Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennia-Ryhmähenki vakuutusehdot

Fennia-Ryhmähenki vakuutusehdot

Voimassa 1.12.2023 alkaen

Tämä henkivakuutus on vakuutussopimuslain (543/1994) 2 §:ssä tarkoitettu henkilövakuutus ja vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 13 §:n mukaiseen henkivakuutusluokkaan 1 kuuluva henkivakuutus.

Vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, jäljempänä Henki-Fennia.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Henki-Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on henkilö, joka on vakuutuksen kohteena. Vakuutettu henkilö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutettua henkilöä ei voi muuttaa.

Edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus vakuutuksesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen.

Vakuutusaika on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika.

Vakuutuksen vuosipäivä on kunakin vuonna vakuutuskauden alkamiskuukauden ensimmäinen päivä.

Vakuutuskausi on ajanjakso vakuutuksen vuosipäivästä seuraavaan vuosipäivään.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Laskuperusteet ovat vakuutusyhtiölain edellyttämät matemaattiset laskentasäännöt, joiden perusteella lasketaan mm. vakuutusmaksut, hinnaston mukaiset veloitukset ja vakuutussäästö.

1.1 Vakuutuksen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutus voi sisältää oikeuden henkivakuutuskorvaukseen ja pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan kertakorvaukseen. Pysyvän työkyvyttömyyden turva myönnetään ainoastaan henkivakuutusturvan liitännäisenä.

1.2 Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa ja laskuperusteissa. Vakuutuksen yksityiskohtaisen sisällön muodostavat vakuutushakemus tai -ehdotus liitteineen, vakuutuskirja, mahdollinen terveysselvitys ja muu sopimuksen syntymiseen liittyvä asiakirja, turvaselvitys sekä vakuutusehdot. Vakuutussopimukseen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia (543/1994) ja muuta Suomen lainsäädäntöä.

2.1 Vakuutuksenottajan, vakuutetun, edunsaajan ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian oikeudet ja velvollisuudet perustuvat vakuutussopimukseen, vakuutusehtoihin, laskuperusteisiin, hinnastoon sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin.

2.2 Vakuutussopimus perustuu niihin tietoihin, jotka on annettu Henki-Fennialle vakuutusta haettaessa ja vakuutuksen voimassaoloaikana. Nämä tiedot ovat Henki-Fennian vastuun perusteena.

2.3 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee antaa ennen vakuutuksen myöntämistä ja vakuutuksen voimassaoloaikana oikeat ja täydelliset vastaukset Henki-Fennian esittämiin kysymyksiin. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutusaikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Henki-Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Jos annetut tiedot eivät ole täydelliset, määräytyy Henki-Fennian vastuu vakuutussopimuslain ja vakuutuksen laskuperusteiden mukaisesti. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä on voimassa, mitä ehtojen kohdassa 9 todetaan vakuutuksen irtisanomisesta.

2.4 Vakuutuksenottaja huolehtii Henki-Fennialle ilmoittamansa yhteyshenkilön välityksellä, että vakuutetuille annetaan olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla seuraavat tiedot:

 • Henki-Fennian vakuutuksenottajalle vuosittain lähettämät keskeiset tiedot vakuutettujen vakuutusturvasta ja

 • tieto siitä, jos vakuutuksenottaja tai Henki-Fennia on irtisanonut vakuutuksen päättyväksi.

3.1 Vakuutetut henkilöt määritellään vakuutussopimuksessa. Vakuutettuja ovat ne vakuutuksenottajan työntekijät, joiden henkilötiedot vakuutuksenottaja on ilmoittanut kirjallisesti Henki-Fennialle ja jotka Henki-Fennia on hyväksynyt vakuutukseen

4.1 Edunsaajamääräyksen antaa vakuutuksenottaja, tai vakuutettu, jos vakuutuksenottaja on tämän oikeuden hänelle antanut. Edunsaajamääräys, sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei siitä ole ilmoitettu Henki-Fennialle kirjallisesti.

4.2 Ellei edunsaajaa ole määrätty, on henkivakuutusturvan edunsaaja vakuutetun omaiset ja pysyvän työkyvyttömyyden turvan edunsaaja vakuutettu.

4.3 Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu edunsaaja kuolee ennen vakuutustapahtumaa. Edunsaajamääräys pysyy voimassa, vaikka vakuutuksenottaja luovuttaa vakuutussopimukseen perustuvan oikeuden.

5.1 Vakuutus alkaa sopimuksessa mainittuna päivänä klo 0.00. Henki-Fennian vastuu vakuutukseen liitettävän henkilön osalta alkaa sopimuksessa mainittuna ajankohtana. Edellytyksenä on, että Henki-Fennia ja mahdollinen jälleenvakuuttaja hyväksyvät sopimukseen kuuluvien vakuutettujen terveydentilaa koskevat selvitykset.

5.2 Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai Henki-Fennia irtisano sitä. Vakuutussopimus tai sen osa voi päättyä kesken vakuutuskauden vakuutuksen irtisanomisen vuoksi.

5.3 Henki-Fennian vastuu kunkin vakuutetun osalta päättyy

 • sen vakuutuskauden päättyessä, jona vakuutuksenottaja on ilmoittanut, että vakuutettu ei enää kuulu vakuutukseen, ellei vakuutussopimuksessa ole toisin sovittu

 • vakuutussopimuksen päättyessä

 • vakuutetun saavuttaessa vakuutussopimuksessa määritellyn päättymisiän

 • vakuutetun kuollessa tai

 • työkyvyttömyysturvan osalta korvauksentultua maksetuksi.

5.4 Jos vakuutuksenottaja haluaa lisätä vakuutukseen turvan tai korottaa voimassaolevan henkivakuutusturvan tai pysyvän työkyvyttömyyden turvan määrää, on muutoksen edellytyksenä Henki-Fennian hyväksymä selvitys vakuutetun terveydentilasta.

6.1 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

6.2 Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottaja ei ole maksanut vakuutusmaksua viimeistään eräpäivänä, on Henki-Fennialla oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutusmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, Henki-Fennialla on oikeus periä myöhästymisajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan.

7.1 Vakuutus, joka on päättynyt vakuutusmaksun suorittamatta jäämisen vuoksi, voidaan saattaa uudelleen voimaan Henki-Fennian harkinnan mukaan ehdoin ja selvityksin, jotka Henki-Fennia kussakin tapauksessa erikseen määrää.

7.2 Vakuutus tulee tällöin uudelleen voimaan klo 24.00 sinä päivänä, jona Henki-Fennia on hyväksynyt vakuutuksen voimaansaattamisen.

8.1 Henki-Fennialla on oikeus vakuutusaikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita olosuhteita, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.3 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa.

8.2 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa henkivakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja edellyttäen, että muutokseen on erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen vuoksi eikä vakuutussopimuksen sisältö muutu olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna.

8.3 Henki-Fennialla on oikeus muuttaa työkyvyttömyysvakuutuksen vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja, jos vakuutuksen sisältö ei olennaisesti muutu alkuperäiseen verrattuna ja muutokseen on erityistä syytä jonkin seuraavassa mainitun ennalta arvaamattoman olosuhteiden muutoksen takia:

 • korvausmenon kehitys

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • kansainvälinen kriisi, suuronnettomuus tai poikkeuksellinen luonnontapahtuma

 • vakuutukseen vaikuttavan kustannustason muutos yli vakuutuksessa käytetyn indeksin edellyttäen, että muutos johtuu Henki-Fennian määräysvallan ulkopuolella olevasta syystä.

8.4 Vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja voidaan muuttaa korkeintaan muutoksen perustetta vastaavasti.

8.5 Henki-Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

8.6 Vakuutusmaksun muuttumisen syynä voi olla myös vakuutetun ikä tai vakuutussumman muutos.

8.7 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen muutoksesta viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Muutos tulee voimaan ilmoitusta seuraavana vakuutuksen vuosipäivänä.

8.8 Jos vakuutuksenottaja ei hyväksy muutosta, hänen on irtisanottava vakuutussopimus kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon muutoksesta.

9.1 Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanomisilmoitus on lähetettävä viimeistään kuukausi ennen vakuutuskauden päättymistä.

9.2 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus tai sen osa päättymään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan 2.3 mukaisen tiedonantovelvollisuutensa joko tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä ja Henki-Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Vakuutus voidaan irtisanoa myös, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdan 2.3 mukaisen tiedonantovelvollisuutensa vilpillisesti, mutta vakuutussopimus kuitenkin sitoo Henki-Fenniaa vakuutussopimuslain nojalla. Henki- Fennia suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus tai sen osa päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

9.3 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen vakuutuskauden päättymistä.

9.4 Henki-Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään myös vakuutusmaksun maksamatta jäämisen vuoksi kohdan 6.2 mukaisesti.

9.5 Henki-Fennia ei voi irtisanoa vakuutusta tai sen osaa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

9.6 Jos vakuutus tai sen osa päättyy kesken vakuutusmaksukauden ennen sovittua ajankohtaa, palautetaan maksetusta vakuutusmaksusta vakuutuksenottajalle osuus, jonka suhde vastaavaan vakuutusmaksuun on sama kuin maksukaudesta jäljellä olevan ajan suhde koko maksukauden pituuteen.

10.1 Jos henkivakuutusta koskeva ryhmävakuutussopimus päättyy taikka jos vakuutettu ei kuulu enää vakuutukseen muusta syystä kuin iän johdosta, vakuutetulla on oikeus terveydentilastaan riippumatta saada vastaava jatkovakuutus yksilöllisen vakuutuksen maksulla. Oikeus jatkovakuutukseen ei koske pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusta.

10.2 Jos vakuutettu haluaa käyttää oikeuttaan jatkovakuutukseen, hänen on ilmoitettava siitä Henki-Fennialle kuukauden kuluessa siitä, kun Henki-Fennian vastuu on lakannut. Henki-Fennian vastuu alkaa sitä päivää seuraavasta päivästä, jolloin Henki-Fennia vastaanotti vakuutetun ilmoituksen siitä, että hän haluaa jatkovakuutuksen.

11.1 Vakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa määräajassa, korvaukseen oikeutettu menettää oikeutensa korvaukseen.

11.2 Henki-Fennia maksaa henkivakuutuskorvauksen tai pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvauksen. tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun Henki-Fennia on saanut vakuutusturvan erityisehdoissa mainitut selvitykset. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Henki-Fennia maksaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

11.3 Henki-Fennia maksaa viivästyneille suorituksille viivästyskorkoa korkolain mukaan.

11.4 Henki-Fennialla on oikeus vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut erääntyneet saamisensa vakuutusmaksun palautuksesta ja maksettavasta korvauksesta. Jos korvaus ei riitä näiden vakuutusmaksujen kuittaamiseen, korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vakuutusmaksut on maksettu.

11.5 Jos vakuutuskorvaus suoritetaan vajaavaltaiselle henkilölle, Henki-Fennia ilmoittaa suoritettavasta korvauksesta vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle, jos korvauksen kokonaismäärä ylittää vakuutussopimuslaissa määritellyn rajan.

11.6 Henki-Fennia ei maksa vakuutussopimukseen perustuvia korvaus- tai muita suorituksia, jos niiden maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

12.1 Henki-Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vähintään kerran vuodessa turvaselvityksen, josta käy ilmi muun muassa mahdollisen henkivakuutusturvan ja pysyvän työkyvyttömyyden turvan määrä.

12.2 Henki-Fennia lähettää vakuutuskirjan sekä muut tiedonannot ja ilmoituksen vakuutuksenottajan ilmoittamaan osoitteeseen.

13.1 Henki-Fennia ei vastaa mahdollisten verotuskäytännön tai lainsäädännön muutosten aiheuttamista vaikutuksista vakuutuksen, vakuutusmaksujen tai vakuutussopimuksen osapuolien verokohteluun. Henki-Fennia ei myöskään vastaa mahdollisista verokohtelun muutoksista tai veroseuraamuksista, jos ne johtuvat vakuutuksenottajan, vakuutettujen tai edunsaajien piirissä tapahtuvista muutoksista. Henki-Fennia ei myöskään vastaa vakuutuksen verokohtelusta.

14.1 Jos Henki-Fennian vakuutusasiassa tekemä päätös ei tyydytä kuluttajan asemassa olevaa asianosaista, hän voi saattaa päätöksen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi), Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Lautakuntien lausunnot ovat suositusluontoisia.

14.2 Henki-Fennian tekemään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeudessa. Kanne voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Henki-Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta.

15.1 Henkivakuutuksen määrä ja voimassaolo ilmoitetaan vakuutussopimuksessa.

15.2 Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle henkilölle ja enintään 67-vuotiaalle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

15.3 Edunsaajalla on oikeus henkivakuutuskorvaukseen, jos vakuutettu kuolee vakuutusturvan voimassa ollessa.

15.4 Korvauksena maksetaan vakuutetun kuolinhetkellä voimassa ollut vakuutussumma.

16.1 Henkivakuutuskorvausta on haettava Henki-Fennialta kirjallisella hakemuksella. Hakijan on toimitettava Henki-Fennialle kopio vakuutetun kuolintodistuksesta, virallinen selvitys vakuutetusta ja edunsaajista sekä edunsaajien pankkiyhteystiedot. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian maksuvelvollisuuden toteamiseksi.

16.2 Hakija vastaa kohdassa 16.1 mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille.

17.1 Henkivakuutuskorvausta ei makseta, jos

 • vakuutustapahtuman syynä on itsemurha, joka on tehty ennen kuin yksi vuosi on kulunut Henki-Fennian vastuun alkamisesta,rajoitusta sovellettaessa ei vakuutetun iällä tai mielentilalla ole merkitystä

 • vakuutustapahtuma on aiheutunut siitä,että vakuutettu on osallistunut ulkomailla tapahtuvaan sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai vakuutustapahtuma on aiheutunut kansainvälisissä rauhanturvaamiseen tai rauhaanpakottamiseen liittyvissä tehtävissä tai

 • vakuutustapahtuma on aiheutunut ihmisiä joukoittain tuhonneen ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta.

17.2 Laissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta Suomen joutuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.

18.1 Pysyvän työkyvyttömyyden turvan määrä ja voimassaolo ilmoitetaan vakuutussopimuksessa.

18.2 Vakuutusturva voidaan myöntää vähintään 15-vuotiaalle ja enintään 60-vuotiaalle henkilölle. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta.

18.3 Edunsaajalla on oikeus pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaukseen, jos vakuutettu on tullut vakuutusturvan voimassa ollessa sairauden tai vamman johdosta pysyvästi työkyvyttömäksi ja työkyvyttömyys on vakuutusturvan edelleen voimassa ollessa jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Edunsaajalla on oikeus pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaukseen myös ennen kuin vuosi on kulunut työkyvyttömyyden alkamisesta, jos työkyvyttömyyden pysyvyys voidaan osoittaa luotettavasti. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvausta on haettu vakuutetun elinaikana.

18.4 Pysyvästi työkyvyttömäksi katsotaan vakuutettu, joka lopullisesti on menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä kaiken todennäköisyyden mukaan kykene muuhunkaan työhön, jota ikä ja ammattitaito huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Vakuutettua ei katsota pysyvästi työkyvyttömäksi yksinomaan sillä perusteella, että hänellä jonkin eläkelain nojalla on oikeus saada kuntoutustukea.

18.5 Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus määräytyy sen ajankohdan mukaan, jolloin oikeus korvaukseen on syntynyt.

18.6 Jos pysyvän työkyvyttömyyden turva on myönnetty pelkän vakuutetun työkykyisyyden perusteella, turva ei koske sellaisia sairauksia tai vammoja, jotka vakuutettavalla on todettu ennen vakuutuksen alkamista.

18.7 Kertakorvauksen tultua maksetuksi päättyy Henki-Fennian vastuu pysyvän työkyvyttömyyden turvan osalta.

19.1 Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvausta on haettava Henki-Fennialta kirjallisella hakemuksella, ja hakijan on toimitettava Henki-Fennialle mahdollinen eläkeyhtiön antama päätös, lääkärinlausunto vakuutetun pysyvästä työkyvyttömyydestä, sen syystä ja pysyvyydestä sekä edunsaajan pankkiyhteystiedot. Henki-Fennialle on tarvittaessa toimitettava muukin selvitys, jota hakijalta on kohtuullista vaatia ja joka on välttämätön Henki-Fennian maksuvelvollisuuden toteamiseksi.

19.2 Hakija vastaa kohdassa 19.1 mainittujen selvitysten hankkimisesta mahdollisesti aiheutuneista kustannuksista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat korvauksen maksamisesta ulkomaille.

19.3 Jos Henki-Fennia kehottaa vakuutettua tutkituttamaan terveydentilansa sen määräämällä lääkärillä, vakuutettu on velvollinen noudattamaan tätä kehotusta. Henki-Fennia ei vastaa lääkärin tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista.

20.1 Korvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei makseta, jos työkyvyttömyys

 • on vakuutetun tahallisesti aiheuttama

 • johtuu sairaudesta tai vammasta, jonka aiheuttamassa kuolemantapauksessa Henki-Fennia ei näiden ehtojen kohdan 17.1 mukaan olisi korvausvelvollinen tai

 • aiheutuu alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai muun huumaavan aineenkäytöstä.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 1496059-8

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet