Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hantering av ett dödsbos försäkringar

Hantering av dödsbo – försäkringar

Vid sidan av den sorg som en bortgång av en närstående medför är det nödvändigt att sköta många praktiska ärenden. Ett dödsfall innebär en stor mängd pappersarbete, eftersom nästan inga ärenden alls blir uträttade automatiskt. Syftet med denna sida är att göra det enklare att sköta ett dödsbos försäkringsärenden.

Vid dödstidpunkten övergår den avlidnas egendom till dödsbodelägarna, som gemensamt beslutar om dödsboets försäkringsärenden tills arvskifte förrättas. Lagen fastställer ingen tidsfrist för arvskifte, men bouppteckning ska förrättas inom tre månader efter dödstidpunkten.

Giltighet för dödsboets försäkringar

Fennia får information om den avlidnas dödsdag från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, men personförsäkringarna (till exempel sjukkostnads-, olycksfalls- och resenärförsäkringen) upphör inte automatiskt. Personförsäkringarna kan sägas upp så att de upphört att gälla på den avlidnes dödsdag.

Egendomsförsäkringar som har varit i den avlidnas namn gäller tills de sägs upp skriftligt. Det är dock bra att försäkringarna gäller tills den försäkrade egendomen skiftas eller säljs. Efter detta är det den nya ägaren som ska teckna försäkringar för egendomen.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringarna gäller alltid i samband med hemförsäkringen och avslutas därför genom en skriftlig uppsägning samtidigt som hemförsäkringen avslutas. De gäller för exempelvis änkan/änklingen, om denne har bott i samma hushåll som den avlidna.

Du kan säga upp försäkringar i nättjänsten Mitt Fennia. Uppsägningen förutsätter att den som sköter ärendet har fullmakt att sköta dödsboets ärenden eller att alla dödsbodelägare har undertecknat uppsägningsmeddelandet. Du kan skicka fullmakten och uppsägningsblanketterna i Mitt Fennia som en bilaga till meddelandet. Du kan logga in på Mitt Fennia med dina nätbankskoder även om du själv inte är kund hos Fennia.

Fullmakt
Uppsägningsblankett

Dödsboets fordonsförsäkring fortsätter normalt tills fordonet registreras för en ny ägare. Då upphör dödsboets försäkring automatiskt utifrån anmälan om byte av ägare till Traficom.

Avställning av dödsboets fordon

Avställning av fordon kan göras på försäkringsbolaget eller på en besiktningsstation som gör registreringar. Du ska ha med dig anmälningsdelen (del II) av ett gällande registreringsbevis. Om dödsboet inte har anmälningsdelen, kan en dödsbodelägare göra avställningen genom att visa upp ett bouppteckningsinstrument eller ämbetsbeviset för den avlidna som bevis på att dödsbodelägaren är delägare i dödsboet.

Mer information om dödsbons fordonsärenden finns på Traficoms webbplats .

Ändringar av dödsboets försäkringar

Dödsbodelägarna ansvarar gemensamt för de försäkringar som berör dödsboet. Av praktiska skäl och för att ärendena ska kunna skötas smidigare bör dödsbodelägarna befullmäktiga en person att agera för allas räkning. Då ska alla dödsbodelägare underteckna en fullmakt och en redogörelse över dödsbodelägarna så att företrädaren för dödsboet kan hantera de försäkringar som är i dödsboets namn.

Dödsbodelägarna framgår av delägarförteckningen i bouppteckningsinstrumentet och av släktutredningen och därför du ska lämna in kopior av förteckningen och utredningen. I fråga om bouppteckningsinstrumentet räcker det med att du kopierar de sidor där delägarna är förtecknade och där underskrifterna finns. Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt bouppteckningsinstrumentet, behöver du inte separat lämna släktutredningen till oss.

Uträtta ärenden utan fullmakt

Innan bouppteckningsinstrumentet och släktutredningen blir färdiga, eller om fullmakt inte har getts, kan den som sköter dödsboets ärenden visa att denne är delägare i dödsboet med ett ämbetsbevis eller befolkningsregistercentralens utdrag av vilket släktförhållandet till den avlidna framgår. Då kan vi ge honom eller henne information om dödsboets försäkringsärenden i begränsad omfattning.

Vi kan till exempel uppge:

 • om dödsboets egendom är försäkrad och försäkringen gäller

 • om den avlidna har obetalda räkningar, och lämna uppgifter för att räkningarna ska kunna betalas.

Vi kan också avsluta e-tjänsterna, varvid försäkringsbreven och räkningarna skickas till dödsboets adress.

Uppsägning av försäkringar som är i dödsboets namn

När dödsboet har skiftats, får försäkringarna inte längre vara i dödsboets namn eftersom egendomen har överförts till andra. Efter skiftet är delägarna ansvariga för att lämna ett meddelande om uppsägning av de försäkringar som är i dödsboets namn. Fennia får inte automatiskt information om att dödsboet har skiftats.

För uppsägning behöver vi:

 • uppsägningsblankett

 • redogörelse över dödsbodelägarna (ett bouppteckningsinstrument eller en obruten släktutredning) på uppsägningsblanketten och alla delägares underskrifter

 • kopia av fullmakten och fullmaktstagarens underskrift på uppsägningsblanketten, om en av dödsbodelägarna eller någon annan person har fullmakt att uträtta dödsboets ärenden

 • kopia av förordnandet av en boutredningsman och boutredningsmannens underskrift på uppsägningsblanketten, om det är en boutredningsman som sköter dödsboets ärenden.

Fullmakt
Uppsägningsblankett

Du kan skicka fullmakten och uppsägningsblanketterna i Mitt Fennia som en bilaga till meddelandet. Du kan logga in på Mitt Fennia med dina nätbankskoder även om du själv inte är kund hos Fennia.

Om man har betalat för mycket i premie, betalar Fennia tillbaka premierna till dödsboets konto, om Fennia har tillgång till kontonummeruppgifter. Den som sköter dödsboets ärenden har rätt att byta kontonummer, om detta har angetts i fullmakten.

Kan jag använda elektronisk signatur när jag sköter dödsboets försäkringsärenden?

Elektronisk signatur kan användas i dödsboets försäkringsärenden. Alla dödsbodelägare ska underteckna likadana uppsägningsmeddelanden eller fullmakter på elektronisk väg.

Tjänsten Mitt Fennia kan också användas när en av dödsbodelägarna har befullmäktigats att sköta dödsboets försäkringsärenden. Fullmaktstagaren kan meddela om ändringar eller uppsägning via Mitt Fennia.

Sök ersättning från livförsäkring

Om din närstående avlider, upphör dennes livförsäkring den dag som denne avled. Sörja för ansökan om ersättningar.

Ordlista

Lisää aiheesta

Livförsäkring

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor