sortering eller distribution av godset, sålt det eller bestämt att det ska transporteras till en annan destinationsort än den som anges i försäkringsavtalet.

Försäkringen upphör dock senast

 • efter 60 dagar från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett sjögående fartyg i godsets slutliga lossningshamn

 • efter 30 dagar räknat från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett flygplan på en flygplats på destinationsorten

 • efter åtta dagar räknat från utgången av den dag då det försäkrade godset lossats från ett annat transportmedel än ett fartyg eller flygplan på en tull-, järnvägsstation eller en annan godsstation på destinationsorten.

Uppsägning av försäkringen

När en försäkringstagare inte längre behöver en fort­löpande försäkring ska försäkringstagaren skriftligen säga upp den. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen har angetts i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Fennia kan säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. Fennia har rätt att säga upp försäkringen att upphöra även under försäkringsperioden efter att ett sådant försäkringsfall har inträffat som är ersättningsbart enligt försäkringsvillkoren som tillämpas på försäkringen. I försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp före försäkringsperiodens utgång.

På exporttransporter tillämpas villkoren institute cargo clauses (ICC)

De engelska ICC-villkoren motsvarar till stora delar transportförsäkringsvillkoren för gods. Enligt dem kan godset vanligtvis försäkras på tre olika sätt.

Villkoret Institute Cargo Clauses C, ICC (C)

Villkoret ICC (C) är till sitt ersättningsområde detmest begränsade och motsvarar i stora drag grundförsäkringen. Det omfattar skador på det transporterade godset till följd av

 • brand eller explosion

 • att ett fartyg eller en pråm åker på grund, sjunker eller kantrar

 • att ett landtransportmedel välter eller spårar ur

 • att ett fartyg, en pråm eller ett annat transportmedel kolliderar eller vidrör vilket som helst utomstående föremål eller ämne förutom vatten

 • att varor lossas i nödhamn

 • att varor kastas överbord

 • att det är fråga om uppoffring vid gemensamt haveri.

Villkoret Institute Cargo Clauses B, ICC (B)

Villkoret ICC (B) är en aning mer omfattande än villkoret C. Det täcker som villkoret C och dessutom skador på gods till följd av

 • jordbävning, vulkanutbrott eller blixtnedslag

 • att gods spolas överbord

 • att havs-, sjö- eller flodvatten tränger in i ett fartyg, en pråm, ett lastrum, transportmedel, en container, transporttank eller lagringsplats

 • totalförlust av vilken godsenhet som helst som orsakas av att enheten går förlorad överbord eller tappas från ett fartyg eller en pråm under lastning eller lossning.

Exempel på tillämpning av villkoret ICC (B)

Ett fartyg lastat med virke råkade ut för en hård storm på Nordsjön, med följd att en del av däckslasten spolades överbord. Från försäkringen ersatte vi värdet på det förlorade virket i enlighet med försäkringsbeloppet i försäkringsavtalet.

Villkoret Institute Cargo Clauses A, ICC (A)

Villkoret ICC (A) är till sitt ersättningsområde det mest omfattande och motsvarar i stora drag helförsäkringen. Det omfattar plötsliga och oförutsedda skador på försäkringsobjektet eller förluster samt bidraget vid gemensamt haveri inklusive kostnader enligt allriskprincipen.

De viktigaste begränsningarna i villkoren Institute Cargo Clauses

Försäkringen omfattar inte skador till följd av

 • den försäkrades uppsåtliga handling

 • bristfällig eller olämplig förpackning eller bristfälligt eller olämpligt transportskick

 • fel i själva försäkringsobjektet eller försäkringsobjektets skadebenägenhet

 • försening, insolvens eller ekonomisk försummelse hos fartygets ägare och de befraktare som ansvarar för fartygets underhåll

 • att fartyget eller pråmen inte är i sjödugligt skick eller att fartyget, pråmen, transportmedlet, containern eller transporttanken inte är lämpade för en säker transport av försäkringsobjektet och den försäkrade är medveten om detta

 • krigsvapen som använder atom- eller kärnfission och/eller kärnfusion

 • krig, revolt, kupp, revolution, strejk, lockout, kravall eller interna oroligheter.

De allmänna avtalsvillkoren för transportförsäkringar FS634, som används tillsammans med villkoren Institute Cargo Clauses, begränsar också ersättningar som utbetalas från försäkringen, t.ex. när

 • skadan orskakats av ljus eller förändringar i fukthalt

 • skadan har orsakats av växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

Försäkringens giltighet

När villkoret ICC (A) används börjar Fennias ansvar då godset för första gången börjar flyttas från lagringsplatsen för omedelbar lastning till transportmedlet. Ansvaret fortsätter under den sedvanliga tiden för transporten och upphör antingen då

 • godset har överlämnats till ett lager på den slutliga destinationsorten, som anges i försäkringsbrevet, eller till en lagringsplats eller till ett annat slutligt lager eller en slutlig lagringsplats

 • godset har överlämnats till vilket som helst lager eller vilken som helst lagringsplats som antingen finns före destinationsorten, som anges i försäkringsbrevet, eller på destinationsorten, som anges i försäkringsbrevet, och som den försäkrade väljer

  1. för lagring som inte hör till den sedvanliga transporten

  2. för sortering eller distribution

 • 60 dagar har gått från lossningen av det försäkrade godset från ett sjögående fartyg på den slutliga lossningshamnen.

Fennias ansvar upphör när vilket som helst av dessa ovan uppräknade villkor uppfylls.

Exportförsäkringsdokument

Försäkringsbrevet Insurance Policy används vid engångsförsäkringar och exporttransporter särskilt då det är fråga om rembursaffärer. Ett försäkringsbrev är bevis på försäkringsavtal och försäkringsbrevet skickas till den som har laglig rätt till ersättning. Genom att uppvisa försäkringsbrevet kan man ansöka om ersättning hos Fennia eller dess representant. Försäkringsbrevet för exporttransporter är vanligtvis skrivet på engelska och på försäkringen tillämpas de engelska villkoren Institute Cargo Clauses (ICC).

Vid rembursaffärer kan i stället för försäkringsbrevet Insurance Policy användas försäkringsintyget Insurance Certificate, om inte annat bestäms i rembursvillkoren. Försäkringsintyget motsvarar till sitt innehåll försäkringsbrevet. Det bifogas till de övriga dokumenten för affären, så att köparen vet hur sändningen har försäkrats och i en skadesituation kan handla rätt när köparen söker ersättning hos Fennia.

Krigs- och strejkförsäkring

Till godstransportförsäkringen kan en krigs- och strejk­försäkring anslutas.

En krigsförsäkring gäller endast sjö- och flygtransporter. Den ersätter godsskador som är en direkt följd av

 • krig, inbördeskrig, revolution, uppror, folkresning eller fientlig åtgärd av krigförande makt

 • kapning, embargo, beslagtagning, dröjsmål eller liknande åtgärd av krigförande makt

 • övergivna minor, torpeder, bomber eller andra övergivna krigsvapen.

En strejkförsäkring ersätter godsskador som

 • personer i strejk eller lockout eller deltagare i arbetskonflikter, i kravaller eller interna oroligheter orsakat

 • orsakats av terrorister eller personer som handlar av politiska skäl.

Indirekta skador ersätts inte från någondera av försäkringarna. Sådana skador kan vara miljö- och dröjsmålsskador m.m. Samtliga begränsningar som hör till försäkringarna finns i försäkringsvillkoren.

Den engelska villkorssamlingen Institute Clauses innehåller otaliga försäkringsvillkor som lämpar sig för transporter av olika gods och för olika ändamål. Av dessa kan nämnas Institute Bulk Oil Clauses, som lämpar sig för oljetransporter och fartygstransporter av kemikalier, och Institute Timber Trade Federation Clauses, som lämpar sig för virkestransporter.

ANDRA TRANSPORTFÖRSÄKRINGAR

Biltransportförsäkring

(Fennias biltransportförsäkringsvillkor 620)

Försäkringsobjekt i biltransportförsäkringen är den försäkrades egna gods och gods som hör till försäkringstagarens service-, monterings- eller reparationsverksamhet och som den försäkrade eller hans eller hennes representant utan vederlag transporterar med ett fordon som anges i försäkringsbrevet.

Biltransportförsäkringen

 • gäller i Finland, om inte ett mer omfattande giltighetsområde avtalats

 • ersätter direkta sakskador på det försäkrade godset till följd av en trafikolycka, brand, explosion eller blixtnedslag som fastställs i villkoren

 • omfattar också kostnader för uppoffring i samband med gemensamt haveri, bidrags- och bärgnings-kostnader i samband med gemensamt haveri till följd av lossning av gods från ett fartyg i nödhamn.

Med ett separat avtal kan försäkringsskyddet utvidgas så att det omfattar t.ex. inbrott, rån, lossning, lastning, bräckage under transport och bogsering av det försäkrade godset.

Ersättningsexempel

Exempel 1

En järnhandlare transporterade en varmvattenberedare till en kund med sin lastbil. Priset omfattade också transport. Under resan råkade järnhandlaren ut för en kollision. Beredaren föll av och fick stora skador. Vi ersatte reparationskostnaderna från biltransportförsäkringen till den del de överskred försäkringstagarens självrisk.

Exempel 2

En grävmaskinsentreprenör transporterade sin grävmaskin till byggplatsen på en lavett. Han körde av misstag under en tall på byggplatsen så att grenarna skadade hydraulslangarna. Även i detta fall ersatte vi reparationskostnaderna från biltransportförsäkringen till den del de överskred försäkringstagarens självrisk.

De viktigaste begränsningarna

Försäkringen omfattar inte skador som uppstår på gods i samband med lastning, lossning, lyftning eller flyttning och inte heller skador på gods som bogseras.

Om inte något annat anges i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen inte skador på t.ex.

 • pengar, värdepapper, dokument, bank- och kreditkort och motsvarande betalningsmedel

 • filer, uppgifter och program eller immateriella rättigheter

 • ädelmetaller eller juveler, smycken i ädelmetall samt pärlor

 • frimärken eller föremål med högt samlingsvärde eller vilkas värde stiger med åldern

 • konstverk eller konstföremål

 • levande djur och levande växter

 • föremål som skadats redan före försäkringsfallet

 • tobak eller alkohol

 • presenningar eller godsets transportförpackningar.

Försäkringen ersätter inte heller skador som direkt eller indirekt uppkommit till följd av bl.a. växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar, krig, terrorism, plundring, sabotage, strejk, lockout, upplopp, jordbävning, jordskred, snöskred, översvämning, kemiskt utsläpp eller atomskada.

Utställningsförsäkring

På en utställningsförsäkring tillämpas Fennias transport­försäkringsvillkor.

Utställningsförsäkringen omfattar utställningsvaror både under transport och utställning. Den kan tecknas för utställningar både i hemlandet och utomlands.

Begränsning

Utställningsförsäkringen ersätter inte skador till följd av att varan under en förevisning blir smutsig, får repor, bleknar, rivs eller slits. Försäkringen ersätter inte heller skador till följd av att varan används.

Flyttförsäkring

En flyttförsäkring är en helförsäkring som kan tecknas av ett företag eller en privatperson för flyttransporter inom hemlandet eller utomlands. Från flyttförsäkringen ersätts enligt försäkringsvillkoren skador som uppstått på flyttvaror under transporten. Försäkringen gäller vid flyttningar från en lägenhet till en annan.

Begränsning

Flyttförsäkringen ersätter inte skador om varan fått repor, blivit sliten eller blivit smutsig.

Specialsjälvrisk

På vissa typer av skador tillämpas specialsjälvrisker. Självrisken är dock alltid minst den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Till exempel i biltransportförsäkringen, när skadan orsakats av att lasten körts fast i ett hinder ovanför en körbana, är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dock minst 1 200 euro, eller ett större belopp som valts och som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringspremien bestäms

 • i biltransportförsäkringen utifrån bl.a. lastens högsta värde, fordonstyp, den valda självrisken och försäkringens omfattning

 • i utställnings- och flyttförsäkringen utifrån varans försäkringsvärde (självkostnadspris, verkliga värde), resrutt, tid, försäkringens omfattning och den valda självrisken.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tas en dröjsmålsränta ut enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

När en skada har inträffat

 • Anmäl försäkringsfallet snarast möjligt till Fennia eller till vår representant utomlands.

 • Vid skadesituationer följ de anvisningar du fått för skadesituationer.

 • Gör en skriftlig reklamation till fraktföraren och ta hänsyn till de tidsfrister som fastställs i lagar och transportvillkor.

 • Vidta sådana rimliga och nödvändiga åtgärder som situationen kräver för att förebygga ytterligare skador.

 • Ta hand om det skadade godset tills en representant för Fennia kan inspektera det.

 • Avbryt vid behov uppackning av gods för skadeinspektion.

 • Anmäl försäkringsfallet till polisen om det är fråga om ett brott.

Praktiska råd om dokument m.m. som behövs för att söka ersättning får du

 • på vår webbplats, www.fennia.fi

 • företagets kontaktperson

 • på våra kontor och av vår lokala skadeinspektör

 • på ersättningstjänsten på vårt huvudkontor.

När du söker ersättning, lämna in till oss

 • skadeanmälan och försäkringsbrevet (om sådana gjorts)

 • en kopia av den ursprungliga handelsfakturan

 • en kopia av transportdokumentet (konossement, fraktsedel eller motsvarande)

 • en kopia av reklamationen (till fraktföraren, speditören, lager- eller terminalskötaren)

 • polisundersökningsprotokollet, om ett sådant gjorts

 • övriga handlingar som eventuellt inverkar på ersättningsbeslutet, som lossningsrapporter, besiktningsbevis osv.

Ett ersättningskrav som baserar sig på försäk-ringsavtalet ska lämnas till Fennia inom sex (6) månader från försäkringsfallet eller från det att den ersättningssökande har fått kännedom om skadan.

Om du är missnöjd med Fennias ersättningsbeslut

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut. FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger rekommendationer om avgöranden i tvistemål. Mer information finns på www.fine.fi.

LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia-service Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens avtalsspråk är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6

PB 103

00101 Helsingfors

Telefon +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fennia­koncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremie-skattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 709 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor