Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Jag skadade mig i en trafikolycka
  • Vilka kostnader ersätter trafikförsäkringen?

Vilka kostnader ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter följande kostnader och förluster till följd av personskador som uppstått i samband med en trafikolycka:

Sjukvårdskostnader

Trafikförsäkringen ersätter nödvändiga sjukvårdskostnader för skador som uppstår i en trafikolycka. Kostnader som ersätts är kostnader för undersökningar som behövs för att bekräfta en skada och kostnader för åtgärder som behövs för att återställa eller upprätthålla hälsan.

Resekostnader

Från trafikförsäkringen ersätts nödvändiga resekostnader för användning av kollektivtrafik eller eget fordon när kostnaderna uppstår till följd av behandling av trafikskador. Användning av eget fordon ersätts enligt kilometertaxan fastställd av Trafikskadenämnden. Användning av taxi ersätts om användningen enligt intyget av en vårdinrättning är nödvändigt. FPA:s taxi kan användas, men i samtalet ska försäkringsuppgifter anges. Ibland kan en skada kräva tillfällig användning av taxi till och från skolan. Om den skadade är en grundskoleelev, ordnar kommunen skolskjutsen.

Övriga nödvändiga kostnader

Trafikförsäkringen ersätter även andra nödvändiga kostnader till följd av trafikskador. Ersättning förutsätter att kostnaderna i fråga har ett orsakssamband med trafikskadorna. Till exempel kostnader för användning av utomstående hjälp vid hushållsarbete kan ersättas.

Kläder och annan personlig egendom

Trafikförsäkringen ersätter med stöd av fordonets egen trafikförsäkring anskaffningskostnader för glasögon och proteser som ägaren, innehavaren och föraren av fordonet använde vid skadetidpunkten samt kläder som klippts av vid första hjälpen. Till passagerare ersätts också de kläder och personliga bruksföremål som de hade på eller med sig.

Uppge i ersättningsansökan tidpunkt för inköp av föremålet, inköpspris, märke, modell, ditt krav och en uppskattning av föremålets värde. Beskriv även skadorna på föremålet samt reparationsmöjligheterna. För handläggning av begäran om betalningsförbindelse behöver vi optikerns offert på nya glasögon som motsvarar de som gått sönder.

Från fordonets egen trafikförsäkring ersätts inte annan egendom än den ovannämnda. Övriga egendomsskador kan ersättas t.ex. från hemförsäkringen, reseförsäkringen eller företagets egendomsförsäkring. Om du är den oskyldiga parten i en kollision, ersätts övriga egendomsskador enligt verkligt värde från den skyldiga partens trafikförsäkring.

Inkomstbortfall

Trafikförsäkringen ersätter inkomstbortfall för tiden för arbetsoförmåga till följd av trafikskador. För att fastställa inkomstbortfall behöver vi arbetsgivarens intyg över lön för sjukdomstid eller lönebortfall enligt överenskomna arbetspass. Vi får uppgifter om utbetalda löner elektroniskt från inkomstregistret. Om du är företagare, kontakta vår ersättningstjänst så kartlägger vi eventuella redogörelser för handläggning av ärendet. För den tid företagaren är arbetsoförmögen rekommenderas att man skaffar en vikarie för att verksamheten kan fortsätta. Om du är arbetslös, fortsätter din arbetslöshetsförmån under självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen. Efter det ersätter trafikförsäkringen arbetslöshetsförmånen som gått förlorad.

Senareläggning av förvärvsinkomster

Trafikförsäkringen ersätter inkomstbortfall för den tid trafikskadorna bevisligen fördröjt utexamineringen till ett yrke. Utarbeta tillsammans med läraren eller studiehandledaren en plan för att komma ikapp studierna.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering ersätts om du på grund av en trafikolycka har minskad arbetsförmåga eller riskerar att förlora ditt arbete.

Yrkesinriktad rehabilitering som beviljas utifrån trafikförsäkringen ger många möjligheter och målet med den är att du ska kunna återgå till arbetslivet. Rehabilitering kan innebära till exempel att du övergår från tyngre till lättare arbetsuppgifter. Ibland kan alternativet vara utbildning inom en helt ny bransch.

Invalidpension

Om trafikskadorna orsakar fullständig eller partiell bestående arbetsoförmåga, ersätter trafikförsäkringen inkomstbortfall till följd av detta. Ersättning betalas ut enligt en beräknad årsinkomst. I pensionsåldern sjunker beloppet till 60 procent, som motsvarar arbetspensionsbeloppet.

Om du får pension från trafikförsäkringen, meddela oss om du börjar få pension från en annan pensionsinrättning utan avdrag för ersättning enligt trafikförsäkringslagen. Meddela oss omgående om inkomsterna, bankuppgifterna eller övriga pensioner som påverkar utbetalningen ändras.

Begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravning

Trafikförsäkringen ersätter rimliga begravningskostnader och kostnader i anknytning till begravning. För handläggning av ersättningsärendet behöver vi kvitton i original, dödsboets kontonummer och fullmakt av dödsboets delägare till ombudet.

Tillfälligt men, bestående men och kosmetiskt men

Från trafikförsäkringen kan ersättning betalas ut för tillfälligt men, bestående men och kosmetiskt men enligt Trafikskadenämndens normer och anvisningar utifrån de läkarutlåtanden som lämnats in till oss. För handläggning av ersättning för ett kosmetiskt men behöver vi ett foto på skadan. Fotot ska vara taget tidigast ett år efter att trafikolyckan inträffade eller efter den sista behandlingsåtgärden.

Vårdbidrag och klädtillägg

Beroende på skadans art och svårighetsgrad kan du behöva regelbunden hjälp av en annan person i dina dagliga sysslor, varvid du kan ha rätt till vårdbidrag från trafikförsäkringen. Kostnader för hjälpbehov kan ersättas enligt normer eller deras verkliga belopp.

Om du använder olika hjälpmedel, som tär på kläder mer än vanligt, kan du ha rätt till klädtillägg från trafikförsäkringen.

Familjepension

Trafikförsäkringen ersätter förlorat underhåll (familjepension) till följd av att den försörjningsskyldiga eller den person som haft hand om försörjningen omkommit i en trafikolycka. Rätt till familjepension har den efterlevande makan eller maken, barn under 18 år, studerande barn under 21 år och de personer som var försörjda av den som omkom i trafikolyckan.

Om du får familjepension från trafikförsäkringen, meddela oss om du börjar få pension från en annan pensionsinrättning utan avdrag för ersättning enligt trafikförsäkringslagen. Meddela oss omgående om inkomsterna, bankuppgifterna eller övriga pensioner som påverkar utbetalningen ändras.

Ersättningar till närstående

Anhöriga till en person som skadats eller omkommit i en trafikolycka har i vissa fall rätt att få ersättning bl.a. för kostnader eller inkomstbortfall. Ersättning för psykiskt lidande kan i samband med dödsfall till följd av trafikolyckor betalas ut endast undantagsvis, eftersom det att man deltar i trafiken alltid innebär en större skaderisk än övriga livsområden.

Rehabilitering

Trafikförsäkringen ersätter rimliga kostnader för rehabilitering om arbets- och funktionsförmågan eller förvärvsmöjligheterna har försvagats på grund av en trafikskada. Bland annat fysioterapi kan ersättas som funktionsrehabilitering om skadan drar ut på tiden. Hälsovården ansvarar för arrangemang av nödvändig vård och rehabilitering i enlighet med bestämmelser om arrangemang av vård och rehabilitering. Försäkringen ersätter bara rehabilitering som grundar sig på vedertagen medicinsk bevisning. Som rehabilitering kan t.ex. utbildning till ett nytt yrke och inkomstbortfall i anslutning till den ersättas, varvid vi behöver företagsläkarens utlåtande.

Hjälpmedel

Bedömning av hjälpmedelsbehov görs alltid på hjälpmedelstjänsten vid den offentliga hälsovården. I rehabiliteringsplanen som uppdateras regelbundet antecknas den hjälpmedelsenhet som ansvarar för bedömningen av hjälpmedelsbehovet och som man vid behov ska kontakta. Bedömningen kan startas utan separat tillstånd av försäkringsbolaget. Hjälpmedelsenheten vid centralsjukhuset skaffar, betalar och överlämnar hjälpmedlet och fakturerar försäkringsbolaget. Hjälpmedelsenheten ska tillsammans med efterkravet lämna ett utlåtande över hjälpmedelsbehovet till Fennia. Därefter fattar vi beslut om eventuell ersättning.

Lisää aiheesta

Kontorsarbetare runt ett skrivbord.

Kapitalförvaltningsförsäkring och kapitalförvaltningskapitalisering

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor