Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
 • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Fennia-Livskydd försäkringsvillkor

Fennia-Livskydd försäkringsvillkor

Effektivt från 1.1.2016

Den här livförsäkringen är en i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) avsedd personförsäkring samt en livförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 enligt 13 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Allmänna försäkringsvillkor

1 Definitioner

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkrad är den person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs i försäkringsavtalet. Den försäkrade personen kan inte ändras.

Förmånstagare är den person som har rätt till den försäkringsersättning som betalas från försäkringen.

Försäkringstid är den avtalade giltighetstiden för försäkringen som antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringens årsdag är den första dagen i den månad när en ny försäkringsperiod börjar varje år.

Med försäkringsperiod avses tiden från försäkringens årsdag fram till följande årsdag.

Med premieperiod avses den tid för vilken det avtalats att försäkringspremie ska betalas.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning utbetalas från försäkringen.

Beräkningsgrunderna är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkningen av bland annat försäkringspremier, debiteringar enligt prislistan och sparkapitalet.

2 Försäkringens innehåll

2.1 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet. Försäkringen kan innehålla rätt till livförsäkringsersättning och engångsersättning som betalas för bestående arbetsoförmåga. Skyddet mot bestående arbetsoförmåga beviljas endast i anslutning till livförsäkringsskyddet.

2.2 Försäkringens detaljerade innehåll fastställs i försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna. Försäkringens detaljerade innehåll utgörs av försäkringsansökan eller -förslaget jämte bilagor, försäkringsbrevet, eventuell hälsoutredning och annat dokument som ansluter sig till avtalets uppkomst, försäkringsutdraget samt försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas även lagen om försäkringsavtal (543/1994) och övrig lagstiftning i Finland.

3 Parternas rättigheter och skyldigheter

3.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna samt på gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

3.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som givits Fennia Liv vid ansökan om försäkring och under försäkringens giltighetstid. Dessa uppgifter ligger till grund för Fennia Livs ansvar.

3.3 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkring beviljas och under försäkringens giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål rätta upplysningar som han eller hon gett Fennia Liv och därefter konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om de givna uppgifterna inte är fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder. Vid försummelse av upplysningsplikten gäller det som i villkorspunkt 9 konstateras om uppsägning av försäkringen.

3.4 Försäkringstagaren har rätt att överlåta och pantsätta rätt som grundar sig på försäkringen. Överlåtelsen och pantsättningen binder inte försäkringstagarens borgenärer, om Fennia Liv inte skriftligen har meddelats om dessa.

4 Förmånstagarförordnande

4.1 Försäkringstagaren förordnar förmånstagaren. Förmånstagarförordnandet, eller en annullering eller ändring av det, gäller inte om det inte skriftligen har meddelats Fennia Liv.

4.2 Förmånstagarförordnandet återgår om den namngivna förmånstagaren avlider före försäkringsfallet. Förmånstagarförordnandet förblir i kraft fastän försäkringstagaren överlåter den rätt som grundar sig på försäkringsavtalet.

4.3 Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft (oåterkalleligt förmånstagarförordnande). Därmed förbinder sig försäkringstagaren att inte ändra förmånstagarförordnandet eller försäkringens innehåll på det sätt som förbindelsen anger.

5 Försäkringens giltighet

5.1 Försäkringen träder i kraft när ansökan och tillhörande hälsodeklaration lämnas in till Fennia Liv eller dess ombud, förutsatt att försäkringen kan beviljas utifrån ansökan. Parterna kan särskilt avtala om att försäkringen börjar vid en annan tidpunkt. Om det är uppenbart att Fennia Liv skulle ha godkänt försäkringsansökan, ansvarar Fennia Liv också för försäkringsfall som har inträffat efter att kunden överlämnade eller avsände försäkringsansökan, såvida parterna inte särskilt har avtalat om en annan tidpunkt.

5.2 Om Fennia Liv inte beviljar försäkring enligt försäkringsansökan, kan Fennia Liv lämna den sökande ett motanbud. Försäkringen och Fennia Livs ansvar inträder då försäkringstagaren avsänder eller skriftligen ger ett antagande svar på Fennia Livs motanbud.

5.3 Om det inte finns utredning om vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts till Fennia Liv, anses detta ha skett klockan 24.00. Därtill förutsätts att Fennia Liv och en eventuell återförsäkrare godkänner anbudet och utredningarna om de försäkrades hälsotillstånd.

5.4 Efter att den första försäkringsperioden upphör är försäkringsavtalet i kraft en försäkringsperiod åt gången, såvida inte försäkringstagaren eller Fennia Liv säger upp avtalet. Försäkringsskydden är i kraft högst upp till den ålder som anges i specialvillkoren för livförsäkringsskyddet och skyddet för bestående arbetsoförmåga. Försäkringsskyddet kan upphöra mitt under försäkringsperioden på grund av uppsägning. Försäkringsskyddet upphör alltid när den försäkrade avlider. Om försäkringen har flera försäkrade upphör försäkringen när alla de försäkrade har avlidit. Försäkringen upphör senast när alla försäkringsskydd har upphört.

5.5 Om försäkringstagaren önskar lägga till ett skydd till försäkringen, höja beloppet av det gällande skyddet eller förlänga skyddets giltighetstid kräver ändringen en utredning över den försäkrades hälsotillstånd som Fennia Liv godkänt.

6 Försäkringspremie och betalning av premien

6.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

6.2 Försäkringspremien ska betalas senast på förfallodagen. Om försäkringstagaren inte har betalat försäkringspremien senast på förfallodagen har Fennia Liv rätt att säga upp försäkringen att upphöra inom 14 dygn från det att meddelandet om uppsägningen har avsänts. Om försäkringspremien inte betalas senast på förfallodagen har Fennia Liv rätt att uppbära dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningstiden.

7 Återupplivning av en försäkring som upphört

7.1 Om försäkringen har upphört på grund av att någon annan premie än den första premien inte har betalts träder försäkringen på nytt i kraft, om försäkringstagaren betalar alla de obetalda premierna inom sex månader efter att försäkringen upphört. Försäkringen och försäkringsskyddet träder inte i kraft innan alla försäkringspremier, både de premier som är obetalda när skyddet upphör och de obetalda premier som samlats efter att försäkringen upphörde, har betalats.

7.2 Om försäkringen träder i kraft på nytt enligt punkt 7.1, inträder Fennia Livs ansvar från följande dag efter att alla försäkringspremier har betalats.

8 Ändring av avtalsvillkoren

8.1 Om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin i punkt 3.3 avsedda informationsplikt har Fennia Liv rätt att under försäkringstiden ändra försäkringspremier eller andra avtalsvillkor att motsvara de verkliga förhållandena.

8.2 Fennia Liv har rätt att ändra livförsäkringens försäkringspremie eller andra avtalsvillkor förutsatt att det finns särskilda skäl till en ändring på grund av den allmänna skadeutvecklingen eller en ändring i räntenivån och innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga avtalet.

8.3 Fennia Liv har rätt att ändra invaliditetsförsäkringens försäkringspremie eller andra avtalsvillkor, förutsatt att innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga och det finns särskilda skäl till ändringen på grund av någon av nedan nämnda oförutsedda omständigheter:

 • utvecklingen av ersättningskostnaderna
 • ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser
 • internationell kris, storolycka eller exceptionell naturkatastrof
 • förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen utöver det index som tillämpas för försäkringen förutsatt att förändringen skett av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

8.4 Försäkringspremier och andra avtalsvillkor kan ändras högst så att de motsvarar grunden för ändringen.

8.5 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i försäkringsvillkoren och andra avtalsvillkor som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

8.6 Försäkringspremien och försäkringsskyddet kan också ändras på grund av en eventuell ändring i det index som ansluter sig till försäkringen, den försäkrades ålder eller en ändring av försäkringssumman.

8.7 Fennia Liv skickar försäkringstagaren ett meddelande om ändringen senast en månad innan ändringen träder i kraft. Ändringen träder i kraft från ingången av den försäkringsperiod som först följer inom en månad efter att meddelandet avsänts.

8.8 Om försäkringstagaren inte godkänner ändringen ska han eller hon skriftligen säga upp försäkringsavtalet inom en månad från det att han eller hon fick kännedom om ändringen.

9 Uppsägning av försäkringen

9.1 Försäkringstagaren har rätt att när som helst skriftligen säga upp försäkringen att upphöra. I sådana fall upphör försäkringen då uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till Fennia Liv, såvida försäkringstagaren inte har fastställt att försäkringen upphör vid en senare tidpunkt.

9.2 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen att upphöra om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin informationsplikt enligt punkt 3.3 antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa och Fennia Liv inte över huvud taget skulle ha beviljat försäkring i det fall att korrekta och fullständiga svar hade givits. Försäkringen kan också sägas upp om försäkringstagaren eller den försäkrade svikligen har åsidosatt sin informationsplikt enligt punkt 3.3, men försäkringen trots det är bindande för Fennia Liv med stöd av lagen om försäkringsavtal. Fennia Liv sänder ett meddelande om uppsägningen utan obefogat dröjsmål efter att det fått kännedom om de grunder som berättigar till uppsägning. Försäkringen upphör inom en månad från det att uppsägningsmeddelandet har avsänts.

9.3 Fennia Liv har enligt punkt 6.2 rätt att skriftligen säga upp försäkringen att upphöra, såvida försäkringspremien inte har betalts senast på förfallodagen.

9.4 Om en försäkring upphör under försäkringsperioden, återbetalas till försäkringstagaren en andel av försäkringspremien som står i samma relation till försäkringspremien som den återstående tiden av premieperioden i förhållande till hela premieperiodens längd. Fennia Liv är inte skyldig att återbetala premier som till sitt belopp är mindre än den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

9.5 Fennia Liv har dessutom rätt att säga upp skyddet för bestående arbetsoförmåga att upphöra följande årsdag. Uppsägningen ska göras skriftligen senast en månad före årsdagen. Försäkringen kan inte sägas upp på den grund att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknats eller på grund av att ett försäkringsfall inträffat.

10 Indexjusteringar

10.1 Försäkringsskyddet och försäkringspremien kan justeras i samma förhållande på försäkringens årsdag. Vid justeringen används poängtalen för levnadskostnadsindexet (1951 = 100) i oktober året innan, såvida det inte avtalats om ett annat index.

10.2 Om försäkringstagaren önskar att en indexjustering inte görs, förblir försäkringsskyddet och indexförhöjningen av premien på nivån för den senast genomförda justeringen.

10.3 Om något index inte anges för försäkringen i försäkringsbrevet eller försäkringsutdraget är försäkringen inte bunden till index.

11 Ersättningsförfarande och rätten till försäkringsersättning

11.1 Försäkringsersättning ska sökas från Fennia Liv inom ett år från det att den som söker ersättning fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och de skadepåföljder som skadefallet orsakat. Ersättningsanspråket ska i vilket fall som helst framläggas inom tio år från det att skadepåföljden uppkommit. Om något ersättningsanspråk inte läggs fram inom den tid som anges ovan förlorar den som söker ersättning sin rätt därtill.

11.2 Fennia Liv betalar ut livförsäkringsersättning eller engångsersättning för bestående arbetsoförmåga, eller meddelar att ersättning inte utbetalas, senast inom en månad från det att Fennia Liv har fått de utredningar som anges i försäkringsskyddets specialvillkor. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, ska Fennia Liv betala den ostridiga delen av ersättningen inom den tid som nämns ovan.

11.3 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade betalningar.

11.4 Fennia Liv har rätt att från ersättningen dra av obetalda försäkringspremier som förfallit jämte dröjsmålsräntor fram till det att försäkringsfallet inträffat. Om ersättningen inte räcker till för att kvitta dessa premier, är en förutsättning för utbetalning av ersättning att premierna har betalats.

11.5 Då försäkringsersättning betalas till en omyndig person underrättar Fennia Liv förmyndarnämnden på den omyndiges hemort om ersättningen ifall ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

12 Försäkringsutdrag och annat tillkännagivande

12.1 Fennia Liv skickar minst en gång om året ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren med uppgifter om bland annat beloppet av eventuellt livförsäkringsskydd och skydd för bestående arbetsoförmåga.

12.2 Fennia Liv skickar försäkringsbrevet och andra tillkännagivanden och meddelanden till den adress som försäkringstagaren meddelat.

13 Ansvarsbegränsning

13.1 Fennia Liv ansvarar inte för hur eventuella ändringar i beskattningen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på hur parterna i ett försäkringsavtal beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för eventuella ändringar i beskattningsförfarandet eller för skattepåföljder som beror på ändringar hos försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagarna. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur försäkringen beskattas.

13.2 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som ansluter sig till försäkringen.

14 Sökande av ändring

14.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan han eller hon hänskjuta ärendet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden (www.fine.fi) eller konsumentklagonämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

14.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligen fick del av Fennia Livs beslut och denna besvärstid.

Livförsäkringsskyddets specialvillkor

15 Allmänna bestämmelser

15.1 Livförsäkringsskyddet kan tecknas antingen med en fast eller sjunkande försäkringssumma. Försäkringsskyddet kan tecknas antingen som en persons skydd eller som parskydd för två personer.

15.2 Försäkringsskydd kan beviljas en person som fyllt minst 15 år och högst 75 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade, eller i fråga om parskydd den äldre av de försäkrade, fyller 90 år. Parterna kan också avtala om att försäkringsskyddet är i kraft en kortare tid, dock minst tio år.

15.3 Om parskyddet upphör för den ena försäkrade i fråga, fortsätter skyddet för den andra personen som ett en persons försäkringsskydd och oförändrat till sitt innehåll. I sådana fall står de anhöriga som förmånstagare, såvida försäkringstagaren inte har förordnat någon annan förmånstagare.

15.4 Förmånstagaren har rätt till livförsäkringsersättning, om den försäkrade avlider under den tid försäkringsskyddet är i kraft.

15.5 I ersättning betalas den försäkringssumma som är i kraft vid tidpunkten för den försäkrades död.

15.6 Om de personer som är försäkrade med ett parskydd avlider samtidigt, betalas försäkringsersättningen till hälften var till bägge parters förmånstagare, såvida inte något annat har fastställts med ett förmånstagarförordnande.

16 Ansökan om ersättning

16.1 Livförsäkringsersättning ska sökas från Fennia Liv med en skriftlig ansökan. Den sökande ska till Fennia Liv överlämna en kopia av den försäkrades dödsattest, en officiell utredning av den försäkrade och förmånstagarna samt uppgifter om förmånstagarnas bankförbindelser. Vid behov ska Fennia Liv även tillställas annan utredning som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändig för utredande av Fennia Livs ansvar.

16.2 Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffningen av de utredningar som anges i punkt 16.1 och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands.

17 Begränsningar som gäller utbetalningen av ersättning

17.1 Livförsäkringssersättning utbetalas inte om

 • försäkringsfallet beror på självmord som begåtts innan det har förflutit ett år från det Fennia Livs ansvar inträdde; den försäkrades ålder eller sinnestillstånd är inte av betydelse för tillämpandet av begränsningen
 • försäkringsfallet har orsakats av att den försäkrade har deltagit i krig eller väpnad konflikt utomlands eller försäkringsfallet har orsakats i internationella fredbevarande eller fredsframtvingande operationer eller
 • försäkringsfallet har orsakats av massdödande verkan av vapen eller anordning som grundar sig på en kärnreaktion.

17.2 I lagen finns särskilda bestämmelser om försäkringsbolagets ansvar om Finland hamnar i krig eller väpnad konflikt.

Specialvillkor för bestående arbetsoförmåga

18 Allmänna bestämmelser

18.1 Skyddet för bestående arbetsoförmåga kan tecknas antingen med en fast eller sjunkande försäkringssumma. Försäkringsskyddet kan endast tecknas som ett en persons skydd.

18.2 Försäkringsskydd kan beviljas en person som fyllt minst 15 år och högst 60 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Parterna kan också avtala om att försäkringsskyddet är i kraft en kortare tid, dock minst tio år.

18.3 Förmånstagaren har rätt till engångsersättning för bestående arbetsoförmåga om den försäkrade har blivit bestående arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada under försäkringsskyddets giltighetstid och arbetsoförmågan har fortsatt oavbrutet i minst ett år under den tid försäkringsskyddet fortfarande är i kraft. Förmånstagaren har rätt till engångsersättning för bestående arbetsoförmåga också innan ett år har förflutit från det att arbetsoförmågan började, om det tillförlitligt kan påvisas att arbetsoförmågan är bestående. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att ersättning söks under den försäkrades livstid.

18.4 Som bestående arbetsoförmögen betraktas en försäkrad som slutgiltigt har förlorat sin förmåga att utföra sitt normala arbete och sannolikt inte heller längre klarar av annat arbete som med beaktande av den försäkrades ålder och yrkesskicklighet bör anses vara lämpligt för honom eller henne och trygga en skälig utkomst. Den försäkrade anses inte vara bestående arbetsoförmögen enbart på den grund att han eller hon har rätt till rehabiliteringsstöd med stöd av någon pensionslag.

18.5 Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga fastställs enligt den tidpunkt då rätten till ersättning har uppstått.

18.6 Då engångsersättningen har utbetalats upphör Fennia Livs ansvar i fråga om skyddet för bestående arbetsoförmåga.

19 Ansökan om ersättning

19.1 Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga ska sökas från Fennia Liv med en skriftlig ansökan, och den som söker ersättning ska till Fennia Liv överlämna eventuellt beslut från pensionsbolaget, läkarutlåtande över den försäkrades bestående arbetsoförmågan, orsaken till denna och huruvida arbetsoförmåga är bestående samt uppgifter om förmånstagarens bankförbindelse. Vid behov ska Fennia Liv även tillställas även annan utredning som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändig för utredande av Fennia Livs ansvar.

19.2 Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffningen av de utredningar som anges i punkt 19.1 och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands.

19.3 Om Fennia Liv uppmanar den försäkrade att låta undersöka sitt hälsotillstånd hos den läkare som bolaget anvisar, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia Liv ansvarar inte för kostnaderna för läkarundersökningarna.

20 Begränsningar som gäller utbetalningen av ersättning

20.1 Ersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte om arbetsoförmågan

 • har orsakats av den försäkrade uppsåtligen
 • beror på sjukdom eller skada som Fennia Liv enligt villkorspunkt 17 inte skulle vara ersättningsskyldig för om de ledde till döden eller
 • beror på missbruk av alkohol eller läkemedel eller användningen av annat berusande medel.

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till ?

Kontaktinformation till vår kundtjänst finns på www.fennia.fi/kundservice-privatkunder.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, tfn 010 5031, FO-nummer 1496059-8

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd