Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
 • Fennia ja Henki-Fennia
 • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Henkiturva vakuutusehdot

Fennia-Henkiturva vakuutusehdot

Voimassa 7.1.2021 alkaen

Tämä henkivakuutus on vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 13 §:n mukaiseen henkivakuutusluokkaan 1 kuuluva henkivakuutus.

YLEISET VAKUUTUSEHDOT

1 Määritelmiä

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena. Vakuutettu henkilö määritellään
vakuutussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei voi muuttaa.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutuksen vuosipäivä on kunakin vuonna vakuutuskauden alkamiskuukauden ensimmäinen päivä.

Vakuutuskausi on ajanjakso vakuutuksen vuosipäivästä seuraavaan vuosipäivään.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan mm. vakuutusmaksut.

2 Vakuutuksen sisältö

2.1 Vakuutuksen sisältö määritellään vakuutuskirjassa ja laskuperusteissa. Vakuutus voi sisältää oikeuden henkivakuutuskorvaukseen sekä lisäksi pysyvän työkyvyttömyyden ja/tai vakavan sairauden perusteella maksettavaan kertakorvaukseen. Pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden turvat myönnetään ainoastaan henkivakuutusturvan liitännäisenä.

2.2 Vakuutuksen sisällön muodostavat vakuutushakemus tai -ehdotus liitteineen, vakuutuskirja, terveysselvitys ja muu sopimuksen syntymiseen liittyvä asiakirja, vakuutusote sekä vakuutusehdot. Vakuutukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia (543/1994) ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat vakuutussopimukseen, vakuutusehtoihin, laskuperusteisiin, voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen voimassaoloaikana.

3.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutuksen voimassaoloaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutusaikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Henki-Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Jos annetut tiedot eivät ole täydelliset, määräytyy Henki-Fennian vastuu vakuutussopimuslain mukaisesti. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä on voimassa, mitä ehtojen kohdassa 9 todetaan vakuutuksen irtisanomisesta.

3.3 Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää vakuutus toiselle henkilölle tai yhteisölle. Siirto ei ole vakuutuksenottajan velkojia sitova, ellei siitä ole kirjallisesti ilmoitettu Henki-Fennialle.

4 Edunsaajamääräys

4.1 Henkivakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyyden turvan edunsaajamääräyksen antaa
vakuutuksenottaja. Vakavan sairauden turvan edunsaajana on aina vakuutettu, jollei toisin ole
sovittu. Edunsaajamääräys, sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole ilmoitettu Henki-Fennialle kirjallisesti.

4.2 Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu edunsaaja kuolee ennen vakuutustapahtumaa.

4.3 Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen edunsaajamääräyksen voimassapitämisestä (peruuttamaton edunsaajamääräys), jolloin vakuutuksenottaja ei voi muuttaa edunsaajamääräystä eikä vakuutussopimusta ilman sitoumuksensaajan suostumusta.

5 Vakuutuksen voimassaolo

5.1 Vakuutus tulee voimaan, kun hakemus ja siihen liittyvä terveysselvitys on jätetty Henki-Fennialle tai sen asiamiehelle edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää hakemuksen mukaisena. Erikseen voidaan sopia vakuutuksen alkamisesta jonakin muuna ajankohtana. Jos on ilmeistä, että Henki-Fennia olisi hyväksynyt vakuutushakemuksen, Henki-Fennia vastaa myös vakuutustapahtumasta, joka on sattunut asiakkaan annettua tai lähetettyä vakuutushakemuksen, jollei muusta ajankohdasta ole erityisesti sovittu.

5.2 Jos Henki-Fennia ei myönnä vakuutusta vakuutushakemuksen mukaisena, voi Henki-Fennia tehdä hakijalle vastatarjouksen. Vakuutus ja Henki-Fennian vastuu alkavat, kun vakuutuksenottaja lähettää tai antaa kirjallisen hyväksyvän vastauksen Henki-Fennian vastatarjoukseen.

5.3 Jos ei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus tai hakemus on annettu tai
lähetetty Henki-Fennialle, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00. Lisäksi edellytetään, että
Henki-Fennia ja mahdollinen jälleenvakuuttaja hyväksyvät tarjouksen vakuutettujen terveydentilaa koskevine selvityksineen.

5.4 Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai Henki-Fennia irtisano sitä. Vakuutusturvat ovat kunkin turvan osalta voimassa korkeintaan turvan erityisehdoissa mainittuun ikään saakka. Vakuutusturva voi päättyä kesken vakuutuskauden, jos vakuutus irtisanotaan. Vakuutusturva päättyy aina vakuutetun kuollessa. Kun vakuutuksessa on useita vakuutettuja, vakuutus päättyy jos kaikki vakuutetut ovat kuolleet. Vakuutus päättyy viimeistään silloin, kun kaikki vakuutusturvat ovat päättyneet.

5.5 Jos vakuutuksenottaja haluaa lisätä vakuutukseen turvan, korottaa turvan määrää tai pidentää turvan voimassaoloaikaa, on muutoksen edellytyksenä Henki-Fennian hyväksymä selvitys vakuutetun terveydentilasta.

6 Vakuutusmaksu ja sen maksaminen

6.1 Vakuutusmaksu kultakin vakuutusmaksukaudelta määräytyy sen alkaessa voimassa olleiden laskuperusteiden mukaan.

6.2 Vakuutusmaksun määrään vaikuttaa vakuutetun ikä, pariturvassa molempien vakuutettujen ikä, vakuutusmäärä sekä vakuutetun terveydentila.

6.3 Vakavan sairauden turvassa tupakkatuotteiden käyttö korottaa vakuutusmaksua. Vakuutetun katsotaan käyttävän tupakkatuotteita (mm. savukkeet, sikarit, piiput, sähkötupakka ja nuuska), jos hän käyttää tai on käyttänyt niitä kahdentoista (12) viimeksi kuluneen kuukauden aikana ennen vakuutuksen alkamista. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan, jos vakuutettu aloittaa tupakkatuoteiden käytön turvan voimassa ollessa. Saatuaan kirjallisen tiedon vakuutetun tupakkatuotteiden käytön aloittamisesta Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen maksun ja muiden sopimusehtojen muuttumisesta.
Turvan maksu nousee kuukauden kuluttua em. ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutettu on aloittanut tupakkatuotteiden käytön ja vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa siitä Henki-Fennialle, Henki-Fennia alentaa maksettavaa korvausta vakuutussopimuslain mukaisesti. Mikäli vakuutettu kirjallisesti ilmoittaa, ettei ole käyttänyt tupakkatuotteita 12 kuukauteen, maksu muutetaan normaalin maksun mukaiseksi.

6.4 Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottaja ei ole
maksanut vakuutusmaksua viimeistään eräpäivänä, on Henki-Fennialla oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
Henki-Fennialla on oikeus periä myöhästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan.

7 Päättyneen vakuutuksen voimaansaattaminen

7.1 Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta
jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos kaikki maksamatta jääneet vakuutusmaksut maksetaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutus ja vakuutusturva eivät ole voimassa ennen kuin kaikki sekä ennen turvan päättymistä maksamatta jääneet vakuutusmaksut että vakuutuksen päättymisen jälkeen kertyneet maksamatta olevat vakuutusmaksut on maksettu.

7.2 Jos vakuutus tulee uudelleen voimaan kohdan 7.1 mukaisesti, Henki-Fennian vastuu alkaa kaikkien vakuutusmaksujen maksamisesta seuraavasta päivästä.

8 Sopimusehtojen muutos

8.1 Henki-Fennialla on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita olosuhteita, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 3.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa.

8.2 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa henkivakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja edellyttäen, että muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai
korkotason muutoksen vuoksi eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

8.3 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden turvien vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, jos vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen verrattuna ja muutokseen on erityistä syytä jonkin seuraavassa mainitun ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia:

 • korvausmenon kehitys

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma

 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos yli vakuutuksessa käytetyn indeksin edellyttäen, että muutos johtuu Henki-Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

8.4 Vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen perustetta vastaavasti.

8.5 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

8.6 Vakuutusmaksun ja vakuutusturvan muuttumisen syynä voi olla myös vakuutukseen mahdollisesti liittyvän indeksin muutos, vakuutetun ikä tai vakuutussumman muutos.

8.7 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen muutoksesta viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

8.8 Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänen on irtisanottava vakuutussopimus kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon muutoksesta.

9 Vakuutuksen irtisanominen

9.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään. Tällöin vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Henki-Fennialle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää vakuutuksen päättymisaikaa.

9.2 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan 3.2 mukaisen tiedonantovelvollisuutensa joko tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä ja Henki-Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Vakuutus voidaan irtisanoa myös mikäli vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan 3.2 mukaisen
tiedonantovelvollisuutensa vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo Henki-Fenniaa vakuutussopimuslain nojalla. Henki-Fennia suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

9.3 Henki-Fennialla on oikeus kohdan 6.4 mukaisesti kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään, ellei vakuutusmaksua ole maksettu viimeistään eräpäivänä.

9.4 Jos vakuutus päättyy kesken vakuutusmaksukauden, palautetaan maksetusta vakuutusmaksusta vakuutuksenottajalle osuus, jonka suhde vakuutusmaksuun on sama kuin
maksukaudesta jäljellä olevan ajan suhde koko maksukauden pituuteen. Henki-Fennia ei ole velvollinen palauttamaan maksuja, jotka jäävät määrältään alle vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

9.5 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus irtisanoa sekä pysyvän työkyvyttömyyden että vakavan
sairauden turva päättymään seuraavana vuosipäivänä. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen vuosipäivää. Vakuutusta ei voida irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

10 Indeksitarkistukset

10.1 Vakuutusturvaa ja vakuutusmaksua voidaan tarkistaa samassa suhteessa vakuutuksen vuosipäivänä. Tarkistamisessa käytetään elinkustannusindeksin (1951=100) edellisen vuoden lokakuun pistelukuja, ellei toisesta indeksistä ole sovittu.

10.2 Jos vakuutuksenottaja ilmoittaa haluavansa, ettei indeksitarkistusta suoriteta, jää vakuutusturvan ja sitä vastaavan maksun indeksikorotus viimeksi toteutetun tarkistuksen tasolle.

10.3 Vakuutus, jonka vakuutuskirjassa ja vakuutusotteessa ei ole mainintaa indeksistä, ei ole sidottu indeksiin.

11 Korvausmenettely ja oikeus maksettavaan vakuutuskorvaukseen

11.1 Vakuutuskorvausta on haettava HenkiFennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

11.2 Henki-Fennia maksaa korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään
kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut vakuutusturvan erityisehdoissa mainitut selvitykset. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Henki-Fennia maksaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

11.3 Henki-Fennialla on oikeus vähentää korvauksesta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut viivästyskorkoineen vakuutustapahtuman sattumiseen asti.

11.4 Jos vakuutuskorvaus suoritetaan vajaavaltaiselle henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

12 Vakuutusote ja muu tiedoksianto

12.1 Henki-Fennialla on oikeus lähettää vakuutukseen liittyvät ilmoitukset ja tiedonannot
Henki-Fennian verkkopalveluun tai vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

12.2 Henki-Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle Henki-Fennian verkkopalveluun vähintään kerran vuodessa vakuutusotteen, josta käy ilmi muun muassa voimassa olevat turvat sekä niiden määrät.

13 Vastuunrajoitus

13.1 Henki-Fennia ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista. Henki-Fennia ei myöskään vastaa vakuutuksen verokohtelusta.

13.2 Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

14 Muutoksenhaku

14.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi), Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

14.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

HENKIVAKUUTUSTURVAN ERITYISEHDOT

15 Yleiset määräykset

15.1 Henkivakuutusturvan voi ottaa joko kiinteäsummaisena tai alenevasummaisena. Vakuutusturvan voi ottaa joko yhden hengen turvana tai kahden hengen pariturvana.

15.2 Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle henkilölle ja enintään 74-vuotiaalle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu tai pariturvassa vakuutetuista vanhempi täyttää 90 vuotta. Vakuutusturva voidaan sopia olemaan voimassa tätä lyhyemmänkin ajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta.

15.3 Jos pariturva päättyy toisen vakuutetun osalta, jatkuu turva toisen henkilön osalta yhden henkilön vakuutusturvana ja sisällöltään muuttumattomana.

15.4 Edunsaajalla on oikeus henkivakuutuskorvaukseen, jos vakuutettu kuolee vakuutusturvan voimassa ollessa.

15.5 Korvauksena maksetaan vakuutetun kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutussumma.

15.6 Jos pariturvalla vakuutetut henkilöt kuolevat samanaikaisesti, maksetaan vakuutuskorvaus puoliksi kummankin edunsaajille, ellei muuta ole edunsaajamääräyksellä määrätty.

16 Korvauksen hakeminen

16.1 Henkivakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta kirjallisella hakemuksella. Hakijan on toimitettava Henki-Fennialle kopio vakuutetun kuolintodistuksesta, virkatodistukset vakuutetusta ja edunsaajista sekä tarvittaessa muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista
vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi.

16.2 Hakija vastaa kohdassa 16.1 mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille. Mikäli selvitykset eivät ole suomeksi tai ruotsiksi, voidaan korvauksesta vähentää selvityksen kääntämiskulut.

17 Korvauksen maksamista koskevat rajoitukset

17.1 Henkivakuutuskorvausta ei makseta, jos

 • vakuutustapahtuman syynä on itsemurha, joka on tehty ennen kuin yksi vuosi on kulunut Henki-Fennian vastuun alkamisesta

 • vakuutustapahtuma on aiheutunut ulkomailla tapahtuvasta sodasta, palveluksesta, aseellisesta selkkauksesta tai kansainvälisissä rauhanturvaamiseen tai rauhaanpakottamiseen liittyvissä tehtävissä tai muussa sotilaallisessa toiminnassa. Jos vakuutettu on aloittanut ulkomaanmatkansa ennen sodan tai aseellisen selkkauksen alkamista eikä itse ole osallistunut niihin, sovelletaan tätä kohtaa vasta kun 30 vuorokautta on kulunut aseellisten toimien alkamisesta. Jos vakuutettu on itse osallistunut asellisiin toimiin, sovelletaan tätä kohtaa heti.

 • vakuutustapahtuma on aiheutunut ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen, laitteen tai materiaalin äkillisestä vaikutuksesta.

17.2 Laissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta Suomen joutuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.

PYSYVÄN TYÖKYVYTTÖMYYDEN TURVAN ERITYISEHDOT

18 Yleiset määräykset

18.1 Pysyvän työkyvyttömyyden turvan voi ottaa joko kiinteäsummaisena tai alenevasummaisena. Vakuutusturvan voi ottaa vain yhden hengen turvana.

18.2 Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle ja enintään 59-vuotiaalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana
vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusturva voidaan sopia olemaan voimassa tätä lyhyemmänkin ajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta.

18.3 Edunsaajalla on oikeus pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaukseen, jos vakuutettu on tullut vakuutusturvan voimassa ollessa sairauden tai vamman johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyys on vakuutusturvan edelleen voimassa ollessa jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Henki-Fennia voi kuitenkin maksaa pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksen ennen kuin vuosi on kulunut työkyvyttömyyden alkamisesta, jos työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan osoittaa luotettavasti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvausta on haettu vakuutetun elinaikana.

18.4 Pysyvästi työkyvyttömäksi katsotaan vakuutettu, joka lopullisesti on menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä kaiken todennäköisyyden mukaan kykene muuhunkaan työhön, jota ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi sillä perusteella, että hänellä jonkin eläkelain nojalla on oikeus saada kuntoutustukea.

18.5 Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus korvaukseen on syntynyt.

18.6 Pysyvän työkyvyttömyyden turva päättyy, kun kertakorvaus on maksettu.

19 Korvauksen hakeminen

19.1 Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvausta on haettava Henki-Fennialta kirjallisella hakemuksella, ja hakijan on toimitettava Henki-Fennialle mahdollinen eläkeyhtiön antama
päätös sekä lääkärinlausunto vakuutetun pysyvästä työkyvyttömyydestä, sen syystä ja pysyvyydestä. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi.

19.2 Hakija vastaa kohdassa 19.1 mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille. Mikäli selvitykset eivät ole suomeksi tai ruotsiksi, voidaan korvauksesta vähentää selvityksen kääntämiskulut.

19.3 Jos Henki-Fennia kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa sen määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Henki-Fennia vastaa lääkärin tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista.

20 Korvauksen maksamista koskevat rajoitukset

20.1 Korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei makseta, jos työkyvyttömyys

 • on vakuutetun tahallisesti aiheuttama

 • johtuu sairaudesta tai vammasta, jonka aiheuttamassa kuolemantapauksessa Henki-Fennia ei näiden ehtojen kohdan 17 mukaan olisi korvausvelvollinen tai

 • aiheutuu alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai muun huumaavan aineen käytöstä.

VAKAVAN SAIRAUDEN TURVAN ERITYISEHDOT

21 Yleiset määräykset

21.1 Vakavan sairauden turva myönnetään aina kiinteäsummaisena. Vakuutusturvan voi ottaa vain yhden hengen turvana.

21.2 Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 18-vuotiaalle ja enintään 59-vuotiaalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana
vakuutettu täyttää 65 vuotta.

21.3 Vakuutetulle maksetaan vakavan sairauden turvan kertakorvaus, jos hänellä vakuutusturvan voimassa ollessa todennetaan näissä vakuutusehdoissa määritelty sairaus tai
suoritetaan näissä vakuutusehdoissa mainittu toimenpide.

21.4 Vakavan sairauden kertakorvaus maksetaan vakuutetulle vain kerran, minkä jälkeen turva päättyy.

21.5 Korvaus maksetaan vakuutetulle, jos ehtojen tarkoittama vakava sairaus todennetaan
vakuutetulla ensimmäisen kerran (=diagnosointipäivä) tai ehtojen tarkoittama leikkaus tai toimenpide suoritetaan ensimmäisen kerran aikaisintaan 90 päivän (=karenssiaika) kuluttua vakuutetun turvan alkamisesta.

21.6 Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että edunsaaja hakee korvausta elinaikanaan aikaisintaan 28 päivän kuluttua korvattavasta diagnoosista tai toimenpiteestä.

Korvauksen indeksitaso on sairauden toteamispäivän, leikkauspäivän tai viralliseen elinsiirtojonoon asettamispäivän mukainen.

22 Korvattavat vakavat sairaudet ja toimenpiteet

23 Korvauksen hakeminen

23.1 Vakavan sairauden kertakorvausta on haettava Henki-Fennialta kirjallisella hakemuksella, johon on liitetty lääkärinlausunto, tutkimustulokset ja sairauskertomukset, joista vakuutustapahtuma käy ilmi. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi.

23.2 Hakija vastaa kohdassa 23.1 mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille. Mikäli selvitykset eivät ole suomeksi tai ruotsiksi, voidaan korvauksesta vähentää selvityksen kääntämiskulut.

23.3 Jos Henki-Fennia kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa sen määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Henki-Fennia maksaa tällaisesta tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli vakuutettu ei noudata kehotusta, korvausta ei makseta.

24 Korvauksen maksamista koskevat rajoitukset

24.1 Korvausta vakavan sairauden turvasta ei makseta, jos

 • sairauden tai toimenpiteen syynä on vakuutetun tahallisesti aiheuttama sairaus tai vamma

 • sairauden tai toimenpiteen syynä on alkoholin tai lääkeaineiden väärinkäyttö tai huumeiden käyttö

 • sairaus tai toimenpide johtuu sairaudesta tai vammasta, jonka aiheuttamassa kuolemantapauksessa Henki-Fennia ei näiden ehtojen kohdan 17 mukaan olisi korvausvelvollinen tai

 • sairaus aiheutuu tai toimenpide tehdään vakuutetun HIV- tai aids-tartunnan vuoksi.

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät osoitteesta fennia.fi/asiakaspalvelu.


Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus 1496059-8

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja