Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot: Y400-Y300

Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot: Y400-Y300

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Huom! Yritysjohdon Fenniaturvan ehdon osat Y20, Y21, Y22, Y23, Y40, Y42, Y43, Y50, Y51, Y53, Y55, Y56, Y57, Y58, Y59, Y61, Y62, Y72, Y80, Y90 ja Y100 löydät täältä: Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot: Y20-Y100.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Yksityishenkilön vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y400.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa Y400.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Y400.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön vakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Vakuutuksenottajan kuoltua muiden vakuutettujen asema säilyy yllä mainituin edellytyksin kunnes pesä on jaettu.

Y400.3 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Vakuutus ei ole voimassa työhön, virkaan tai yrittäjätoimintaan liittyvillä matkoilla.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Y410.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa Y410.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Y410.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut kiinteistön omistajat tässä ominaisuudessaan.

Y410.3 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Veneilijän vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y420.1 Vakuutuksen tarkoitus

Veneilijän vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa Y420.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Y420.2 Vakuutetut

Veneilijän vakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen omistaja, haltija, ohjaaja tai se joka käyttää venettä omistajan tai haltijan luvalla, kukin tässä ominaisuudessaan.

Y420.3 Vakuutuksen voimassaolo

Veneilijän vastuuvakuutus on voimassa venevakuutusten yhteisten ehtokohtien Y40.3 mukaisesti.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Eläimen omistajan vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Eläimen omistajan vastuuvakuutus on lisäturva Yksityishenkilön vastuuvakuutukseen. Eläimen omistajan vastuuvakuutus voi sisältyä vakuutussopimukseen, jos siihen sisältyy myös eläinvakuutus ja yksityishenkilön vastuuvakuutus. Jos jompikumpi tai molemmat vakuutukset päättyvät, päättyy myös lisäturva.

Y430.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun eläimen omistaja, hoitaja ja hallussapitäjä, kukin tässä ominaisuudessaan.

Y430.2 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa samalla voimassaoloalueella ja ajalla kuin eläinvakuutus.

Y430.3 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun eläinvakuutuksella vakuutetun eläimen aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, riippumatta siitä, onko vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus ei korvaa vahinkoa,

 • joka on sattunut vakuutetulle, samassa taloudessa asuvalle henkilölle tai sille, jonka hyödyksi käytettävänä tai huolehdittavana eläin on tai oli

 • joka on aiheutunut omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan henkilön hallussa, lainassa, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä, huolehdittavana tai hyödyksi käytettävänä

 • josta joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa

 • siltä osin kuin se korvataan muusta vastuuvakuutuksesta

 • josta vakuutettu on yksinomaan sopimuksen perusteella vastuussa

 • joka on aiheutunut silloin, kun eläimet on päästetty keskenään vapaaksi ja ne ovat aiheuttaneet toisilleen vahinkoa

 • joka on aiheutunut, kun eläintä on käytetty toisen palveluksessa, ammatti-, ansio- tai elinkeinotoiminnassa tai metsästyksessä

 • joka on aiheutunut silloin, kun eläin on jätetty kuljetusvälineeseen, huonetilaan tai muuhun suljettuun tilaan

 • joka on aiheutunut astutuksen yhteydessä

 • jonka syynä on luonnevika tai käyttäytymishäiriö, joka on vaikuttanut vahingon syntyyn

 • joka on aiheutunut tarttuvista taudeista

 • joka on aiheutunut eläimen ulosteesta, virtsasta, oksennuksesta tai muusta vastaavasta eritteestä.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Matkustajan vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y440.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa Y440.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Y440.3 Vakuutuksen voimassaolo

Matkustajan vastuuvakuutus on voimassa vakuutuskirjalla mainitussa laajuudessa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y500.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa Y500.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kun vakuutuskirjaan on merkitty, että vakuutus koskee myös vakuutettua maatalouden harjoittajaa, vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetun oikeudellisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset, kohtuulliset kulut ehtokohdan Y500.4 mainituissa tapauksissa. Maatalouden harjoittajana sovelletaan vakuutusehtojen kohtia Y500.1– Y500.7.7 lukuun ottamatta ehtokohdan Y500.5 kohtia 2–6.

Y500.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Jos vakuutuksenottaja on kuollut vakuutuskauden aikana eikä vakuutuksen jatkumisesta muiden vakuutettujen osalta ole muuta sovittu, vakuutettuina ovat henkilöt, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan yhteisessä taloudessa, ellei heillä ole omaa vakuutusta. Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat vakuutuskohteen omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen liittyvissä vakuutustapahtumissa, ellei heillä ole omaa vakuutusta.

Y500.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Y501.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä perusteettomien vaatimusten kiistämiseksi kohdassa 501.2 tarkoitetuissa henkilöllisyysvarkaustapauksissa.

Vakuutus koskee vakuutetun yksityiselämään liittyviä tapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

Y501.3 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

 • henkilöllisyysvarkautta, joka liittyy vakuutetun työhön tai muuhun ammatin- tai viranharjoittamiseen pää- tai sivutoimisena

 • oikeusturvavakuutuksen vakuutettujen (kohdan 500.2 mukaan) tekemää henkilöllisyysvarkautta

 • henkilöllisyysvarkautta, joka on seuraus vakuutetun tai muun vakuutukseen kuuluvan (kohdan 500.2 mukaan) rangaistavasta teosta

 • vakuutetun mahdollisia taloudellisia tappioita, kuluja tai kustannuksia, paitsi kohdassa 501.1 mainittuja asianajokustannuksia

 • vakuutustapahtumaa, jota ei ole ilmoitettu poliisille.

Y501.4 Yksi vakuutustapahtuma

Jokainen tapahtuma tai useampi toistuva yhteenkuuluva tapahtuma, joiden syynä on henkilöllisyysvarkaus, katsotaan olevan yksi vakuutustapahtuma. Vahingot, jotka perustuvat samaan tapahtumaan tai olosuhteeseen, katsotaan olevan yksi vahinkotapahtuma, riippumatta siitä, ovatko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos sellaisia vahinkoja todetaan useamman vakuutuskauden aikana, katsotaan niiden kuuluvaksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko todetaan.

Y501.5 Vakuutusmäärä ja omavastuu

Vakuutuksesta korvataan enintään 2 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Y501.6 Muilta osin sovelletaan oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoja.

Y501.7 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Vakuutetun epäillessä tai huomatessa henkilöllisyytensä väärinkäytön, tulee vakuutetun välittömästi ottaa yhteyttä Fennian yhteistyökumppaniin. Yhteistyökumppani tarjoaa puhelintukea, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, havaita ja rajoittaa vahingon laajuutta.

Vakuutetun tulee tehdä ilmoitus poliisille.

Vakuutetun tulee käyttää yhteistyökumppanin palvelua niin pitkälle kuin mahdollista kiistääkseen perusteettomat vaatimukset. Mikäli yhteistyökumppani ei enää pysty auttamaan perusteettomien vaatimusten kanssa ja vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on vakuutetun tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y510.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä välittömästi vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa Y510.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Y510.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajat tässä ominaisuudessa.

Y510.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Matkustajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y540.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa Y540.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Laaja yksityishenkilön oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y550.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa Y550.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Kun vakuutuskirjalla on myös merkitty, että vakuutus koskee myös vakuutettua maatalouden harjoittajana. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetun oikeudellisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset, kohtuulliset kulut ehtokohdan Y550.4 mainituissa tapauksissa. Maatalouden harjoittajana sovelletaan vakuutusehtojen kohtia Y550.1–Y550.7.7 lukuun ottamatta ehtokohdan Y550.5 kohtia 2–6.

Y550.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta. Jos vakuutuksenottaja on kuollut vakuutuskauden aikana eikä vakuutuksen jatkumisesta muiden vakuutettujen osalta ole muuta sovittu, tämän vakuutuskauden loppuun vakuutettuina ovat henkilöt, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan yhteisessä taloudessa, ellei heillä ole omaa vakuutusta.

Y550.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Laaja pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y560.1 Vakuutuksen tarkoitus

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä välittömästi vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa Y560.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Y560.2 Vakuutetut

Pienkiinteistön omistajan oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajan ominaisuudessa.

Y560.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Laaja matkustajan oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y570.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa asioissa. Kiinteistön, huoneiston tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvien riita-, rikos- tai hakemusasioiden ei katsota olevan matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa Y570.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, tapaturmavakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Yritysjohdon tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y200.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan Y200.4.1. mukaiset tapaturmat.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, tapaturmavakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Senior tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y220.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan Y220.4.1. mukaiset tapaturmat.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Nuorison tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y240.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneet ehtokohdan Y240.4.1. mukaiset tapaturmat.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Mikäli kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee Sairausturva-vakuutuksen maksu.

Y260.1 Sisältö

Sairausturva sisältää sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja täysajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman aiheuttaman haitan, kuoleman tai päiväkorvauksen ohimenevästä työkyvyttömyydestä, ellei jälkimmäisten osalta ole toisin sovittu.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos Lapsen Sairausturva -vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Jos kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee sairausturvavakuutuksen maksu.

Y270.1 Sisältö

Lapsen Sairausturva sisältää sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja täysajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa tapaturman aiheuttaman haitan tai kuoleman, ellei jälkimmäisten osalta ole toisin sovittu.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksille leikkausturvavakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on Fenniassa pakollinen työajan vakuutus tai tapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus.

Mikäli kotivakuutus päättyy tai irtisanotaan, nousee leikkausturvavakuutuksen maksu.

Kun vakuutuksenottaja on yritys ja pakollinen työajan vakuutus tai tapaturmavakuutuslain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus päättyy, päättyy myös leikkausturvavakuutus kuluvan vakuutuskauden lopussa.

Y290.1 Sisältö

Leikkausturva sisältää hoitokuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden ja tapaturman aiheuttamia leikkaus -tai siihen verrattavia lääkärin tekemiä hoitotoimenpiteitä. Korvattavia ovat leikkaustoimenpide ja sen lisäksi yksi lääkärikäynti välittömästi ennen toimenpidettä sekä yksi jälkitarkastuskäynti.

Vakuutuksen sisältö on merkitty vakuutuskirjaan.

F290.7 Indeksiehto

Vakuutus ei ole sidottu indeksiin. Korvaukset eivät myöskään ole indeksiin sidottuja.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Laaja matkustajavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y300.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkustajavakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutetulle kohdassa Y300.4 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet vahingot.

Huom! Yritysjohdon Fenniaturvan ehdon osat Y20, Y21, Y22, Y23, Y40, Y42, Y43, Y50, Y51, Y53, Y55, Y56, Y57, Y58, Y59, Y61, Y62, Y72, Y80, Y90 ja Y100 löydät täältä: Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot: Y20-Y100.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

3037210

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet