Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Bilförsäkring
  • Kasko

Kasko

Utnyttja webberbjudandet! Du får 20 % rabatt på alla nya kaskoförsäkringar för personbilar, då du tecknar en försäkring 4.7–4.9.2024. Rabattpriset gäller den första försäkringsperioden.

Förmånen gäller endast nya bilförsäkringar och endast i vår webbutik fram till 4.9. 2024. Rabatten kan inte kombineras med andra förmåner.


Kasko är en frivillig fordonsförsäkring. Med kasko garderar du dig mot skador på ditt fordon. Du kan själv välja omfattningen på försäkringsskyddet i kaskot.

En trafikförsäkring är obligatorisk för alla fordon. Den ersätter personskador och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av, men den ger inte skydd åt din bil eller ditt fordon, till exempel mot glasskador eller skadegörelse.

En fordonsförsäkring består av trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen.

Vilket kasko passar min bil?

Beakta bilens ålder och värde samt dina behov när du väljer kasko. För en ny bil är det bäst att välja det mest omfattande kaskot, Premiumkasko. För en äldre bil räcker Omfattande Fenniakasko, som inkluderar kollisionsförsäkring.

När du funderar på vilket kasko du ska välja tänk på hur stora utgifter din ekonomi tål i händelse av en skada. Fastställ även självrisken enligt din ekonomi och smärtgräns.

Hur skiljer sig helkasko från delkasko?

I delkasko ingår inte kollisionsförsäkring, det vill säga att skador på ditt fordon, till exempel till följd av en kollision eller avkörning, inte ersätts. Helkasko heter på Fennia Omfattande Fenniakasko, som inkluderar kollisionsförsäkring.

Vad omfattar kaskoförsäkringen?

Innehållet i kasko beror på vilket kaskopaket du väljer. Du kan sammanställa Omfattande Fenniakasko av frivilliga försäkringar enligt eget val, eller så kan du välja ett färdigt försäkringspaket. Du får genast maximibonusen på 70 procent och bonusskydd på Premiumkasko eller Omfattande Fenniakasko, vilket gör att den första skadan som ersätts från din kollisionsförsäkring inte sänker din bonus.

Samtliga försäkringsfall och skador som ersätts inklusive begränsningar anges i produktbroschyren och försäkringsvillkoren.

Premiumkasko

Fennias mest omfattande bilförsäkring är Premiumkasko, som innehåller kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkringar, ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands och avbetalnings- och leasingförsäkring.

I Premiumkasko ingår även djurskade-, naturfenomen-, parkerings- och glasförsäkringar. I och med de separata tilläggsförsäkringarna förlorar du inte dina bonusar om skadan till exempel beror på att du krockat med ett djur eller om det skett en kollision på parkeringsplatsen och skadevållaren förblir okänd.

Till Premiumkasko hör alltid också inlösningsskydd och antingen hyrbilsförsäkring eller omfattande hyrbilsförsäkring, beroende på bilens ålder. Med hyrbilsförsäkringen får du tillgång till en hyrbil om du inte kan använda din bil på grund av att den repareras till följd av en kaskoskada som ersätts.

Omfattande Fenniakasko

I Omfattande Fenniakasko ingår älgskade-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkringar. Dessutom innehåller den kollisionsförsäkring, skadegörelseförsäkring och ansvarsförsäkring utomlands samt avbetalnings- och leasingförsäkring.

Du kan komplettera Omfattande Fenniakasko med exempelvis glasförsäkring, inlösningsskydd eller hyrbilsförsäkring.

Delkasko

I delkasko ingår älgskade-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. Du kan komplettera delkasko med till exempel skadegörelseförsäkring.
Samtliga kaskopaket förutsätter att du ha trafikförsäkringen hos Fennia.

Vad ersätter kasko?

Ditt fordon kan drabbas av skador såväl i trafiken som när fordonet står parkerat. Kasko ersätter skador på fordonet enligt den omfattning du valt. Dessutom kan ditt fordon till exempel bli stulet eller föremål för skadegörelse och då har du nytta av kaskoförsäkringen, till exempel när det gäller reparationskostnader.

Jämför kaskoförsäkringar och välj rätt alternativ för dig

Premiumkasko
Omfattande Fenniakasko
Fennia Delkasko
En älgskadeförsäkring ersätter skador på bilen till följd av en kollision med hjortdjur (t.ex. en älg, ren, hjort, ett rådjur).
En brandförsäkring ersätter skador till följd av eld som kommit lös och skador till följd av kortslutning i elapparater.
En stöldförsäkring ersätter ett stulet fordon eller en stulen fordonsdel. Försäkringen ersätter också skador som uppstått under stöld eller olovligt bruk eller i samband med försök till dessa brott. Förutsättningen för att ersättning betalas ut är att fordonet har varit låst eller förvarats på ett låst ställe. Stöld ska alltid anmälas till polisen.
En bilserviceförsäkring ersätter de extra kostnader som uppstått av avbrott i en resa om orsaken till avbrottet varit ett fel i, en skada på eller en stöld av bilen. Kostnader som ersätts är bl.a. bärgning av bilen till närmaste verkstad.
En rättsskyddsförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader till följd av tvistemål och tvistiga brotts- och ansökningsärenden i anslutning till ägande, innehav eller transport av fordon.
Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands ersätter skadeståndsskyldighet till följd av att fordonet använts i trafik utomlands till den del trafikförsäkringen inte ersätter den. Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Ei sisälly
En kollisionsförsäkring ersätter skador till följd av att ett fordon kör av vägen, välter, faller eller kolliderar.
Ei sisälly
Tack vare bonusskyddet minskar inte kaskoförsäkringens bonus på grund av den första skadan som ersätts från kollisionsförsäkringen. Endast skador som ersätts från kollisionsförsäkringen kan sänka kaskoförsäkringens bonus.
Ei sisälly
En skadegörelseförsäkring ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse om skadetidpunkten och -platsen kan fastställas. Skadegörelse ska alltid anmälas till polisen. En skada som vållats med ett annat fordon ersätts inte från skadegörelseförsäkringen.
Kan väljas
En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter en förlust som drabbat fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavare om skadan inte ersätts t.ex. på grund av att fordonet lämnats olåst eller på grund av att det inte förvarats på en låst eller bevakad förvaringsplats.
Ei sisälly
Ett inlösningsskydd ingår alltid i Premiumkasko och till Omfattande Fenniakasko kan du få det som tilläggsskydd. Från inlösningsskyddet utbetalas kontantförsäljningspriset på en ny motsvarande personbil om följande förutsättningar uppfylls:
a) fordonet har varit i den försäkrades ägo eller besittning och har försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen
b) fordonet är under tre år gammalt
c) fordonet har körts mindre än 60 000 km
d) de uppskattade reparationskostnaderna är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt motsvarande fordon.
Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, betalar Fennia som tilläggsersättning till och med 30 procent mer än det verkliga värdet på bilen. Då ska de uppskattade reparationskostnaderna vara minst 60 procent av fordonets verkliga värde före skadan. Ersättningsförhöjningen är högst 40 000 euro.
Kan väljas
Ei sisälly
En glasförsäkring ersätter skador på fordonets glasrutor till följd av stötar.
Kan väljas
Ei sisälly
En hyrbilsförsäkring ersätter kostnader för en bil som hyrts via Fennia om den egna bilen inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som gäller kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- eller glasförsäkringen. Du får hyrbilsförsäkringen för en personbil som registrerats för privat bruk och som har försäkrats med Fenniakaskos kollisionsförsäkring. Ersättning betalas ut för högst 30 dygn.
Kan väljas
Ei sisälly
Avbrottsförsäkring
Kan väljas
Ei sisälly
En parkeringsförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.
Ei sisälly
Ei sisälly
En djurskadeförsäkring ersätter skador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.
Ei sisälly
Ei sisälly
En naturfenomenförsäkring ersätter skador på ett parkerat fordon till följd av hagel eller en storm, en gren som fallit på grund av stormen eller ett träd som fallit eller av översvämning.
Ei sisälly
Ei sisälly

Priset på kasko och självrisk

På kaskoförsäkringens pris inverkar bland annat bilens märke, modell, prestanda och ålder, försäkringstagarens ålder och hemort samt bonus.

Kaskona finns i olika omfattningar och du kan välja det som passar ditt fordon och din plånbok.

Du kan välja självriskbelopp för kaskoförsäkringen bland olika alternativ, som du kan se med exempelvis vår försäkringsräknare. Självrisken dras av från ersättningsbeloppet och försäkringstagaren står för den. Självrisken är större om skadan har inträffat i ett land utanför Norden.

Fenniakaskos giltighet utomlands

Delkasko gäller endast i Norden. De kaskon som inkluderar kollisionsförsäkring (Omfattande Fenniakasko och Premiumkasko) gäller i Norden, EES-länder och Green Card-avtalsländer utanför EES utom i Ryssland och Belarus.

Notera att självrisken kan vara högre utomlands. För till exempel skador som inträffat utanför de nordiska länderna gäller dubbel självrisk.

Om du ska åka utomlands lönar det sig alltid att reda ut försäkringsplikten, försäkringsskyddets omfattning och ersättningarnas eventuella maximibelopp, och utifrån dem överväga om ett tilläggsskydd behövs för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Kasko för olika fordon

Premiumkasko, Omfattande Fenniakasko och delkasko kan tecknas för person-, paket- och husbilar. För andra fordon, som husvagnar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, lastbilar och lätta lastbilar kan man teckna Omfattande Fenniakasko och delkasko.

Kan man teckna kasko utan kredituppgifter?

Det bestäms alltid från fall till fall. Fennia beviljar inte frivilliga försäkringar om den försäkringssökande på grund av betalningsstörningar och enligt objektiva grunder kan bedömas att denna inte kommer att betala sina försäkringspremier.

Trafikförsäkring beviljas oberoende av betalningsanmärkningar. Om den försäkringssökande ändå har allvarliga betalningsanmärkningar, ska den sökande betala försäkringspremien för det första året på förhand för att försäkringen ska kunna träda i kraft. Om kredituppgifterna inte är i ordning, kan försäkringar inte tecknas på nätet.

Kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Fennias fordonsförsäkringar
Försäkringsvillkor för Fenniakasko
Trafikförsäkringsvillkor

Lisää aiheesta

Fordon och trafik

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor