Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Livskydd försäkringsvillkor

Fennia-Livskydd försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.12.2023

Fennia-Livskydd är

 • en personförsäkring som avses i lagen om försäkringsavtal (543/1994)

 • en livförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 enligt 13 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagaren ingår ett försäkringsavtal med Fennia.

Den försäkrade personen fastställs i försäkringsavtalet. Den försäkrade personen kan inte ändras.

En förmånstagare har rätt till den försäkringsersättning som betalas ut från försäkringen.

Försäkringstid är den giltighetstid som avtalats för försäkringen och som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringens årsdag är den första dagen i försäkringsperioden varje år.

Försäkringsperiod är den tidsperiod som löper från försäkringens årsdag till följande årsdag.

Premieperiod är den tidsperiod för vilken försäkringspremien betalas enligt avtal.

Till följd av ett försäkringsfall betalas ersättning ut från försäkringen.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som utgör grunden för beräkning av bland annat försäkringspremier.

Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsbrevet och beräkningsgrunderna. I försäkringen ingår

 • livförsäkringsersättning

 • engångsersättning vid bestående arbetsoförmåga

 • engångsersättning vid allvarlig sjukdom.

Skyddet mot bestående arbetsoförmåga och vid allvarlig sjukdom beviljas endast i anslutning till livförsäkringsskyddet.

Försäkringens innehåll utgörs av försäkringsansökan eller -förslaget inklusive bilagor, försäkringsbrevet, hälsodeklarationen, något eventuellt annat dokument som hänför sig till avtalets uppkomst, försäkringsvillkoren och försäkringsutdraget. På försäkringen tillämpas dessutom lagen om försäkringsavtal (543/94) och övrig lagstiftning i Finland.

Ikon - idea

Kom ihåg att du som försäkringstagare ska se till att både ditt försäkringsskydd och ditt förmånstagarförordnande är aktuellt. Vi ger gärna råd i alla frågor som gäller dessa.

Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna, gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser samt på de uppgifter som getts Fennia Liv vid ansökan om försäkring och under försäkringens giltighetstid.

Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer – både innan försäkringen beviljas och under försäkringens giltighetstid. Under försäkringsperioden ska försäkringstagaren och den försäkrade dessutom utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon gett Fennia Liv och därefter konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om de givna uppgifterna inte är fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal. Om upplysningsplikten har försummats, kan Fennia Liv säga upp försäkringen i enlighet med punkt åtta.

Försäkringstagaren har rätt att överlåta försäkringen till en annan person eller sammanslutning.

Försäkringstagaren förordnar förmånstagare till livförsäkringen och till skyddet mot bestående arbetsoförmåga. Förmånstagaren till skyddet vid allvarlig sjukdom är den försäkrade, om inte annat har överenskommits . Förmånstagarförordnandet, eller en återkallelse eller ändring av det, ska alltid meddelas Fennia Liv skriftligt. Om så inte görs är förmånstagarförordnandet inte giltigt.

Förmånstagarförordnandet återgår om den namngivna förmånstagaren avlider före ett försäkringsfall.

Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig utfästelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft. Då kan försäkringstagaren inte ändra förmånstagarförordnandet eller försäkringsavtalet utan den förordnade förmånstagarens samtycke.

Försäkringen träder i kraft när ansökan och tillhörande hälsodeklaration har lämnats in till Fennia Liv eller dess ombud. Förutsättningen för att försäkringen ska träda i kraft är att den kan beviljas enligt ansökan. Försäkringen kan träda i kraft vid en annan tidpunkt enligt separat överenskommelse. Om Fennia Liv sannolikt skulle ha godkänt försäkringsansökan, ansvarar Fennia Liv också för försäkringsfall som har inträffat efter att kunden överlämnade eller skickade försäkringsansökan, om parterna inte särskilt har avtalat om en annan tidpunkt.

Om Fennia Liv inte kan bevilja försäkringen enligt försäkringsansökan, kan bolaget ge den sökande ett motanbud. Försäkringen och Fennia Livs ansvar börjar när försäkringstagaren skickar eller ger ett skriftligt godkännande svar på Fennia Livs motanbud.

Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats till Fennia Liv, anses det ha skett klockan 24.00. Dessutom förutsätts att Fennia Liv och en eventuell återförsäkrare godkänner anbudet och redogörelserna gällande den försäkrades hälsa och eventuella ekonomiska riskurval.

Efter den första försäkringsperioden gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia Liv inte säger upp avtalet. Försäkringsskydden gäller högst upp till den ålder som anges i specialvillkoren för respektive skydd. Försäkringsskyddet upphör när den försäkrade avlider. Försäkringen upphör senast när alla försäkringsskydd har upphört.

Om försäkringstagaren vill lägga till ett nytt skydd i försäkringen, höja beloppet för ett skydd eller förlänga skyddets giltighetstid, är förutsättningen för ändringen att Fennia Liv godkänner en redogörelse över den försäkrades hälsotillstånd.

Försäkringspremien för varje premieperiod bestäms enligt de beräkningsgrunder som gällde när premieperioden började.

På försäkringspremien inverkar den försäkrades ålder, försäkringsbeloppet och den försäkrades hälsotillstånd. I parskyddet inverkar båda de försäkrades ålder på premien.

Ikon - idea

Du kan kolla försäkringspremien för din försäkring på Fennia Livs Mitt Fennia. Om du inte har en livförsäkring än, kan du räkna ut ditt försäkringsbehov och teckna en livförsäkring på nätet.

Användning av tobaksprodukter höjer försäkringspremien för skyddet vid allvarlig sjukdom. Den försäkrade anses använda tobaksprodukter om han eller hon använder eller har använt dessa under de senaste tolv (12) månaderna före försäkringens början. Tobaksprodukter är bland annat cigaretter, cigarrer, pipa, e-cigaretter och snus.

Försäkringstagaren är skyldig att meddela om den försäkrade börjar använda tobaksprodukter under skyddets giltighetstid. När Fennia Liv har fått ett skriftligt meddelande om att den försäkrade har börjat använda tobaksprodukter skickar bolaget ett meddelande till försäkringstagaren om ändring av premien och övriga avtalsvillkor.

Premien för skyddet stiger om en månad från det att det ovannämnda meddelandet skickades. Om den försäkrade börjar använda tobaksprodukter och försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, försummar att meddela Fennia Liv, sänker Fennia Liv i enlighet med lagen om försäkringsavtal den ersättning som betalas ut.

Utropstecken - ikon

Meddela alltid Fennia Liv skriftligt, om den försäkrade börjar använda tobaksprodukter.

Om den försäkrade meddelar skriftligt att han eller hon inte har använt tobaksprodukter på 12 månader, ändras premien till normal premie.

Om en försäkring har upphört att gälla på grund av att någon annan än den första premien inte har betalats, träder försäkringen i kraft på nytt om alla premier som har förfallit betalas inom sex månader efter det att försäkringen upphörde att gälla. Försäkringen och försäkringsskyddet träder inte i kraft innan alla de premier som var obetalda före och efter att skyddet upphörde har betalats.

Om försäkringen träder i kraft på nytt på det sätt som anges ovan, inträder Fennia Livs ansvar från följande dag efter att alla försäkringspremier har betalats.

Fennia Liv har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringspremien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar aktuella förhållanden, om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin upplysningsplikt som avses i punkt två.

Fennia Liv har rätt att ändra livförsäkringens försäkringspremie eller övriga avtalsvillkor, om det finns särskilda skäl för en ändring på grund av förändringar i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån. Försäkringsavtalets innehåll får dock inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga avtalet.

Fennia Liv har rätt att ändra försäkringspremier eller andra avtalsvillkor som gäller skyddet mot arbetsoförmåga och skyddet vid allvarlig sjukdom, om innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med den ursprungliga försäkringen och om det finns en särskild orsak till ändringen till följd av någon av nedan nämnda oförutsedda omständigheter:

 • utveckling av skadekostnaden

 • en ny eller förändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en internationell kris, storolycka eller exceptionell naturhändelse

 • förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen och som överskrider det index som använts i försäkringen, förutsatt att förändringen beror på en sådan orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

Försäkringspremier och övriga avtalsvillkor kan ändras högst så att de motsvarar grunden för ändringen.

Fennia Liv har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren och andra avtalsvillkor göra mindre ändringar som inte inverkar på försäkringsavtalets centrala innehåll.

Orsaken till en ändring av försäkringspremien och försäkringsskyddet kan också vara en ändring i det index som hänför sig till försäkringen, den försäkrades ålder eller försäkringsbeloppet.

Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren senast en månad innan ändringen träder i kraft. Ändringen träder i kraft från början av den försäkringsperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

Om försäkringstagaren inte godkänner ändringen, ska denna säga upp försäkringsavtalet skriftligt inom en månad från det att han eller hon fick veta om ändringen.

Försäkringstagaren har rätt att när som helst skriftligt säga upp försäkringen. Försäkringen upphör när uppsägningsmeddelandet lämnas in eller skickas till Fennia Liv om försäkringstagaren inte har angett något senare slutdatum för försäkringen.

Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen om försäkringstagaren eller den försäkrade, antingen avsiktligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt enligt punkt två och om Fennia Liv inte över huvud taget skulle ha beviljat försäkringen i det fall att bolaget hade fått korrekta och fullständiga svar.

Försäkringen kan också sägas upp om försäkringstagaren eller den försäkrade bedrägligt har försummat sin upplysningsplikt enligt punkt två, trots att försäkringsavtalet enligt lagen om försäkringsavtal är bindande för Fennia Liv. Fennia Liv säger upp försäkringen skriftligt utan obefogat dröjsmål efter att bolaget har fått uppgifter om grunden som berättigar till uppsägning. Försäkringen upphör en månad från det att meddelandet om uppsägningen skickades.

Försäkringspremien ska betalas senast på förfallodagen. Om försäkringstagaren inte har betalat försäkringspremien senast på förfallodagen, har Fennia Liv rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet skickades. Fennia Liv har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen för dröjsmålstiden.

Utropstecken - ikon

Betala alltid försäkringen senast på förfallodagen för att den ska vara giltig.

Om försäkringen upphör under premieperioden, återbetalar Fennia Liv till försäkringstagaren den del av den betalda premien som hänför sig till tiden efter att försäkringen har upphört. Fennia Liv är inte skyldigt att återbetala premier som underskrider den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

Ikon - idea

Om du har betalat försäkringspremien för hela året och säger upp försäkringen efter ett halvår, återbetalar vi premierna som du har betalat för resten av året.

Fennia Liv har dessutom rätt att säga upp såväl skyddet mot bestående arbetsoförmåga som skyddet vid allvarlig sjukdom att upphöra följande årsdag. Uppsägningen ska göras skriftligt senast en månad före årsdagen. En försäkring kan inte sägas upp av den anledning att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknades eller av den anledning att ett försäkringsfall har inträffat.

Försäkringstagaren beslutar om försäkringen ska bindas till index, så att försäkringsskyddet och försäkringspremien kan justeras i samma förhållande på försäkringens årsdag. Vid justeringen används poängtalen för levnadskostnadsindexet (1951 = 100) i oktober året innan, om det inte har avtalats om ett annat index.

Om försäkringstagaren meddelar som sitt önskemål att en indexjustering inte ska göras, förblir försäkringsskyddet och indexförhöjningen av premien på nivån för den senast genomförda justeringen.

Om försäkringen är bunden till index, anges detta i försäkringsbrevet och försäkringsutdraget.

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia Liv inom ett år efter det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråket ska i vilket fall som helst framläggas inom tio år från det att skadepåföljden uppstod. Om ersättningsanspråket inte läggs fram inom den ovannämnda tidsfristen, förlorar den ersättningsberättigade sin rätt till ersättning.

Utropstecken - ikon

Du kan ansöka om ersättning inom ett år från det att du har fått veta om försäkringens giltighet, försäkringsfallet eller dess skadepåföljd. Men du kan ansöka om ersättning bara om det vid denna tid inte har gått över 10 år från försäkringsfallet.

Fennia Liv betalar ut ersättningen, eller meddelar att ersättning inte betalas ut, senast inom en månad från det att bolaget har fått de redogörelser som anges i försäkringsskyddets specialvillkor. Om ersättningsbeloppet är stridigt, betalar Fennia Liv den ostridiga delen av ersättningen inom ovannämnda tid.

Fennia Liv har rätt att från ersättningen dra av obetalda förfallna försäkringspremier med dröjsmålsräntor fram till det att försäkringsfallet inträffade.

Om försäkringsersättningen betalas ut till en omyndig person och dess belopp överstiger den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal, underrättar Fennia Liv förmyndarmyndigheten på den omyndigas hemort.

Fennia Liv betalar inte ersättningar eller andra utbetalningar på basen av ett försäkringsavtal om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller mot annat myndighetsbeslut.

Fennia Liv har rätt att skicka meddelanden och tillkännagivanden om försäkringen till Fennia Livs nättjänst eller till den adress som försäkringstagaren har meddelat.

Fennia Liv lämnar minst en gång om året ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren på Fennia Livs nättjänst. Av försäkringsutdraget framgår uppgifter om bland annat gällande skydd och deras belopp.

Ikon - idea

Du hittar försäkringsutdraget med gällande skydd och deras belopp på nättjänsten Mitt Fennia.

Fennia Liv ansvarar inte för

 • hur eventuella ändringar i beskattningspraxis eller lagstiftning inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parterna i försäkringsavtalet

 • eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder, om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna

 • beskattning av försäkringen.

Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador med anknytning till försäkringen.

Den som är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv meddelat i ett försäkringsärende, kan överlämna beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi), Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligt fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist.

Ersättning från livförsäkringsskyddet, skyddet mot bestående arbetsoförmåga och skyddet vid allvarlig sjukdom ska sökas hos Fennia Liv med en skriftlig ansökan.

Den sökande ska till Fennia Liv överlämna de dokument och uppgifter som är nödvändiga för att reda ut Fennia Livs ansvar och som man skäligen kan förutsätta att få av den sökande.

Ikon - idea

Vi ger dig gärna råd, om du behöver hjälp med att fylla i ersättningsansökan. Tveka inte att kontakta oss!

Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffning av dokument och uppgifter och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands. Om redogörelserna inte är på finska, svenska eller engelska, kan kostnader för översättning dras av från ersättningen.

Om Fennia Liv i samband med ansökan om ersättning från skyddet mot bestående arbetsoförmåga och skyddet vid allvarlig sjukdom uppmanar den försäkrade att låta en läkare som bolaget förordnat undersöka hans eller hennes hälsotillstånd, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia Liv ansvarar för kostnaderna för läkarundersökningen.

Livförsäkring - ikon

Livförsäkringsskyddet kan tecknas antingen med en fast eller sjunkande försäkringssumma. Försäkringsskyddet kan tecknas antingen för en person eller som parskydd för två personer.

Försäkringsskyddet kan beviljas en person som är minst 15 år och högst 74 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade, eller i fråga om parskydd den äldre av de försäkrade, fyller 90 år. Genom avtal kan försäkringsskyddet gälla en kortare tid, dock minst tio år.

Om parskyddet upphör för den ena försäkrade, fortsätter skyddet för den andra som försäkringsskydd för en person med oförändrad försäkringssumma.

En förmånstagare har rätt till livförsäkringsersättning om den försäkrade avlider under försäkringsskyddets giltighetstid.

Som ersättning betalas den försäkringssumma som gällde vid tidpunkten för dödsfallet.

Om de personer som är försäkrade med ett parskydd avlider samtidigt delas försäkringsersättningen på hälften mellan varderas förmånstagare, om inte något annat har bestämts med ett förmånstagarförordnande.

Livförsäkringsersättning betalas inte ut i följande fall:

 • Försäkringsfallet beror på självmord som har begåtts innan det har gått ett år från det att Fennia Livs ansvar inträdde.

 • Försäkringsfallet har orsakats av krig, tjänstgöring, väpnad konflikt utomlands eller av uppgifter i internationella fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer eller i andra militära operationer.

  Om den försäkrade påbörjade sin utlandsresa före kriget eller innan den väpnade konflikten började och inte själv deltog i dem, tillämpas denna punkt först när det har gått 30 dygn från det att de väpnade aktionerna började. Om den försäkrade deltog i väpnade aktioner, tillämpas denna punkt genast.

 • Försäkringsfallet har orsakats av plötslig massdödande verkan av vapen, en anläggning eller material som baserar sig på kärnreaktion.

I lagen föreskrivs särskilt om försäkringsbolagets ansvar ifall Finland råkar i krig eller väpnad konflikt.

Bestående arbetsoförmåga - ikon

Skyddet mot bestående arbetsoförmåga kan tecknas antingen med en fast eller sjunkande försäkringssumma. Försäkringsskyddet beviljas alltid som skydd för en person.

Försäkringsskyddet kan beviljas en person som är minst 15 år och högst 59 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Genom avtal kan försäkringsskyddet gälla en kortare tid, dock minst tio år.

En förmånstagare har rätt till engångsersättning för bestående arbetsoförmåga om den försäkrade till följd av en sjukdom eller en skada har blivit bestående arbetsoförmögen och arbetsoförmågan har varat oavbrutet minst ett år under försäkringsskyddets giltighetstid. Fennia Liv kan dock betala ut engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga innan ett år har förflutit från det att arbetsoförmågan började, om arbetsoförmågan på ett tillförlitligt sätt kan påvisas vara bestående. Förutsättningen för utbetalning av ersättningen är att ersättningsansökan har lämnats in under den försäkrades livstid.

En försäkrad anses vara bestående arbetsoförmögen om han eller hon slutgiltigt har mist sin förmåga att utföra sitt vanliga arbete och om han eller hon med all sannolikhet inte heller förmår utföra annat arbete som med beaktande av ålder och yrkeskunnighet bör anses vara lämpligt för honom eller henne och trygga en rimlig utkomst. Den försäkrade anses inte vara bestående arbetsoförmögen på grund av att han eller hon har rätt till rehabiliteringsstöd med stöd av någon pensionslag.

Den engångsersättning som betalas ut för bestående arbetsoförmåga bestäms enligt den tidpunkt när rätten till ersättning uppstod.

Skyddet mot bestående arbetsoförmåga upphör när engångsersättningen har betalats ut.

Ersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte ut om arbetsoförmågan

 • har orsakats avsiktligt av den försäkrade

 • beror på en sjukdom eller en skada som Fennia Liv inte enligt punkt 16 i dessa villkor är ersättningsskyldigt för i den händelse att den leder till dödsfall

 • har orsakats av missbruk av alkohol eller läkemedel eller bruk av ett annat berusningsmedel.

Allvarlig sjukdom - ikon

Skyddet vid allvarlig sjukdom beviljas alltid som skydd med fast försäkringssumma för en person.

Försäkringsskyddet kan beviljas en person som är minst 18 år och högst 59 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år.

Engångsersättningen vid allvarlig sjukdom betalas ut när den försäkrade under försäkringsskyddets giltighetstid konstateras ha en sjukdom som definieras i dessa försäkringsvillkor eller genomgår ett ingrepp som anges i dessa försäkringsvillkor.

Engångsersättningen från skyddet vid allvarlig sjukdom betalas ut bara en gång till den försäkrade, varefter skyddet upphör.

Ikon - idea

Om skyddet trädde i kraft till exempel den 1 april 2021, kan förmånstagaren ansöka om ersättning tidigast den 30 juni 2021 för en diagnostiserad sjukdom, en operation eller ett ingrepp.

Ersättningen betalas ut till den försäkrade om den allvarliga sjukdom som avses i villkoren konstateras för första gången hos den försäkrade (=diagnosdatum) eller om en operation eller ett ingrepp som avses i villkoren utförs för första gången tidigast 90 dagar (=karenstid) efter att den försäkrades skydd trädde i kraft.

Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att den försäkrade ansöker om ersättning under sin livstid, tidigast 28 dagar efter att ha fått en diagnos eller genomgått ett ingrepp som ersätts.

Ersättningens indexnivå bestäms enligt dagen då sjukdomen konstaterades, operationsdagen eller den dag då personen införs i en officiell organtransplantationskö.

Ersättning från skyddet vid allvarlig sjukdom betalas inte ut om

 • orsaken till sjukdomen eller ingreppet är en sjukdom eller skada som har orsakats avsiktligt av den försäkrade

 • orsaken till sjukdomen eller ingreppet är missbruk av alkohol, eller läkemedel eller narkotikabruk

 • sjukdomen eller ingreppet beror på en sjukdom eller en skada som Fennia Liv enligt punkt 16 i dessa villkor inte är ersättningsskyldigt för i det fall att den leder till dödsfall

 • sjukdomen orsakas eller ingreppet utförs på grund av att den försäkrade har smittats med hiv eller aids.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor