Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennias fordonsförsäkringar - produktbroschyr
Fordonförsäkringar - broschyr

Fennias fordonsförsäkringar - produktbroschyr

Gäller från och med 1.6.2024

I den här produktbroschyren redogör vi för innehållet i Fennias fordonsförsäkringar, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt dina rättigheter och skyldigheter som försäkringstagare. I försäkringsvillkoren anges mer detaljerat alla försäkringsfall och skador som ersätts med begränsningar.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Den måste alltså finnas för varje fordon som används i trafiken.

Förutom trafikförsäkringen lönar det sig att teckna en kaskoförsäkring som skyddar ditt fordon mot olika slags skador, allt från skadegörelse till kollisioner. Du kan sammanställa Fenniakasko av frivilliga försäkringar enligt eget val, eller så kan du teckna ett färdigt försäkringspaket.

Försäkringen gäller inte och vi ersätter inte skador, om beviljandet av försäkringsskyddet eller utbetalningen av ersättningar strider mot handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar eller andra myndighetsbeslut.

Sanktioner, förbud, begränsningar och myndighetsbeslut kan vara förenliga med

 • Förenta nationernas resolution eller

 • Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring. Den ersätter personskador och egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten.

Närmare uppgifter om försäkringens omfattning och olika parters rättigheter och skyldigheter finns i Fennias trafikförsäkringsvillkor, trafikförsäkringslagen och lagen om försäkringsavtal.

Ett motorfordon framdrivs med mekanisk kraft längs marken men inte på spår, och dess högsta konstruktionshastighet är över 25 kilometer i timmen eller högsta nettovikt över 25 kilogram. Med ett motorfordon avses dessutom en kopplad eller fristående släpvagn samt en hyrd elsparkcykel oavsett vikt.

Med en hyrd elsparkcykel avses ett tvåhjuligt fordon med elmotor som styrs stående på en fotbräda och är försett med styrstång och vars konstruktiva hastighet är högst 25 kilometer i timmen och som i näringsverksamhet hyrs ut till allmänheten för transport av personer.

I trafikförsäkringslagen anges separat de fordon som inte behöver försäkras med en trafikförsäkring. Sådana fordon är till exempel skördetröskor och andra skördemaskiner.

Om ditt fordon enligt lag inte behöver försäkras med trafikförsäkring och du orsakar en trafikskada med fordonet, kan ersättningen ansökas från Trafikförsäkringscentralen.

Du kan också teckna en ansvarsförsäkring. Den skyddar dig mot ersättningsskyldighet vid andra skador i samband med användningen av dessa fordon.

Enligt trafikförsäkringslagen behöver ett motorfordon en försäkring även när det används till exempel på en privat väg, ett gårdsområde eller på is.

En trafikförsäkring ersätter person- och egendomsskador. Vi betalar ut ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen, skadeståndslagen och de anvisningar som getts med stöd av dem.

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Om ditt motorfordon orsakar en trafikskada på ett annat motorfordon eller ett spårvägsfordon, ersätts skadan från ditt fordons trafikförsäkring endast om skadan

 • vållats av ditt fordons ägare, innehavare, förare eller passagerare av oaktsamhet

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller av felaktig lastning.

Utropstecken - ikon

Observera att trafikförsäkringen inte ersätter skador på ditt fordon, på ett annat fordon som kopplats fast till det eller på föremål som befunnit sig i dem eller på deras last.

Behöver mitt fordon också en kaskoförsäkring?

Ta först del av trafikförsäkringen. Därefter kan du bättre bedöma om ditt fordon dessutom behöver ett frivilligt skydd. Av Fenniakaskos försäkringar kan du sammanställa en lämplig individuell lösning för dig. Med en kombination av trafikförsäkringen och Fenniakasko säkerställer du att ditt försäkringsskydd i trafiken är lämpligt för dig.

Hur ersätter trafikförsäkringen personskador?

Personskador som ersätts är sjukvårdskostnader och övriga kostnader som uppstått till följd av skadan. Vi har dock i regel rätt att välja den vårdinrättning som ger vården i fråga.

Dessutom betalas ersättning ut för

 • inkomstbortfall

 • sveda och värk samt för annat tillfälligt men

 • bestående men och

 • bestående kosmetiskt men.

Den skadelidande kan också vara berättigad till vårdbidrag, klädbidrag eller rehabilitering, som betalas ut från trafikförsäkringen. Begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen ersätts till ett skäligt belopp.

Frånsett vissa undantag samordnas ersättningen som betalas ut från trafikförsäkringen med övriga lagstadgade ersättningar för att undvika dubbel ersättning för samma skada.

Från försäkringen för ett fordon som deltagit i en tävling eller grenspecifik träning ersätts inte skada som drabbar fordonets förare, förutsatt att trafikreglerna inte skulle iakttas i verksamheten i fråga.

För en personskada som orsakats en förare av en hyrd elsparkcykel ersätts från försäkringen för den hyrda elsparkcykeln endast sådana sjukvårdskostnader som avses i trafikförsäkringslagen.

Hur ersätter trafikförsäkringen egendomsskador?

Reparationskostnader för fordonet eller inlösning av det

Motorfordonets ägare har rätt att få ersättning för reparationskostnaderna för en skada på fordonet. Om fordonet inte kan repareras till rimliga kostnader löser vi in fordonet till ett pris som motsvarar dess verkliga värde. Då överlämnar ägaren sitt skadade fordon till Fennia.

Utropstecken - ikon

Observera att minskningen av fordonets värde inte ersätts.

Ersättning för stilleståndstid

Vi betalar ut ersättning för motorfordonets stilleståndstid för den tid fordonet repareras antingen enligt rekommendationer som Trafik- och patientskadenämnden har fastställt (normersättning) eller enligt den faktiska förlusten.

Övriga egendomsskador

För övriga egendomsskador än sådana som drabbar motorfordon ersätter vi reparationskostnader eller det förstörda föremålets verkliga värde.

Vilka begränsningar har trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter inte skadan om motorfordonet inte har använts i trafik.

Ett motorfordon används inte i trafik t.ex. när

 • det används utanför trafiklederna för väsentligt annat ändamål än person- eller godstransport

 • det förvaras, repareras, servas eller tvättas t.ex. i en verkstad, tvätthall eller på ett motsvarande ställe.

Trafikförsäkringen ersätter inte heller en skada

 • som har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som har utfört angivet arbete under lastning, lossning eller ett annat arbete medan motorfordonet stod stilla

 • på egendom som lastas eller lossas eller som är föremål för någon annan arbetsprestation

 • på ett annat motorfordon som har deltagit i samma lastning eller lossning av egendom eller i någon annan liknande arbetsprestation

 • på något annat djur än en ren som utan uppsikt har befunnit sig på en trafikled, om inte fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat skadan

 • på egendom som har funnits i detta motorfordon eller på egendom som fordonsägaren, fordonsinnehavaren eller fordonsföraren äger eller annars innehar. Trafikförsäkringen ersätter dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som en annan passagerare än fordonsägaren eller fordonsinnehavaren haft på sig eller med sig.

  Trafikförsäkringen ersätter inte heller egendomsskador som orsakats av grävning.

För en trafikskada som drabbat egendom betalas sammanlagt högst 5 000 000 euro i ersättning ut per varje trafikförsäkring som omfattar skadan.

Den skadelidandes eget förfarande kan leda till att ersättningen sänks eller förvägras. Sådana grunder är till exempel rattfylleri och tillgrepp av fordon.

Trafikförsäkringen för ett motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dessa länder är:

 • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen täcker också skador som uppstår på en direkt resa från ett EES-land till ett annat utanför EES. Skadorna måste då ha orsakats finska medborgare eller medborgare i andra EES-länder eller deras fordon.

Trafikförsäkringen omfattar antingen försäkringsskyddet enligt lagstiftningen i det EES-land där skadan inträffat eller försäkringsskyddet enligt trafikförsäkringslagen i Finland, om det är mer omfattande.

En i Finland bosatt skadelidande kan välja att en trafikskada som orsakats av användning av ett enligt trafikförsäkringslagen försäkrat fordon i trafik i något annat EES-land än Finland ersätts enligt finsk lag. Detsamma gäller även om skadan enligt bestämmelserna om lagval bör ersättas enligt en annan lag.

Utanför EES gäller den finska trafikförsäkringen i följande länder utan separata åtgärder:

 • Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien, Vatikanstaten.

Grönt kort

Den finska trafikförsäkringen gäller dessutom med ett särskilt intyg, så kallat grönt kort (Green Card), i följande länder:

 • Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Makedonien F.Y.R.O.M., Marocko, Moldavien, Montenegro, Serbien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Vi överväger att utfärda grönt kort till dessa länder från fall till fall. Grönt kort utfärdas inte nödvändigtvis på ett sådant sätt att det är giltigt i alla nämnda länder.

Det gröna kortet får du hos Fennia. Ta alltid med dig kortet när du gör en resa med ditt fordon utanför Norden.

Så här gör du när du reser utomlands

Ta alltid reda på försäkringsskyldigheten, försäkringsskyddets omfattning och eventuella maximibelopp för ersättningarna. Överväg även ett tilläggsskydd för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Trafikförsäkringspremien beräknas enligt Fennias beräkningsgrunder. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder.

Dessutom kan fordonsförarens körerfarenhet, körsätt och antalet kilometrar som körts med fordonet påverka premien. Försäkringspremien för varje försäkringsperiod är alltid minst den minimipremie som anges i försäkringsvillkoren.

Ikon - idea

Betala alltid försäkringspremien senast på den förfallodag som står på fakturan. Om försäkringspremien försenas tar vi ut en avgift för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremien, i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har betalningsstörningar kan Fennia kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Bonusen minskar försäkringspremien

Bonus betyder rabatt på försäkringspremien. Ju mer bonus du har samlat, desto mindre premie behöver du betala för din trafikförsäkring.

Bonusen består av skadefria försäkringsperioder enligt en bonusskala. Bonusskalorna för både privatpersoner och företag finns i tabellerna nedan i denna broschyr.

Om försäkringsperioden är kortare än 120 dygn, eller för motorcyklar kortare än 90 dygn, får du ingen bonus. Bonustabellen tillämpas inte på trafikförsäkringen för mopeder, snöskotrar och vissa andra fordon.

Bonusen minskar till följd av varje ersatt skada som orsakats av

 • fordonsägarens, fordonsförarens eller fordonsinnehavarens oaktsamhet eller

 • fordonets bristfälliga skick eller felaktiga lastning.

Hur fastställer vi bonusklassen?

När du tecknar en försäkring som privatperson räknar vi ut trafikförsäkringens bonusklass enligt beräkningsreglerna för de premiegrunder som vi använder. Bonusklassen beräknas utifrån all skadehistorik som försäkringstagaren har vid tidpunkten för erbjudandet. Bonusklassen som beräknas på detta sätt gäller alltid en försäkringsperiod i taget.

Samma bonusklass gäller för alla fordon i samma bonusgrupp för samma försäkringstagare.

Om du överför din försäkring från ett annat försäkringsbolag till oss på Fennia, placerar vi försäkringen som överförs i den bonusklass till vilken den hör på basis din skadehistorik enligt det bonussystem som vi tillämpar.

Bonusar när du tecknar en försäkring som privatperson

Det finns två bonusgrupper:

 • Bonusgrupp 1: bilar i privat bruk (fordonsklasserna M och N)

 • Bonusgrupp 2 motorcyklar i privat bruk (fordonsklasserna L3 och L4).

Om du som försäkringstagare ger ditt samtycke till att vi får kontrollera din skadehistorik, börjar vi beräkna bonusen för din bil i bonusklass 4. Bonusen är då 40 procent.

Om du inte har någon skadehistorik eller ersatta skador under de senaste fem åren i bonusgrupp 1, kan vi på försäkringspremien för en privatpersons fordon i privat bruk tillämpa en startbonus som fastställs efter ålder:

 • Om du fyller minst 30 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för din bil i bonusklass 12 (bonus 64 %).

 • Om du fyller 23–29 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för din bil i bonusklass 8 (bonus 52 %).

 • Om du är yngre än 23 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för din bil i bonusklass 4 (bonus 40 %).

Om du som försäkringstagare ger ditt samtycke till att vi får kontrollera din skadehistorik, börjar vi beräkna bonusen för din motorcykel i bonusklass 3 (bonus 20 %). I försäkringspremien för en privatpersons motorcykel beaktar vi dessutom skadehistoriken för försäkringstagarens övriga motorcyklar.

Om du inte ger ditt samtycke till att vi får kontrollera din skadehistorik, placerar vi försäkringen för en privatpersons bil i privat bruk i bonusklass 0 (bonus 0 %) och försäkringen för en privatpersons motorcykel i privat bruk i bonusklass U (bonus 0 %).

Om inget annat anges i trafikförsäkringsvillkoren tillämpar vi de bifogade bonustabellerna om trafikförsäkringarna för privatpersoner.

Om du under försäkringsperioden har fått skadestånd som påverkar bonusklassen, fastställs den nya bonusklassen enligt bonustabellerna, antalet giltiga försäkringar och antalet skador.

Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, bilar) från och med 1.6.2024
Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bonusskydd)
20
19
17
15
13

I bonusklass 20 har du ett giltigt bonusskydd. Då kommer den första skadan inte att minska bonusen.

Exempel: så här fastställs bonusen

Bonusklassen för trafikförsäkringen för din personbil är 14 och du har på basis av den fått 70 procent rabatt på grundpremien för försäkringen. Om du skaffar en ny bil och också försäkrar den hos Fennia, placeras trafikförsäkringen för den nya bilen i bonusklass 14. Du får också 70 procent rabatt på försäkringspremien för din andra bil.

Exempel: så här påverkar en skada försäkringspremien

Om du har två trafikförsäkringar hos Fennia i bonusklass 14, får du 70 procent rabatt på de båda försäkringarna. Vi kontrollerar bonusklassen en gång om året. Om ingen ersättning har betalats ut på grundval av någon av försäkringarna under försäkringsperioden, stiger din bonus till klass 16. Då är din rabatt på grundavgiften 76 procent för båda försäkringarna. Om ersättning har betalats ut från den andra försäkringen, sjunker bonusklassen för båda försäkringarna till klass 12. Då minskar din rabatt på grundavgiften till 64 procent för båda dina försäkringar.

Exempel: så här påverkar bonusskyddet och en skada på försäkringspremien

Om din bil har en trafikförsäkring hos Fennia i den högsta bonusklassen 20 (bonus 83 %), har du ett giltigt bonusskydd. Om bonusskyddet gäller och ersättning betalas ut från din försäkring, minskar den första skadan inte bonusen – din bonusklass blir lägre först efter den andra skadan. Om du har flera försäkrade fordon, sänks bonusen efter den andra skadan för samtliga fordon i samma bonusklass. Bonusskyddet träder i kraft på nytt när din bonusklass återigen är 20.

Exempel: så här påverkar en skada försäkringspremien

Om bonusklassen för din trafikförsäkring är 10, får du 58 procent rabatt på grundpremien. Vi kontrollerar bonusklassen en gång om året. Om ingen ersättning har betalats ut från din försäkring före nästa kontroll, stiger din bonus till klass 12 och rabatten för grundpremien till 64 procent.

Om ersättning har betalats ut från din försäkring, sänks bonusklassen till sju och rabatten för grundpremien till 49 procent.

Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, motorcyklar) från och med 1.6.2024
Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bonusskydd)
16
13
11
9
7

I bonusklass 16 har du ett giltigt bonusskydd. Då kommer den första skadan inte att minska bonusen.

Bonusar när du tecknar en försäkring för ditt företag

Om du tecknar en försäkring för ett företag, fastställs bonusklassen för fordonet enligt bonustabellen för företag och enligt antalet skador. Tabellerna finns nedan.

Trafikförsäkringens bonustabell i försäkringar för företag från och med 1.6.2024
Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Du kan tillfälligt ta ditt fordon ur trafik, varvid du inte behöver betala trafikförsäkringspremier för avställningsperioden. Du ska meddela Trafik- och kommunikationsverket Traficom när du avställer fordonet och påställer det igen.

Vi gottgör dina trafikförsäkringspremier för hela den tid som fordonet har varit avställt. Försäkringspremien för snöskoter gottgörs dock inte för avställningstiden.

Observera följande när du ställer av ett fordon:

 • Avställningen gäller alltid tills vidare – den kan inte göras för viss tid. Du kan alltså inte meddela i förväg när du kommer att ställa på fordonet igen.

 • Avställning och påställning av fordon är avgiftsbelagda registreringsåtgärder. Du kan göra anmälan i Fennias eller Traficoms nättjänst eller på en besiktningsstation.

 • Om registreringsuppgifterna för ditt fordon ändras, till exempel om ägaren eller innehavaren byts ut, ska ändringarna anmälas till Traficoms trafik- och transportregister även när fordonet är avställt.

Att använda ett avställt fordon får konsekvenser

Du kan inte använda ditt avställda fordon i trafik förrän du har meddelat Traficom att det kommer ställas på igen.

En motorfordonsägare eller -innehavare ska betala en höjd premie till Fennia om fordonet har använts i trafik under den tid det har varit avställt. Som en följd av detta kan du bli tvungen att betala försäkringspremien samt en höjning, som kan vara högst tre gånger så stor som försäkringspremien.

Om ett avställt fordon påträffas i trafik, konstaterar polisen att fordonet är i användningsförbud och förhindrar användning av fordonet genom att beslagta dess registreringsskylt. För ditt fordon fastställs då en fordonsskatt, plus tilläggsskatt, som efterbeskattning.

Fennias ansvar börjar antingen den dag som man kommit överens om med försäkringstagaren eller, om man inte separat kommit överens om en dag, den dag Fennia och försäkringstagaren gett ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Trafikförsäkringen kan inte träda i kraft retroaktivt.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i sänder tills fordonets försäkringsplikt upphör.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra villkor för trafikförsäkringen, premien och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med fakturan. När vi har sänt dig ett meddelande om att avtalsvillkoren har ändrats, träder ändringen i kraft vid början av den försäkringsperiod som följer efter att en månad förflutit efter det att meddelandet skickades.

Uppsägning

Som försäkringstagare har du rätt att säga upp trafikförsäkringen för ett fordon som införts i registret när din försäkringsskyldighet upphör eller avbryts på grund av avställning. Detsamma gäller om du överför din försäkring till ett annat försäkringsbolag. Du kan också säga upp trafikförsäkringen när ditt fordon har blivit stulet och du har anmält detta till försäkringsbolaget och polisen.

Du kan också säga upp trafikförsäkringen om ett fordon som inte behöver införas i registret inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Som meddelande om uppsägning av trafikförsäkringen räknas också följande anmälningar som Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag ger till Fennia:

 1. Ett fordon har genom en rättshandling (t.ex. försäljning) överlåtits till en ny ägare.

  Från den avslutade försäkringen ersätts också de skador som inträffat inom sju dagar från att ägande- eller besittningsrätten överfördes, om fordonets nya ägare eller innehavare inte tecknat en försäkring inom ovannämnda tid.

 2. Fordonet har slutligen tagits ur trafik.

  Om fordonet trots det fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, ska en trafikförsäkring tecknas för det. För att försäkringen ska fortsätta vara i kraft måste försäkringstagaren meddela om det till Fennia.

Enligt trafikförsäkringslagen ersätter Trafikförsäkringscentralen de skador som ett oförsäkrat motorfordon har orsakat.

Begränsningar

Om fordonet är oförsäkrat, ersätts inte personskador som drabbat en ägare och innehavare som var passagerare.

Förarens personskador ersätts inte heller om han eller hon var medveten om att fordonet inte var trafikförsäkrat.

Avgift som motsvarar försäkringspremien samt försummelseavgift

Om motorfordonets ägare eller innehavarare inte har tecknat en trafikförsäkring för den tid han eller hon har ägt eller innehaft motorfordonet, är han eller hon skyldig att i efterhand betala Trafikförsäkringscentralen en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift som motsvarar en trefaldig försäkringspremie.

Ikon - idea

När du köper ett registrerat fordon ska du alltid kontrollera att säljaren är densamma som den registrerade ägaren och att köpdagen antecknas som transaktionsdag. På så sätt undviker du en eventuell avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift, och ansvaret hos den tidigare ägarens försäkringsbolag fortgår sju dagar till din förmån.

Om du emellertid köper fordonet av någon annan än den registrerade ägaren, ska du i samband med registreringen av fordonet lämna redogörelserna för tillfälliga ägare och överlåtelse av äganderätt till antingen besiktningsstationen eller Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Det kan vara besvärligt att reda ut äganderätten och ägarförhållandena i efterhand, och du kan bli tvungen att betala en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift för den tid fordonet har varit i de andra ägarnas ägo.

Om du köper ett fordon av en tillfällig ägare, lönar det sig att försäkra fordonet från och med inköpsdagen, eftersom den temporära ägaren inte nödvändigtvis har tecknat en trafikförsäkring.

Våra servicenummer

Rådgivning i anslutning till trafikförsäkring och ersättning av trafikskador ges på följande servicenummer:

 • 020 693 101, trafikförsäkringar

 • 010 195 031, trafikskador

För inrikessamtal till dessa nummer från en fast telefon tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Nedan redogör vi för det centrala innehållet och för de viktigaste begränsningarna i försäkringarna i Fenniakasko. Samtliga försäkringsfall och ersättningsbara skador inklusive begränsningar och säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

Vilket kasko passar mig?

Beakta bilens ålder och värde samt dina behov när du väljer kaskoförsäkring.

När du funderar på vilken försäkring du ska välja kan du också tänka på hur stora utgifter din ekonomi tål om en skada inträffar. Fastställ även självrisken enligt din ekonomi och smärtgräns.

Omfattande Fenniakasko omfattar kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkringar samt avbetalnings- och leasingförsäkring.

Delkasko i Fenniakasko omfattar en älgskade-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring.

I de här kaskoförsäkringarna ingår villkoret för nyvärde, om det försäkrade fordonet är en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel. En bilserviceförsäkring beviljas till Omfattande Fenniakasko och till Delkasko i Fenniakasko för en person-, paket- och husbil, en motorcykel och en lastbil som väger mindre än 5 000 kg.

Premiumkasko omfattar en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade-, naturfenomen- och bilserviceförsäkring, en omfattande hyrbilsförsäkring eller hyrbilsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands samt en avbetalnings- och leasingförsäkring.

Premiumkasko omfattar en inlösningsskyddsförmån.

I villkoren har försäkringarna delats upp i sak- och förmögenhetsförsäkringar. Sakförsäkringarna ersätter olika typer av sakskador som uppstått på ditt fordon. Förmögenhetsförsäkringarna är kompletterande försäkringar, som endast beviljas i samband med vissa sakförsäkringar.

Sakförsäkringar är kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade-, naturfenomen-, avbetalnings- och leasingförsäkringar samt bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon.

När försäkringen gäller person- eller paketbil, motorcykel, moped, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter, mopedbil, husbil eller husvagn täcker sakförsäkringarna i Fenniakasko även den standardutrustning som ingick i försäljningspriset på fordonet, när fordonet var nytt, och fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte upp till 3 500 euro. Du kan också separat komma överens om ett större maximiersättningsbelopp för extra utrustning.

Utan separat överenskommelse är ett annat fordon än en elcykel eller ett annat lätt elektriskt förflyttningshjälpmedel som har försäkrats med en kollisionsförsäkring också alltid försäkrat med en avbetalnings- och leasingförsäkring.

Fenniakasko inkluderar tilläggsutrustningar i taxibilar och taxibilar för handikappade upp till 7 000 euro. Maximiersättningsbelopp för tilläggsutrustningar inkluderar moms.

Begränsningar

Sakförsäkringarna i Fenniakasko omfattar till exempel inte dekorationslackeringar eller dekorationstejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror eller ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terrängfordon, tre- eller fyrhjulingar eller terränghjulingar som registrerats som traktor, mopeder, elcyklar eller andra elektriska förflyttningshjälpmedel.

Fenniakasko omfattar inte heller laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon, eller telefoner, med undantag av telefoners handsfreeanordningar som är fastmonterade i fordonet eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Förmögenhetsförsäkringar är bilservice-, rättsskydds-, avbrotts-, hyrbils- och omfattande hyrbilsförsäkring, bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss samt ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

Bilservice- och rättsskyddsförsäkringen kan beviljas om ditt fordon är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring.

Hyrbilsförsäkringen, den omfattande hyrbilsförsäkringen, avbrottsförsäkringen och bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar och bussar samt ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands kan beviljas om ditt fordon är försäkrat med en kollisionsförsäkring.

Sakförsäkringar ersätter − enligt respektive försäkringsvillkor − en direkt sakskada som har orsakats av försäkringsfallet, kostnader för att lyfta upp det skadade fordonet på vägen och bärgning eller transport till närmaste verkstad.

Vilka begränsningar har sakförsäkringar?

Sakförsäkringar ersätter t.ex. inte

 • värdeminskning

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med en reparation

 • bränsle

 • laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • en förmögenhetsskada som har uppkommit i samband med sakskadan, till exempel fordonsskatt.

Kollisionsförsäkring

En kollisionsförsäkring ersätter direkta skador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en annan plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Exempel på försäkringsfall som ersätts

Kollisionsförsäkringen ersätter skadan om du kör in i en annan bil eller ett fast hinder eller kör av vägen.

Begränsningar

Kollisionsförsäkringen ersätter till exempel inte när

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • det är fråga om ett motorfel eller en korrosionsskada

 • det är fråga om en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar - för de flesta av dessa risker finns separata försäkringar i Fenniakasko, till exempel brand- och stöldförsäkring.

Älgskadeförsäkring

En älgskadeförsäkring ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

Skadegörelseförsäkring

En skadegörelseförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse.

Skadegörelseförsäkringen ersätter t.ex. om någon avsiktligt har repat bilen längs hela sidan med en nyckel eller om bildäcken har skurits sönder.

Begränsningar

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte när

 • det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • ett annat fordon har orsakat en skada på fordonet.

Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel inte om en bil eller en cykel, som inte har identifierats eller som har smitit från platsen, har bucklat till fordonet på ett parkeringsområde.

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte heller

 • en skada på fordonets inredning eller standardutrustning och tilläggsanordningar inne i fordonet och fordonet var olåst när skadan inträffade.

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Brandförsäkring

En brandförsäkring ersätter när fordonet har skadats av eld som kommit lös, ett direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller en kortslutning i fordonets elanordning.

Begränsningar

Brandförsäkringen ersätter inte skador på elanordningar när de har skadats på grund av en kortslutning eller något annat fel inuti dem. Som elanordningar betraktas fordonets generator, elmotor, batteri, elektroniska styrenhet och annan elanordning, ledning eller ledningsserie.

Brandförsäkringen ersätter inte heller

 • när det är fråga om en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • skador på fordonets elanordning till följd av starthjälp

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

Stöldförsäkring

En stöldförsäkring ersätter direkta sakskador på ett fordon eller ett annat försäkringsobjekt som har varit låst, som har förvarats på en låst eller oavbrutet bevakad förvaringsplats och som har blivit skadat eller gått förlorat till följd av eller försök till olovligt bruk. Sådana fall är stöld, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovligt bruk.

 • Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

 • En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

 • En släpvagn är låst den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

 • En motorcykel, moped och terränghjuling, tre- eller fyrhjuling och terränghjuling som är registrerad som traktor är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje- eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk. Om fordonet har en elektronisk startspärr, ska den vara påkopplad.

 • En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

 • En elcykel eller ett annat lätt elektriskt förflyttningshjälpmedel är låst när det har låsts med ett kedje- eller vajerlås, som är avsett att förhindra olovligt bruk, i ett sådant fast objekt att det inte går att ta loss färdmedlet utan att använda våld. Låsningen till elcykelns eller ett annat lätt förflyttningshjälpmedels batteri ska vara intakt, så att den inte kan tas loss utan våld.

 • Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när

 • det förvaras i ett annat olåst fordon eller en olåst fordonskombination eller släpvagn

 • det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som kan öppna låsningen till förvaringsplatsen.

Vi betalar ersättning för ett förlorat fordon om det inte har återfunnits inom 30 dygn från att vi har fått en skriftlig eller annan bevislig anmälan om händelsen.

Glasförsäkring

En glasförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonets fönsterglas till följd av en stöt mot glaset om det måste bytas ut eller lagas för att uppfylla trafiksäkerhetskraven. Du kan teckna en glasförsäkring om ditt fordon har en kollisionsförsäkring.

Begränsningar

Glasförsäkringen ersätter inte skador på fordonets glastak eller takfönster.

Parkeringsförsäkring

En parkeringsförsäkring ersätter direkta sakskador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.

En förutsättning för att ersättning betalas ut är att den ersättningssökande på ett tillförlitligt sätt kan redogöra för oss när skadan inträffade och var.

Exempel på försäkringsfall som ersätts

Du är ute och handlar. Under tiden har en oidentifierad bil på parkeringen bucklat till den vänstra sidan på din bil. Parkeringsförsäkringen ersätter reparationskostnaderna.

Begränsningar

Parkeringsförsäkringen ersätter inte en skada till exempel när

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • skadan har orsakats av fordonets eller fordonskombinationens last

 • skadan har orsakats av ett djur i fordonet

 • det är fråga om en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till sådana och skadan har inträffat under, efter eller som en följd av en sådan gärning.

Djurskadeförsäkring

En djurskadeförsäkring ersätter direkta sakskador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.

Exempel på försäkringsfall som ersätts

En kollision med en hare, mås eller något annat djur skadar fronten på ditt fordon. Dessa reparationskostnader ersätts från djurskadeförsäkringen.

Begränsningar

Djurskadeförsäkringen ersätter inte en skada till exempel när

 • på fordonets motor eller dess tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • fordonet har använts i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan har orsakats av fordonets eller fordonskombinationens last

 • på grund av ett djur i fordonet.

Naturfenomenförsäkring

En naturfenomenförsäkring ersätter direkta sakskador som uppstått på försäkringsobjektet plötsligt och oförutsett till följd av

 • hagel

 • att en gren eller ett träd fallit på bilen på grund av en storm

 • föremål som slitits loss på grund av en storm när fordonet varit parkerat

 • översvämning när fordonet varit parkerat.

Begränsningar

Naturfenomenförsäkringen ersätter inte en skada till exempel när

 • en fordonsdel eller fordonsanordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • skadan har orsakats av vatten till följd av att fordonet körts på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik.

Avbetalnings- och leasingförsäkring

Avbetalnings- och leasingförsäkringen täcker förluster som ett försäkringsfall kan medföra för det försäkrade fordonets säljare, uthyrare, panthavare, innehavare av bilinteckning eller det finansinstitut som säljaren överfört motsvarande rättigheter till. En förutsättning är att skador på fordonet inte ersätts från någon annan sakförsäkring för fordonet, till exempel på grund av att fordonet inte har varit låst eller på grund av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation.

Som skadestånd betalar vi högst upp till fordonets verkliga värde

 • den del av ersättningen för sakskadan som fordonets egen försäkring inte har ersatt

 • den fordran som tillkommer uthyraren och som inte har förfallit till betalning och som inte betalats

 • den fordran enligt avbetalnings- eller finansieringsavtalet som inte har förfallit till betalning och som inte betalats

 • den obetalda del av ett lån som har beviljats mot bilinteckning och som inte har förfallit till betalning och som inte har betalats.

Begränsningar

Avbetalnings- och leasingförsäkringen ersätter inte om

 • den som är berättigad till ersättning före försäkringsfallet var eller borde ha varit medveten om att det försäkrade fordonet vid tidpunkten för försäkringsfallet inte var låst eller förvarades på en låsbar förvaringsplats

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • skadan har uppstått under en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort.

Bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon

Försäkringen kan beviljas biluthyrningsföretag.

En bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon ersätter om fordonet gått förlorat genom bedrägeri eller förskingring och det inte återfunnits inom 30 dygn från det Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen.

Om man har tagit fordonet i besittning genom bedrägeri eller förskingring och det hittas inom 30 dygn från det att Fennia fick en bevislig anmälan om händelsen, ersätter försäkringen även en direkt sakskada som under denna tid har orsakats av att fordonet har skadats.

Vid inlösning ersätter bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon enligt fordonets verkliga värde. På försäkringen tillämpas inte villkoret för nyvärde, villkoret för utvidgat nyvärde eller inlösningsskyddet.

Ikon - idea

I uthyrningskontraktet gällande ett hyrfordon ska följande villkor ingå: ”Fordonet får inte föras utomlands utan särskilt skriftligt tillstånd av uthyraren”.

Hur beräknas ersättningen?

Fennia har rätt att

 • betala reparationskostnaderna för försäkringsobjektet mot kvitton

 • betala ett överenskommet belopp för reparationskostnaderna i pengar

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala skadebeloppet i pengar, vilket är skillnaden mellan försäkringsobjektets värde före skadan och dess värde i oreparerat skick. Värdet före skadan kan vara det verkliga värdet eller värdet enligt villkoret för nyvärde, villkoret för utvidgat nyvärde eller inlösningsskyddet.

 • skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av fordonet i stället.

Var ska reparationen göras?

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Ersättningen betalas ut inom en månad från att Fennia har fått en anmälan om försäkringsfallet och andra nödvändiga redogörelser, till exempel reparationsfakturan.

Observera följande när ditt fordon repareras

Försäkringen ersätter skäliga reparationskostnader för fordonet. Reparationskostnaderna anses vara skäliga om det skadade fordonets värde tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna inte överstiger fordonets verkliga värde före skadan.

 • Begagnade, skadade delar ersätts med motsvarande delar. Vid reparation av det skadade fordonet används till sitt skick och sin ålder motsvarande brukbara delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationen.

 • Fennia är inte skyldigt att förnya sådana skadade delar som går att reparera.

 • Fennia är inte skyldigt att ersätta fordonets oskadade lackering, tejpning eller annan exteriör, interiör, eller att förnya eller förbättra oskadade delar att motsvara de delar på fordonet som reparerats eller förnyats på grund av skadan.

 • Vi tar hänsyn till att fordonets skick förbättras när vi räknar ut ersättningen. I ersättningsbeloppet beaktar vi om det i samband med reparationen av fordonet har förnyats skadade, slitna, rostiga eller korroderade delar eller om lackeringsarbeten, tejpningsarbeten, beklädningsarbeten eller andra arbeten som på ett väsentligt sätt förbättrar fordonets skick har utförts.

Vad innebär det att lösa in ett fordon och hur fastställs fordonets värde?

Ditt fordon löses in om det inte kan repareras till skäliga kostnader.

Inlösningspriset är något av följande:

 1. fordonets verkligt värde

 2. priset enligt inlösningsskyddet

 3. priset enligt villkoret för nyvärdesinlösning

 4. priset enligt villkoret för utvidgad nyvärdesinlösning.

Verkligt värde

Verkligt värde avser det kontantpris som man skulle ha fått för fordonet om det hade sålts normalt före skadan. Med verkligt värde avses inte bilaffärernas försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad bil.

Vid fastställande av det verkliga värdet beaktar vi fordonets marknadspris, dess individuella skick och utrustning, när det har tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körkilometrar, antalet tidigare ägare och innehavare, servicehistorik och övriga faktorer som inverkar på priset.

Villkoret för nyvärde och villkoret för utvidgat nyvärde

Vid inlösning av en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel tillämpar vi villkoret för nyvärde i stället för det verkliga värdet. Ersättningen betalas enligt det kontantförsäljningspris som skulle betalas vid skadetillfället för ett liknande nytt fordon.

Nyvärdesvillkoret ingår i kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld, parkerings-, djurskade- och naturfenomenförsäkringen.

Vid inlösning av en personbil som är registrerad i privat bruk tillämpar vi villkoret för utvidgat nyvärde om detta överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Ersättning betalas ut enligt kontantförsäljningspriset för ett likadant nytt fordon vid skadetidpunkten.

Du kan få ett villkor för utvidgat nyvärde till kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringen.

Att tillämpa villkoret för nyvärde eller villkoret för utvidgat nyvärde förutsätter att

 • fordonet bara har varit i den försäkrades ägo eller besittning och försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland

 • det har gått högst ett år från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland när villkoret för nyvärde tillämpas och högst två år när villkoret för utvidgat nyvärde tillämpas

 • fordonets körkilometrar är högst 25 000 vid tillämpningen av nyvärdet och högst 50 000 vid tillämpningen av det utvidgade nyvärdet

 • de beräknade reparationskostnadernas minimibelopp överstiger 50 procent a kontantförsäljningspriset för ett nytt, likadant fordon vid skadetidpunkten när villkoret för nyvärde tillämpas och 40 procent när villkoret för det utvidgade nyvärdet tillämpas.

Med kontantförsäljningspriset för ett nytt fordon avses i alla situationer högst det pris som Fennia skulle få eller skulle ha fått betala om det hade skaffat ett likadant fordon med motsvarande tilläggsutrustningar, som ingår i inlösningen, vid skadetidpunkten eller då fordonet senast salufördes i en bilaffär.

Med kontantförsäljningspriset för ett fordon som försäkrats med kasko för bilaffär och som ingår i bilaffärens försäljningslager avses högst det nettopris som motsvarar ett nytt liknande fordon som inte inkluderar bilaffärens försäljningsbidrag.

Inlösningsskydd

Vi tillämpar inlösningsskydd när det gäller inlösning av en person-, paket- och husbil eller husvagn som registrerats för privat bruk. En förutsättning är att inlösningsskyddet har avtalats separat och anges i försäkringsbrevet.

Du kan få inlösningsskydd endast om ditt fordon har en kollisionsförsäkring.

I inlösningsskyddet är skadebeloppet i stället för det verkliga värdet kontantförsäljningspriset vid skadetidpunkten för ett likadant nytt fordon med motsvarande tilläggsutrustning som ingår i inlösningen om

 • fordonet bara varit i den försäkrades ägo eller besittning och varit försäkrat med en frivillig fordonsförsäkring från att fordonet första gången anmäldes eller borde ha anmälts till första registrering i Finland eller i ett annat registreringsland

 • det gått högst tre år från första registreringen i Finland eller i ett annat registreringsland

 • fordonet har körts högst 60 000 km

 • det beräknade minimibeloppet för reparationskostnaderna vid skadetidpunkten är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon med motsvarande tilläggsutrustning som ingår i inlösningen.

Om de ovannämnda förutsättningarna inte uppfylls är den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet det verkliga värdet för försäkringsobjektet vid skadetidpunkten förhöjt med 30 procent. En förutsättning är att den lägsta uppskattade reparationskostnaden överstiger 60 procent av fordonets verkliga värde. Ersättningsförhöjningen är dock alltid högst 40 000 euro.

Ersättningens maximibelopp är kontantförsäljningspriset vid skadetidpunkten för ett liknande nytt fordon. Om försäkringstagaren har skaffat fordonet begagnat är ersättningens maximibelopp det verkliga värdet vid anskaffningstidpunkten. När försäkringstagaren har skaffat ett fordon begagnat från utlandet och första gången registrerat det i Finland, är ersättningens maximibelopp det verkliga värdet vid anskaffningstidpunkten i inköpslandet, med tillägg för andelen för den betalda fordonsskatten.

Förmögenhetsförsäkringar omfattar ekonomiska förluster i samband med användningen av ett fordon.

Bilserviceförsäkring

En bilserviceförsäkring beviljas person-, paket- och husbilar och motorcyklar samt lastbilar som väger under 5 000 kg, om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring. Försäkringen omfattar också en släpvagn som är med på resan.

Försäkringen ersätter skäliga extra kostnader till följd av avbrott i resa inom försäkringens giltighetsområde till den del kostnaderna inte ersätts med stöd av till exempel trafikförsäkringen.

Ikon - idea

Med resa avses en färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan.

De extra kostnaderna ersätts på de villkor som anges i försäkringsvillkoren när orsaken till avbrottet är:

 • ett fel eller en skada på fordonet

 • det låsta fordonet har stulits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa

 • fordonet har kört av vägen

 • fordonets förare eller passagerare har avlidit, skadats eller insjuknat plötsligt och det därför har varit nödvändigt att fortsätta resan med ett annat fortskaffningsmedel.

Försäkringen ersätter

 • skäliga kostnader för transport av det skadade fordonet till närmaste verkstad eller rese- och arbetskostnader för reparation på skadeplatsen, högst upp till beloppet för transportkostnaderna

 • transport av fordonet till närmaste plats där bilbatterier kan laddas, om orsaken till att körningen med en enbart eldriven person- eller paketbil är att elenergin har tagit slut

 • extra transport- och resekostnader för fordonet, föraren och passagerarna under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren, om fordonet har stulits eller om det måste lämnas för reparation

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning när skadan har skett utanför Finlands gränser och reparationen av fordonet tar högst tre arbetsdagar

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning för högst ett dygn, om det låsta fordonet har tillgripits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa utanför Finlands gränser.

Resekostnader för förare och passagerare ersätts högst upp till kostnaderna för hemresan enligt följande:

 • vi ersätter högst 100 euro per person när skadan har inträffat i Finland

 • vi ersätter högst 300 euro per person när skadan har inträffat någon annanstans än i Finland.

Maximiersättningen för de sammanlagda övernattningskostnaderna för föraren och passagerarna är 200 euro per dygn.

Om du måste beställa bärgning

Innan du beställer bärgning, kontakta Fennia. Fennia har rätt att välja en bärgningsfirma eller någon annan tjänsteproducent.

Om bärgning eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Begränsningar

Bilserviceförsäkringen ersätter inte till exempel skador till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut. Begränsningen gäller inte person- eller paketbilar vars enda drivkraft är el.

 • fordonet inte kan startas eller fås att rulla eller det inte är möjligt att komma in i fordonet på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • fordonsnyckeln, eller en ersättande anordning eller kod, har försvunnit eller blivit inlåst i fordonet eller dess batteri har laddats ur.

Bilserviceförsäkringen ersätter inte heller

 • eventuella extra kostnader för transport av egendom som har befunnit sig i fordonet eller av andra än fordonets förare eller passagerare

 • indirekta kostnader i anslutning till skadereglering eller skada, till exempel inkomstbortfall, rese- och matkostnader, kostnader för användning av telefon eller fax, kostnader för tolk eller översättare eller andra kostnader för skötsel av ärenden

 • kilometerersättning för körande av fordonet till hem- eller bestämmelseorten.

Rättsskyddsförsäkring

En rättsskyddsförsäkring kan beviljas om ditt fordon är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstår för fordonets ägare, innehavare och förare, som anges i försäkringsbrevet (var och en i denna egenskap), för anlitande av juridisk hjälp i stridiga tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till fordonet i fråga.

Rättsskyddsförmånen kan användas i ärenden som kan behandlas av en tingsrätt i Finland eller en motsvarande utländsk domstol inom giltighetsområdet för Fenniakasko.

Rättsskyddsförmånen kan t.ex. användas om

 • den allmänna åklagaren i tingsrätten yrkar straff för föraren för äventyrande av trafiksäkerheten

 • en köpare efter köpet märker att motorn i bilen inte fungerar och kräver att köpet hävs.

I båda fallen omfattar rättsskyddsförsäkringen advokatarvoden och övriga kostnader för anlitande av advokat i enlighet med villkoren.

Maximibeloppet för ersättning som betalas ut från försäkringen är 10 000 euro per försäkringsfall. Den övre gränsen för Fennias ersättningsskyldighet är dock hälften av detta maximibelopp, då kostnaderna har uppkommit innan en huvudförhandling i rätten har inletts eller då ärendet har avgjorts utan rättegång.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av de ersättningsbara kostnaderna, dock minst den minimisjälvrisk i euro som anges i försäkringsbrevet (300 euro år 2024).

Begränsningar

Rättsskyddsförsäkringen i Fenniakasko ersätter inte om

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet ansluter sig till arbete, yrkesutövning eller närings- eller förvärvsverksamhet – försäkringen omfattar emellertid ärenden som ansluter sig till ägande och besittning av fordon

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet gäller trafiktillstånd eller idkande av trafik utan tillstånd eller olaglig körning av fordon, eller överlåtande av ett fordon till en förare som inte har erforderlig körrätt eller som uppenbarligen saknar förutsättningar att köra fordonet

 • åtalet gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning i vägtrafik eller överlåtande av ett fortskaffningsmedel till en berusad

 • åtalet gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sådant äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning

 • åtalet gäller en fordonsförseelse. En fordonsförseelse kan till exempel vara ett brott mot ett körförbud, underlåtenhet att besikta fordonet eller att polisen eller en tulltjänsteman inte tillåts kontrollera fordonet.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts eller förbundit sig att betala.

Denna begränsning tillämpas inte om den försäkrades motpart inte har följt de beslut i ärendet som har fattats av konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ. Begränsningen tillämpas inte heller om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller hans eller hennes underlydande och behandlingen av den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lagstiftning och konsumenternas allmänna intresse.

Hyrbilsförsäkring och omfattande hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkring eller omfattande hyrbilsförsäkring kan beviljas en personbil eller en paketbil som har registrerats för privat bruk om bilen är försäkrad med en kollisionsförsäkring.

På grundval av hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen betalar vi kostnaderna för att hyra en hyrbil för de dagar då det egna fordonet inte har kunnat användas på grund av de försäkringsfall som nämns i villkoren (se punkten förlorade bruksdagar). Dessutom ersätter den omfattande hyrbilsförsäkringen de förlorade bruksdagarna, om skadan ska ersättas på basis av bilserviceförsäkringen, det vill säga att fordonet inte har kunnat användas när det var på verkstaden på grund av ett tekniskt fel.

En hyrbilsförsäkring eller en omfattande hyrbilsförsäkring gäller endast om det har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Den omfattande hyrbilsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken det gått tio år sedan fordonets första ibruktagningsdag. Efter det gäller en hyrbilsförsäkring för fordonet utan separat överenskommelse.

Vi betalar ersättning om

 • fordonet är ur trafik till följd av försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen och

 • ersättning betalas ut från dessa försäkringar efter avdrag – avdrag är till exempel självrisken och andra avdrag enligt försäkringsvillkoren och lagen om försäkringsavtal.

Den omfattande hyrbilsförsäkringen ersätter också hyreskostnaderna för högst sju dagar, om fordonet inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som ersätts från bilserviceförsäkringen.

Som kostnader för en hyrbil betalar vi hyreskostnader för högst en standardutrustad bil i bilklassen liten, mellanklass eller stor mellanklass, som valdes då försäkringen tecknades. En bil i bilklassen liten är till exempel Toyota Aygo, i mellanklass Ford Focus och i stor mellanklass Skoda Octavia.

Som kostnader för en hyrbil betalas från Premiumkasko hyreskostnader för en standardutrustad bil i högst bilklassen stor mellanklass.

Beakta när du hyr en bil

 • Fennia har rätt att bestämma fordonets uthyrare. Om du hyr en bil av en annan uthyrningsfirma än den som Fennia bestämt, ersätts inte hyrkostnaderna. Innan du hyr en bil bör du kontakta Fennias ersättningstjänster.

 • Hyrbilen ska återlämnas till den biluthyrningsfirma eller uthyrningsplats varifrån den hyrdes. Vi står inte för kostnaderna för att återlämna bilen till en annan biluthyrningsfirma eller uthyrningsplats.

Hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen har ingen självrisk. Vi betalar hyreskostnader vid reparation för högst 30 dygn och vid inlösning för högst 14 dygn.

Om fordonet löses in till följd av ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen, betalar vi ut ersättning för förlorade bruksdagar för högst 30 dygn. Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte kostnader för bränsle och smörjmedel, parkeringstillstånd eller tilläggsutrustningar eller tilläggsförsäkringar som har anslutits till hyresavtalet.

Förlorade bruksdagar

På grundval av hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen betalar vi kostnaderna för att hyra en hyrbil för de dagar då det egna fordonet inte har kunnat användas.

Med förlorad bruksdag avses att fordonet inte har kunnat användas till följd av ett försäkringsfall som ersätts från sakförsäkringen.

Exempel

Du har backat in ditt fordon i en miljöstation, och skadan ersätts från kollisionsförsäkringen. Reparationen tar tio dagar. Vi betalar kostnaderna för hyrbil för tio dagar.

Från den omfattande hyrbilsförsäkringen ersätter vi dessutom förlorade bruksdagar, om fordonet inte kan användas på grund av ett försäkringsfall som inträffat i Finland och försäkringsfallet ersätts från bilserviceförsäkringen. Förutsättningen för ersättning är att en redan påbörjad resa avbryts.

Utropstecken - ikon

Försäkringsfall som ersätts från bilserviceförsäkringen är till exempel avbrott i resa till följd av ett tekniskt fel i bilen.

Som ersättningsbara förlorade bruksdagar räknas hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt.

Vi räknar som förlorade bruksdagar högst sju dygn, om det är fråga om ett försäkringsfall som har inträffat i Finland och som ersätts från bilserviceförsäkringen. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Vid försäkringsfall som ersätts från glasförsäkringen räknar vi en förlorad bruksdag när glaset byts ut. Om rutan repareras, uppstår ingen förlorad bruksdag.

Hur samordnas ersättningarna i hyrbilsförsäkringarna?

 • Från ersättningen drar vi av den ersättning som betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen enligt trafik- och patientskadenämndens rekommendationer (normersättning).

 • Om den försäkrade kan få ersättning för hyrbilskostnaderna från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ska han eller hon fylla i en redogörelse för behovet av en hyrbil när han eller hon hyr en bil.

 • Du är skyldig att överföra din rätt till den ersättning som betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen för hyrbilskostnaderna till Fennia. Rätten till ersättning övergår till den del du kan få ersättning från trafik- eller ansvarsförsäkringsbolaget. Enligt Trafik- och patientskadenämndens gällande direktiv ersätts för närvarande högst 94 procent av kostnaderna för hyrbilen.

 • Om du inte uppfyller dessa förpliktelser i samband med bilhyrningen kan ersättningen sänkas eller förvägras.

 • Om du får ersättning för kostnaderna för hyrbilen från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ersätter hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen endast den del av kostnaderna för vilka du inte får ersättning från trafik- eller ansvarsförsäkringarna. Den del som ersätts är den del som motsvarar de inbesparade driftskostnaderna.

Avbrottsförsäkring

Du kan teckna en avbrottsförsäkring om ditt fordon har en kollisionsförsäkring. Från försäkringen betalar vi ut ersättning för förlorade bruksdagar om

 • fordonet till följd av försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen är ur trafik

 • skadan är sådan att vi ersätter den från någon av de ovannämnda sakförsäkringarna och att det fortfarande kvarstår ersättning att betala ut efter avdrag – avdrag är till exempel självrisken och andra avdrag enligt försäkringsvillkoren och lagen om försäkringsavtal.

Som förlorade bruksdagar räknar vi hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Vi betalar ut ersättning för förlorade bruksdagar för högst 33 dygn med avdrag för självrisktiden. Om vi löser in ditt fordon betalar vi ersättning för högst 17 dygn med avdrag för självrisktiden. Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Självrisktiden är tre dygn om självrisken inte har uteslutits genom ett separat avtal.

Utropstecken - ikon

Om fordonet inte har kunnat användas på grund av en skada (stilleståndstid) och ersättning för detta betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen, drar vi från den ersättning som betalas ut från avbrottsförsäkringen av den ersättning som betalas ut för samma tid från trafik- eller ansvarsförsäkringen. Avbrottsförsäkringen ersätter inte bränslekostnader för en hyrbil som har använts med stöd av trafik- eller ansvarsförsäkringen.

Bogseringsserviceförsäkring för lastbil och buss

Du kan teckna en bogseringsserviceförsäkring för bussar och lastbilar som väger över 5 000 kg och som har en kollisionsförsäkring. Som giltighetsområde för lastbilens försäkring kan du välja antingen Finland eller Europa, frånsett Ryssland. Försäkringen för en buss gäller endast i Finland.

Vad ersätter bogseringsserviceförsäkringen?

Bogseringsserviceförsäkringen ersätter kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet har varit ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning.

Kostnader som ersätts är kostnader för

 • bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad och kostnader för transport av dess släpvagn till samma plats

 • lyftning av ett fordon som kört av vägen eller dess släpvagn upp på vägen

 • bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet.

I stället för bärgningskostnaderna kan ersättning betalas ut för rese- och arbetskostnader om skadan eller felet repareras på skadeplatsen högst upp till bärgningskostnaderna.

Dessutom ersätter försäkringen förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Om försäkringsfallet inträffar i Finland, utbetalas ersättningar på högst 2 600 euro per försäkringsfall. När försäkringens giltighetsområde är Europa, utom Ryssland, och försäkringsfallet inträffar utanför Finland, betalar vi ut ersättningar på högst 5 000 euro per försäkringsfall.

I ersättningarnas maximibelopp kan kostnader för transport av en släpvagn ingå upp till 550 euro och förarens extra rese- och övernattningskostnader upp till 200 euro.

Kontakta alltid Fennia innan du beställer bogsering. Vi har rätt att välja en bärgningsfirma eller någon annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, betalar vi ersättning till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Självrisken i bogseringsserviceförsäkringen är 170 euro.

Begränsningar

Försäkringen ersätter till exempel inte

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • kostnader för avhämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn som vid skadetidpunkten var kopplad till det från verkstaden

 • om bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut.

Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

En ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands omfattar skadeståndsskyldighet som drabbar ett motorfordons ägare, innehavare eller förare till följd av motorfordonets användning i trafik utomlands inom ansvarsförsäkringens giltighetsområde.

 • Försäkringen ersätter person- och sakskador till den del som den finländska trafikförsäkringen som utvidgats till dessa länder inte ersätter dem.

 • De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i den här egenskapen.

 • Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Du kan läsa mer om Green Card-avtalsländer tidigare i den här broschyren.

Om ditt fordon har en kollisionsförsäkring, gäller försäkringarna i Fenniakasko

 • i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 • i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, frånsett Ryssland, och

 • under transporter mellan dessa länder.

Utan kollisionsförsäkringen gäller Fenniakasko endast i de nordiska länderna och under transport mellan dem.

Om vi har kommit överens om annat om giltighetsområdet, gäller undantaget endast om det anges i försäkringsbrevet.

Green Card-avtalsländerna har angetts ovan i denna broschyr. Försäkringarna gäller inte i Ryssland.

Observera följande undantag

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar gäller i Europa, frånsett Ryssland. Som giltighetsområde kan man också välja enbart Finland.

Bogseringsserviceförsäkringen för bussar gäller endast i Finland.

Om fordonet som har försäkrats är försett med provnummerskyltar enligt Traficoms provnummerintyg eller ett förflyttningsmärke enligt Traficoms förflyttningstillstånd, gäller Fenniakasko i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Bonusen minskar försäkringspremien

Vi belönar gott körsätt och skadefria försäkringsperioder genom att ge rabatt, dvs. bonus. Vi beaktar bonusen endast i premien för kollisionsförsäkringen. Bonusen kan uppgå till 70 procent.

Ikon - idea

Ersättningen som betalas ut på basis av kollisionsförsäkringen minskar bonusen med 10 eller 20 procent. Det spelar ingen roll om du som fordonsförare var skyldig eller oskyldig till skadan.

Det finns också fordonsgrupper som inte är berättigade till bonus. Dessa är bland annat snöskotrar, mopeder och släpvagnar.

Om försäkringsperioden är kortare än 120 dygn eller, i fråga om en motorcykel, kortare än 90 dygn, får du ingen bonus enligt bonustabellen nedan.

Om bonusen för din bils eller motorcykels kollisionsförsäkring som ingår i Fenniakasko redan är 70 procent, har du ett giltigt bonusskydd. Om du har ett giltigt bonusskydd och du får ersättning med stöd av din kollisionsförsäkring, sänker den första skadan inte din bonus. Först den andra skadan sänker bonusen enligt bonustabellen. Bonusskyddet träder i kraft på nytt när din bonus har varit 70 procent i två år.

Med en kollisionsskada avses i denna tabell en skada som ersätts från kollisionsförsäkringen.

Bonusklass och -procent 1.6.2024
0 skador
1 skada
2 skador
3 skador
4 skador
0 = 20 %
1
0
0
0
0
1 = 30 %
2
0
0
0
0
2 = 40 %
3
0
0
0
0
3 = 50 %
4
1
0
0
0
4 = 60 %
5
2
0
0
0
5 = 70 %
6
3
1
0
0
6 = 70 %
7
4
2
0
0
7 = 70 % + bt
7
5
3
1
0

Två exempel på försäkringspremier och självrisker

Prisuppgifterna i de bägge exemplen grundar sig på prislistorna för Fenniakasko som gäller från 17.3.2024. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder.

Fennia har rätt i enlighet med försäkringsvillkoren att ändra premierna till exempel till följd av förändringar i kostnadsnivån för betalda ersättningar eller för fordon och reparationer.

Exempel 1

Personbil, Volkswagen, i privat bruk, hemort Esbo

Fenniakasko som omfattar en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. I detta exempel är bilens vikt 1 502 kg och effekt 118 kW.

Försäkringstagare
Årspremie
Bonus 70 %
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Självrisk 300 euro
1 484,41 €
509,60 €
Självrisk 500 euro
1 381,80 €
478,81 €
Företag
Företag
Företag
Självrisk 300 euro
2 446,19 €
831,79 €
Självrisk 500 euro
2 276,25 €
780,81 €

Exempel 2

Personbil, Skoda, i privat bruk, hemort Tammerfors

Fenniakasko som omfattar en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. I detta exempel är bilens vikt 1 360 kg och effekt 77 kW.

Försäkringstagare
Årspremie
Bonus 70 %
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Självrisk 300 euro
944,87 €
339,80 €
Självrisk 500 euro
881,18 €
320,70 €
Företag
Företag
Företag
Självrisk 300 euro
1 554,16 €
552,09 €
Självrisk 500 euro
1 448,68 €
520,45 €

Mervärdesskatt och övriga avgifter

Om du eller ditt företag enligt mervärdesskattelagen eller en annan lag är berättigad att dra av eller återkräva den skatt eller en annan avgift som ansluter sig till inköp eller reparation av fordon eller till någon annan anskaffning eller tjänst i samband med fordonet, drar vi av skatten eller avgiften från ersättningen. Samma gäller om du eller ditt företag inte är skyldiga att betala skatt eller om skatten eller avgiften i fråga inte har betalats.

Från inlösningsersättningen drar vi av ett belopp som i euro motsvarar mervärdesskatten och som har beräknats utifrån skillnaden mellan fordonets verkliga värde och restvärde. Det här gör vi när den försäkrade skulle ha varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade.

Vi tillämpar samma förfarande också när vi löser in fordonet enligt nyvärde, utvidgat nyvärde eller värdet som har fastställts enligt inlösningsskyddet.

Självrisker

Självrisken för sakförsäkringarna i Fenniakasko kan variera mellan 200 euro och 5 000 euro beroende på fordonsslag. Ju större självrisken är, desto mindre är försäkringspremien. Den valda självrisken anges i försäkringsbrevet.

Självrisken i glasförsäkringen är i allmänhet 200 euro om rutan måste förnyas helt. Vid lagning av rutan dras ingen självrisk av.

Vid ersättningen från avbetalnings- eller leasingförsäkringen dras en självrisk av som är lika stor som självrisken i den kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkring från vars ersättning den avdragna eller förnekade delen ersätts från avbetalnings- eller leasingförsäkringen.

Tilläggssjälvrisker

Observera följande situationer där vi drar av en tilläggssjälvrisk från skadebeloppet:

 • När en sakskada inträffar utanför de nordiska länderna drar vi av en dubbel grundsjälvrisk från skadebeloppet. En dubbel grundsjälvrisk dras dock inte av från den ersättning som betalas ut från glasförsäkringen.

 • Från skadebeloppet drar vi av den tilläggssjälvrisk som anges i försäkringsbrevet utöver grundsjälvrisken och annan tilläggssjälvrisk när ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för hyresfordon

  • har inträffat i Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Belarus eller Ryssland, och

  • när försäkringen gäller person- eller paketbil, motorcykel, moped, elcykel eller annat lätt elektriskt förflyttningshjälpmedel, mopedbil, terrängfordon, tre- eller fyrhjuling, terränghjuling som är registrerad som traktor, snöskoter, husbil eller släpvagn kopplad till dessa.

 • Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem, drar vi från skadebeloppet av en tilläggssjälvrisk på 25 procent utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker.

  • Det automatiska brandsläckningssystemet ska uppfylla Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA 127: 16 och FA 127 bilaga B.

  • Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier.

  • Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

 • Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem drar vi från skadebeloppet av en tilläggssjälvrisk på 25 procent utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker.

  • Tilläggssjälvrisken dras inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

  • Det automatiska brandsläckningssystemet ska uppfylla Finanssiala ry:s anvisning för släckningssystem för bussar FK-128: 2014-06.

  • I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

 • Om ett motorredskap eller en traktor sjunker ner i ett träsk drar vi av förutom grundsjälvrisken och andra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

 • När skadan uppstått till följd av att fordonet, en fordonsdel eller fordonets last träffat ett överliggande hinder och försäkringsobjektet är en lastbil, släpvagn, buss eller ett motorredskap drar vi av förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

Bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon har utöver grundsjälvrisken en procentuell extra självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Självrisken är dock alltid minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Exempel på hur självrisker dras av

Det sker ett inbrott i din bil i Estland och reparationskostnaderna för inbrottsskadorna uppgår till 2 300 euro. Grundsjälvrisken i stöldförsäkringen är 200 euro, och den tilläggssjälvrisk som anges i försäkringsbrevet är 10 procent av skadebeloppet, dock minst 510 euro.

Eftersom försäkringsfallet har inträffat utanför Norden drar vi av dubbel grundsjälvrisk, det vill säga 400 euro, från ersättningen. Dessutom drar vi av minimibeloppet för tilläggssjälvrisken, det vill säga 510 euro, från ersättningen. Självriskavdragen uppgår totalt till 910 euro.

Vi betalar 1 390 euro i ersättning med stöd av stöldförsäkringen (kostnader 2 300 – självrisker 400 + 510).

När ersättning betalas ut från flera sakförsäkringar

När en skada ersätts från två eller flera sakförsäkringar i Fenniakasko, drar vi endast från ersättningen av självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är störst.

Vi drar av självrisker och gör andra avdrag från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning:

 1. mervärdesskatt och övriga avgifter

 2. fast självrisk i euro

 3. eventuell nedsättning av ersättningen

 4. procentuell extra självrisk.

Närmare information om avställning och påställning av fordon finns i anslutning till trafikförsäkringen.

Om du vill att de frivilliga försäkringarna för ditt fordon eller en del av dem också ska gälla under den tid fordonet har avställts, bör du meddela oss om det separat. Bland de frivilliga försäkringarna gäller utan separat meddelande endast skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, naturfenomen- och rättsskyddsförsäkringar under förutsättning att försäkringen ingår i det avtalade försäkringspaketet.

Frånsett avbetalnings- och leasingförsäkringen ersätts skadan till följd av ett försäkringsfall som har inträffat under den tid fordonet har avställts endast om en sak- eller förmögenhetsförsäkring i fråga var giltig under tiden i fråga.

Utropstecken - ikon

När fordonet har avställts gottgör vi det här i premierna för de försäkringar som inte är giltiga under avställningstiden.

Försäkringspremien för snöskoter gottgörs inte för avställningstiden.

I det här avsnittet har vi samlat de viktigaste säkerhetsföreskrifterna och begränsningarna som gäller sak- och förmögenhetsförsäkringar samt praktiska råd för utredning av skador och eventuell uppsägning av försäkringen.

Ta utöver den här broschyren även del av försäkringsvillkoren och produktbroschyrerna för Fenniakasko och trafikförsäkringen. Villkoren finns på vår webbplats www.fennia.fi, om du vill ta del av dem på förhand.

När du har tecknat ett försäkringsavtal får du ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor från Fennia. Ta del av dem utöver den här produktbroschyren. Då vet du exakt vad ditt försäkringsskydd omfattar samt dina rättigheter och skyldigheter som försäkringstagare och försäkrad.

Premiebetalning

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Vi tar inte ut avgiften för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien.

Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia avstå från att bevilja Fenniakasko eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Det är viktigt att följa skyddsanvisningarna, eftersom underlåtenhet att följa dem påverkar den ersättning som betalas ut.

Ersättningen kan sänkas eller förvägras om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift.

Körning av fordon

 • Fordonsföraren ska ha körrätt till det fordon han eller hon kör. Det kan vara körrätt i den fordonsklass som motsvarar det fordon som han eller hon kör eller rätt att köra fordon med stöd av ålder. Fordonet får inte överlåtas att köras av en annan person utan att bestyrka hans eller hennes identitet och gällande körrätt.

 • Ett fordon får inte överlåtas att köras av en person som är påverkad av alkohol eller berusningsmedel.

 • Ett fordon får inte köras av en person som har intagit läkemedel som påverkar körförmågan.

 • Ett fordon får inte föras av en person som på grund av sjukdom, men, skada, trötthet eller berusning eller av någon annan motsvarande orsak saknar behövliga förutsättningar för detta (17 § i vägtrafiklagen).

 • En radio- eller televisionsmottagare, någon annan ljud- eller bildåtergivningsapparat, en kommunikationsapparat eller någon annan elektronisk apparat får inte användas under körning på ett sätt som kan inverka menligt på användningen av fordonets manöveranordningar eller på något annat sätt störa förarens koncentration i trafiken. Föraren av ett fordon får inte under körning använda mobiltelefon så att telefonen hålls i handen.

 • En fordonsförare ska i yrkestrafik följa de bestämmelser som gäller honom eller henne och som avses i vägtrafiklagen, arbetstidslagen, förordningen om kör- och vilotider och färdskrivare samt AETR-överenskommelsen och övriga bestämmelser som gäller kör- och vilotider för förare och användning av färdskrivare. Försäkringstagaren ska instruera förarna och övervaka att de följer dessa bestämmelser.

Förvaring av nycklar

 • Nycklarna till fordonet eller dess förvaringsplats eller uppgifter som behövs för att tillverka dem får inte förvaras synligt eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan veta att nycklarna finns. Nycklar eller uppgifter som behövs för att tillverka dem får inte heller förvaras i fordonet eller på dess förvaringsplats.

 • På fordonsnycklar får inte finnas identifikationsuppgifter om fordonet eller dess ägar- eller besittningsförhållanden, som registreringsnummer eller ägarens eller innehavarens namn eller adress.

Fordonets skick och fordonstillsyn

 • För uppvärmning av fordonets motor, kraftöverföringsanordningar eller övriga delar får utöver standardutrustning endast anordningar som godkänts för detta ändamål användas. Anordningarna ska installeras och kopplas enligt anordnings- och fordonstillverkarens instruktioner och bestämmelser.

 • Fordonet får inte parkeras eller lämnas, eller dess utrustningar lämnas, på en sådan plats där de kan bli föremål för stöld, skadegörelse eller något annat brott till följd av bristfällig övervakning eller tillsyn.

 • Fordonet får inte lämnas vid vägrenen, på en parkeringsplats eller något annat område på så sätt och för så lång tid att det väcker utomstående personers uppmärksamhet eller att det verkar övergivet. Ett fordon som till följd av en skada lämnats vid vägrenen ska omedelbart transporteras till en verkstad eller ett annat säkert ställe.

 • Fordonet ska vara i ett skick som uppfyller bestämmelserna för fordonet. Fordonet ska också förvaras och skyddas väl.

Säkerställande av brandsäkerheten

 • Det är inte tillåtet att placera någon form av täcke mellan motorhuven och motorn.

 • Om fordonet repareras eller annars behandlas genom svetsning eller andra heta arbeten, ska beklädning och övriga brandfarliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område. Dessutom ska nödvändig bevakning ordnas och handsläckningsutrustning finnas på reparationsplatsen.

 • Laddning av ett helt eller delvist eldrivet fordon ska ske enligt fordonstillverkarens anvisningar. Efter laddning ska den separata laddningskabeln till drivbatteriet kopplas ur från både bilen och eluttaget. Den får inte förvaras på marken, utomhus eller på golvet.

 • Förvaringsplatsen där fordonet förvaras får inte användas till något som helst ändamål som äventyrar brandsäkerheten. Man får t.ex. inte förvara brandfarliga vätskor, använda öppen eld eller röka där.

 • För belysning av fordonets motor, bränsletank eller andra delar ska alltid elektrisk belysning användas.

 • Vid transport, lastning eller annan hantering av brandfarliga material på fordonet, ska man se till att materialet inte hamnar i fordonets konstruktioner och orsakar brandfara.

  • Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier.

Användning av fordon

 • Fordonets stabiliserings- eller antispinnsystem får inte kopplas bort.

 • När tippande fordon, släpvagnar eller lyftkranar försedda med stödben används för en arbetsprestation, ska jordmånens bärkraft säkerställas innan arbetsprestationen inleds. För att förhindra att fordonet välter ska stödben användas på det sätt som arbetsprestationen kräver.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om han eller hon framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet. Detta gäller också om den försäkrades användning av alkohol eller ett annat berusningsmedel har inverkat på försäkringsfallet.

Identifikation

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. Samma villkor som gäller den försäkrade när det är fråga om uppsåt, grov vårdslöshet, följderna av alkoholpåverkan eller påverkan av något annat berusningsmedel i försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt tillämpas också på personer som jämställs med den försäkrade.

Exempel: identifikation vid skadefall

En bilägare lånar ut sin bil till en person som ägaren känner och som efter en kväll på en restaurang kör av vägen med bilen. Den som lånade bilen blir dömd för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten.

Eftersom den som lånade bilen jämställs med bilens ägare, får ägaren inte ersättning för skadorna på bilen med stöd av fordonsförsäkringen, även om den som lånade bilen var nykter när bilen lånades.

Delta i skadeutredningen

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska samtliga som är delaktiga i skadan om möjligt delta i utredningen av skadan på skadeplatsen och medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och vem upphovsmannen är.

Meddela myndigheter

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon ska omedelbart meddelas polisen. För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om man låter bli att göra en anmälan eller yrka straff beaktas det när Fennias ersättningsansvar fastställs.

Gör så här vid skadesituationer

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om skadan så snart som möjligt efter det att skadan har inträffat.

I hyrbilsförsäkringen och den omfattande hyrbilsförsäkringen har Fennia rätt att bestämma uthyrare av en hyrbil. Kontakta Fennias bilassistans 24h om du behöver en hyrbil efter att en skada har inträffat.

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den som söker ersättning fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet. En ersättningsansökan ska i varje fall läggas fram inom tio år efter

 • försäkringsfallet, eller

 • om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, efter det att skadepåföljden har uppkommit.

En anmälan om ett försäkringsfall jämställs med ansökan om ersättning.

Utropstecken - ikon

Obs! Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de dokument och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska betalas.

Om skadan har orsakats av en utomstående, ska du försöka utreda skadevållarens identitet.

Kom överens om inspektion av det skadade fordonet före reparationen

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning före reparationen.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Ikon - idea

Låt Fennias partnerverkstad undersöka fordonets skador. Anvisningar för hur du lämnar in bilen för skadeinspektion får du på fennia.fi/skador.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fick del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas avgiftsfritt hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning tillhandahåller avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi/sv ).

En frivillig fordonsförsäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av personal som är anställd inom försäljning hos Fennia grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 410 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor