Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för företagare
 • Livförsäkring för företagare

Livförsäkring för företagare tryggar dina närstående och ditt företag

Skydd i händelse av det värsta. Du får 15 procent rabatt på livförsäkringen för företagare det första året. 
Räkna ut priset och teckna livförsäkring för företagare

Livet är oförutsägbart. Men det går att gardera sig mot även det mest oförutsedda. Med livförsäkringen för företagare tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten och dina närståendes ekonomi om det värsta skulle inträffa. Till livförsäkringen kan du också ansluta skydd vid allvarlig sjukdom och skydd mot bestående arbetsoförmåga.

Komplettera det lagstadgade grundskyddet med livförsäkring för företagare

Livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga kompletterar det lagstadgade grundskyddet, som ofta inte räcker att täcka företagarens eller arbetstagarnas faktiska behov. Du kan utifrån företagets behov bestämma beloppet för försäkringsskyddet och antalet personer som ska försäkras.

Du kan teckna livförsäkring för en person, eller som parskydd för två. Ett parskydd är ett förmånligare alternativ än två individuella livförsäkringar. När du försäkrar flera arbetstagare kan du välja det förmånligare alternativet, gruppförsäkring.

Premierna för livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringsförmånen räknas inte heller som lön, så man behöver inte betala lönebikostnader för den.  I fråga om skyddet vid allvarlig sjukdom förutsätts dock att skyddet tecknas på samma nivå för hela personalen. I annat fall räknas premierna för skyddet som skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade.

Så här ersätter livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga

 • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider.

 • På ersättningen betalas en förhöjning på 50 procent, dock max. 150 000 euro (2020).

 • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående. 

 • Sjukdomar och ingrepp som skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter:

  • allvarlig cancer

  • stroke

  • hjärtinfarkt

  • MS

  • kranskärlsoperation som öppen hjärtoperation

  • njursvikt

  • organ- eller benmärgstransplantation

  • förlamning

  • blindhet

  • motorneuronsjukdom (t.ex. ALS)

  • I villkoren finns noggranna beskrivningar av de sjukdomar och ingrepp som ersätts samt begränsningar till dem.

 • Till medlemsföretag i Företagarna i Finland betalas ett 10 procent högre ersättningsbelopp för bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro (2021).

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Ta del av broschyrerna och villkoren

Broschyren Fennia-Livskydd


Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd