Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan tavarankuljetusvakuutuksen esite
Tavarankuljetusvakuutuksen esite

Yritysturvan tavarankuljetusvakuutuksen esite

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tämän tuote-esitteen tarkoitus on auttaa sinua vakuutusturvan valinnassa, kun ensin olet tunnistanut yrityksesi kuljetusriskit yhdessä asiantuntijamme kanssa. Esitteessä kerrotaan vakuutuksen keskeinen sisältö ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki rajoitukset ovat vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSELLA VARAUDUT KULJETUSRISKEIHIN

Kuljetukset ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa. Sen vuoksi kuljetus-riskeihin kannattaa varautua kuten omaisuus- ja toimintariskeihinkin. Kun vakuutusturva on kunnossa tältäkin osin, yritys voi keskittyä tärkeimpään – yrittämiseen.

Kuljetusriskeillä tarkoitetaan vahingonvaaroja, joille kuljetusketjussa oleva tavara joutuu alttiiksi kuljetuksen aikana ja yritys kuljetusvahingon satuttua. Kuljetusvahingosta aiheutuvat menetykset saattavat olla kohtalokkaita ja vaarantaa jopa yrityksen toiminnan jatkuvuuden.

Kuka vastaa ja vakuuttaa

Tavarankuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se kaupan osapuoli, joka vastaa tavarasta kuljetuksen aikana ja joka vahinkotilanteessa haluaa turvata itsensä taloudellisilta tappioilta. Vastuu tavarasta määräytyy kauppasopimuksessa sovitun toimitustapalausekkeen (esimerkiksi FOB, Incoterms 2010) tai kauppasopimukseen sovellettavien lakien mukaan.

Kauppasopimuksen toimitustapalausekkeen mukaan myyjällä voi olla vakuuttamisvelvollisuus, vaikka hän ei olisikaan vastuussa tavarasta kuljetuksen aikana (esimerkiksi CIF, Incoterms 2010).

Ulkomaankauppa ja kansainvälinen kauppalaki

Kansainvälisessä tavarakaupassa ostaja ja myyjä sopivat kaupan toimitusehdosta. Vastuu tavarasta siirtyy myyjältä ostajalle toimitusehdon mukaisesti.

Toimitusehdon puuttuessa sovelletaan vastuun siirtymiseen YK:n kauppalakia. Sen mukaan, jos kauppaan liittyy kuljetus eikä myyjä ole velvollinen luovuttamaan tavaraa määrätyssä paikassa, vastuu siirtyy ostajalle siitä hetkestä, kun tavara luovutetaan ensimmäisen rahdinkuljettajan hallintaan ostajalle kuljetettavaksi.

Jos myyjän on määrä luovuttaa tavara rahdinkuljettajalle määrätyssä paikassa, vastuu siirtyy ostajalle siitä hetkestä, kun tavara kyseisessä paikassa luovutetaan rahdinkuljettajalle.

Jos kaupan kohteena on parhaillaan kuljetettavana oleva tavara, siirtyy vastuu ostajalle sopimuksentekohetkestä. Väärinkäytösten estämiseksi on kuitenkin säädetty, että jos myyjä kaupantekohetkellä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tavaran olleen jo vahingoittunut (tai hävinnyt), ei hän voi vedota vastuun siirtymiseen.

Miksi rahdinkuljettajan vastuuvakuutus ei riitä

Rahdinkuljettajan ottama vakuutus ei ole tavarankuljetusvakuutus. Se on vastuuvakuutus, joka kattaa rahdinkuljettajan lain tai sopimusten mukaista vastuuta. Sen korvausperusteeksi ei riitä, että tavara vahingoittuu. Vahinko voidaan korvata rahdinkuljettajan vastuuvakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että rahdinkuljettaja on myös lain mukaan vastuussa vahingoittumisesta.

Rahdinkuljettajan vastuuta on eri kuljetusmuotoja säätelevissä laeissa ja sopimuksissa rajoitettu siten, että vastuu on enintään tietyn kilorajoituksen mukainen, esimerkiksi koti­maisessa maantiekuljetuksessa 20 euroa kiloa kohti. Vastuu voi myös edellyttää, että vahingosta on määräaikana tehty muistutus rahdinkuljettajalle. Lisäksi laeissa ja sopimuksissa on lueteltu tilanteita, jolloin rahdinkuljettajalla ei ole lainkaan vastuuta.

Esimerkiksi merikuljetuksissa rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tavaravahingosta, jos hän osoittaa, että vahinkoon on syynä päällikön, miehistön jäsenen, luotsin tai jonkun muun aluksen lukuun työskentelevän henkilön virhe tai laiminlyönti navigoinnissa tai aluksen käsittelyssä.

Vakuutusarvo

Kauppatavaran vakuutusarvo on tavaran kauppalaskun arvo sillä paikalla ja sinä ajankohtana, kun vakuutus alkaa. Vakuutusarvoon lasketaan lisäksi vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset, elleivät ne sisällyt kauppalaskun arvoon. Jos vakuutus on vahinkohetkellä voimassa ostajan hyväksi käytettäessä CIF- tai CIP-toimitusehtoa, lisätään vakuutusarvoon 10 prosenttia.

Muun tavaran kuin kauppatavaran vakuutusarvo on tavaran käypä arvo tai omakustannushinta sillä paikalla ja sinä ajankohtana, jolloin vakuutus alkaa. Vakuutusarvoon lasketaan lisäksi vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset.

Vakuutusarvo voidaan myös sopia erikseen.

Vakuutusmäärä

Lähetyksen vakuutusmäärä on suurin vakuutuskauden aikana toteutuva kuljetettavan tavaran kuljetusvälinekohtainen vakuutusarvo. Lähetyksen vakuutusmäärä on Fennian maksaman korvauksen ylin raja yhtä vakuutustapahtumaa kohti.

Vakuutettujen kuljetusten yhteismäärä on vakuutettujen lähetysten yhteenlaskettu vakuutusarvo vakuutuskauden aikana.

Vakuutusmaksu

Kertavakuutuksissa vakuutusmaksusta sovitaan joka kerta erikseen ennen vakuutuksen alkamista.

Vuosivakuutuksessa yritys arvioi budjettinsa mukaan tule­van tilikauden kuljetusten kokonaisarvot, ja vakuutusmaksu veloitetaan ennakkona vakuutussopimuksessa mainittujen maksukertoimien mukaisesti esimerkiksi neljässä erässä. Kun yritys tietää tilinpäätöslukunsa, se ilmoittaa Fenniaan kyseisen tilikauden kuljetusten kokonaisarvot ja lopullinen vakuutusmaksu määräytyy sen mukaan. Vuosivakuutuksen vakuutusmaksu on yleensä edullisempi kuin kertavakuutuksen.

Maksu ilmoitetaan yleensä prosentteina vakuutusarvosta. Vakuutuksesta perittävä vähimmäismaksu mainitaan vakuutuskirjassa.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat mm.

 • tavaran laatu ja vahinkoalttius

 • pakkaustapa (laatikko, rulla, paletti, astia, ilman pakkausta)

 • kuljetusväline (auto, laiva, rautatie, posti, lento)

 • kuljetusetäisyys (vienti- ja tuontimaat)

 • kuljetusreitti

 • kuljetusten kokonaisarvo

 • vakuutuksen voimassaolo

 • vakuutusehdot (laaja tai suppea)

 • käytettävä toimitusehto

 • omavastuun määrä

 • vahinkotilastot.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Esimerkki 1

Korvattiin tavarankuljetusvakutuuksesta

Asiakkaamme, tietotekniikkayritys, antoi lento­yhtiön kuljetettavaksi Saksasta Suomeen 800 g painavan mikrolevyn, jonka arvo oli 38 000 euroa.

Lähetys rikkoutui kuljetuksen aikana. Koko määrä, 38 000 euroa, korvattiin tavarankuljetusvakuutuksesta. Korvauksesta vähennettiin vakuutuksen-ottajan omavastuu. Jos vakuutusta ei olisi ollut, yritys olisi saanut lentoyhtiöltä vain sen lain mukaisen vastuun perusteella määräytyvän korvauksen noin 16,5 euroa.

Esimerkki 2

Korvattiin rahdinkuljettajan vastuuvakuutuksesta

Automaalaamo osti kerralla koko vuoden maalitarpeet ja sopi kuljetusliikkeen kanssa niiden kuljetuksesta maanteitse Helsingistä Jyväskylään. Ostaja ei ottanut tavarankuljetusvakuutusta, koska arveli kilorajoituksen mukaisen korvauksen riittävän mahdollisen vahingon korvaukseksi.

Matkalla kuljetusliikkeen rekka-auto suistui tieltä. Kuljettaja menehtyi, ja koko lasti tuhoutui käyttökelvottomaksi. Poliisitutkinta kesti viisi kuukautta. Siinä tieltä suistumisen todennäköiseksi syyksi selvisi kuljettajan nukahtaminen. Rahdinkuljettaja on vastuussa tällaisesta vahingosta. Sen sijaan sairauskohtauksen ollessa kyseessä rahdinkuljettaja ei ole vastuussa.

Rahdinkuljettajalla oli Fenniassa vastuuvakuutus. Sen perusteella maksoimme viiden kuukauden kuluttua automaalaamolle täyden korvauksen. Rahdinkul­jettajan korvausvelvollisuus määräytyi sen mukaan, mikä aiheutti auton tieltä suistumisen. Koska tämä selvisi vasta poliisitutkinnassa, emme voineet maksaa korvausta aikaisemmin.

Automaalaamolla oli rahoitusvaikeuksia, kun se joutui odottamaan korvausta. Jos automaalaamolla olisi ollut tavarankuljetusvakuutus, korvaus olisi maksettu heti vahingon jälkeen. Tällöin vahingon syyn selvittäminen ei olisi viivyttänyt korvauksen saamista.

Vakuutuksenottajan omavastuu

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa sovittu omavastuu, joka mainitaan vakuutuskirjassa. Joissakin vahinkotyypeissä tai kuljetusalueilla vakuutuksenottajalla voi lisäksi olla erityisomavastuita.

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN VAIHTOEHDOT

Tavarankuljetusvakuutuksen kohteena on vakuutussopimuksessa mainittu kuljetettava kauppatavara tai muu sopimuksessa erikseen mainittu omaisuus. Kaikkea kuljetettavaa tavaraa ei kuitenkaan voi vakuuttaa ilman eri sopimusta.

Kertavakuutus sopii yrityksille, joilla on harvoin kulje­tuksia. Kertavakuutuksen ehdoista ja maksuista sovitaan Fennian kanssa joka kerta erikseen ennen kuljetuksen alkamista.

Vuosivakuutus on oikea ratkaisu, kun kuljetuksia on paljon. Se on yksilöllinen sopimus, joka kattaa kaikki vakuutuskirjassa määritellyt kuljetukset. Näitä voivat olla esimerkiksi vienti- ja tuontikuljetukset, kotimaan myynti-, osto-, huolto- ja alihankintakuljetukset sekä eri toimipaikkojen väliset sisäiset kuljetukset.

Kerta- ja vuosivakuutuksen voi ottaa perusvakuutuksena, laajennettuna perusvakuutuksena tai täysvakuutuksena.
Perusvakuutuksen korvauspiiri on suppeampi kuin täysvakuutuksen. Englantilaisissa Institute Cargo Clauses -ehdoissa perusvakuutusta vastaa pääpiirteittäin ICC (C) -ehto ja täysvakuutusta ICC (A) -ehto.

Sovellettavat ehdot

Tuontikuljetuksissa ja kotimaan kuljetuksissa sovelletaan tavarankuljetusvakuutusehtoja YT630 ja vientikuljetuksissa englantilaisia Institute Cargo Clauses -ehtoja. Kaikkiin tavarankuljetusvakuutuksiin sovelletaan lisäksi kuljetusvakuutusten yleisiä sopimusehtoja YT634.

Mitä perusvakuutus kattaa

Perusvakuutus kattaa vakuutuksen kohteena olevalle tavaralle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen vahingon, kun siihen on syynä

 • palo, räjähdys tai salamanisku

 • haveri tai liikenne­onnettomuus

 • maakuljetuksessa kuljetusvälineeseen lastatun tavaran törmäys kuljetusvälineen ulkopuolella olevan esineen kanssa.

Perusvakuutus kattaa myös tavaran purusta aluksesta hätäsatamassa aiheutuneet kustannukset, yhteiseen haveriin liittyvän uhrauksen sekä yhteisen haverin osallistumis- ja pelastuskustannukset.

Esimerkki

Tuontikuljetuksen yhteydessä laiva ajoi karille ja pohjan repeämästä lastitilaan päässyt vesi turmeli täysin lastina olleet elintarvikkeet. Vahinko korvattiin perusvakuutuksesta.

Varustamo julisti yhteisen haverin samasta tapahtumasta. Lastin ja laivan pelastuskulut jaettiin laivan ja lastin pelastettujen arvojen suhteessa. Jo perusvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan puolesta hänen vaaranvastuullaan olleen lastin osuus näistä kuluista.

Perusvakuutusta voidaan eri sopimuksesta laajentaa niin, että se kattaa mm. näistä vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot:

 • varkaus

 • katoaminen

 • murto

 • ryöstö

 • vaje

 • vuoto

 • särkyminen kuljetuksen aikana

 • putoamisesta tai kaatumisesta lastauksen tai purun aikana aiheutunut särkyminen

 • meri-, järvi- tai jokiveden tunkeutuminen kuljetusvälineeseen, lastinkantajaan, varastoon tai varastointialueelle.

Tärkeimmät rajoitukset tässä esitteessä ja kaikki rajoitukset vakuutusehdoissa.

Mitä täysvakuutus kattaa

Täysvakuutus kattaa vakuutuksen kohteena olevalle tavaralle ulkoapäin aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon. Täysvakuutuksestakaan ei korvata kaikkia vahinkoja. Tärkeimmät rajoitukset tässä esitteessä ja kaikki rajoitukset vakuutusehdoissa.

Rajoitus

Kun kyseessä on käytetty tavara, kansilasti tai avonaiseen kuljetusvälineeseen lastatun tavaran kuljetus, vakuutus on voimassa vain perusvakuu­tuksena, ellei muusta ole erikseen sovittu.

Esimerkki

Helsinkiläinen myyjä lähetti autokuljetuksena oululaiselle ostajalle 50 matkapuhelinta. Ne oli pakattu kahteen tukevaan pahvilaatikkoon. Oulussa kuljetusliikkeen terminaaliin murtauduttiin ja osa toisen laatikon sisällöstä varastettiin. Loput laatikon sisällöstä oli kaatunut lattialle, ja puhelimien kuoret olivat rikkoutuneet.

Vakuutus oli voimassa täysvakuutuksena, joten korvasimme varastettujen puhelimien arvon ja rikkoutuneiden kuorien vaihtokulut.

Tavarankuljetusvakuutusehtojen tärkeimpiä rajoituksia

Vakuutusehdoissa on lueteltu riskejä, joiden varalta ei yleensä voi ottaa vakuutusta ja tilanteita, joita vakuutus ei kata. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • vakuutuksenottajan, vakuutetun ja heihin samastettavan tahallisuus

 • tavaran oma ominaisuus

 • tavanomainen painon tai tilavuuden hupeneminen tai tavanomainen hankaantuminen, naarmuuntuminen tai kuluminen

 • valo tai kosteuspitoisuuden vaihtelu

 • se, ettei tavaraa ennen kuljetuksen alkamista ole tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään tavanomaista rasitusta huomioon ottaen tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastointiolot

 • se, että kuljetusväline, lastin kiinnitys tai lastinkantaja ei ole ollut turvalliseen kuljetukseen sopiva tai asianmukaisessa kunnossa ja vakuutuksenottaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää se tavaraa lastattaessa tai ahdet­taessa

 • kasvi- eläin- tai muut taudit

 • ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka aiheutuu ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen palamisesta

 • tavaran takavarikointi, pidättäminen, pakkotilaus, menetetyksi julistaminen (konfiskaatio), viipyminen karanteenissa tai muut siviili- tai sotilasviranomaisten toimet

 • sota, sisällissota, lakko, työsulku, kansalais­levottomuus, ryöstely, terrorismi tai sabotaasi.

Ellei muusta ole erikseen sovittu ja vakuutuskirjaan merkitty, vakuutuksen kohteena eivät ole

 • elävät eläimet

 • elävät kasvit

 • käteinen raha, pankki- ja luottokortit ja vastaavat maksuvälineet

 • tiedot, tiedostot ja ohjelmat

 • immateriaalioikeudet

 • arvopaperit

 • asiakirjat

 • jalokivet ja helmet

 • taideteokset

 • postimerkit

 • arvometallit sekä vastaavat arvoesineet. Arvoesineillä tarkoitetaan esineitä, joiden arvo säilyy tai nousee iän myötä.

 • tavaran kuljetuspakkaus

 • vahingoittuneet tavarat ja palautustavarat.

Vakuutuksen voimassaolo

Täysvakuutus alkaa, ellei toisin ole sovittu, siitä hetkestä kun tavaraa ryhdytään ensimmäistä kertaa siirtämään varastointipaikalta välitöntä lastausta varten edellyttäen, että kuljetettava tavara lastataan vakuutussopimuksessa tarkoitetun paikkakunnan varastoimispaikalla varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetusvälineeseen varsinaisen kuljetuksen aloittamista varten.

Vakuutus jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan, mukaan luettuna tavanomainen uudelleenlastaus ja välivarastointi purkuineen ja lastauksineen.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutus ei ole voimassa Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä, eikä siltä osin kuin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Euroopan Unionin (EU) julistama kauppa- tai taloussaarto rajoittaa vakuuttamista tai vakuutuksen voimassaoloa.

Vakuutuksen päättyminen

Täysvakuutus päättyy, kun tavara on saapunut vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä ja välittömästi siirretty purkauspaikalla sijaitsevaan varastointipaikkaan, tai vakuutuksenottaja tai vakuutettu määräysvaltaansa käyttäen on sitä ennen ryhtynyt varastoimaan, lajittelemaan tai jakelemaan tavaraa, myynyt sen tai määrännyt sen kuljettavaksi muualle kuin vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle.

Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään

 • 60 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, kun vakuutettu tavara on purettu merialuksesta tavaran lopullisessa purkusatamassa tai

 • 30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, kun vakuutettu tavara on purettu ilma-aluksesta määräpaikan lentoasemalla tai

 • kahdeksan päivän kuluttua sen päivän päättymisestä,kun vakuutettu tavara on purettu muusta kuljetus­välineestä kuin meri- tai ilma-aluksesta määräpaikan tulli-, rautatie- tai muulla tavara-asemalla.

Vakuutuksen irtisanomisesta

Kun vakuutuksenottaja ei enää tarvitse jatkuvaa vakuutusta, hänen on sanottava se irti kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus myös vakuutuskauden aikana sellaisen vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen, joka vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan on korvattava. Vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muitakin tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vientikuljetuksiin sovelletaan Institute Cargo Clauses -ehtoja (ICC)

Englantilaiset ICC-ehdot vastaavat monelta osin tavarankuljetusvakuutusehtoja. Niiden mukaan tavara voidaan yleensä vakuuttaa kolmella tavalla.

Institute Cargo Clauses C -ehto, ICC (C)

ICC (C) -ehto on korvauspiiriltään rajoitetuin ja vastaa pääpiirteittäin perusvakuutusta. Se kattaa kuljetettavalle tavaralle mm. seuraavista syistä aiheutuneet vahingot:

 • tulipalo tai räjähdys

 • alus tai proomu on ajanut karille, uponnut tai kaatunut

 • maakuljetusväline on kaatunut tai suistunut raiteilta

 • alus, proomu tai muu kuljetusväline on törmännyt tai koskettanut mihin tahansa ulkopuoliseen esineeseen tai aineeseen paitsi veteen

 • tavaraa on purettu hätäsatamassa

 • tavaraa on heitetty mereen

 • kyseessä on yhteisen haverin uhraus.

Institute Cargo Clauses B -ehto, ICC (B)

ICC (B) -ehto on hieman laajempi kuin C-ehto. Se kattaa kuten C-ehto ja lisäksi seuraavista syistä tavaralle aiheutuneet vahingot:

 • maanjäristys, tulivuorenpurkaus tai salamanisku

 • tavara on huuhtoutunut mereen

 • meri-, järvi- tai jokivesi on päässyt alukseen, proomuun, ruumaan, kuljetusvälineeseen, konttiin, kuljetussäiliöön tai varastointipaikkaan

 • minkä tahansa tavarayksikön kokonaishäviö, kun tavara­yksikkö on menetetty yli laidan tai pudotettu sitä alukseen tai proomuun lastattaessa tai sieltä purettaessa.

Esimerkki ICC (B) -ehdon soveltamisesta

Puutavaralastissa ollut laiva joutui Pohjanmerellä kovaan myrskyyn, jolloin osa kansilastista huuhtoutui mereen. Korvasimme vakuutuksesta menetetyn puutavaran arvon vakuutussopimuksen vakuutusmäärän mukaisesti.

Institute Cargo Clauses A -ehto, ICC (A)

ICC A -ehto on korvauspiiriltään laajin ja vastaa pääpiirteittäin täysvakuutusta. Se kattaa vakuutuskohteelle aiheutuneita äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja tai menetyksiä sekä yhteisen haverin osallistumismaksun kuluineen all risks -periaatteen mukaisesti.

Institute Cargo Clauses -ehtojen tärkeimpiä rajoituksia

Vakuutus ei kata mm. vahinkoja, joihin on syynä

 • vakuutetun tahallinen toiminta

 • riittämätön tai sopimaton pakkaus tai kuljetuskunto

 • vika itse vakuutuskohteessa – tai vakuutuskohteen turmeltumisominaisuus

 • viivästys, aluksen omistajien ja sen hoidosta vastaavien rahtaajien maksukyvyttömyys tai taloudellinen laiminlyönti

 • se, että alus tai proomu eivät ole merikelpoisessa kunnossa tai alus, proomu, kuljetusväline, kontti tai kuljetussäiliö ei ole sopiva vakuutuskohteen turvalliseen kuljetukseen ja vakuutettu on tästä tietoinen

 • atomi- tai ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla toimiva sota-ase

 • sota, kapina, kaappaus, vallankumous, lakko, työsulku, mellakka tai sisäinen levottomuus.

Institute Cargo Clauses -ehtojen kanssa käytettävät YT634 kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot rajoittavat myös vakuutuksesta suoritettavaa korvausta, esimerkiksi kun

 • vahingon on aiheuttanut valo tai kosteuspitoisuuden vaihtelu

 • vahingon on aiheuttanut kasvi-, eläin- tai muut taudit.

Vakuutuksen voimassaolo

Fennian vastuu alkaa ICC (A) -ehtoja käytettäessä kun tavaraa ryhdytään ensimmäistä kertaa siirtämään varastointipaikalta välitöntä kuljetusvälineeseen lastausta varten. Vastuu jatkuu kuljetuksen tavanmukaisen kulun ajan ja päättyy joko

 • silloin, kun tavara on luovutettu vakuutuskirjassa mainitussa lopullisessa määräpaikassa varastoon tai varastointipaikkaan tai muuhun lopulliseen varastoon tai varastointipaikkaan

 • silloin, kun tavara on luovutettu mihin tahansa muuhun varastoon tai varastointipaikkaan, joka sijaitsee joko ennen vakuutuskirjassa mainittua määräpaikkaa tai vakuutuskirjassa mainitussa määräpaikassa ja jonka vakuutettu valitsee joko

  1. sellaista varastointia varten, joka ei kuulu kuljetuksen tavanmukaiseen kulkuun

  2. erottelua tai jakelua varten tai

 • 60 päivän kuluttua vakuutetun tavaran lopullisessa purkusatamassa avomerialuksesta tapahtuneen purun jälkeen.

Fennian vastuu päättyy, kun mikä tahansa näistä edellä luetelluista ehdoista on täyttynyt.

Vientivakuutuskirjat

Insurance Policy -vakuutuskirjaa käytetään kertavakuutuksissa ja vientikuljetuksissa varsinkin silloin, kun kyseessä on remburssikauppa. Vakuutuskirja on todiste vakuutussopimuksesta ja se lähetetään sille, jolla on laillinen oikeus korvaukseen. Esittämällä vakuutuskirjan voi hakea korvausta Fenniasta tai tämän edustajalta. Vientikuljetusten vakuutuskirja on yleensä englanninkielinen ja vakuutukseen sovelletaan englantilaisia Institute Cargo Clauses -ehtoja (ICC). Remburssikaupassa voidaan Insurance Policy -vakuutuskirjan asemesta käyttää myös Insurance Certificate -vakuutustodistusta, ellei remburssiehdoissa toisin määrätä. Vakuutustodistus vastaa sisällöltään vakuutuskirjaa. Se liitetään kaupan muihin asiakirjoihin, jotta ostaja tietää, miten lähetys on vakuutettu ja voi vahinkotilanteessa toimia oikein hakiessaan korvausta Fenniasta.

Sota- ja lakkovakuutus

Tavarankuljetusvakuutukseen voidaan liittää sota- ja lakko­vakuutus.

Sotavakuutus koskee vain meri- ja lentokuljetuksia. Se korvaa tavaravahingot, jotka välittömästi ovat seurauksia näistä tapahtumista:

 • sota, sisällissota, vallankumous, kapina, kansannousu tai sotaa käyvän vallan vihamielinen toimenpide

 • sotaa käyvän vallan tekemä kaappaus, takavarikointi, pidättäminen tai viivyttäminen

 • hylätyt miinat, torpedot, pommit tai muut hylätyt sota-aseet.

Lakkovakuutuksesta korvataan tavaravahingot, jotka

 • ovat lakossa tai työsulussa olevien tai työselkkauksiin, mellakoihin tai sisäisiin levottomuuksiin osallistuvien henkilöiden aiheuttamia tai

 • johtuvat terroristin tai muun poliittisista syistä toimivan henkilön toiminnasta.

Kummastakaan vakuutuksesta ei korvata välillisiä vahinkoja, esimerkiksi ympäristö- ja viivästymisvahinkoja ym. Kaikki vakuutuksiin liittyvät rajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

Englantilaisessa Institute Cargo Clauses -ehto­kokoelmassa on lukuisia vakuutusehtoja, jotka soveltuvat eri tavaroiden kuljetuksiin ja eri tarkoituksiin. Niistä voidaan mainita esimerkkeinä öljykuljetuksiin ja kemikaalin laivakuljetuksiin soveltuvat Institute Bulk Oil Clauses -ehdot ja puutavarakuljetuksiin soveltuvat Institute Timber Trade Federation Clauses -ehdot.

MUITA KULJETUSVAKUUTUKSIA

Autokuljetusvakuutus

(Fennian autokuljetusvakuutusehdot 620)

Autokuljetusvakuutuksen kohteena on vakuutetun oma tavara sekä vakuutuksenottajan huolto- asennus- tai korjaustoimintaan liittyvä tavara, jota vakuutettu tai hänen edustajansa korvauksetta kuljettaa vakuutuskirjassa mainituilla ajoneuvoilla.

Autokuljetusvakuutus

 • on voimassa Suomessa, ellei laajemmasta voimassaoloalueesta ole sovittu

 • korvaa vakuutetulle tavaralle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, jonka on aiheuttanut ehdoissa määritellyn kaltainen liikenneonnettomuus, palo, räjähdys tai salamanisku

 • kattaa myös yhteiseen haveriin liittyvän uhrauksen sekä yhteisen haverin osallistumis- ja pelastuskulut, jotka aiheutuvat tavaran purkamisesta aluksesta hätäsatamassa.

Eri sopimuksesta vakuutusturvaa voidaan laajentaa niin, että se kattaa esimerkiksi murron, ryöstön, purun, lastauksen, särkymisen kuljetuksen aikana ja vakuutettavan kohteen hinauksen.

Korvausesimerkkejä

Esimerkki 1

Rautakauppias oli viemässä kuorma-autollaan asiakkaalle hänen ostamaansa lämminvesivaraajaa. Kauppahintaan sisältyi myös kuljetus. Matkalla kauppias ajoi kolarin. Varaaja putosi kyydistä ja vaurioitui pahoin. Korvasimme autokuljetusvakuutuksesta korjauskulut siltä osin kuin ne ylittivät vakuutuksenottajan omavastuun.

Esimerkki 2

Kaivinkoneurakoitsija oli viemässä omistamaansa kaivinkonetta lavetilla työmaalle. Epähuomiossa hän ajoi työmaa-alueella männyn oksiston alta siten, että oksat vaurioittivat hydrauliletkuja. Tässäkin tapauksessa korvasimme autokuljetusvakuutuksesta korjauskulut siltä osin kuin ne ylittivät vakuutuksenottajan omavastuun.

Tärkeimpiä rajoituksia

Vakuutus ei kata lastauksen, purun, noston tai siirron yhteydessä tavaralle aiheutuneita vahinkoja eikä hinattavalle tavaralle aiheutuneita vahinkoja.

Ellei vakuutuskirjassa toisin mainita, vakuutus ei korvaa, jos vahingon kohteena on esimerkiksi

 • rahaa, arvopapereita, asiakirjoja, pankki- ja luottokortteja ja vastaavia maksuvälineitä

 • tiedostoja, tietoja ja ohjelmia tai immateriaali­oikeuksia

 • jalometalleja tai -kiviä, jalometallikoruja ja helmiä

 • postimerkkejä tai esineitä, jotka ovat keräilyarvoltaan arvokkaita – tai joiden arvo säilyy tai nousee iän myötä

 • taideteoksia tai -esineitä

 • eläviä eläimiä ja eläviä kasveja

 • jo ennen vakuutustapahtumaa vahingoittuneita tavaroita

 • tupakkaa tai alkoholia

 • kuljetettavan tavaran peite tai pakkaus.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jonka syntymiseen on välittömästi tai välillisesti vaikuttanut mm. kasvi- eläin tai muu tauti, sota, terrorismi, rosvous, sabotaasi, lakko, työsulku, kansalaislevottomuus, maanjäristys, maanvyöry, lumivyöry, tulva, kemiallinen päästö tai ydinvahinko.

Näyttelyvakuutus

Näyttelyvakuutukseen sovelletaan Fennian kuljetusvakuutusehtoja.

Näyttelyvakuutus kattaa näyttelytavarat sekä kuljetuksen että näyttelyn aikana. Se voidaan ottaa kotimaan näyttelyille ja kansainvälisille näyttelyille.

Rajoitus

Näyttelyvakuutuksesta ei korvata, jos tavara esittelyssä likaantuu, naarmuuntuu, haalistuu, repeytyy tai kuluu. Vakuutuksesta ei korvata myöskään tavaran käytöstä aiheutunutta vahinkoa.

Muuttovakuutus

Muuttovakuutus on täysvakuutus, jonka yritys tai yksityishenkilö voi ottaa kotimaahan tai ulkomaille suuntautuvia muuttokuljetuksia varten. Muuttovakuutuksesta korvataan kuljetuksen aikana muuttotavaroille sattuneet vahingot vakuutusehtojen mukaan ja on voimassa muutoissa huoneistosta huoneistoon.

Rajoitus

Muuttovakuutuksesta ei korvata aiheutunutta vahinkoa, jos tavara on naarmuuntunut, hankautunut tai likaantunut.

Erityisomavastuu

Joissakin vahinkotyypeissä on erityisomavastuita. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

Esimerkiksi autokuljetusvakuutuksessa, kun vahinko on aiheutunut siitä, että kuorma on ajettu kiinni ajotien yläpuolella olevaan esteeseen, omavastuu on 25 prosenttia vahingonmäärästä, kuitenkin vähintään 1 200 euroa tai valittu, vakuutuskirjassa mainittu suurempi omavastuu.

Vakuutusmaksu määräytyy

 • autokuljetusvakuutuksessa mm. kuorman suurimman arvon, ajoneuvotyypin, valitun omavastuun ja vakuutuksen laajuuden mukaan

 • näyttelyvakuutuksessa ja muuttovakuutuksessa tavaran vakuutusarvon (omakustannushinta, käypä arvo) matkareitin, ajan vakuutuksen laajuuden ja valitun omavastuun mukaan.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaa-ehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Kun vahinko on sattunut

 • Ilmoita vakuutustapahtumasta Fenniaan tai ulkomailla edustajallemme mahdollisimman pian.

 • Noudata vahinkotilanteessa sitä varten saamiasi ohjeita.

 • Tee kirjallinen huomautus rahdinkuljettajalle ja ota huomioon lakien ja kuljetusehtojen määräajat.

 • Ryhdy olosuhteiden vaatimiin kohtuullisiin ja tarpeellisiin toimiin, joilla estät lisävahingot.

 • Huolehdi vahingoittuneesta tavarasta, kunnes Fennian edustajalla on tilaisuus tarkastaa se.

 • Tarvittaessa keskeytä tavaran purkaminen pakkauksesta vahingontarkastusta varten.

 • Rikoksen ollessa kyseessä ilmoita vakuutustapahtumasta poliisille.

Käytännön ohjeita korvauksenhakuun liittyvistä asiakirjoista ym. saat

 • verkkosivuiltamme www.fennia.fi

 • yrityksesi yhteyshenkilöltä

 • konttoreistamme ja paikalliselta vahinkotarkastajaltamme

 • pääkonttorimme korvauspalvelusta.

Kun haet korvausta, toimita meille

 • vahinkoilmoitus ja vakuutuskirja (jos se on tehty)

 • alkuperäisen kauppalaskun kopio

 • kuljetusasiakirjan kopio (konossementti, rahtikirja tai vastaava)

 • reklamaation kopio (rahdinkuljettajalle, huolitsijalle, varaston- tai terminaalinpitäjälle)

 • poliisitutkintapöytäkirja, jos sellainen on tehty

 • muut korvauksen ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavat asiakirjat, kuten purkuraportit, katsastustodistukset jne.

 • Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä Fennialle kuuden (6) kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta tai siitä, kun korvauksenhakija on saanut tiedon vahingosta.

Jos olet tyytymätön Fennian korvauspäätökseen

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme. Ratkaisusuosituksia riita-asioihin antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja löydät osoitteesta www.fine.fi.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä Fennia-palvelu Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovel-vollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 709 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet