Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Henkiturva vakuutusehdot

Fennia-Henkiturva vakuutusehdot

Voimassa 1.12.2023 alkaen

Fennia-Henkiturva on

 • Vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus

 • Vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 13 §:n mukaiseen henkivakuutusluokkaan 1 kuuluva henkivakuutus

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja tekee Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu henkilö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei voi muuttaa.

Edunsaajalla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutuksen vuosipäivä on kunakin vuonna vakuutuskauden alkamiskuukauden ensimmäinen päivä.

Vakuutuskausi on ajanjakso, joka alkaa vakuutuksen vuosipäivästä ja jatkuu seuraavaan vuosipäivään.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuman perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Laskuperusteet ovat matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan muun muassa vakuutusmaksu.

Vakuutuksen sisältö määritellään vakuutuskirjassa ja laskuperusteissa. Vakuutus voi sisältää:

 • henkivakuutuskorvauksen

 • pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksen

 • vakavan sairauden kertakorvauksen

Pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden turvat myönnetään ainoastaan henkivakuutusturvan liitännäisenä.

Vakuutuksen sisällön muodostavat vakuutushakemus tai -ehdotus liitteineen, vakuutuskirja, terveysselvitys, muu sopimuksen syntymiseen liittyvä asiakirja, vakuutusehdot sekä vakuutusote. Vakuutukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia (543/1994) ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

Ikoni - idea

Muista, että vakuutuksenottajana sinulla itselläsi on velvollisuus huolehtia vakuutusturvasi päivittämisestä ja siitä, että edunsaajamääräys on ajan tasalla. Neuvomme mielellämme kaikissa näihin liittyvissä kysymyksissä.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat vakuutussopimukseen, vakuutusehtoihin, laskuperusteisiin, voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin – sekä ennen vakuutuksen myöntämistä että vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutusaikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Henki-Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Jos annetut tiedot eivät ole täydelliset, Henki-Fennian vastuu määräytyy vakuutussopimuslain mukaisesti. Jos tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty, Henki-Fennia voi irtisanoa vakuutuksen kohdan kahdeksan mukaisesti.

Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää vakuutus toiselle henkilölle tai yhteisölle.

Vakuutuksenottaja antaa edunsaajamääräyksen henkivakuutuksessa ja pysyvän työkyvyttömyyden turvassa. Vakavan sairauden turvan edunsaajana on aina vakuutettu, jollei toisin ole sovittu. Edunsaajamääräys, sen peruuttaminen ja muuttaminen pitää aina ilmoittaa Henki-Fennialle kirjallisesti. Jos näin ei ole tehty, edunsaajamääräys on mitätön.

Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu edunsaaja kuolee ennen vakuutustapahtumaa.

Vakuutuksenottaja voi antaa edunsaajalle tai vakuutetulle kirjallisen sitoumuksen edunsaajamääräyksen voimassapitämisestä. Tällöin vakuutuksenottaja ei voi muuttaa edunsaajamääräystä eikä vakuutussopimusta ilman sitoumuksensaajan suostumusta.

Vakuutus tulee voimaan, kun hakemus ja siihen liittyvä terveysselvitys on jätetty Henki-Fennialle tai sen asiamiehelle. Voimaantulo edellyttää, että vakuutus voidaan myöntää hakemuksen mukaisena. Erikseen voidaan sopia, että vakuutus alkaa jonakin muuna ajankohtana. Jos vakuutushakemus olisi todennäköisesti hyväksytty, Henki-Fennia vastaa myös vakuutustapahtumasta, joka on sattunut asiakkaan annettua tai lähetettyä vakuutushakemuksen, jollei muusta ajankohdasta ole erityisesti sovittu.

Jos Henki-Fennia ei voi myöntää vakuutusta vakuutushakemuksen mukaisena, voidaan hakijalle tehdä vastatarjous. Vakuutus ja Henki-Fennian vastuu alkavat, kun vakuutuksenottaja lähettää tai antaa kirjallisen hyväksyvän vastauksen Henki-Fennian vastatarjoukseen.

Jos ei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty Henki-Fennialle, tämän katsotaan tapahtuneen kello 24.00. Lisäksi edellytetään, että Henki-Fennia ja mahdollinen jälleenvakuuttaja hyväksyvät tarjouksen vakuutetun terveydentilaa ja mahdollista taloudellista vastuunvalintaa koskevine selvityksineen.

Kun ensimmäinen vakuutuskausi päättyy, vakuutussopimus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai Henki-Fennia irtisano sitä. Vakuutusturvat ovat voimassa korkeintaan turvan erityisehdoissa mainittuun ikään saakka. Vakuutusturva päättyy, kun vakuutettu kuolee. Vakuutus päättyy viimeistään silloin, kun kaikki vakuutusturvat ovat päättyneet.

Jos vakuutuksenottaja haluaa lisätä vakuutukseen uuden turvan, korottaa voimassa olevan turvan määrää tai pidentää sen voimassaoloaikaa, edellyttää muutos Henki-Fennian hyväksymää selvitystä vakuutetun terveydentilasta.

Kunkin vakuutusmaksukauden maksu määräytyy sen alkaessa voimassa olevien laskuperusteiden mukaan.

Vakuutusmaksun määrään vaikuttaa vakuutetun ikä, vakuutusmäärä ja vakuutetun terveydentila. Pariturvassa maksuun vaikuttaa molempien vakuutettujen ikä.

Ikoni - idea

Pystyt tarkastamaan vakuutuksesi vakuutusmaksun määrän Henki-Fennian Oma Fenniassa. Jos sinulla ei ole vielä henkivakuutusta, voit laskea vakuutustarpeesi ja ostaa henkivakuutuksen verkossa.

Vakavan sairauden turvassa tupakkatuotteiden käyttö korottaa vakuutusmaksua. Vakuutetun katsotaan käyttävän tupakkatuotteita, jos hän käyttää tai on käyttänyt niitä kahdentoista (12) viimeksi kuluneen kuukauden aikana ennen vakuutuksen alkamista. Tupakkatuotteita ovat esimerkiksi savukkeet, sikarit, piiput, sähkötupakka ja nuuska.

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan, jos vakuutettu alkaa käyttää tupakkatuotteita turvan voimassa ollessa. Kun Henki-Fennia on saanut kirjallisen tiedon vakuutetun tupakkatuotteiden käytön aloittamisesta, vakuutuksenottajalle lähetetään ilmoitus maksun ja muiden sopimusehtojen muuttumisesta.

Turvan maksu nousee kuukauden kuluttua siitä, kun edellä mainittu ilmoitus on lähetetty. Jos vakuutettu on aloittanut tupakkatuotteiden käytön ja vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa siitä Henki-Fennialle, Henki-Fennia alentaa maksettavaa korvausta vakuutussopimuslain mukaisesti.

Huutomerkki -ikoni

Ilmoita aina Henki-Fennialle kirjallisesti, jos vakuutettu alkaa käyttää tupakkatuotteita.

Jos vakuutettu kirjallisesti ilmoittaa, ettei ole käyttänyt tupakkatuotteita 12 kuukauteen, vakuutusmaksu muutetaan normaalin maksun mukaiseksi.

Jos vakuutus on päättynyt muun kuin ensimmäisen vakuutusmaksun suorittamatta jättämisen vuoksi, vakuutus tulee uudelleen voimaan, jos kaikki maksamatta jääneet vakuutusmaksut maksetaan kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Vakuutus ja vakuutusturva eivät ole voimassa ennen kuin kaikki sekä ennen turvan päättymistä että sen päättymisen jälkeen kertyneet vakuutusmaksut on maksettu.

Jos vakuutus tulee edellä kuvatulla tavalla uudelleen voimaan, Henki-Fennian vastuu alkaa kaikkien vakuutusmaksujen maksamista seuraavasta päivästä.

Henki-Fennialla on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita olosuhteita, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa kaksi tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa.

Henki-Fennialla on oikeus muuttaa henkivakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, jos tähän on erityinen syy yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi. Vakuutussopimuksen sisältö ei saa kuitenkaan muuttua olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

Henki-Fennialla on oikeus muuttaa pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden turvien vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, jos vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen verrattuna ja muutokseen on erityistä syytä jonkin seuraavassa mainitun ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia:

 • korvausmenon kehitys

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma

 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos yli vakuutuksessa käytetyn indeksin edellyttäen, että muutos johtuu Henki-Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

Vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen perustetta vastaavasti.

Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutusmaksun ja vakuutusturvan muuttumisen syynä voi olla myös vakuutukseen mahdollisesti liittyvän indeksin muutos, vakuutetun ikä tai vakuutussumman muutos.

Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen muutoksesta viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänen on irtisanottava vakuutussopimus kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon muutoksesta.

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutus. Vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty Henki-Fennialle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää vakuutuksen päättymisaikaa.

Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan kaksi mukaisen tiedonantovelvollisuutensa joko tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä ja Henki-Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu.

Vakuutus voidaan irtisanoa myös mikäli vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan kaksi mukaisen tiedonantovelvollisuutensa vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo Henki-Fenniaa vakuutussopimuslain nojalla. Henki-Fennia suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua viimeistään eräpäivänä, Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on lähetetty. Henki-Fennialla on oikeus periä myöhästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Huutomerkki -ikoni

Maksa vakuutus aina viimeistään eräpäivänä, jotta se pysyy voimassa.

Jos vakuutus päättyy kesken vakuutusmaksukauden, Henki-Fennia palauttaa maksetusta vakuutusmaksusta vakuutuksenottajalle osuuden, joka kohdistuu vakuutuksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Henki-Fennia ei ole velvollinen palauttamaan maksuja, jotka alittavat vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

Ikoni - idea

Jos olet maksanut koko vuoden vakuutusmaksut ja irtisanot vakuutuksesi puolivälissä vuotta, palautamme jo maksamasi loppuvuoden maksut.

Henki-Fennialla on lisäksi oikeus irtisanoa sekä pysyvän työkyvyttömyyden että vakavan sairauden turva päättymään seuraavana vuosipäivänä. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen vuosipäivää. Vakuutusta ei voida irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

Vakuutuksenottaja päättää sidotaanko vakuutus indeksiin, jolloin vakuutusturvaa ja vakuutusmaksua voidaan tarkistaa samassa suhteessa vakuutuksen vuosipäivänä. Tarkistamisessa käytetään elinkustannusindeksin (1951=100) edellisen vuoden lokakuun pistelukuja, ellei toisesta indeksistä ole sovittu.

Jos vakuutuksenottaja ilmoittaa haluavansa, ettei indeksitarkistusta suoriteta, jää vakuutusturvan ja sitä vastaavan maksun indeksikorotus viimeksi toteutetun tarkistuksen tasolle.

Jos vakuutus on sidottu indeksiin, on tästä mainittu vakuutuskirjalla ja -otteella.

Vakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

Huutomerkki -ikoni

Voit hakea korvausta vuoden sisällä siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta tai siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Voit kuitenkin hakea korvausta vain, jos vakuutustapahtumasta ei tällöin ole kulunut yli 10 vuotta.

Henki-Fennia maksaa korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut vakuutusturvan erityisehdoissa mainitut selvitykset. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Henki-Fennia maksaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Henki-Fennialla on oikeus vähentää korvauksesta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut viivästyskorkoineen vakuutustapahtuman sattumiseen asti.

Jos vakuutuskorvaus maksetaan vajaavaltaiselle henkilölle ja sen määrä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan, Henki-Fennia ilmoittaa asiasta henkilön kotikunnan holhousviranomaiselle.

Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia, jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Henki-Fennialla on oikeus lähettää vakuutukseen liittyvät ilmoitukset ja tiedonannot Henki-Fennian verkkopalveluun tai vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Henki-Fennia toimittaa vakuutuksenottajalle Henki-Fennian verkkopalveluun vähintään kerran vuodessa vakuutusotteen, josta käy ilmi muun muassa voimassa olevat turvat sekä niiden määrät.

Ikoni - idea

Vakuutusotteen voimassa olevat turvat ja niiden määrät löydät Oma Fennia -verkkopalvelusta.

Henki-Fennia ei vastaa

 • mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolten verokohteluun

 • mahdollisten verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piiristä tapahtuvista muutoksista

 • vakuutuksen verokohtelusta

Henki-Fennia ei vastaa vakuutukseen liittyvistä välillisistä vahingoista.

Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi), Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

Korvausta henkivakuutusturvasta, pysyvän työkyvyttömyyden turvasta sekä vakavan sairauden turvasta on aina haettava Henki-Fennialta kirjallisella hakemuksella.

Korvauksen hakijan on annettava Henki-Fennialle asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Henki-Fennian vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia.

Ikoni - idea

Neuvomme sinua mielellämme, jos tarvitset apua korvaushakemuksen täyttämisessä. Ole rohkeasti yhteydessä!

Hakija vastaa asiakirjojen ja tietojen hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille. Jos selvitykset eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, voidaan korvauksesta vähentää selvityksen kääntämiskulut.

Jos Henki-Fennia kehottaa pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden turvan korvaushakemuksen yhteydessä vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa sen määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Henki-Fennia vastaa lääkärin tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista.

Henkivakuutus - ikoni

Henkivakuutusturvan voi ottaa joko kiinteäsummaisena tai alenevasummaisena. Vakuutusturvan voi ottaa joko yhden hengen turvana tai kahden hengen pariturvana.

Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle ja enintään 74-vuotiaalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu tai pariturvassa vakuutetuista vanhempi täyttää 90 vuotta. Vakuutusturva voidaan sopia olemaan voimassa tätä lyhyemmänkin ajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta.

Jos pariturvassa toisen henkilön turva päättyy, toisen henkilön turva jatkuu yhden henkilön vakuutusturvana ja vakuutussummaltaan muuttumattomana.

Edunsaajalla on oikeus henkivakuutuskorvaukseen, jos vakuutettu kuolee vakuutusturvan voimassa ollessa.

Korvauksena maksetaan vakuutetun kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutussumma.

Jos pariturvalla vakuutetut henkilöt kuolevat samanaikaisesti, maksetaan vakuutuskorvaus puoliksi kummankin edunsaajille, ellei edunsaajamääräyksellä ole muuta määrätty.

Henkivakuutuskorvausta ei makseta, jos

 • vakuutustapahtuman syynä on itsemurha, joka on tehty ennen kuin yksi vuosi on kulunut Henki-Fennian vastuun alkamisesta

 • vakuutustapahtuma on aiheutunut ulkomailla tapahtuvasta sodasta, palveluksesta, aseellisesta selkkauksesta tai kansainvälisissä rauhanturvaamiseen tai rauhaan pakottamiseen liittyvissä tehtävissä tai muussa sotilaallisessa toiminnassa.

  Jos vakuutettu on aloittanut ulkomaanmatkansa ennen sodan tai aseellisen selkkauksen alkamista eikä itse ole osallistunut niihin, sovelletaan tätä kohtaa vasta silloin, kun 30 vuorokautta on kulunut aseellisten toimien alkamisesta. Jos vakuutettu on itse osallistunut aseellisiin toimiin, sovelletaan tätä kohtaa heti.

 • vakuutustapahtuma on aiheutunut ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen, laitteen tai materiaalin äkillisestä vaikutuksesta.

Laissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta silloin, jos Suomi joutuu sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.

Pysyvä työkyvyttömyys - ikoni

Pysyvän työkyvyttömyyden turvan voi ottaa joko kiinteäsummaisena tai alenevasummaisena. Vakuutusturva myönnetään aina yhden hengen turvana.

Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle ja enintään 59-vuotiaalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutusturva voidaan sopia olemaan voimassa tätä lyhyemmänkin ajan, kuitenkin vähintään 10 vuotta.

Edunsaajalla on oikeus pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaukseen, jos vakuutettu on tullut vakuutusturvan voimassa ollessa sairauden tai vamman vuoksi pysyvästi työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyys on vakuutusturvan edelleen voimassa ollessa jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Henki-Fennia voi kuitenkin maksaa pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksen ennen kuin vuosi on kulunut työkyvyttömyyden alkamisesta, jos työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan osoittaa luotettavasti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvausta on haettu vakuutetun elinaikana.

Pysyvästi työkyvyttömäksi katsotaan vakuutettu, joka on lopullisesti menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä kaiken todennäköisyyden mukaan kykene muuhunkaan työhön, jota ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi sillä perusteella, että hänellä jonkin eläkelain nojalla on oikeus saada kuntoutustukea.

Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus korvaukseen on syntynyt.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva päättyy, kun kertakorvaus on maksettu.

Korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei makseta, jos työkyvyttömyys

 • on vakuutetun tahallisesti aiheuttama

 • johtuu sairaudesta tai vammasta, jonka aiheuttamassa kuolemantapauksessa Henki-Fennia ei näiden ehtojen kohdan 16 mukaan olisi korvausvelvollinen tai

 • aiheutuu alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai muun huumaavan aineen käytöstä.

Vakavan sairauden turva - ikoni

Vakavan sairauden turva myönnetään aina kiinteäsummaisena yhden hengen turvana.

Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 18-vuotiaalle ja enintään 59-vuotiaalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta.

Vakuutetulle maksetaan vakavan sairauden turvan kertakorvaus, jos hänellä vakuutusturvan voimassa ollessa todennetaan näissä vakuutusehdoissa määritelty sairaus tai suoritetaan näissä vakuutusehdoissa mainittu toimenpide.

Vakavan sairauden kertakorvaus maksetaan vakuutetulle vain kerran, minkä jälkeen turva päättyy.

Ikoni - idea

Jos turva on esimerkiksi tullut voimaan 1.4.2021, voi edunsaaja hakea korvausta aikaisintaan 30.6.2021 diagnosoidusta sairaudesta, tehdystä leikkauksesta tai toimenpiteestä.

Korvaus maksetaan vakuutetulle, jos ehtojen tarkoittama vakava sairaus todennetaan vakuutetulla ensimmäisen kerran (=diagnosointipäivä) tai ehtojen tarkoittama leikkaus tai toimenpide suoritetaan ensimmäisen kerran aikaisintaan 90 päivän (=karenssiaika) kuluttua vakuutetun turvan alkamisesta.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että edunsaaja hakee korvausta elinaikanaan aikaisintaan 28 päivän kuluttua korvattavasta diagnoosista tai toimenpiteestä.

Korvauksen indeksitaso on sairauden toteamispäivän, leikkauspäivän tai viralliseen elinsiirtojonoon asettamispäivän mukainen.

Korvausta vakavan sairauden turvasta ei makseta, jos

 • sairauden tai toimenpiteen syynä on vakuutetun tahallisesti aiheuttama sairaus tai vamma

 • sairauden tai toimenpiteen syynä on alkoholin tai lääkeaineiden väärinkäyttö tai huumeiden käyttö

 • sairaus tai toimenpide johtuu sairaudesta tai vammasta, jonka aiheuttamassa kuolemantapauksessa Henki-Fennia ei näiden ehtojen kohdan 16 mukaan olisi korvausvelvollinen tai

 • sairaus aiheutuu tai toimenpide tehdään vakuutetun HIV- tai aids tartunnan vuoksi.

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet