Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Livskydd försäkringsvillkor

Fennia-Livskydd försäkringsvillkor

Effektivt från 7.1.2021

Den här livförsäkringen är en personförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och en livförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 enligt 13 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Allmänna försäkringsvillkor

1 Definitioner

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkrad är en person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs i försäkringsavtalet. Den försäkrade personen kan inte ändras.

Förmånstagare är en person som har rätt till den försäkringsersättning som betalas ut från försäkringen.

Försäkringstid är den giltighetstid som avtalats för försäkringen och som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringens årsdag är den första dagen av försäkringens begynnelsemånad varje år.

Försäkringsperiod är tidsperioden från en årsdag till följande årsdag.

Premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringspremien betalas enligt avtal.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat försäkringspremier.

2 Försäkringens innehåll

2.1 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna. Försäkringen kan utöver rätt till livförsäkringsersättning innehålla en engångsersättning som betalas ut vid bestående arbetsoförmåga och/eller allvarlig sjukdom. Skyddet mot bestående arbetsoförmåga och vid allvarlig sjukdom beviljas endast i anslutning till livförsäkringsskyddet.

2.2 Försäkringsavtalets innehåll utgörs av försäkringsansökan eller -förslaget inklusive bilagor, försäkringsbrevet, hälsodeklarationen, något eventuellt annat dokument som hänför sig till avtalets uppkomst, försäkringsutdraget och försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas dessutom lagen om försäkringsavtal (543/94) och övrig lagstiftning i Finland.

3 Parternas rättigheter och skyldigheter

3.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna, gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser samt på de uppgifter som getts Fennia Liv vid ansökan om försäkring och under försäkringens giltighetstid.

3.2 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas och under försäkringens giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Under försäkringsperioden ska försäkringstagaren och den försäkrade dessutom utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gett Fennia Liv och därefter konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om de givna uppgifterna inte är fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal. Vid försummelse av upplysningsplikten gäller det som i villkorspunkt 9 anges om uppsägning av försäkringen.

3.3 Försäkringstagaren har rätt att överlåta försäkringen till en annan person eller sammanslutning. Överlåtelsen binder inte försäkringstagarens borgenärer, om Fennia Liv inte
meddelats skriftligt om den.

4 Förmånstagarförordnande

4.1 Försäkringstagaren förordnar förmånstagare till livförsäkringen och skyddet mot bestående arbetsoförmåga. Förmånstagaren till skyddet vid allvarlig sjukdom är alltid den försäkrade, om inte annat överenskommet. Förmånstagarförordnandet, eller en återkallelse eller ändring av det, gäller inte om det inte har meddelats Fennia Liv skriftligt.

4.2 Förmånstagarförordnandet förfaller om den namngivna förmånstagaren avlider före ett försäkringsfall.

4.3 Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om
att hålla förmånstagarförordnandet i kraft (oåterkalleligt förmånstagarförordnande) och kan då inte ändra förmånstagarförordnandet utan samtycke av den som har tagit emot förbindelsen.

5 Försäkringens giltighet

5.1 Försäkringen träder i kraft när ansökan och tillhörande hälsodeklaration lämnas in till Fennia Liv eller dess ombud, förutsatt att försäkringen kan beviljas utifrån ansökan. Försäkringen kan träda i kraft vid en annan tidpunkt enligt separat överenskommelse. Om det är uppenbart att Fennia Liv skulle ha godkänt försäkringsansökan, ansvarar Fennia Liv också för försäkringsfall som har inträffat efter att kunden överlämnade eller skickade försäkringsansökan, såvida parterna inte särskilt har avtalat om en annan tidpunkt.

5.2 Om Fennia Liv inte beviljar försäkring enligt försäkringsansökan, kan Fennia Liv lämna den
sökande ett motanbud. Försäkringen och Fennia Livs ansvar börjar när försäkringstagaren skickar eller ger ett skriftligt godkännande svar på Fennia Livs motanbud.

5.3 Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats till Fennia Liv, anses det ha skett klockan 24.00. Dessutom förutsätts att Fennia Liv och en eventuell återförsäkrare godkänner anbudet och redogörelserna gällande de försäkrades hälsa.

5.4 Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia Liv inte säger upp avtalet. Försäkringsskyddet gäller högst upp till den ålder som anges i specialvillkoren för respektive
skydd. Försäkringsskyddet kan upphöra under försäkringsperioden, om försäkringen sägs upp. Försäkringsskyddet upphör alltid när den försäkrade avlider. Om försäkringen har flera försäkrade upphör försäkringen när samtliga försäkrade har avlidit. Försäkringen upphör s enast när alla försäkringsskydd upphört.

5.5 Om försäkringstagaren vill lägga till ett skydd i försäkringen, höja beloppet för ett skydd eller förlänga skyddets giltighetstid, är förutsättningen för ändringen att Fennia Liv godkänner en redogörelse över den försäkrades hälsotillstånd.

6 Försäkringspremie och betalning av premien

6.1 Försäkringspremien för varje premieperiod bestäms enligt de beräkningsgrunder som gällde när premieperioden började.

6.2 På försäkringspremien inverkar den försäkrades ålder, i parskyddet båda de försäkrades ålder, försäkringsbeloppet och den försäkrades hälsotillstånd.

6.3 Användning av tobaksprodukter höjer försäkringspremien för skyddet vid allvarlig sjukdom. Den försäkrade anses använda tobaksprodukter (bl.a. cigaretter, cigarrer, pipa, e-cigaretter och snus) om han eller hon använder eller har använt dessa under de senaste tolv (12) månaderna före försäkringens början.

Försäkringstagaren är skyldig att meddela om den försäkrade börjar använda tobaksprodukter under skyddets giltighetstid. Efter att ha fått ett skriftligt meddelande om att den försäkrade har börjat använda tobaksprodukter skickar Fennia Liv ett meddelande till försäkringstagaren om ändring av premien och övriga avtalsvillkor. Premien för skyddet höjs en månad efter att meddelandet i fråga skickades. Om den försäkrade börjar använda tobaksprodukter och försäkringstagaren, uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa, försummar att meddela Fennia Liv, sänker Fennia Liv den ersättning som betalas ut på det sätt som avses i lagen om försäkringsavtal.

Om den försäkrade meddelar skriftligt att han eller hon inte har använt tobaksprodukter på
12 månader, ändras premien till normal premie.

6.4 Försäkringspremien ska betalas senast på förfallodagen. Om försäkringstagaren inte har betalat försäkringspremien senast på förfallodagen, har Fennia Liv rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet skickades. Fennia Liv har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen för dröjsmålstiden.

7 Återupplivning av försäkring som upphört

7.1 Om en försäkring har upphört att gälla på grund av att någon annan än den första premien inte har betalats, träder försäkringen i kraft på nytt om alla premier som har förfallit
betalas inom sex månader efter det att försäkringen upphörde att gälla. Försäkringen och
försäkringsskyddet träder inte i kraft innan samtliga försäkringspremier har betalats, både de premier som var obetalda innan skyddet upphörde och obetalda premier som har samlats efter att försäkringen upphörde.

7.2 Om försäkringen träder i kraft på nytt enligt punkt 7.1, inträder Fennia Livs ansvar från följande dag efter att alla försäkringspremier har betalats.

8 Ändring av avtalsvillkoren

8.1 Fennia Liv har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringspremien eller andra avtalsvillkor att motsvara aktuella förhållanden, om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin upplysningsplikt som avses i punkt 3.2.

8.2 Fennia Liv har rätt att ändra livförsäkringens försäkringspremie eller andra avtalsvillkor, förutsatt att det finns en särskild orsak till ändringen på grund av den allmänna skadeutvecklingen eller en ändring i räntenivån och att innehållet i försäkringsavtalet inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga avtalet.

8.3 Fennia Liv har rätt att ändra premier och andra avtalsvillkor för skyddet mot bestående arbetsoförmåga och skyddet vid allvarlig sjukdom, om försäkringens innehåll inte ändras väsentligt i jämförelse med den ursprungliga försäkringen och om det finns en särskild orsak till ändringen till följd av någon av nedan nämnda oförutsedda omständigheter:

 • utvecklingen av skadekostnaden

 • ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • internationell kris, storolycka eller exceptionell naturkatastrof

 • förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen utöver det index som tillämpas på försäkringen, förutsatt att förändringen skett av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

8.4 Försäkringspremier och övriga avtalsvillkor kan ändras högst så att de motsvarar grunden för ändringen.

8.5 Fennia Liv har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren och andra avtalsvillkor göra mindre ändringar som inte inverkar på försäkringsavtalets centrala innehåll.

8.6 Orsaken till en ändring av försäkringspremien eller försäkringsskyddet kan också vara en ändring i det index som hänför sig till försäkringen, den försäkrades ålder eller försäkringsbeloppet.

8.7 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren senast en månad innan ändringen träder i kraft. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

8.8 En försäkringstagare som inte godkänner ändringen ska säga upp försäkringsavtalet skriftligt inom en månad från det att han eller hon fick veta om ändringen.

9 Uppsägning av försäkring

9.1 Försäkringstagaren har rätt att när som helst skriftligt säga upp försäkringen. Försäkringen upphör när uppsägningsmeddelandet lämnas in eller skickas till Fennia Liv om försäkringstagaren inte har angett något slutdatum för försäkringen.

9.2 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen eller en del av den om försäkringstagaren eller den försäkrade, antingen avsiktligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt enligt punkt 3.2 och om Fennia Liv inte över huvud taget skulle ha beviljat försäkring i det fall att bolaget hade fått korrekta och fullständiga svar. Försäkringen kan också sägas upp om försäkringstagaren eller den försäkrade bedrägligt har försummat sin upplysningsplikt enligt punkt 3.2, men försäkringsavtalet enligt lagen om försäkringsavtal är bindande för Fennia Liv. Fennia Liv säger upp försäkringen skriftligt utan obefogat dröjsmål efter att bolaget har fått uppgifter om grunden som berättigar till uppsägning. Försäkringen upphör en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

9.3 Fennia Liv har enligt punkt 6.4 rätt att skriftligt säga upp försäkringen att upphöra, om försäkringspremien inte har betalats senast på förfallodagen.

9.4 Om försäkringen eller en del av den upphör under premieperioden, återbetalas till försäkringstagaren den del av den betalda premien som i relation till försäkringspremien är densamma som den återstående tiden av premieperioden i förhållande till premieperioden i sin helhet. Fennia Liv är inte skyldig att återbetala premier som till sitt belopp underskrider den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

9.5 Fennia Liv har dessutom rätt att säga upp såväl skyddet mot bestående arbetsoförmåga som skyddet vid allvarlig sjukdom att upphöra följande årsdag. Uppsägningen ska göras skriftligt senast en månad före årsdagen. En försäkring får inte sägas upp av den anledning att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknades eller av den anledning att ett försäkringsfall har inträffat.

10 Indexjusteringar

10.1 Försäkringsskyddet och försäkringspremien kan justeras i samma förhållande på försäkringens årsdag. Vid justeringen används poängtalen för levnadskostnadsindexet (1951= 100) i oktober året innan, om det inte har avtalats om ett annat index.

10.2 Om försäkringstagaren meddelar som sitt önskemål att en indexjustering inte görs, förblir försäkringsskyddet och indexförhöjningen av premien på nivån för den senast genomförda justeringen.

10.3 Om något index inte anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller försäkringsutdraget är försäkringen inte bunden till index.

11 Ersättningsförfarande och rätt till försäkringsersättning

11.1 Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia Liv inom ett år efter det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i vilket fall som helst framläggas inom tio år från det att skadepåföljden uppstod. Om ersättningsanspråket inte läggs fram inom den ovannämnda tidsfristen, förlorar den ersättningsberättigade sin rätt till ersättning.

11.2 Fennia Liv betalar ut ersättningen, eller meddelar att ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från det att Fennia Liv har fått de utredningar som anges i försäkringsskyddets specialvillkor. Om ersättningsbeloppet är stridigt, betalar Fennia Liv den ostridiga delen av ersättningen inom nämnda tid.

11.3 Fennia Liv har rätt att från ersättningen dra av obetalda förfallna försäkringspremier med dröjsmålsräntor fram till det att försäkringsfallet inträffade.

11.4 Om försäkringsersättningen betalas ut till en omyndig person, underrättar Fennia Liv förmyndarnämnden på den omyndigas hemort om ersättningen om ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

12 Försäkringsutdrag och andra meddelanden

12.1 Fennia Liv har rätt att skicka meddelanden och tillkännagivanden om försäkringen till Fennia Livs nättjänst eller till den adress som försäkringstagaren meddelat.

12.2 Fennia Liv lämnar minst en gång om året ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren på Fennia Livs nättjänst. Av försäkringsutdraget framgår uppgifter om bland annat gällande skydd och deras belopp.

13 Ansvarsbegränsning

13.1 Fennia Liv ansvarar inte för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parterna i försäkringsavtalet. Fennia Liv ansvarar inte heller för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur försäkringen beskattas.

13.2 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som hänför sig till försäkringen.

14 Sökande av ändring

14.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan han eller hon överlämna beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi), Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

14.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligt fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist.

SPECIALVILLKOR FÖR LIVFÖRSÄKRINGSSKYDD

15 Allmänna bestämmelser

15.1 Livförsäkringsskydd kan tecknas antingen med en fast eller sjunkande försäkringssumma. Försäkringsskyddet kan tecknas antingen för en person eller som parskydd för två personer.

15.2 Försäkringsskydd kan beviljas en person som fyllt minst 15 år och högst 74 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade, eller i fråga om parskydd den äldre av de försäkrade, fyller 90 år. Genom avtal kan försäkringsskyddet gälla en kortare tid, dock minst tio år.

15.3 Om parskyddet upphör för den ena försäkrade, fortsätter skyddet för den andra som försäkringsskydd för en person med oförändrat innehåll.

15.4 En förmånstagare har rätt till livförsäkringsersättning om den försäkrade avlider under försäkringsskyddets giltighetstid.

15.5 Som ersättning betalas den försäkringssumma som gällde vid tidpunkten för den försäkrades död.

15.6 Om de personer som är försäkrade med ett parskydd avlider samtidigt delas försäkringsersättningen på hälften mellan varderas förmånstagare, om inte något annat har bestämts med ett förmånstagarförordnande.

16 Ansökan om ersättning

16.1 Livförsäkringsersättning ska sökas hos Fennia Liv med en skriftlig ansökan. Den sökande ska till Fennia Liv överlämna en kopia av den försäkrades dödsattest, en officiell utredning av den försäkrade och förmånstagarna samt vid behov även en annan utredning som skäligen kan förutsättas och som är nödvändig för att reda ut Fennia Livs ansvar.

16.2 Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffning av de utredningar som anges i punkt 16.1 och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands. Om utredningarna inte är på finska eller svenska, kan kostnader för översättning dras av från ersättningen.

17 Begränsningar som gäller utbetalning av ersättning

17.1 Livförsäkringsersättning betalas inte ut i följande fall:

 • Försäkringsfallet beror på självmord som begåtts innan det har gått ett år från det att Fennia Livs ansvar inträdde.

 • Försäkringsfallet har orsakats av krig, tjänstgöring eller väpnad konflikt utomlands eller av uppgifter i internationella fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer eller i andra militära operationer. Om den försäkrade påbörjade sin utlandsresa före kriget eller innan den väpnade konflikten började och inte själv deltog i dem, tillämpas denna punkt först efter 30 dygn från det att de väpnade aktionerna började. Om den försäkrade själv deltog i väpnade aktioner, tillämpas denna punkt genast.

 • Försäkringsfallet har orsakats av plötslig massdödande verkan av vapen, en anläggning eller material som baserar sig på kärnreaktion.

17.2 I lagen föreskrivs särskilt om försäkringsbolagets ansvar ifall Finland råkar i krig eller väpnad konflikt.

SPECIALVILLKOR FÖR SKYDD MOT BESTÅENDE ARBETSOFÖRMÅGA

18 Allmänna bestämmelser

18.1 Skydd mot bestående arbetsoförmåga kan tecknas antingen med en fast eller sjunkande försäkringssumma. Försäkringsskyddet kan tecknas bara som skydd för en person.

18.2 Försäkringsskydd kan beviljas en person som fyllt minst 15 år och högst 59 år. Försäkringsskyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Genom avtal kan försäkringsskyddet gälla en kortare tid, dock minst
tio år.

18.3 Förmånstagaren har rätt till engångsersättning för bestående arbetsoförmåga om den försäkrade till följd av en sjukdom eller en skada har blivit bestående arbetsoförmögen och arbetsoförmågan har varat oavbrutet minst ett år under försäkringsskyddets giltighetstid. Fennia Liv kan dock betala ut engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga innan ett år har förflutit från det att arbetsoförmågan började, om arbetsoförmågan på ett tillförlitligt sätt kan påvisas vara bestående. Förutsättningen för utbetalning av ersättningen är att ersättningsansökan har lämnats in under den försäkrades livstid.

18.4 En försäkrad anses vara bestående arbetsoförmögen om han eller hon slutgiltigt har mist sin förmåga att utföra sitt vanliga arbete och om han eller hon med all sannolikhet inte heller klarar av att utföra ett annat arbete som med beaktande av ålder och yrkeskunnighet kan anses vara lämpligt för honom eller henne och trygga en rimlig utkomst. Den försäkrade anses inte vara bestående arbetsoförmögen enbart på grund av att han eller hon har rätt till rehabiliteringsstöd med stöd av någon pensionslag.

18.5 Den engångsersättning som betalas ut för bestående arbetsoförmåga bestäms enligt den tidpunkt när rätten till ersättning uppstod.

18.6 Skyddet mot bestående arbetsoförmåga upphör när engångsersättningen har betalats ut.

19 Ansökan om ersättning

19.1 Engångsersättning från skyddet mot bestående arbetsoförmåga ska sökas hos Fennia Liv med en skriftlig ansökan, och den som söker ersättning ska till Fennia Liv överlämna ett eventuellt beslut från pensionsbolaget samt ett läkarutlåtande över den försäkrades bestående arbetsoförmåga, orsaken till arbetsoförmågan och om den är bestående. Vid behov ska till Fennia Liv även lämnas andra redogörelser som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändiga för att reda ut Fennia Livs ansvar.

19.2 Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffning av de utredningar som anges i punkt 19.1 och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands. Om utredningarna inte är på finska eller svenska, kan kostnader för översättning dras av från ersättningen.

19.3 Om Fennia Liv uppmanar den försäkrade att låta en läkare som bolaget förordnat undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia Liv ansvarar för kostnaderna för läkarundersökningen.

20 Begränsningar som gäller utbetalning av ersättning

20.1 Ersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte ut, om arbetsoförmågan

 • har orsakats avsiktligt av den försäkrade

 • beror på en sjukdom eller en skada som Fennia Liv inte enligt punkt 17 i dessa villkor är ersättningsskyldigt för i den händelse att den leder till dödsfall

 • har orsakats av missbruk av alkohol eller läkemedel eller bruk av annat berusningsmedel.

SPECIALVILLKOR FÖR SKYDD VID ALLVARLIG SJUKDOM

21 Allmänna bestämmelser

21.1 Skydd vid allvarlig sjukdom beviljas alltid med fast försäkringssumma. Försäkringsskyddet kan bara tecknas som skydd för en person.

21.2 Försäkringsskydd kan beviljas en person som fyllt minst 18 år och högst 59 år. Försäkringsskyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år.

21.3 Engångsersättning vid allvarlig sjukdom betalas ut när den försäkrade under försäkringsskyddets giltighetstid konstateras ha en sjukdom som definieras i dessa försäkringsvillkor eller genomgår ett ingrepp som anges i dessa försäkringsvillkor.

21.4 Engångsersättningen från skyddet vid allvarlig sjukdom betalas ut bara en gång till den försäkrade, varefter skyddet upphör.

21.5 Ersättningen betalas ut till den försäkrade om den allvarliga sjukdomen som avses i villkoren konstateras för första gången hos den försäkrade (=diagnosdatum) eller om en operation eller ett ingrepp som avses i villkoren utförs för första gången, tidigast 90 dagar (=karenstid) efter att den försäkrades skydd trädde i kraft.

21.6 Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att den förmånstagare ansöker om ersättning under sin livstid, tidigast 28 dagar efter att ha fått en diagnos eller genomgått ett ingrepp som ersätts.

Ersättningens indexnivå bestäms enligt dagen då sjukdomen konstaterades, operationsdagen eller den dag, då personen införs i en officiell organtransplantationskö.

22 Allvarliga sjukdomar och ingrepp som ersätts

23 Ansökan om ersättning

23.1 Engångsersättningen från skyddet vid allvarlig sjukdom ska sökas skriftligt hos Fennia Liv. Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande, undersökningsresultat och patientjournaler, av vilka försäkringsfallet framgår. Vid behov ska till Fennia Liv även lämnas andra redogörelser
som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändiga för att reda ut Fennia Livs ansvar.

23.2 Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffningen av de utredningar som anges i punkt 23.1 och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands. Om utredningarna inte är på finska eller svenska, kan kostnader för översättning dras av från ersättningen.

23.3 Om Fennia Liv uppmanar den försäkrade att låta en läkare som bolaget förordnat undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia Liv betalar kostnaderna för en sådan undersökning. Om den försäkrade inte följer uppmaningen, betalas ersättning inte ut.

24 Begränsningar som gäller utbetalning av ersättning

24.1 Ersättning från skyddet vid allvarlig sjukdom betalas inte ut om

 • orsaken till sjukdomen eller ingreppet är en sjukdom eller skada som har orsakats avsiktligt av den försäkrade

 • orsaken till sjukdomen eller ingreppet är missbruk av alkohol eller läkemedel eller narkotikabruk

 • sjukdomen eller ingreppet beror på en sjukdom eller en skada som Fennia Liv enligt punkt 17 i dessa villkor inte är ersättningsskyldigt för i det fall att den leder till dödsfall

 • sjukdomen orsakas eller ingreppet utförs på grund av att den försäkrade har smittats med HIV eller aids.

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till ?

Kontaktinformation till vår kundtjänst finns på www.fennia.fi/kundservice-privatkunder.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA

FO-nummer 1496059-8

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd