Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Varainhoito (S-Pankki)
 • Ohjeet
Yritysasiakkaat
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
 • Etusivu
 • Fennia-Henkiturva vakuutusehdot

Fennia-Henkiturva vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2016 alkaen

Tämä henkivakuutus on vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus
ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 13 §:n mukaiseen henkivakuutusluokkaan 1 kuuluva henkivakuutus.

Yleiset vakuutusehdot

1 Määritelmiä

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena. Vakuutettu henkilö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei voi muuttaa.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutuksen vuosipäivä on kunakin vuonna vakuutuskauden alkamiskuukauden ensimmäinen päivä.

Vakuutuskausi on ajanjakso vakuutuksen vuosipäivästä seuraavaan vuosipäivään.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan mm. vakuutusmaksut, hinnaston mukaiset veloitukset ja vakuutussäästö.

2 Vakuutuksen sisältö

2.1 Vakuutuksen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutus voi sisältää oikeuden
henkivakuutuskorvaukseen ja pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan kertakorvaukseen. Pysyvän työkyvyttömyyden turva myönnetään ainoastaan henkivakuutusturvan liitännäisenä.

2.2 Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa ja laskuperusteissa. Vakuutuksen yksityiskohtaisen sisällön muodostavat vakuutushakemus tai -ehdotus liitteineen, vakuutuskirja, mahdollinen terveysselvitys ja muu sopimuksen syntymiseen liittyvä asiakirja, vakuutusote sekä vakuutusehdot. Vakuutussopimukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia (543/1994) ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat vakuutussopimukseen, vakuutusehtoihin, laskuperusteisiin, sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

3.2 Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen voimassaoloaikana. Nämä tiedot ovat Henki-Fennian vastuun perusteena.

3.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutuksen voimassaoloaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutusaikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista HenkiFennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Jos annetut tiedot eivät ole täydelliset, määräytyy Henki-Fennian vastuu vakuutussopimuslain ja vakuutuksen laskuperusteiden mukaisesti. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä on voimassa, mitä ehtojen kohdassa 9 todetaan vakuutuksen irtisanomisesta.

3.4 Vakuutuksenottajalla on oikeus luovuttaa ja pantata vakuutukseen perustuva oikeus. Luovutus ja panttaus eivät ole vakuutuksenottajan velkojia sitova, ellei niistä ole kirjallisesti ilmoitettu HenkiFennialle.

4 Edunsaajamääräys

4.1 Edunsaajamääräyksen antaa vakuutuksenottaja. Edunsaajamääräys, sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole ilmoitettu HenkiFennialle kirjallisesti.

4.2 Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu edunsaaja kuolee ennen vakuutustapahtumaa. Edunsaajamääräys pysyy voimassa, vaikka vakuutuksenottaja luovuttaa vakuutussopimukseen perustuvan oikeuden.

4.3 Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen edunsaajamääräyksen voimassapitämisestä (peruuttamaton edunsaajamääräys). Vakuutuksenottaja on tällöin sidottu olemaan muuttamatta edunsaajamääräystä tai vakuutuksen sisältöä sitoumuksessa määrätyllä tavalla.

5 Vakuutuksen voimassaolo

5.1 Vakuutus tulee voimaan silloin, kun hakemus ja siihen liittyvä terveysselvitys on jätetty Henki-Fennialle tai sen asiamiehelle edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää hakemuksen mukaisena. Erikseen voidaan sopia vakuutuksen alkamisesta jonakin muuna ajankohtana. Jos on ilmeistä, että Henki-Fennia olisi hyväksynyt vakuutushakemuksen, HenkiFennia vastaa myös vakuutustapahtumasta, joka on sattunut asiakkaan annettua tai lähetettyä vakuutushakemuksen, jollei muusta ajankohdasta ole erityisesti sovittu.

5.2 Jos Henki-Fennia ei myönnä vakuutusta vakuutushakemuksen mukaisena, voi Henki-Fennia tehdä hakijalle vastatarjouksen. Vakuutus ja Henki-Fennian vastuu alkavat, kun vakuutuksenottaja lähettää tai antaa kirjallisen hyväksyvän vastauksen Henki-Fennian vastatarjoukseen.

5.3 Jos ei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty Henki-Fennialle, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00. Lisäksi edellytetään, että Henki-Fennia ja mahdollinen jälleenvakuuttaja hyväksyvät tarjouksen vakuutettujen terveydentilaa koskevine selvityksineen.

5.4 Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai Henki-Fennia irtisano sitä. Vakuutusturvat ovat voimassa korkeintaan henkivakuutusturvan ja pysyvän työkyvyttömyyden
turvan erityisehdoissa mainittuun ikään saakka. Vakuutusturva voi päättyä kesken vakuutuskauden vakuutuksen irtisanomisen vuoksi. Vakuutusturva päättyy aina vakuutetun kuollessa. Kun vakuutuksessa on useita vakuutettuja, vakuutus päättyy jos kaikki vakuutetut ovat kuolleet. Vakuutus päättyy viimeistään silloin, kun kaikki vakuutusturvat ovat päättyneet.

5.5 Jos vakuutuksenottaja haluaa lisätä vakuutukseen turvan, korottaa voimassaolevan turvan
määrää tai pidentää turvan voimassaoloaikaa, on muutoksen edellytyksenä Henki-Fennian hyväksymä selvitys vakuutetun terveydentilasta.

6 Vakuutusmaksu ja sen maksaminen

6.1 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

6.2 Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua viimeistään eräpäivänä, on Henki-Fennialla oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutusmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, Henki-Fennialla on oikeus periä myöhästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan.

7 Päättyneen vakuutuksen voimaansaattaminen

7.1 Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos kaikki maksamatta jääneet vakuutusmaksut maksetaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutus ja vakuutusturva eivät ole voimassa ennen kuin kaikki sekä ennen turvan päättymistä maksamatta jääneet vakuutusmaksut että vakuutuksen päättymisen jälkeen kertyneet maksamatta olevat vakuutusmaksut on maksettu.

7.2 Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan kohdan 7.1 mukaisesti, Henki-Fennian vastuu alkaa kaikkien vakuutusmaksujen maksamisesta lukien seuraavasta päivästä.

8 Sopimusehtojen muutos

8.1 Henki-Fennialla on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita olosuhteita, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 3.3 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa.

8.2 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa henkivakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja edellyttäen, että muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

8.3 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa työkyvyttömyysvakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, jos vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen verrattuna ja muutokseen on erityistä syytä jonkin seuraavassa mainitun ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia:

 • korvausmenon kehitys
 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma
 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos yli vakuutuksessa käytetyn indeksin edellyttäen, että muutos johtuu HenkiFennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

8.4 Vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen perustetta vastaavasti.

8.5 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

8.6 Vakuutusmaksun ja vakuutusturvan muuttumisen syynä voi olla myös vakuutukseen mahdollisesti liittyvän indeksin muutos, vakuutetun ikä tai vakuutussumman muutos.

8.7 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen muutoksesta viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

8.8 Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänen on irtisanottava vakuutussopimus kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon muutoksesta.

9 Vakuutuksen irtisanominen

9.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään. Tällöin vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Henki-Fennialle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää vakuutuksen päättymisaikaa.

9.2 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan 3.3 mukaisen tiedonantovelvollisuutensa joko tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä ja Henki-Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Vakuutus voidaan irtisanoa myös mikäli vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan 3.3 mukaisen tiedonantovelvollisuutensa vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo Henki-Fenniaa vakuutussopimuslain nojalla. Henki-Fennia suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

9.3 Henki-Fennialla on oikeus kohdan 6.2 mukaisesti kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään, ellei vakuutusmaksua ole maksettu viimeistään eräpäivänä.

9.4 Jos vakuutus päättyy kesken vakuutusmaksukauden, palautetaan maksetusta vakuutusmaksusta vakuutuksenottajalle osuus, jonka suhde vakuutusmaksuun on sama kuin maksukaudesta jäljellä olevan ajan suhde koko maksukauden pituuteen. Henki-Fennia ei ole velvollinen palauttamaan maksuja, jotka jäävät määrältään alle vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

9.5 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus irtisanoa pysyvän työkyvyttömyyden turva päättymään seuraavana vuosipäivänä. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen vuosipäivää. Vakuutusta ei voida irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

10 Indeksitarkistukset

10.1 Vakuutusturvaa ja vakuutusmaksua voidaan tarkistaa samassa suhteessa vakuutuksen vuosipäivänä. Tarkistamisessa käytetään elinkustannusindeksin (1951=100) edellisen vuoden lokakuun pistelukuja, ellei toisesta indeksistä ole sovittu.

10.2 Jos vakuutuksenottaja ilmoittaa haluavansa, ettei indeksitarkistusta suoriteta, jää vakuutusturvan ja sitä vastaavan maksun indeksikorotus viimeksi toteutetun tarkistuksen tasolle.

10.3 Vakuutus, jonka vakuutuskirjassa ja vakuutusotteessa ei ole mainintaa indeksistä, ei ole sidottu indeksiin.

11 Korvausmenettely ja oikeus maksettavaan vakuutuskorvaukseen

11.1 Vakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

11.2 Henki-Fennia maksaa henkivakuutuskorvauksen tai pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksen, tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun HenkiFennia on saanut vakuutusturvan erityisehdoissa mainitut selvitykset. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Henki-Fennia maksaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

11.3 Henki-Fennia maksaa viivästyneille suorituksille viivästyskorkoa korkolain mukaan.

11.4 Henki-Fennialla on oikeus vähentää korvauksesta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut viivästyskorkoineen vakuutustapahtuman sattumiseen asti. Jos korvaus ei riitä näiden maksujen kuittaamiseen, korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että maksut on maksettu.

11.5 Jos vakuutuskorvaus suoritetaan vajaavaltaiselle henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

12 Vakuutusote ja muu tiedoksianto

12.1 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vähintään kerran vuodessa vakuutusotteen, josta käy ilmi muun muassa mahdollisen henkivakuutusturvan ja pysyvän työkyvyttömyyden turvan määrä.

12.2 Henki-Fennia lähettää vakuutuskirjan sekä muut tiedonannot ja ilmoituksen vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

13 Vastuunrajoitus

13.1 Henki-Fennia ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista. Henki-Fennia ei myöskään vastaa vakuutuksen verokohtelusta.

13.2 Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

14 Muutoksenhaku

14.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutusja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi), Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (www. kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

14.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

Henkivakuutusturvan erityisehdot

15 Yleiset määräykset

15.1 Henkivakuutusturvan voi ottaa joko kiinteäsummaisena tai alenevasummaisena. Vakuutusturvan voi ottaa joko yhden hengen turvana tai kahden hengen pariturvana.

15.2 Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle henkilölle ja enintään 75-vuotiaalle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu tai pariturvassa vakuutetuista vanhempi täyttää 90 vuotta. Vakuutusturva voidaan sopia olemaan voimassa tätä lyhyemmänkin ajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta.

15.3 Jos pariturva päättyy toisen vakuutetun osalta, jatkuu turva toisen henkilön osalta yhden
henkilön vakuutusturvana ja sisällöltään muuttumattomana. Tällöin edunsaajina ovat vakuutetun omaiset, jollei vakuutuksenottaja ole määrännyt muuta edunsaajaa.

15.4 Edunsaajalla on oikeus henkivakuutuskorvaukseen, jos vakuutettu kuolee vakuutusturvan voimassa ollessa.

15.5 Korvauksena maksetaan vakuutetun kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutussumma.

15.6 Jos pariturvalla vakuutetut henkilöt kuolevat samanaikaisesti, maksetaan vakuutuskorvaus puoliksi kummankin edunsaajille, ellei muuta ole edunsaajamääräyksellä määrätty.

16 Korvauksen hakeminen

16.1 Henkivakuutuskorvausta on haettava HenkiFennialta kirjallisella hakemuksella. Hakijan on toimitettava Henki-Fennialle kopio vakuutetun kuolintodistuksesta, virallinen selvitys vakuutetusta ja edunsaajista sekä edunsaajien pankkiyhteystiedot. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi.

16.2 Hakija vastaa kohdassa 16.1 mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille.

17 Korvauksen maksamista koskevat rajoitukset

17.1 Henkivakuutuskorvausta ei makseta, jos

 • vakuutustapahtuman syynä on itsemurha, joka on tehty ennen kuin yksi vuosi on kulunut Henki-Fennian vastuun alkamisesta (rajoitusta sovellettaessa ei vakuutetun iällä tai mielentilalla ole merkitystä)
 • vakuutustapahtuma on aiheutunut siitä, että vakuutettu on osallistunut ulkomailla tapahtuvaan sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai vakuutustapahtuma on aiheutunut kansainvälisissä rauhanturvaamiseen tai rauhaanpakottamiseen liittyvissä tehtävissä tai
 • vakuutustapahtuma on aiheutunut ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta.

17.2 Laissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta Suomen joutuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.

Pysyvän työkyvyttömyyden turvan erityisehdot

18 Yleiset määräykset

18.1 Pysyvän työkyvyttömyyden turvan voi ottaa joko kiinteäsummaisena tai alenevasummaisena. Vakuutusturvan voi ottaa vain yhden hengen turvana.

18.2 Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle ja enintään 60-vuotiaalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusturva voidaan sopia olemaan voimassa tätä lyhyemmänkin ajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta.

18.3 Edunsaajalla on oikeus pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaukseen, jos vakuutettu on tullut vakuutusturvan voimassa ollessa sairauden tai vamman johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyys on vakuutusturvan edelleen voimassa ollessa jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Edunsaajalla on oikeus pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaukseen myös ennen kuin vuosi on kulunut työkyvyttömyyden alkamisesta, jos työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan osoittaa luotettavasti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvausta on haettu vakuutetun elinaikana.

18.4 Pysyvästi työkyvyttömäksi katsotaan vakuutettu, joka lopullisesti on menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä kaiken todennäköisyyden mukaan kykene muuhunkaan työhön, jota ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi yksinomaan sillä perusteella, että hänellä jonkin eläkelain nojalla on oikeus saada kuntoutustukea.

18.5 Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus korvaukseen on syntynyt.

18.6 Kertakorvauksen tultua maksetuksi päättyy Henki-Fennian vastuu pysyvän työkyvyttömyyden turvan osalta.

19 Korvauksen hakeminen

19.1 Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvausta on haettava Henki-Fennialta kirjallisella hakemuksella, ja hakijan on toimitettava Henki-Fennialle mahdollinen eläkeyhtiön antama päätös, lääkärinlausunto vakuutetun pysyvästä työkyvyttömyydestä, sen syystä ja pysyvyydestä sekä edunsaajan pankkiyhteystiedot. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi.

19.2 Hakija vastaa kohdassa 19.1 mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille.

19.3 Jos Henki-Fennia kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa sen määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Henki-Fennia ei vastaa lääkärin tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista.

20 Korvauksen maksamista koskevat rajoitukset

20.1 Korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei makseta, jos työkyvyttömyys

 • on vakuutetun tahallisesti aiheuttama
 • johtuu sairaudesta tai vammasta, jonka aiheuttamassa kuolemantapauksessa Henki-Fennia ei näiden ehtojen kohdan 17 mukaan olisi korvausvelvollinen tai
 • aiheutuu alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai muun huumaavan aineen käytöstä.

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät osoitteesta fennia.fi/asiakaspalvelu.


Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus 1496059-8

Luo vakuutusehdosta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja