Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd: Y400-Y300

Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd: Y400-Y300

Gäller från och med 1.6.2024

OBS! Punkterna Y20, Y21, Y22, Y23, Y40, Y42, Y43, Y50, Y51, Y53, Y55, Y56, Y57, Y58, Y59, Y61, Y62, Y72, Y80, Y90 och Y100 av försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd hittar du här: Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd: Y20-Y100.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för privatperson ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y400.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för privatperson har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt Y400.4 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

Y400.2 Försäkrade

I ansvarsförsäkringen för privatperson är de försäkrade försäkringstagaren och andra personer som stadigvarande bor med försäkringstagaren i samma hushåll. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. Vid försäkringstagarens död bibehålls de övriga försäkrades ställning under ovannämnda förutsättningar tills boet är skiftat.

Y400.3 Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller i de nordiska länderna.

Försäkringen gäller inte under resor i samband med arbete, tjänst eller företagarverksamhet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y410.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för ägare av småhusfastighet har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt Y410.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

Y410.2 Försäkrade

I försäkringen för ägare av småhusfastighet är de försäkrade ägaren till den fastighet som anges i försäkringsbrevet, i denna egenskap.

Y410.3 Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller i de nordiska länderna.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för båtförare ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y420.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för båtförare har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt Y420.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

Y420.2 Försäkrade

I ansvarsförsäkringen för båtförare är de försäkrade ägaren, innehavaren eller föraren till den båt som anges i försäkringsbrevet eller den som använder båten med ägarens eller innehavarens tillstånd, var och en i denna egenskap.

Y420.3 Försäkringens giltighet

Ansvarsförsäkringen för båtförare gäller i enlighet med punkt Y40.3 i de gemensamma villkoren för båtförsäkringar.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för djurägare ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Ansvarsförsäkringen för djurägare är ett tilläggsskydd till ansvarsförsäkringen för privatperson. Ansvarsförsäkringen för djurägare kan ingå i försäkringsavtalet om det även innehåller en djurförsäkring och en ansvarsförsäkring för privatperson. Om någondera eller båda försäkringarna upphör, upphör också tilläggsskyddet.

Y430.1 Försäkrade

De försäkrade är ägaren, skötaren och innehavaren till djuret som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

Y430.2 Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller inom samma giltighetsområde och under samma giltighetstid som djurförsäkringen.

Y430.3 Försäkringsfall som ersätts och begränsningar i samband med dem

Försäkringen ersätter de person- och sakskador som orsakats av det djur som försäkrats genom djurförsäkringen och som anges i försäkringsbrevet, oberoende av om den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig.

Försäkringen ersätter inte skada

 • som drabbat den försäkrade, en person som bor i samma hushåll eller en person till vars fördel hunden eller katten används eller användes eller i vars vård djuret är eller var

 • på egendom som den försäkrade eller en person som bor i samma hushåll innehar eller innehade eller har eller hade lånat, förvarat eller på annat sätt behandlat, skött, eller utnyttjat när skadefallet inträffade

 • som någon annan än den försäkrade är ersättningsansvarig för

 • till den del den ersätts ur en annan ansvarsförsäkring

 • som den försäkrade endast på grundval av avtal ansvarar för

 • som uppstått när djuren släppts lösa tillsammans och i samband med det skadat varandra

 • som uppstått när djuret använts i någon annans tjänst, yrkes-, förvärvs-, näringsverksamhet eller vid jakt

 • som uppstått när djuret lämnats i ett transportmedel, ett rum eller något annat stängt utrymme

 • som uppstått i samband med betäckning

 • som orsakats av lynnesfel eller beteenderubbningar, som bidragit till att skadan uppstått

 • som orsakats av smittsamma sjukdomar

 • som orsakats av djurets avföring, urin, uppkastning eller annan motsvarande utsöndring.

Gäller från och med 1.1.2024

Ansvarsförsäkringen för resenär ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y440.1 Försäkringens syfte

Ansvarsförsäkringen för resenär har som syfte att enligt dessa villkor ersätta person- och sakskador som anges i punkt Y440.4 samt övriga kostnader som särskilt anges i dessa villkor.

Y440.3 Försäkringens giltighet

Ansvarsförsäkringen för resenär gäller i den utsträckning som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Rättsskyddsförsäkringen för privatperson ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y500.1 Försäkringens syfte

När en rättsskyddsförsäkring för privatperson anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt Y500.4.

När det i försäkringsbrevet står att försäkringen också gäller idkare av lantbruk är syftet med försäkringen att enligt dessa villkor ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för att trygga den försäkrades rättsliga intressen vid försäkringsfall som anges i punkt Y500.4. På idkare av lantbruk tillämpas villkorspunkterna Y500.1–Y500.7.7 med undantag av punkterna 2–6 i villkorspunkt Y500.5.

Y500.2 Försäkrade

I rättsskyddsförsäkringen för privatperson är de försäkrade försäkringstagaren och andra som stadigvarande bor med denna i samma hushåll. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. Om försäkringstagaren har avlidit under försäkringsperioden och om inte annat har överenskommits om hur försäkringen fortsätter för de övriga försäkrade, är de personer som vid försäkringstagarens död stadigvarande bodde med denna i ett gemensamt hushåll försäkrade, såvida de inte har en egen försäkring. Försäkrade är också delägare i ett oskiftat dödsbo i försäkringsärenden som gäller ägande, besittning eller användning av försäkringsobjektet, såvida de inte har en egen försäkring.

Y500.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som direkt kan inledas vid en tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

Y501.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta nödvändiga och skäliga advokatkostnader som uppstått för den försäkrade för anlitande av juristhjälp för att bestrida ogrundade krav vid identitetsstöld som avses i punkt 501.2.

Försäkringen gäller händelser som har samband med den försäkrades privatliv och som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Y501.3 Begränsningar som gäller försäkringsfall

Försäkringen ersätter inte följande

 • identitetsstöld, som har samband med den försäkrades arbete eller annan yrkes- eller tjänsteutövning som huvud- eller bisyssla

 • identitetstöld som utförts av försäkrade med rättsskyddsförsäkringen (enligt punkt 500.2)

 • identitetsstöld som är en följd av en straffbar gärning som den försäkrade eller en annan som omfattas av försäkringen utfört (enligt punkt 500.2)

 • den försäkrades eventuella ekonomiska förluster, kostnader, utom advokatkostnader som anges i punkt 501.1

 • försäkringsfall som inte anmälts till polisen.

Y501.4 Ett och samma försäkringsfall

Varje händelse, eller flera upprepade händelser som hör samman, vars orsak är identitetsstöld anses vara ett försäkringsfall. Skador som grundar sig på samma händelse eller omständighet anses vara ett försäkringsfall, oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under flera försäkringsperioder, anses de höra till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

Y501.5 Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringen ersätter högst 2 000 euro per skada och försäkringsperiod. Försäkringen har ingen självrisk.

Y501.6 Till övriga delar tillämpas försäkringsvillkoren för rättsskyddsförsäkringen

Y501.7 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

När den försäkrade misstänker eller upptäcker missbruk av identitet, ska den försäkrade omgående kontakta Fennias samarbetspartner. Samarbetspartner ger telefonstöd, vars syfte är att förebygga, upptäcka och begränsa skadans omfattning vid identitetsstölder.

Den försäkrade ska göra en anmälan till polisen.

Den försäkrade ska använda samarbetspartners service så länge som möjligt för att bestrida ogrundade krav. Om samarbetspartner inte längre kan hjälpa med de ogrundade kraven och den försäkrade vill använda försäkringen, ska den försäkrade göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Gäller från och med 1.1.2024

Rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y510.1 Försäkringens syfte

Syftet med rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden med direkt koppling till ägande, innehav, skötsel eller användning av den fastighet och byggnad som anges i försäkringsbrevet vid försäkringsfall som avses i punkt Y510.4.

Y510.2 Försäkrade

I rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet är de försäkrade ägarna till den fastighet som anges i försäkringsbrevet, i denna egenskap.

Y510.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som direkt kan inledas vid en tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

Gäller från och med 1.1.2024

Rättsskyddsförsäkringen för resenär ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y540.1 Försäkringens syfte

Rättsskyddsförsäkringen för resenär gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande. Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt Y540.4.

Gäller från och med 1.1.2024

Omfattande rättsskyddsförsäkringen för privatperson ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y550.1 Försäkringens syfte

När en omfattande rättsskyddsförsäkring för privatperson anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt Y550.4.

När det i försäkringsbrevet står att försäkringen också gäller idkare av lantbruk är syftet med försäkringen att enligt dessa villkor ersätta nödvändiga och skäliga kostnader för att trygga den försäkrades rättsliga intressen vid försäkringsfall som anges i punkt Y550.4. På idkare av lantbruk tillämpas villkorspunkterna Y550.1–Y550.7.7 med undantag av punkterna 2–6 i villkorspunkt Y550.5.

Y550.2 Försäkrade

I rättsskyddsförsäkringen för privatperson är de försäkrade försäkringstagaren och andra som stadigvarande bor med denna i samma hushåll. Som den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register. Om försäkringstagaren har avlidit under försäkringsperioden och annat inte har överenskommits om hur försäkringen fortsätter för de övriga försäkrade, är de personer som vid försäkringstagarens död stadigvarande bodde med denna i ett gemensamt hushåll försäkrade till utgången av denna försäkringsperiod, såvida de inte har en egen försäkring.

Y550.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som direkt kan inledas vid en tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

Gäller från och med 1.1.2024

Omfattande rättsskyddsförsäkringen för ägare av småhusfastighet ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y560.1 Försäkringens syfte

Syftet med en omfattande rättsskyddsförsäkring för ägare av småhusfastighet är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden med direkt koppling till ägande, innehav, skötsel eller användning av den fastighet och byggnad som anges i försäkringsbrevet vid försäkringsfall som avses i punkt Y560.4.

Y560.2 Försäkrade

I försäkringen för ägare av småhusfastighet, innehavare eller användare av småhusfastighet är de försäkrade den ägare.

Y560.3 Försäkringsfall som ersätts

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som direkt kan inledas vid en tingsrätt i Finland.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller Europeiska unionens domstol eller tribunal.

Gäller från och med 1.1.2024

Den omfattande rättsskyddsförsäkringen för resenär ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y570.1 Försäkringens syfte

Den omfattande rättsskyddsförsäkringen för resenär gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, resor och resande.Tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som rör handel med fastigheter, lägenheter eller motorfordon anses inte vara ärenden som ansluter sig till resor eller resande. Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt Y570.4.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.1.2024

Olycksfallsförsäkringen för företagsledningen ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y200.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt Y200.4.1.

Gäller från och med 1.1.2024

När försäkringstagaren är en privatperson beviljas olycksfallsförsäkringar endast om försäkringstagaren har också en hemförsäkring i samma försäkringsavtal.

Olycksfallsförsäkringen för senior ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y220.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt Y220.4.1.

Gäller från och med 1.1.2024

Olycksfallsförsäkringen för ungdom ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y240.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under försäkringens giltighetstid och som avses i villkorspunkt Y240.4.1.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till Fenniaskyddets försäkringspaket och anges i försäkringsbrevet.

Om hemförsäkringen upphör eller sägs upp, stiger premien på sjukdomsskyddsförsäkringen.

Y260.1 Innehåll

Sjukdomsskyddet innefattar en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter vårdkostnader som uppstått till följd av sjukdom och olycksfall, och en heltidsolycksfallsförsäkring, som ersätter men eller dödsfall till följd av olycksfall, om inte annat överenskommits för de senares del.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen Barnets sjukdomsskydd har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Om hemförsäkringen upphör eller sägs upp, stiger premien på sjukdomsskyddet.

Y270.1 Innehåll

Barnets sjukdomsskydd innefattar en sjukkostnadsförsäkring, som ersätter vårdkostnader som uppstått till följd av sjukdom och olycksfall, och en heltidsolycksfallsförsäkring, som ersätter men eller dödsfall till följd av olycksfall, om inte annat överenskommits för de senares del.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Operationsskyddsförsäkringen kan beviljas företag om företaget har en obligatorisk arbetstidsförsäkring eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hos Fennia.

Om hemförsäkringen upphör eller sägs upp, stiger premien för operationsskyddsförsäkringen.

När försäkringstagaren är ett företag och den obligatoriska arbetstidsförsäkringen eller Företagarens olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar upphör, upphör också operationsskyddsförsäkringen vid slutet av den pågående försäkringsperioden.

Y290.1 Innehåll

Operationsskyddet inkluderar en vårdkostnadsförsäkring, som ersätter operationer och med dem jämförbara behandlingsåtgärder som läkare utför till följd av sjukdomar eller olycksfall. Det som ersätts är operationen, ett läkarbesök direkt före ingreppet och en kontrollundersökning.

Försäkringens innehåll anges i försäkringsbrevet.

Y290.7 Indexvillkor

Försäkringen är inte indexbunden. Ersättningarna är inte heller indexbundna.

Gäller från och med 1.1.2024

Omfattande resenärförsäkringen ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y300.1 Försäkringens syfte

Syftet med resenärförsäkringen är att enligt dessa villkor ersätta skador som den försäkrade drabbats av till följd av de försäkringsfall som anges i punkt Y300.4.

OBS! Punkterna Y20, Y21, Y22, Y23, Y40, Y42, Y43, Y50, Y51, Y53, Y55, Y56, Y57, Y58, Y59, Y61, Y62, Y72, Y80, Y90 och Y100 av försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd hittar du här: Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd: Y20-Y100.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

3037220

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor