Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Grupplivskydd försäkringsvillkor

Fennia-Grupplivskydd försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.12.2023

Den här livförsäkringen är en i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) avsedd personförsäkring samt en livförsäkring som hör till livförsäkringsklass 1 enligt 13 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkrad är den person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs i försäkringsavtalet. Den försäkrade personen kan inte ändras.

Förmånstagare är den person som har rätt till den försäkringsersättning som betalas från försäkringen.

Försäkringstid är den avtalade giltighetstiden för försäkringen som antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringens årsdag är den första dagen i den månad när en ny försäkringsperiod börjar varje år.

Med försäkringsperiod avses tiden från försäkringens årsdag fram till följande årsdag.

Med premieperiod avses den tid för vilken det avtalats att försäkringspremie ska betalas.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning utbetalas från försäkringen.

Beräkningsgrunderna är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkningen av bland annat försäkringspremier, debiteringar enligt prislistan och sparkapitalet.

1.1 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet. Försäkringen kan innehålla rätt till livförsäkringsersättning och engångsersättning som betalas för bestående arbetsoförmåga. Skyddet mot bestående arbetsoförmåga beviljas endast i anslutning till livförsäkringsskyddet.

1.2 Försäkringens detaljerade innehåll fastställs i försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna. Försäkringens detaljerade innehåll utgörs av försäkringsansökan eller -förslaget jämte bilagor, försäkringsbrevet, eventuell hälsoutredning och annat dokument som ansluter sig till avtalets uppkomst, försäkringsbesked samt försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas även lagen om försäkringsavtal (543/1994) och övrig lagstiftning i Finland.

2.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna, prislistan samt på gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

2.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som givits Fennia Liv vid ansökan om försäkring och under försäkringens giltighetstid. Dessa uppgifter ligger till grund för Fennia Livs ansvar.

2.3 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkring beviljas och under försäkringens giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål rätta upplysningar som han eller hon gett Fennia Liv och därefter konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om de givna uppgifterna inte är fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder. Vid försummelse av upplysningsplikten gäller det som i villkorspunkt 9 konstateras om uppsägning av försäkringen.

2.4 Försäkringstagaren ser till att den via den kontaktperson som anmälts till Fennia Liv på ett lämpligt sätt med beaktande av omständigheterna lämnar följande uppgifter till de försäkrade:

 • De centrala uppgifter om de försäkrades försäkringsskydd som Fennia Liv skickar försäkringstagaren varje år

 • information om huruvida försäkringstagaren eller Fennia Liv har sagt upp försäkringen att upphöra.

3.1 De försäkrade personerna fastställs i försäkringsavtalet. En person som är anställd av försäkringstagaren och som uppfyller villkoren för att höra till den grupp som försäkras, omfattas av försäkringen om han eller hon inte har avstått från den. Försäkringstagaren ska skriftligen meddela Fennia Liv de personer som ska försäkras. De försäkrade är de anställda hos försäkringstagaren vars personuppgifter försäkringstagaren meddelat skriftligen till Fennia Liv och som Fennia Liv godkänt för försäkringen.

4.1 Förmånstagare förordnas av försäkringstagaren, eller den försäkrade om försäkringstagaren har gett honom eller henne denna rätt. Förmånstagarförordnandet, eller en annullering eller ändring av det, gäller inte om det inte skriftligen har meddelats Fennia Liv.

4.2 Om förmånstagare inte har förordnats står den försäkrades anhöriga som förmånstagare till livförsäkringsskyddet och den försäkrade till skyddet för bestående arbetsoförmåga.

4.3 Förmånstagarförordnandet återgår om den namngivna förmånstagaren avlider före försäkringsfallet. Förmånstagarförordnandet förblir i kraft fastän försäkringstagaren överlåter den rätt som grundar sig på försäkringsavtalet.

5.1 Försäkringen träder i kraft kl. 0.00 den dag som anges i avtalet. Fennia Livs ansvar för den person som fogas till försäkringen inträder vid den tidpunkt som anges i avtalet. En förutsättning är att Fennia Liv eller en eventuell återförsäkrare godkänner utredningarna om de försäkrades hälsotillstånd i anslutning till avtalet.

5.2 Efter att den första försäkringsperioden upphör är försäkringsavtalet i kraft en försäkringsperiod åt gången, såvida inte försäkringstagaren eller Fennia Liv säger upp avtalet. Försäkringsavtalet eller en del av det kan upphöra mitt under försäkringsperioden på grund av uppsägning.

5.3 Fennia Livs ansvar för de enskilda försäkrade upphör

 • vid utgången av den försäkringsperiod under vilken försäkringstagaren meddelar att den försäkrade inte längre hör till försäkringen, om annat inte har avtalats i försäkringsavtalet

 • när försäkringsavtalet upphör

 • när den försäkrade uppnår den ålder som fastställs som slutålder i försäkringsavtalet

 • när den försäkrade avlider eller

 • i fråga om invaliditetsskyddet när hela ersättningen har betalats.

5.4 Om försäkringstagaren vill lägga till ett skydd till försäkringen eller höja ett giltigt livförsäkringsskydd eller höja storleken på skyddet mot bestående arbetsoförmåga, är förutsättningen för ändringen en redogörelse över den försäkrades hälsotillstånd. Redogörelsen ska vara godkänd av Fennia Liv.

6.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

6.2 Försäkringspremien ska betalas senast på förfallodagen. Om försäkringstagaren inte har betalat försäkringspremien senast på förfallodagen har Fennia Liv rätt att säga upp försäkringen att upphöra inom 14 dygn från det att meddelandet om uppsägningen har avsänts. Om försäkringspremien inte betalas senast på förfallodagen har Fennia Liv rätt att uppbära dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningstiden.

7.1 En försäkring som har upphört på grund av att försäkringspremien inte har betalats kan efter Fennia Livs övervägande återupplivas på de villkor och med de utredningar som Fennia Liv särskilt fastställer i varje enskilt fall.

7.2 Försäkringen träder då på nytt i kraft kl. 24.00 den dag när Fennia Liv har godkänt återupplivningen av försäkringen.

8.1 Om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin i punkt 2.3 avsedda informationsplikt har Fennia Liv rätt att under försäkringstiden ändra försäkringspremier eller andra avtalsvillkor att motsvara de verkliga förhållandena.

8.2 Fennia Liv har rätt att ändra livförsäkringens försäkringspremie eller andra avtalsvillkor förutsatt att det finns särskilda skäl till en ändring på grund av den allmänna skadeutvecklingen eller en ändring i räntenivån och innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga avtalet.

8.3 Fennia Liv har rätt att ändra invaliditetsförsäkringens försäkringspremie eller andra avtalsvillkor, förutsatt att innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med det ursprungliga och det finns särskilda skäl till ändringen på grund av någon av nedan nämnda oförutsedda omständigheter:

 • utvecklingen av ersättningskostnaderna

 • ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser

 • internationell kris, storolycka eller exceptionell naturkatastrof

 • förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen utöver det index som tillämpas för försäkringen förutsatt att förändringen skett av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

8.4 Försäkringspremier och andra avtalsvillkor kan ändras högst så att de motsvarar grunden för ändringen.

8.5 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i försäkringsvillkoren och andra avtalsvillkor som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

8.6 Försäkringspremien kan också ändras på grund av den försäkrades ålder eller en ändring av försäkringssumman.

8.7 Fennia Liv skickar försäkringstagaren ett meddelande om ändringen senast en månad innan ändringen träder i kraft. Ändringen träder i kraft på försäkringens följande årsdag efter meddelandet.

8.8 Om försäkringstagaren inte godkänner ändringen ska han eller hon skriftligen säga upp försäkringsavtalet inom en månad från det att han eller hon fick kännedom om ändringen.

9.1 Försäkringstagaren har rätt att skriftligen säga upp försäkringen att upphöra i slutet av försäkringsperioden. Uppsägningsmeddelandet ska skickas senast inom en månad innan försäkringsperioden upphör.

9.2 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen eller en del av den att upphöra om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin informationsplikt enligt punkt 2.3 antingen uppsåtligen eller av oaktsamt som inte kan anses vara ringa och Fennia Liv inte över huvud taget skulle ha beviljat försäkring i det fall att korrekta och fullständiga svar hade givits. Försäkringen kan också sägas upp om försäkringstagaren eller den försäkrade svikligen har åsidosatt sin informationsplikt enligt punkt 2.3, men försäkringen trots det är bindande för Fennia Liv med stöd av lagen om försäkringsavtal. Fennia Liv sänder ett meddelande om uppsägningen utan obefogat dröjsmål efter att det fått kännedom om de grunder som berättigar till uppsägning. Försäkringen eller en del av den upphör inom en månad från det att uppsägningsmeddelandet avsänts.

9.3 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringen att upphöra i slutet av försäkringsperioden. Uppsägningen ska göras skriftligen senast inom en månad innan försäkringsperioden upphör.

9.4 Fennia Liv har också rätt att säga upp försäkringen att upphöra om försäkringspremien har lämnats obetald i enlighet med punkt 6.2.

9.5 Fennia Liv kan inte säga upp försäkringen eller en del av den på den grund att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknats eller på grund av att ett försäkringsfall inträffat.

9.6 Om försäkringen eller en del av den upphör under försäkringsperioden före den avtalade tidpunkten, återbetalas till försäkringstagaren en andel av försäkringspremien som står i samma relation till försäkringspremien som den återstående tiden av premieperioden i förhållande till hela premieperiodens längd.

10.1 Om gruppförsäkringsavtalet som gäller livförsäkringen upphör eller om den försäkrade inte längre hör till försäkringen av någon annan orsak än ålder, har den försäkrade rätt att oberoende av sitt hälsotillstånd få en motsvarande fortsatt försäkring för premien för en individuell försäkring. Rätt till fortsatt försäkring gäller inte försäkringen för bestående arbetsoförmåga.

10.2 Om den försäkrade önskar använda sin rätt till fortsatt försäkring, ska han eller hon meddela Fennia Liv om detta inom en månad från det att Fennia Livs ansvar har upphört. Fennia Livs ansvar inträder den dag som följer efter att Fennia Liv mottagit den försäkrades meddelande om att han eller hon önskar att för- säkringen fortsätter.

11.1 Försäkringsersättning ska sökas från Fennia Liv inom ett år från det att den som är söker ersättning fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och de skadepåföljder som skadefallet orsakat. Ersättningsanspråket ska i vilket fall som helst framläggas inom tio år från det att skadepåföljden uppkommit. Om något ersättningsanspråk inte läggs fram inom den tid som anges ovan förlorar den som söker ersättning sin rätt därtill.

11.2 Fennia Liv betalar ut livförsäkringsersättning eller engångsersättning för bestående arbetsoförmåga, eller meddelar att ersättning inte utbetalas, senast inom en månad från det att Fennia Liv har fått de utredningar som anges i försäkringsskyddets specialvillkor. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, ska Fennia Liv betala den ostridiga delen av ersättningen inom den tid som nämns ovan.

11.3 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade betalningar.

11.4 Fennia Liv har rätt att dra av obetalda försäkringspremier och andra fordringar som förfallit från försäkringspremie som återbetalas eller från ersättning som utbetalas. Om ersättningen inte räcker till för att kvitta dessa försäkringspremier, är en förutsättning för utbetalning av ersättning att försäkringspremierna har betalats.

11.5 Då försäkringsersättning betalas till en omyndig person underrättar Fennia Liv förmyndarnämnden på den omyndiges hemort om ersättningen ifall ersättningens totalbelopp överstiger den gräns som fastställs i lagen om försäkringsavtal.

11.6 Fennia Liv betalar inte ersättningar eller andra utbetalningar på basen av ett försäkringsavtal om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller mot annat myndighetsbeslut.

12.1 Fennia Liv skickar minst en gång om året ett försäkringsbesked till försäkringstagaren med uppgifter om bland annat beloppet av eventuellt livförsäkringsskydd och skydd för bestående arbetsoförmåga.

12.2 Fennia Liv skickar försäkringsbrevet och andra tillkännagivanden och meddelanden till den adress som försäkringstagaren meddelat.

13.1 Fennia Liv ansvarar inte för hur eventuella ändringar i beskattningen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på hur parterna i ett försäkringsavtal beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för eventuella ändringar i beskattningsförfarandet eller för skattepåföljder som beror på ändringar hos försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagarna. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur försäkringen beskattas.

14.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan han eller hon hänskjuta ärendet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden eller konsumentklagonämnden för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

14.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligen fick del av Fennia Livs beslut och denna besvärstid.

15.1 Livförsäkringens försäkringsbelopp och giltighet meddelas i försäkringsavtalet.

15.2 Försäkringsskydd kan beviljas en person som fyllt minst 15 år och högst 67 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

15.3 Förmånstagaren har rätt till livförsäkringsersättning, om den försäkrade avlider under den tid försäkringsskyddet är i kraft.

15.4 I ersättning betalas den försäkringssumma som är i kraft vid tidpunkten för den försäkrades död.

16.1 Livförsäkringsersättning ska sökas från Fennia Liv med en skriftlig ansökan. Den sökande ska till Fennia Liv överlämna en kopia av den försäkrades dödsattest, en officiell utredning av den försäkrade och förmånstagarna samt uppgifter om förmånstagarnas bankförbindelser. Vid behov ska Fennia Liv även tillställas annan utredning som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändig för konstaterande av Fennia Livs betalningsskyldighet.

16.2 Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffningen av de utredningar som anges i punkt 16.1 och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands.

17.1 Livförsäkringsersättning utbetalas inte om

 • försäkringsfallet beror på självmord som begåtts innan det har förflutit ett år från det Fennia Livs ansvar inträdde; den försäkrades ålder eller sinnestillstånd är inte av betydelse för tillämpandet av begränsningen

 • försäkringsfallet har orsakats av att den försäkrade har deltagit i krig eller väpnad konflikt utomlands eller försäkringsfallet har orsakats i internationella fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer eller

 • försäkringsfallet har orsakats av massdödande verkan av vapen eller anordning som grundar sig på en kärnreaktion.

17.2 I lagen finns särskilda bestämmelser om försäkringsbolagets ansvar om Finland hamnar i krig eller väpnad konflikt.

18.1 Försäkringsbeloppet i skyddet för bestående arbetsoförmåga och skyddets giltighet meddelas i försäkringsavtalet.

18.2 Försäkringsskydd kan beviljas en person som fyllt minst 15 år och högst 60 år. Försäkringsskyddet upphör senast i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år.

18.3 Förmånstagaren har rätt till engångsersättning för bestående arbetsoförmåga om den försäkrade har blivit bestående arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada under försäkringsskyddets giltighetstid och arbetsoförmågan har fortsatt oavbrutet i minst ett år under den tid försäkringsskyddet fortfarande är i kraft. Förmånstagaren har rätt till engångsersättning för bestående arbetsoförmåga också innan ett år har förflutit från det att arbetsoförmågan började, om det tillförlitligt kan påvisas att arbetsoförmågan är bestående. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att ersättning söks under den försäkrades livstid.

18.4 Som bestående arbetsoförmögen betraktas en försäkrad som slutgiltigt har förlorat sin förmåga att utföra sitt normala arbete och sannolikt inte heller längre klarar av annat arbete som med beaktande av den försäkrades ålder och yrkesskicklighet bör anses vara lämpligt för honom eller henne och trygga en skälig utkomst. Den försäkrade anses inte vara bestående arbetsoförmögen enbart på den grund att han eller hon har rätt till individuell förtidspension eller rehabiliteringsstöd med stöd av någon pensionslag.

18.5 Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga fastställs enligt den tidpunkt då rätten till ersättning har uppstått.

18.6 Om skyddet mot bestående arbetsoförmåga beviljas uteslutande på basis av den försäkrades arbetsförmåga, gäller skyddet inte sådana sjukdomar eller skador som konstateras hos den som ska försäkras innan försäkringen träder i kraft.

18.7 När engångsersättningen har betalats ut upphör Fennia Livs ansvar vad gäller skyddet mot bestående arbetsoförmåga.

19.1 Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga ska sökas från Fennia Liv med en skriftlig ansökan, och den som söker ersättning ska till Fennia Liv överlämna eventuellt beslut från pensionsbolaget, läkarutlåtande över den försäkrades bestående arbetsoförmågan, orsaken till denna och huruvida arbetsoförmåga är bestående samt uppgifter om förmånstagarens bankförbindelse. Vid behov ska Fennia Liv även tillställas annan utredning som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändig för konstaterande av Fennia Livs betalningsskyldighet.

19.2 Den sökande ansvarar för eventuella kostnader för anskaffningen av de utredningar som anges i punkt 19.1 och för de kostnader som uppstår då ersättningen betalas utomlands.

19.3 Om Fennia Liv uppmanar den försäkrade att låta undersöka sitt hälsotillstånd hos den läkare som bolaget anvisar, är den försäkrade skyldig att följa denna uppmaning. Fennia Liv ansvarar inte för kostnaderna för läkarundersökningarna.

20.1 Ersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte om arbetsoförmågan

 • har orsakats av den försäkrade uppsåtligen

 • beror på sjukdom eller skada som Fennia Liv enligt villkorspunkt 17.1 inte skulle vara ersättningsskyldig för om de ledde till döden eller

 • beror på missbruk av alkohol eller läkemedel eller användningen av annat berusande medel.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor