Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Bilförsäkring
  • Kasko

Kasko

Kasko är en frivillig fordonsförsäkring. Med kasko garderar du dig mot skador på ditt fordon. Du kan själv välja omfattningen på försäkringsskyddet i kaskot.

En trafikförsäkring är obligatorisk för alla fordon. Den ersätter personskador och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av, men den ger inte skydd åt din bil eller ditt fordon, till exempel mot glasskador eller skadegörelse.

En fordonsförsäkring består av trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen.

Vilket kasko passar min bil?

Beakta bilens ålder och värde samt dina behov när du väljer kasko. För en ny bil är det bäst att välja det mest omfattande kaskot, Premiumkasko. För en äldre bil räcker Omfattande Fenniakasko, som inkluderar kollisionsförsäkring. Men om du kör längre sträckor ofta, lönar det sig att överväga Premiumkasko även för en äldre bil.

När du funderar på vilket kasko du ska välja tänk på hur stora utgifter din ekonomi tål i händelse av en skada. Fastställ även självrisken enligt din ekonomi och smärtgräns.

Hur skiljer sig helkasko från Delkasko?

I Delkasko ingår inte kollisionsförsäkring, det vill säga skador på ditt fordon, till exempel till följd av en kollision eller avkörning, ersätts inte. Helkasko heter på Fennia Omfattande Fenniakasko, som inkluderar kollisionsförsäkring.

Vad omfattar kaskoförsäkringen?

Innehållet i kasko beror på vilket kaskopaket du väljer. Fenniakasko kan du sammanställa av frivilliga försäkringar enligt eget val, eller så kan du välja ett färdigt försäkringspaket.
Samtliga försäkringsfall och skador som ersätts inklusive begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

Premiumkasko

Fennias mest omfattande bilförsäkring är Premiumkasko, i vilket ingår kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice-, rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands och avbetalnings- och leasingförsäkring.

Premiumkasko inkluderar även djur-, naturfenomen- och parkeringsförsäkring. När en skada ersätts från dessa försäkringar förlorar du inte dina bonusar om skadan till exempel beror på att du krockat med ett djur eller om någon skadat din bil på en parkeringsplats och skadevållaren förblir okänd.

Till Premiumkasko hör alltid också inlösningsskydd och antingen hyrbilsförsäkring eller omfattande hyrbilsförsäkring, beroende på bilens ålder. Med hyrbilsförsäkringen får du tillgång till en hyrbil om du inte kan använda din bil på grund av att den repareras till följd av en kaskoskada som ersätts.

Omfattande Fenniakasko

Omfattande Fenniakasko inkluderar samtliga skydd som finns i Delkasko och dessutom kollisions-, skadegörelse- och ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands samt avbetalnings- och leasingförsäkring.

Du kan komplettera Omfattande Fenniakasko med till exempel glasförsäkring, inlösningsskydd eller med ett annat skydd i Premiumkasko och med avbrotts-, hyrbilsförsäkring eller med omfattande hyrbilsförsäkring. Kontakta då vår kundtjänst.

Delkasko

I Delkasko ingår älgskade-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. Du kan komplettera Delkasko med till exempel skadegörelseförsäkring.
Samtliga kaskopaket förutsätter att du ha trafikförsäkringen hos Fennia.

Mer information om kaskona finns i produktbroschyren och villkoren.

Vad ersätter kasko?

Kasko ersätter skador på fordonet och dess utrustning enligt den omfattning du valt.
Även om du upplever att du är en bra förare, lönar det sig att teckna kaskoförsäkring. Din bil kan till exempel råka ut för skadegörelse eller den kan bli stulen, då har du nytta av kaskoförsäkringen.

Välj kasko enligt dina behov

Premiumkasko
Omfattande Fenniakasko
Fennia Delkasko
En älgskadeförsäkring ersätter skador på bilen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. en älg, ren, hjort, ett rådjur).
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
En stöldförsäkring ersätter ett stulet fordon eller en stulen fordonsdel. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa brott. Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att fordonet har varit låst eller förvarats på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
En bilserviceförsäkring ersätter de extra kostnader som uppstått av avbrott i en resa om orsaken till avbrottet varit ett fel i, en skada på eller en stöld av bilen. Kostnader som ersätts är bl.a. bärgning av bilen till närmaste verkstad.
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av fordon.
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att fordonet använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som drabbat passagerare.
Om giltighetsområdet för Omfattande Fenniakasko har överenskommits omfatta även Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands i Ryssland liksom i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador till följd av att ett fordon kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Kan väljas
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter en förlust som drabbat fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att fordonet lämnats olåst eller på grund av att det inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ett inlösningsskydd ingår alltid i Premiumkasko och till Omfattande Fenniakasko kan du få det som tilläggsskydd. Från inlösningsskyddet utbetalas kontantförsäljningspriset på en ny motsvarande personbil om följande förutsättningar uppfylls:
a) fordonet har varit i den försäkrades ägo eller besittning och har försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen
b) fordonet är under tre år gammalt
c) fordonet har körts mindre än 60 000 km
d) de uppskattade reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt motsvarande fordon.
Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, betalar Fennia som tilläggsersättning till och med 30 procent mer än det verkliga värdet på bilen. Då ska de uppskattade reparationskostnaderna vara minst 60 procent av fordonets verkliga värde före skadan. Ersättningsförhöjningen är högst 40 000 euro.
Kan väljas
Ei sisälly
En glasförsäkring ersätter skador på fordonets glasrutor till följd av stötar.
Kan väljas
Ei sisälly
En hyrbilsförsäkring ersätter kostnader för en bil som hyrts via Fennia om den egna bilen inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som gäller kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen. Du får hyrbilsförsäkringen för en personbil som registrerats för privat bruk och som har försäkrats med Fenniakaskos kollisionsförsäkring. Ersättning betalas ut för högst 30 dygn.
Kan väljas
Ei sisälly
Avbrottsförsäkring
Kan väljas
Ei sisälly
En parkeringsförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.
Ei sisälly
Ei sisälly
En djurskadeförsäkring ersätter skador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.
Ei sisälly
Ei sisälly
En naturfenomenförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon till följd av hagel eller en storm, en gren som fallit på grund av stormen eller ett träd som fallit eller av översvämning.
Ei sisälly
Ei sisälly

En trafikförsäkring ersätter personskador som drabbas av till följd av en trafikolycka och egendomsskador som drabbar den oskyldiga parten.

Priset på kasko och självrisk

På kaskoförsäkringens pris inverkar bland annat bilens märke, modell, prestanda och ålder, försäkringstagarens ålder och hemort samt kaskobonus.

Kaskona finns i olika omfattningar och du kan välja det som passar ditt fordon och din plånbok.

Självrisken i kaskona beror på försäkringarna i det. Självrisken dras av från ersättningsbeloppet och försäkringstagaren står för den. Om skadan inträffat utomlands, kan självrisken vara högre.

Fenniakaskos giltighet utomlands

Delkasko gäller bara i Norden. De kaskon som inkluderar kollisionsförsäkring (Omfattande Fenniakasko och Premiumkasko) gäller i Norden, EES-länder och i Green Card-avtalsländer utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Notera att självrisken kan vara högre utomlands. För till exempel skador som inträffat utanför de nordiska länderna gäller dubbel självrisk.

Om du ska åka utomlands lönar det sig alltid att reda ut försäkringsplikten, försäkringsskyddets omfattning och ersättningarnas eventuella maximibelopp, och utifrån dem överväga om ett tilläggsskydd behövs för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Kasko för olika fordon

Premiumkasko, Omfattande Fenniakasko och Delkasko kan tecknas för person-, paket- och husbilar. För andra fordon, som husvagnar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, lastbilar och lätta lastbilar kan man teckna Omfattande Fenniakasko och Delkasko.

Kan man teckna kasko utan kredituppgifter?

Det bestäms alltid från fall till fall. Fennia beviljar inte frivilliga försäkringar om den försäkringssökande på grund av betalningsstörningar och enligt objektiva grunder kan bedömas att denna inte kommer att betala sina försäkringspremier.

Lagstadgade försäkringar beviljas oavsett betalningsstörningar.

En person som saknar kredituppgifter kan inte teckna försäkringar på webben och för trafikförsäkringen ska denna betala försäkringspremierna för det första året på förhand.
Kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Fennias fordonsförsäkringar
Försäkringsvillkor för Fenniakasko
Trafikförsäkringsvillkor

Lisää aiheesta

Försäkring för elbil

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor