Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Hemförsäkring, produktbroschyr

Hemförsäkring, produktbroschyr

Gäller från och med 17.6.2024

Skydda ditt hem i händelse av skador

Brand, storm eller inbrott. Ibland är livet oförutsebart och en oväntad händelse kan plötsligt förorsaka en ekonomisk förlust och bekymmer. Med Fennias hemförsäkring försäkrar du dina byggnader och ditt lösöre i mot olika skador.

Då en oväntad skada inträffar skyddar och stöder din hemförsäkring dig och din familj, så att du kan koncentrera dig på viktigare saker.

I denna produktbroschyr går vi genom det centrala innehållet och de viktigaste begränsningarna i försäkringarna. Mera detaljerad information om Fennias hemförsäkring finns i försäkringsvillkoren, försäkringsofferten och försäkringsbrevet – studera dessa noga. Kom även ihåg att bekanta dig med Fennias allmänna avtalsvillkor.

Ikon - idea

Försäkringsvillkoren och ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia.

De exempel på ersättningar som nämns i produktbroschyren är enskilda fall. Notera att ett ersättningsbeslut alltid påverkas av omständigheterna i skadesituationen i fråga. Därför kan resultatet av avgörandet skilja sig från exemplen i broschyren.

Med hemförsäkringen skyddar du ditt hem och föremålen i ditt hem, dvs. lösöret. Vi hjälper dig att välja en försäkring som passar dig.

Med Fennias hemförsäkring kan du med andra ord försäkra ett egnahemshus, ett fritidshus samt övriga byggnader som du äger, den fasta inredningen i din aktielägenhet och lösöret i hemmet eller i en fritidsbostad.

Vad innebär försäkring till fullt värde och försäkring enligt försäkringsbelopp?

Du kan försäkra hemlösöret eller byggnaden till sitt fulla värde eller enligt försäkringsbelopp.

Försäkring till fullt värde

 • Då du försäkrar en byggnad enligt sitt fulla värde baserar sig försäkringen på byggnadens totalyta, och när du försäkrar din lösegendom är det bostadsytan som ligger till grund för försäkringen.

 • Då behöver du inte fastställa ett belopp för din egendom när du tecknar en försäkring. Se ändå till att du lämnar korrekta uppgifter om objekt som skall försäkras, då du tecknar försäkringen.

 • Försäkring till fullt värde innebär inte att du alltid får en ersättning för den gamla skadade egendomen enligt priset på en ny motsvarande egendom. Ersättningsbeloppet påverkas också av andra omständigheter i skadesituationen, såsom den skadade egendomens ålder.

Försäkring enligt försäkringsbelopp

 • Då du försäkrar din egendom med en beloppsbaserad försäkring baserar sig beloppet på egendomens återanskaffningsvärde eller dagsvärde.

 • Försäkringsbeloppet som du angivit och som visas i försäkringsbrevet det högsta ersättningsbelopp som du kan få av oss i en skadesituation. Kom ihåg att du som försäkringstagare ansvarar för att försäkringsbeloppet som du meddelar oss motsvarar egendomens verkliga värde och att det hålls uppdaterat.

 • Det är dock alltid alltid det verkliga skadebeloppet för din egendom som är den högsta gränsen för en ersättning.

Med tanke på risken för underförsäkring är viktigt att följa upp försäkringsbeloppet och att beloppet är tillräckligt. Om försäkringsbeloppet i försäkringsbrevet är betydligt lägre än egendomens verkliga värde, är din egendom underförsäkrad. Vid underförsäkring betalas ersättning ut i proportion till underförsäkringen, dvs. enligt förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens verkliga värde.

Exempel

Egendomens verkliga värde är 20 000 euro, men egendomen är försäkrad för endast 15 000 euro. Om skadebeloppet är 2 000 euro, uppgår ersättningen till 1 500 euro minus självrisk då underförsäkringsförhållandet beaktas.

Utropstecken - ikon

Kom ihåg att uppdatera din försäkring och informera oss om ändringar så fort som möjligt!

Vad innebär försäkringens självrisk?

Alla skador omfattas alltid av en självriskandel som du själv skall stå för. Självrisken anges i ditt försäkringsbrev och vi drar av den från skadebeloppet.

Försäkringen för hemlösöre omfattar de föremål i ditt hem som är avsedda för normalt hushållsbruk, till exempel möbler, kläder, kärl, inredningselement, hobby- och idrottsutrustning samt hemelektronik. Du kan också försäkra lösöret i ett fritidshus. Observera dock att lösöresförsäkringen i fritidshus inte ersätter personliga föremål som används av dig dagligen, bland annat mobiltelefoner och glasögon.

Utropstecken - ikon

Försäkringen för fritidshus ersätter inte skador på personliga föremål som används dagligen av dig, så som mobiltelefoner och glasögon.

Försäkringen omfattar även egendom som du i egenskap av privatperson hyr eller lånar för att användas av ditt hushåll. Förutsättningen är att föremålet som hyrs eller lånas normalt hade omfattats av din hemförsäkring om det hade varit din egen egendom och att skadorna på egendomen inte ersätts från någon annan försäkring.

Äger du en cykel som är värd mer än 3 000 euro eller är något annat enskilt föremål som du äger värt mer än 6 000 euro? Hemförsäkringens maximiersättning för ett enskilt föremål är 6 000 euro. Därtill har specifika maximiersättningsbelopp fastställts för nedannämnda föremålsgrupper. Du kan vid behov försäkra dyrare cyklar, värdeföremål och samlingar separat som speciallösöre.

Hemförsäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. Därför behöver du även en separat försäkring, om du förvarar din egendom på någon annan adress än försäkringsstället.

Vad kan du inte försäkra med försäkringen för lösöre?

Om du bor i en höghus-, radhus- eller parhuslägenhet eller i ett fristående hus, regleras ansvarsfördelningen mellan bostadsbolaget och aktieägaren av lagen om bostadsaktiebolag. Som aktieägare eller hyresgäst behöver du en försäkring för fast inredning i din lägenhet.

Med fast inredning avses maskiner, anordningar, ytmaterial och fast inredning vars underhåll aktieägaren enligt lagen om bostadsaktiebolag är ansvarig för. Sådana är till exempel

 • bostadens fasta maskiner och anordningar, såsom diskmaskiner, kylskåp, frysar och spisar

 • ytmaterial, såsom parkett, klinkers och tapeter

 • fasta inredning såsom köks- eller badrumsskåp.

I ditt försäkringsbrev ser du försäkringsbeloppet för fast inredning. Glöm inte att beakta de inrednings- och förbättringsarbeten som du själv, eller någon annan, utfört i lägenhet och som skiljer sig från standarden i bostadsbolaget.

Skador på fast inredning ersätts inte från försäkringen när fastighetens egen försäkring, bostadsaktiebolaget eller någon annan aktieägare ersätter skadorna.

Försäkringen för fast inredning omfattar inte utvidgningar av aktieägarens underhållsansvar, även om det har avtalats om detta i bolagsordningen.

Exempel

Ett radhusbolag har på en bolagsstämma beslutat att delägarna ska ansvara för vattenisoleringen i badrummen, trots att bolaget enligt en normal ansvarsfördelning i lagen om bostadsaktiebolag ansvarar för vattenisoleringen i badrummen. En sådan utvidgning av aktieägarens underhållsansvar kan inte försäkras med Fennias hemförsäkring.

När du tecknar en försäkring för ett egnahemshus eller en annan byggnad som du äger, försäkrar du själva byggnaden och dess teknik, fasta VVSEA-system och den fasta inredningen i byggnaden.

Fennias byggnadsförsäkring omfattar också

 • oinglasad terrass som är fast i byggnaden och vars areal inte överstiger den försäkrade byggnadens våningsyta.

 • byggnadens gårdsplan och skötta gårdsområde samt dess jordmån och växter upp till 10 000 euro

 • byggnads- och reparationsmaterial, upp till 10 000 euro, när materialen finns på försäkringsstället eller under transport till försäkringsstället.

Sedvanliga konstruktioner på gårdsplan ingår i försäkringen för bostadsbyggnaden, och maximiersättningen för en enskild konstruktion uppgår till 6 000 euro. Sådana konstruktioner är till exempel staket, lekstuga eller simbassäng. Dyrare objekt, till exempel förråd eller garage, ska försäkras med en särskild försäkring.

Observera att försäkringsbeloppet för lösöre som förvaras utanför bostaden uppgår till 6 000 euro (läs mer om Lösöre i förråd på försäkringsstället).

Utropstecken - ikon

Det försäkringsbelopp som anges i ditt försäkringsbrev är det högsta ersättningsbelopp som du kan få för en skada på en enskild konstruktion. Om det på ditt gårdsområde finns konstruktioner vars värde överstiger detta belopp, bör du komma ihåg att försäkra dem separat.

Fennias hemförsäkring är dit hushålls gemensamma skydd. Det innebär att försäkringen gäller för dig och alla dina familjemedlemmar som stadigvarande bor i samma hushåll och som är skrivna på samma adress som du.

Hyresgäster, underhyresgäster och andra personer som inte hör till samma hushåll, men som bor på samma fastighet behöver en egen hemförsäkring.

Utropstecken - ikon

Endast försäkringstagaren har rätt att göra ändringar i försäkringen.

Om du till exempel vill ge din maka/make rättigheter att sköta försäkringsärenden, ska du antingen skriftligt eller via Fennias nättjänst befullmäktiga personen i fråga att agera för din räkning.

Din lösöresförsäkring gäller på försäkringsstället som nämns i försäkringsbrevet, dvs. i din bostad eller ditt fritidshus. Lösöre som tillfälligt flyttats någon annanstans i Finland är också försäkrad, om lösöret är ämnat att flyttas tillbaka till försäkringsstället inom tolv månader efter flyttningsdagen.

Vid stöld- och inbrottsskador uppgår maximiersättningen till 3 000 euro för lösöre som har förvarats i en bil, släpvagn eller båt.

Din försäkring för en byggnad eller fast inredning gäller endast på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringens försäkringsställe framgår i försäkringsbrevet.

Lösöret är också försäkrat under en flytt, när du flyttar från en stadigvarande bostad till en annan stadigvarande bostad. Under flytten gäller försäkringen för lösöre under transporter och i båda bostäderna i högst två månader räknat från den dag som flytten inletts. Om flytten pågår i mer än två månader, bör separata försäkringar för båda försäkringsställena vara i kraft samtidigt.

Utropstecken - ikon

Kom ihåg att uppdatera försäkringen i samband med en flytt.

För varje byggnad eller lösegendom som du vill försäkra bör du välja ett eget försäkringspaket. Det innebär att du till exempel ska välja ett försäkringspaket för lösöret, och ett för egnahemshuset. Nedan beskrivs de skydd som du kan välja.

Du kan kontrollera dom valda skydden för varje enskilt från ditt försäkringsbrev. Kom ihåg att kontrollera att skydden i försäkringarna motsvarar just dina önskemål.

Hemförsäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skadefall. I praktiken innebär det händelser som är svåra att förebygga och som är så gott som omöjligt att förutse.

Ikon - idea

Ta del av de begränsande villkoren för hemförsäkringen i försäkringsvillkoren.

Ta väl hand om din egendom

I hemförsäkringsvillkoren finns säkerhetsföreskrifter som ger dig råd om hur du bör sköta om din egendom. När du följer säkerhetsföreskrifterna, kan du förebygga och minska risken för skador.

Det är viktigt att även övriga försäkrade förstår och följer dessa föreskrifter. Som försäkringstagare är du skyldig att säkerställa detta.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kan detta ha en inverkan på ersättningen vid skadesituationer. Ersättningen kan sänkas, eller utebli helt om man brutit mot dessa.

När en skada har inträffat, ska du så fort som möjligt lämna en skadeanmälan till Fennia. Observera att du också ska ge Fennia möjlighet att utreda skadan innan den åtgärdas.

När skadan har utretts, fastställer vi ett värde för lösöret eller byggnaden. Sedan beräknar vi, beroende på vilken egendom som är skadad samt egendomens försäkringsform, skadebeloppet

 • enligt återanskaffningsvärdet

  Med återanskaffningsvärde avses det penningbelopp med vilket man kan köpa en ny likadan eller motsvarande egendom i stället för den skadade egendomen.

 • enligt dagsvärdet eller

  Med dagsvärde avses det penningbelopp som fås när man från återanskaffningsvärdet drar av värdeminskningen som orsakats av faktorer som till exempel ålder och bruk.

 • enligt gängse värde.

  Med gängse värde avses det penningbelopp som föremålet allmänt skulle ha vid en försäljning på den fria marknaden.

Observera att grunden för beräkning av skadebeloppet är egendomens värde omedelbart före skadan.

Fennia kan ersätta skador på följande tre sätt:

 • Fennia har rätt att låta reparera eller återuppföra den skadade egendomen.

 • Fennia kan återanskaffa motsvarande egendom som ersätter den egendom som blivit stulen, gått sönder eller annat sätt förstörts.

 • Fennia kan betala ersättningen i pengar.

Ikon - idea

Försäkringsvillkoren innehåller närmare information om ersättningsgrunderna och om ovannämnda värdeberäkningar. Försäkringsvillkoren finns på Mitt Fennia.

Fennia tillhandahåller också skadetjänster som hjälper till när en skada är framme.

Fennias husassistans 24h

Fennias husassistans 24h hjälper dig dygnet runt i samtliga byggnadsskador som drabbat egnahemshus, uthus eller sommarstugor.

Fennias husassistans 24h gör skadeanmälan åt dig, beställer skadekartläggning och hjälper dig att åtgärda skadorna.

Fennias skadetjänst för mobilapparater

Fennias Skadetjänst för mobilapparater hjälper dig när din telefon eller pekplatta går sönder.

Om din telefon eller pekplatta drabbas av en skada, kan du lämna enheten direkt till vår partner för reparation. Se närmaste reparationsverkstad på fennia.fi.

Kontaktinformation till våra samtliga skadetjänster hittar du på på fennia.fi.

Hur ersätter vi skador på lösöre?

Om det skadade föremålet kan repareras till ett skäligt pris ersätter vi i första hand reparationskostnaden. Om egendomen inte går att reparera, eller reparationskostnaden överstiger det värde som fås då åldersavdraget beaktats från återanskaffningsvärdet, ersätter vi återanskaffningen av en ny likadan eller motsvarande egendom.

Observera att försäkringen inte ersätter det skadade föremålets affektionsvärde.

Vad innebär åldersavdrag vid skador på lösöre?

I dom flesta fall tappar egendomen sitt värde med tiden, därför inverkar föremålets ålder på ersättningen i dom fall då egendomen ersätts med en ny likadan egendom. Det här kallar vi för åldersavdrag. Se hur åldern inverkar på ersättningen i åldersavdragstabellen.

Med åldersavdrag avses ett avdrag som görs från återanskaffningsvärdet och som bygger på egendomens livslängd.

Åldersavdrag görs inte för det ursprungliga anskaffningsåret och inte heller i en situation där det skadade föremålet repareras. Det ursprungliga anskaffningsåret upphör när ett nytt kalenderår börjar. Detta påverkas inte av vilken tid på året föremålet ursprungligen anskaffades.

Procenttalet för åldersavdraget av 8 olika grupper av föremål på grund av föremålets ålder från 1 år till 8 år. Med ett föremåls ålder avses skillnaden mellan det kalenderår föremålet togs i bruk och det kalenderår då skadan inträffade.

Åldersavdraget beräknas på föremålets återanskaffningsvärde. Åldersavdraget för en enskild del av ett föremål eller en anordning görs enligt hela anordningens ålder, även om en enskild del är nyare.
Avdraget görs inte för det ursprungliga anskaffningsåret. Det ursprungliga anskaffningsåret upphör vid kalenderårets utgång. Detta påverkas inte av tidpunkten på året då föremålet ursprungligen anskaffades.
Åldersavdrag görs även för skadeåret. Det procentuella åldersavdraget som används för de olika egendomskategorierna anges i tabellen nedan.


1. grupp av föremål: hushållsmaskiner. 
•	1 år: 5 %
•	2 år: 10 %
•	3 år: 20 %
•	4 år: 30 %
•	5 år: 40 %
•	6 år: 50 %
•	7 år: 60 %
•	från och med 8 år: 80 %


2. grupp av föremål:datorere, pekplattor, mobiltelefoner och bärbara elektroniska apparater.
•	1 år: 25 %
•	2 år: 50 %
•	3 år: 75 %
•	från och med 4 år: 90 %

3. grupp av föremål: övrig elektroniks och optisk utrustning.
•	1 år: 5 %
•	2 år: 10 %
•	3 år: 20 %
•	4 år: 30 %
•	5 år: 40 %
•	6 år: 50 %
•	7 år: 60 %
•	från och med 8 år: 80 %

4. grupp av föremål: cyklar, elektriska förflyttningshjälpmedel och deras tillbehör
•	1 år: 10 %
•	2 år: 20 %
•	3 år: 30 %
•	4 år: 40 %
•	5 år: 50 %
•	6 år: 60 %
•	7 år: 70 %
•	från och med 8 år: 80 %

5. grupp av föremål: glasögon och solglasögon.
•	1 år: 20 %
•	2 år: 40 %
•	3 år: 60 %
•	från och med 4 år: 80 %

6. grupp av föremål: möbler och belysningsarmaturer.
•	1 år: 10 %
•	2 år: 20 %
•	3 år: 30 %
•	4 år: 40 %
•	5 år: 50 %
•	6 år: 60 %
•	7 år: 70 %
•	från och med 8 år: 80 %

7. grupp av föremål: övrig lösegendom.
•	1 år: 10 %
•	2 år: 20 %
•	3 år: 30 %
•	4 år: 40 %
•	5 år: 50 %
•	6 år: 60 %
•	7 år: 70 %
•	från och med 8 år: 80 %

8. grupp av föremål: värdeföremål, instrument, samlingar, vapen, båtar, kanoter och utombordsmotorer = enligt gängse värde.

Exempel på ersättning

Vera deltar i en fotbollsträning i juni 2023. När hon ska hem märker hon att hennes cykel är stulen och endast låset har lämnats kvar. Vera gör en brottsanmälan till polisen om cykelstölden och kontaktar sedan Fennia.

Vera hade köpt cykeln i maj 2020. En ny motsvarande cykel kostar 800 €.

Åldersavdrag görs inte för det ursprungliga anskaffningsåret men för de tre därpå följande åren enligt åldersavdragstabellen. Veras självrisk på 150 € dras också av från skadan.

Efter åldersavdragen blir summan 560 € (800 € x 0,7 = 560 €). Därefter dras självrisken av från denna summa (560 € - 150 € = 410 €).

Fennia betalar ut 410 € i ersättning till Vera.

Hur ersätter vi byggnadsskador?

När du har försäkrat en byggnad enligt fullvärde, är det byggnadskostnaderna vid skadetidpunkten som inverkar på ersättningsbeloppet. Dessutom inverkar byggnadens skick före skadetidpunkten på den ersättning som du kan få för skadan.

Om skadorna på byggnaden kan repareras till skäliga kostnader, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna. Ersättningsbeloppet är i normala fall reparationskostnaderna med avdrag för självrisken.

Om den skadade byggnaden inte kan repareras till skäliga kostnader, och egendomens värde omedelbart före skadetidpunkten var mindre än 50 procent av vad en ny likadan eller till sina egenskaper motsvarande egendom skulle ha varit, det vill säga egendomens återanskaffningsvärde, är skadebeloppet lika med egendomens dagsvärde.

Exempel på ersättning

Henriks sommarstuga är byggd 1965, men under de senaste åren har byggnadens underhåll försummats. Därför har byggnadens värde sjunkit i en högre grad än normalt, och till och med så mycket att byggnadens dagsvärde i dagsläget understiger 50 procent av byggnadens återanskaffningsvärde.

I en kraftig höststorm faller ett träd på stugan och en del av yttertaket blir skadat. Först beräknas skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet. Det skadade yttertaket och konstruktionerna under yttertaket behöver repareras. Efter åldersavdraget uppgår skadebeloppet till 6 500 €.

I samband med skadegranskingen beräknar en byggnadsingenjörsbyrå att byggnadens dagsvärde uppgår till 41 procent av motsvarande byggnadens återanskaffningsvärde. Skadan ersätts utifrån dagsvärdet, eftersom byggnadens värde var lägre än 50 procent av byggnadens återanskaffningsvärde.

Det slutliga skadebeloppet fås då genom att motsvarande andel av skadebeloppet, som dagsvärdet utgör av återanskaffningsvärdet, ersätts från försäkringen.

6 500 € x 0,41 = 2 665 €

Henriks självrisk var 500 € och därför betalas 2 165 € euro in på Henriks konto. Yttertaket närmade sig slutet av sin livslängd och därför beslutar Henrik att sätta ett nytt yttertak på byggnaden och samtidigt göra en omfattande renovering av hela huset. På så sätt steg åter byggnadens dagsvärde, och var efter renoveringen åter över 50 procent.

Hur påverkar åldersavdragen vid skador i byggnad?

Åldersavdrag vid läckageskador

Åldersavdrag beräknas på skadebeloppet enligt åldern på den ledning, det rörnät eller någon annan fast anordning som orsakar skadan. Vid läckage mellan anslutningspunkterna på två olika delar bestäms avdraget enligt den äldre delen, och vid stockning i avloppet enligt den täppta avloppets ålder.

Åldern på en ledning, ett rörsystem eller någon annan fast anordning i en byggnad beräknas enligt tabellen nedan från ingången av året som följer på installationsåret.

Åldersavdrag för ledningar, rörsystem eller andra fasta anordningar i byggnad
Ålder (å)
Åldersavdragsprocent
10 - 19 år
10 %
20 - 29 år
20 %
30 - 39 år
30 %
40 - 49 år
40 %
yli 49 år
50 %

Åldersavdrag vid andra skador i byggnad

Vid skador på en byggnad eller dess teknik beräknas skadebeloppet så att de årliga åldersavdragen dras av från ersättningsbara kostnader för förnyande eller reparation enligt tabellen nedan.

Byggnadsteknik och husteknisk grupp
Åldersavdragsprocent
Byggnadsautomation och tillhörande kringutrustning
10
Yttertak och isolering, ytbeläggningar och ytmaterial
3
Rörsystem, bränsle- och avloppsvattencisterner, elledningar och elkablar
3
Jordvärmepump
4
Andra VVSE-anordningar och VVSE -system
6
Ikon - idea

Ta närmare del av ersättningsprinciper gällande byggnader i försäkringsvillkoren. Dina försäkringsvillkor finns på Mitt Fennia.

Priset på en hemförsäkring bygger bland annat på

 • försäkringspaketets omfattning.

 • självrisken du valt. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är försäkringspremien.

 • försäkringstagarens ålder och försäkringsställe. Premien är till exempel högre i huvudstadsregionen än i norra Finland.

 • byggnadens eller lägenhetens yta i en fullvärdesförsäkring eller det valda försäkringsbeloppet i beloppsbaserad försäkring. När försäkringsbeloppet eller ytan ökar så ökar också priset på försäkringen.

 • byggnadsmaterialet och boendeformen.

 • byggnadens eller lösörets bruksändamål. Försäkringarna för fritidshus respektive egnahemshus har olika priser på samma sätt som också försäkringarna för lösegendomen för fritidshus respektive hemlösöre.

 • individuella uppgifter om det försäkrade objektet, bland annat byggnadens ålder och rörsystemets ålder. Försäkringsbrevet innehåller detaljerad information om de faktorer som inverkar på priset.

Indexvillkor

Byggnadens försäkringsbelopp är bundet till byggnadskostnadsindex och lösörets försäkringsbelopp till levnadskostnadsindex.

Premien för fullvärdesförsäkring justeras årligen i proportion till indexhöjningen.

I försäkringsvillkoren nämns även andra faktorer som inverkar på premien.

Ibland kan det hända att du orsakar någon annan en skada som du enligt lag är ersättningsskyldig för. I en sådan situation ger ansvarsförsäkringen för privatperson skydd: ansvarsförsäkringen för privatperson täcker i den omfattning som försäkringsvillkoren anger, den ersättningsskyldighet som den försäkrade i egenskap av privatperson har för sakskador eller personskador som en försäkrad har orsakat någon annan. En sådan ersättningsskyldighet kan till exempel uppstå när den försäkrade orsakat skadan genom oaktsamhet, försummelse eller hen begår ett fel.

I ansvarsförsäkringen för privatperson utgörs de försäkrade av försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren. Som den försäkrades stadigvarande hemvist betraktas den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register.

Exempel på ersättning

Amandas sexåriga dotter lekte ensam på gårdsplanen till familjens bostadshus. Dottern ritade med stenar på en bil, som stod på den intilliggande parkeringsplatsen, så att bilen fick skråmor.

Skadan ersattes från familjens ansvarsförsäkring.

Exempel på ersättning

Anton beslutade att fälla ett träd som skuggade gårdsplanen till hans egnahemshus. Trädet föll dock i en annan riktning än den som Anton planerat och slet då av en närbelägen elledning som tillhörde ett kraftbolag.

Skadan ersattes från ansvarsförsäkringen för privatperson.

Vid ansvarsskador utreder vi ersättningsskyldigheten för din räkning

Om det uppstår en sådan ersättningsskyldighet som ersätts från ansvarsförsäkringen, betalar vi ut ersättning direkt till den skadelidande. Vid behov förhandlar vi med den skadelidande och anlitar experttjänster inom olika områden. Om ett ärende som omfattas av ansvarsförsäkringen leder till rättegång, sköter vi rättegången på kundens vägnar. Rättegången ska dock meddelas oss direkt när man får kännedom om den.

Utredningen av ersättningsskyldigheten kan också visa att den försäkrade inte är skyldig att betala ersättning. I sådana fall fungerar vi som försvarare och då betalas ingen ersättning ut till den skadelidande från ansvarsförsäkringen, eftersom det inte föreligger någon ersättningsskyldighet.

Ikon - idea

Lämna så fort som möjligt in en skadeanmälan till oss så att vi kan utreda ersättningsskyldigheten.

När ett ersättningsanspråk läggs fram åt den försäkrade för en anmäld eller påstådd ansvarsskada, ska den försäkrade meddela det till Fennia snarast möjligt. Efter det kan vi börja reda ut den försäkrades ersättningsskyldighet och förhandla med den som kräver ersättningen.

Om den försäkrade själv ersätter skadan eller kommer överens om eller godkänner kravet, binder detta Fennia till ersättning om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppenbart riktiga.

Från ansvarsförsäkringen ersätter vi till exempel inte skador som

 • orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet

 • orsakats dig själv, dina familjemedlemmar eller deras egendom

 • orsakats vid utövande av yrke, näringsverksamhet eller förvärvsverksamhet

 • orsakats egendom som den försäkrade innehaft, lånat eller på något annat sätt behandlat eller tagit hand om.

Exempel på ersättning

Patrik hade lånat en kikare av sin arbetskamrat. På en utflykt faller kikaren och går sönder.

Skadan ersätts inte från ansvarsförsäkringen, eftersom Patrik hade lånat den skadade kikaren.

Exempel på ersättning

Maria har lovat att hjälpa sin vän att korta av gardiner. Maria syr en gardin, men symaskinens nål går sönder och river sönder gardinen.

Skadan ersätts inte från ansvarsförsäkringen, eftersom de skadade gardinerna hade lämnats till Maria för bearbetning.

Ikon - idea

Läs om ansvarsförsäkringen för privatperson i försäkringsvillkoren.

Rättsskyddsförsäkringen för privatperson gäller den försäkrade i ärenden som har anknytning till privatlivet. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och i ansökningsärenden.

I rättsskyddsförsäkringen för privatperson utgörs de försäkrade av försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren. På samma sätt som i ansvarsförsäkringen för privatperson betraktas den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register som den försäkrades stadigvarande hemvist.

Den försäkrade kan använda rättsskyddssäkringen i ärenden som direkt kan överlämnas till tingsrätten i Finland för avgörande. Även kostnader för sökande av ändring hos hovrätten och högsta domstolen ersätts, men i fråga om högsta domstolen endast om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet. Om ett ärende behandlas i konsumenttvistenämnden, trafik- och patientskadenämnden, FINE:s nämnder eller Försäkrings- och finansrådgivningen, ersätts dock 50 procent av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet för kostnaderna i tvistemål.

Du kan även välja en utvidgad rättsskyddsförsäkring som täcker motpartens rättegångskostnader som den försäkrade vid domstol har dömts att betala I övrigt är ersättningsområdet för den utvidgade rättsskyddsförsäkringen detsamma som för rättsskyddsförsäkringen ovan.

Ikon - idea

Kontrollera försäkringsbeloppet och självrisken i försäkringsbrevet.

Kostnader som ersätts

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts ombudets nödvändiga och skäliga arvoden och kostnader, om de har uppstått till följd av ett ersättningsbart försäkringsfall.

Jämkning och skiljeförfarande

Vid skiljeförfarande eller jämkning ersätts kostnader för anlitande av ombud och för bevisning med undantag av skiljemannens eller medlarens arvoden och kostnader.

Tvistemål och ansökningsärenden

I ett tvistemål eller ett ansökningsärende utgörs försäkringsfallet av en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund och sitt belopp uttryckligen bestridits.

Brottmål

Ett försäkringsfall som ersätts i ett brottmål uppstår, när

 • ärendet blir anhängigt i domstol och den försäkrade är målsägande.

 • målsäganden väcker åtal eller fullföljer åtalet mot den försäkrade när den allmänna åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned det.

Ett åtal har väckts när målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om utförandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.

Ikon - idea

I ett tvistemål, ansökningsärende och brottmål ersätter försäkringen försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Om denna försäkring emellertid har varit i kraft en kortare tid än två år när försäkringsfallet inträffar, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Till försäkringens giltighetstid räknas, med beaktande av eventuella begränsningar som anges i försäkringsbrevet, den tid som denna försäkring antingen ensam eller i följd tillsammans med andra avslutade rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll oavbrutet varit giltig för den försäkrades del.

Om flera rättsskyddsförsäkringar gäller när försäkringsfallet inträffar, räknas emellertid enbart denna försäkring till försäkringens giltighetstid.

Exempel på ersättning

Madeleine köpte ett egnahemshus för sig den 1 januari 2024. Hon har ändå inte kommit ihåg att teckna en rättsskyddsförsäkring förrän hon köper huset, och försäkringen börjar gälla den 15 januari 2024.

På grund av fel som har framkommit i egnahemshuset kräver Madeleine ersättningar av säljaren, och ärendet bestrids den 1 maj 2024.

Madeleine hade inte haft en tidigare rättsskyddsförsäkring, som skulle kunna inräknas i försäkringens giltighetstid, omedelbart förrän den aktuella rättsskyddsförsäkringen började gälla den 15 januari 2024. Rättsskyddsförmån kan inte beviljas och kostnader kan inte ersättas, eftersom rättsskyddsförsäkringen inte oavbrutet hade gällt i två år när försäkringsfallet inträffade (den 1 maj 2024) och tvisten bygger på ett husköp som hade skett innan försäkringen började gälla.

Exempel på ersättning

Kalle köpte ett egnahemshus. Efter köpet visade det sig att byggnaden inte till alla delar uppförts enligt godkänt byggnadssätt. I tingsrätten krävde Kalle att köpet skulle hävas. Fennia ersatte advokatarvodet, advokatens kostnader och kostnaderna för bevisning från rättsskyddsförsäkringen för privatperson.

Exempel på ersättning

Tove hade av misstag slängt bort ett brev från banken med hennes personbeteckning. Senare började Tove få räkningar på produkter som hon inte hade beställt, och polisen fick reda på att hon hade drabbats av en identitetsstöld. Tove anställde en jurist och krävde ersättning av tjuven för de uppkomna kostnaderna. Fennia ersatte advokatkostnaderna från rättsskyddsförsäkringen.

Från rättsskyddsförsäkringen ersätter vi till exempel inte kostnader i

 • ärenden som gäller äktenskapsskillnad, förmögenhetstvister eller andra krav som rör äktenskapsskillnad, avslutande av samlevnad eller avslutande av samlevnad under äktenskapsliknande förhållanden

 • ärenden som har samband med omvårdnad eller försörjning av barn eller umgängesrätt med barn eller deras boendesituation

 • situationer där de försäkrade i denna försäkring är motparter i ärendet

 • situationer där den försäkrade är part i ärendet som ägare, innehavare, förare eller säljare av ett motorfordon.

Ikon - idea

Det lönar sig att snarast möjligt efter att ett försäkringsfall har inträffat ta reda på vilka ersättningar och rättsskyddsförmåner du har rätt till.

Meddela oss skriftligen på förhand när du behöver rättsskyddsförmånen. Vi ger dig anvisningar om hur du ska gå till väga. Om den försäkrade vinner rättegången och erhåller ersättning för kostnader av den betalningsskyldige, drar vi av motsvarande belopp från ersättningen som utbetalas från försäkringen. Om motparten inte kan betala eller om ersättningen försenas av någon annan orsak, överförs rätten till kostnadsersättning till oss upp till det belopp vi betalat.

Identitetsstöldsförsäkring

Du kan också teckna en identitetsstöldsförsäkring till din rättsskyddsförsäkring.

Det är fråga om identitetsstöld när någon obehörigt använder dina personuppgifter, ditt identitetsbevis eller ett annat motsvarande, till exempel för att ta ut snabblån, teckna mobilabonnemang eller beställa produkter i ditt namn. Ofta är din personbeteckning eller ditt namn och din adress det enda tjuven behöver.

Om du tappar din plånbok eller den blir stulen, får tjuven ett bra tillfälle att använda dina personuppgifter. Ibland märker man inte ens identitetsstölden direkt. När man väl får kännedom om stölden börjar ett riktigt detektivarbete för att utreda hur omfattande skadorna är och hur dessa kan begränsas.

Som försäkrad har du tillgång till Fennias ID-assistans som kan hjälpa dig när en identitetsstöld har inträffat, eller du misstankar om en sådan. Läs mer på fennia.fi.

Kontrollera aktuella anvisningar på fennia.fi. På vår webbplats finns information om hur du anmäler en skada smidigast, anvisningar om hur du söker ersättning och kontaktinformation till våra skadetjänster.

Anmäl skadan till Fennia snarast möjligt.

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia skriftligen eller elektroniskt inom ett år från det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som försäkringsfallet orsakade.

Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har orsakats av en utomstående person, försök reda ut skadevållarens identitet. Om det är fråga om en straffbar gärning ska du genast göra en brottsanmälan och i rätten yrka på straff för gärningsmannen.

I vissa situationer kan Fennias ansvar att ersätta en skada upphöra eller nedsättas. Sådana situationer är till exempel följande:

 • Försäkringstagaren har lämnat bristfälliga eller felaktiga uppgifter när försäkringstagaren har tecknat försäkringen eller ansökt om ersättning.

 • Skadan beror på grov oaktsamhet eller på uppsåtlig gärning av försäkringstagaren.

 • Säkerhetsföreskrifterna har inte följts eller skyldighet att avvärja eller begränsa skada har försummats.

 • Förändringar som väsentligt ökar risken för en skada har inte meddelats åt försäkringsbolaget.

Det som anges nedan gäller alla försäkringar som beskrivs ovan.

Försäkringens innehåll framgår av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren

De centrala uppgifterna i försäkringsavtalet specificeras i försäkringsbrevet. Du får årligen ett meddelande om försäkringens innehåll i samband med övergången till en ny försäkringsperiod. Kontrollera genast när du får försäkringsbrevet att uppgifterna stämmer och meddela Fennia om du märker att uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga.

Meddela till Fennia om försäkringsobjektet har förändrats på ett väsentligt sätt: om du till exempel har flyttat, skaffat ny egendom eller sålt egendom.

Som bilaga till försäkringsbrevet får du också försäkringsvillkoren. I försäkringsvillkoren klargörs försäkringsavtalet i detalj, till exempel vilka försäkringsfall som ersätts från försäkringarna inklusive begränsningar samt rättigheter och skyldigheter som gäller försäkringsavtalet. Om du så önskar, kan du få försäkringsvillkoren redan innan du tecknar en försäkring.

Fennia har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor i sådana situationer och på det sätt som fastställs i försäkringsvillkoren. Om försäkringsavtalet ändras får du ett meddelande om hur avtalet ändras. Premien och försäkringsbeloppet kan också ändras vid indexjustering.

Försäkringstagaren och den försäkrade ska lämna korrekta uppgifter

Upplysningsplikten uppfylls genom att du svarar ärligt och exakt på alla frågor i försäkringsansökan och på eventuella övriga förfrågningar från Fennia.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter när försäkringen tecknats, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia och premierna kan då höjas eller begränsningar kan fogas till försäkringen.

Betalningsanmärkningar

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden ska betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Försäkringsavtalets giltighet och uppsägning

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen.

Uppsägningen ska alltid göras skriftligen.

Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en fortlöpande försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperiodens gång.

Premiebetalning

När du tecknar en försäkring, får du avgiftsfritt den första fakturan i pappersform. I detta skede kan du göra ett avtal om e-faktura vilket är kostnadsfritt. Om du väljer att fortsätta med pappersfakturor debiterar vi därefter en expeditionsavgift för varje faktura enligt försäkringsvillkoren.

Betala alltid försäkringspremien senast på den förfallodag som står på fakturan. Om betalningen försenas tar vi ut en dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, debiterar vi en lagenlig påminnelseavgift.

Om försäkringspremien inte betalas på förfallodagen, har Fennia rätt att säga upp försäkringen så att den upphör 14 dagar från att meddelandet om uppsägningen skickades.

Försäkringen fortsätter dock att gälla utan avbrott om premien betalas före det slutdatum som anges i uppsägningsmeddelandet.

Uppsåt, grov oaktsamhet och alkoholpåverkan

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har orsakat ett försäkringsfall. Vi kan sänka eller förvägra ersättning, om den försäkrade orsakat försäkringsfallet genom grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrade använt alkohol eller narkotika vilket har haft en inverkan på försäkringsfallet.

Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades användning av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, betalar dock Fennia från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som personen inte har kunnat driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har fastställts som insolvent.

Identifikation vid skadeförsäkring

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. På personer som jämställs med den försäkrade tillämpar vi samma försäkringsvillkor som på den försäkrade när det är fråga om något av följande: uppsåt, grov oaktsamhet, följder av påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel vid försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt.

Exempel

Den försäkrades maka/make bor i samma hushåll som den försäkrade, och de använder gemensamt det försäkrade hemlösöret. Makan/maken orsakar en skada på den försäkrades hemlösöre genom grov oaktsamhet. Då kan Fennia sänka den ersättning som betalas ut till den försäkrade eller så kan Fennia helt vägra att betala ersättning.

Om du är missnöjd med Fennias beslut

Om du är missnöjd eller vill få mera upplysningar gällande ett ersättningsbeslut bör du i första hand kontakta Fennia.

FINE:s Försäkrings - och finansrådgivning tillhandahåller avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi ).

Vid meningsskiljaktigheter kan en konsument även begära råd av konsumentrådgivningen eller en rekommendation om avgörande av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi ).

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut som försäkringsbolaget fattat kan inom tre år från det att han eller hon fick del av beslutet eller anvisningen om sökande av ändring i beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, på sin hemort eller stadigvarande hemvist eller på den ort där skadan inträffat. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

Koncession för försäkringsbolaget, lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia har införts i följande offentliga register:

handelsregistret, Skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor