Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennias fordonsförsäkringar - produktbroschyr
Fordonförsäkringar - broschyr

Fennias fordonsförsäkringar - produktbroschyr

Gäller från och med 1.1.2023

I den här produktbroschyren ger vi information om Fennias fordonsförsäkringar – deras innehåll, de viktigaste begränsningarna och ersättningsprinciperna samt om försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter. Samtliga försäkringsfall och ersättningsbara skador inklusive begränsningar anges i försäkringsvillkoren. Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Fenniakasko kan du sammanställa av frivilliga försäkringar enligt eget val, eller så kan du välja ett färdigt försäkringspaket.


Enligt trafikförsäkringslagen ska alla motorfordon och släpvagnar som används i trafik ha en trafikförsäkring, som ersätter personskador och den oskyldiga partens egendomsskador.

Mer detaljerade uppgifter om försäkringens omfattning och olika parters rättigheter och skyldigheter finns i trafikförsäkringslagen, i lagen om försäkringsavtal och i Fennias trafikförsäkringsvillkor.

Ett motorfordon är avsett att framdrivas med mekanisk kraft längs marken, men inte på spår. Som motorfordon betraktas även en kopplad eller fristående släpvagn.

I trafikförsäkringslagen anges separat de fordon som inte behöver försäkras med en trafikförsäkring. Sådan är t.ex. skördetröskor och andra skördemaskiner. För trafikskador orsakade av fordon som är befriade från försäkringsplikt kan ersättning sökas från Trafikförsäkringscentralen. För en annan eventuell skadeståndsskyldighet i anslutning till användning av sådana fordon kan du teckna en ansvarsförsäkring.

Ett motorfordon är i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, och behöver därmed också en trafikförsäkring, när det används till exempel på en privat väg, ett gårdsområde eller is.

En trafikförsäkring ersätter person- och egendomsskador. Vi betalar ut ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Ersättningen bestäms enligt 5 kap. 2, 2 a–2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

Från den lagstadgade trafikförsäkringen ersätts personskador som drabbat dem som var med i fordonet och person- och egendomsskador som drabbat utomstående personer och som uppkommit av att motorfordonet använts i trafik.

Om ett motorfordon har orsakat ett annat motorfordon eller ett spårtrafikfordon som rör sig på skenor en trafikskada, ersätts skadan från trafikförsäkringen för det förstnämnda fordonet endast om skadan har

 • vållats av fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare (oaktsamhet)

 • orsakats av att fordonet rörde sig eller stod på ett sätt som strider mot trafikreglerna

 • orsakats av fordonets bristfälliga skick eller felaktiga lastning.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna fordonet, på ett annat fordon som fast kopplats till det eller på föremål som befann sig i dem eller på deras last.

Ta först del av trafikförsäkringen. Därefter är det enklare för dig att avgöra vilket frivilligt försäkringsskydd du behöver för ditt fordon. Av Fenniakaskos försäkringar kan du sammanställa en individuell lösning som tillsammans med trafikförsäkringen säkrar att du har ett rätt dimensionerat försäkringsskydd i trafiken.

Personskador som ersätts

Personskador som ersätts är sjukvårdskostnader och övriga kostnader till följd av skadan. Fennia har dock i regel rätt att välja den vårdinrättning som ger vården i fråga.

Dessutom betalas ersättning ut för

 • inkomstbortfall

 • sveda och värk samt för annat tillfälligt men

 • bestående men och bestående kosmetiskt men.

Den skadelidande kan också vara berättigad till vårdbidrag, klädtillägg eller rehabilitering, som betalas ut från trafikförsäkringen. Begravningskostnader och övriga kostnader i anslutning till begravningen ersätts till ett skäligt belopp. Frånsett vissa undantag samordnas ersättningen som betalas ut från trafikförsäkringen med övriga lagstadgade ersättningar.

Egendomsskador som ersätts

Reparationskostnader eller inlösning av fordon

Motorfordonets ägare har rätt att få ersättning för reparationskostnaderna till följd av en skada på fordonet. Om fordonet inte kan repareras till skäliga kostnader, betalas som inlösningspris ett belopp som motsvarar fordonets verkliga värde, varvid det skadade fordonet övergår i Fennias ägo. Värdeminskning av fordonet ersätts inte.

Ersättning för stilleståndstid

Ersättning för motorfordonets stilleståndstid betalas ut för den tid fordonet repareras antingen enligt rekommendationer som Trafik- och patientskadenämnden har fastställt (normersättning) eller enligt den faktiska förlusten.

Övriga egendomsskador

För övriga egendomsskador än sådana som drabbar motorfordon ersätts reparationskostnader eller det förstörda föremålets verkliga värde.

De viktigaste begränsningarna

 1. Trafikförsäkringen ersätter inte skadan om motorfordonet inte har använts i trafik.

  Ett motorfordon används inte i trafik t.ex. när

  • det används utanför trafiklederna för väsentligt annat ändamål än personeller godstransport

  • det förvaras, repareras, servas eller tvättas t.ex. på en verkstad, en tvätthall eller på ett motsvarande ställe

  • det används på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller teständamål eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.

 2. Trafikförsäkringen ersätter inte heller en skada

  • som har drabbat fordonets ägare, förare eller någon annan person som har utfört angivet arbete under lastning, lossning eller ett annat arbete medan motorfordonet stod stilla

  • på egendom som är föremål för arbetet under lastning, lossning eller en annan arbetsprestation eller på ett annat motorfordon som deltar i den

  • på något annat djur som utan uppsikt har befunnit sig på en trafikled än en ren, om inte fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat skadan

  • på egendom som har funnits i detta motorfordon eller på egendom som fordonsägaren, fordonsinnehavaren eller fordonsföraren äger eller annars innehar. Från försäkringen ersätts dock skador på kläder eller andra personliga bruksföremål som en annan passagerare än fordonsägaren eller -innehavaren haft på sig eller med sig.

För en trafikskada som drabbat egendom betalas sammanlagt högst 5 000 000 euro i ersättning ut per varje trafikförsäkring som omfattar skadan.

Den skadelidandes eget förfarande kan leda till att ersättningen sänks eller förvägras. Sådana grunder är till exempel rattfylleri och tillgrepp av fordon.

Trafikförsäkringen för ett motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dessa länder är:

 • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Trafikförsäkringen omfattar försäkringsskyddet enligt lagstiftningen i det EES-land där skadan inträffade eller försäkringsskyddet enligt trafikförsäkringslagen i Finland, om det är mer omfattande.

Utöver skador som inträffar inom EES omfattar trafikförsäkringen skador som har drabbat finländare eller övriga EES-länders medborgare eller deras fordon utanför EES, under en direkt färd från ett EES-land till ett annat.

En skadelidande som bor i Finland kan välja att en trafikskada som inträffat inom ett annat EES-land än i Finland och som orsakats av att ett fordon använts i trafik och som försäkrats enligt den finländska trafikförsäkringslagen ersätts enligt Finlands lag, även om skadan enligt lagvalsbestämmelser skulle ersättas enligt en annan lag.

Utanför EES gäller den finska trafikförsäkringen i följande länder utan separata åtgärder:

 • Monaco, Nordirland, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanen.

Dessutom gäller den finska trafikförsäkringen med separat intyg, det s.k. gröna kortet (Green Card) i följande länder:

 • Albanien, Andorra, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Makedonien FYROM, Marocko, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland. Beviljandet av ett grönt kort för dessa länder bedöms från fall till fall, och det gröna kortet beviljas inte nödvändigtvis för att gälla i alla länder som nämnts.

Det gröna kortet får du hos Fennia. Ta alltid kortet med dig när du gör en resa med ditt fordon utanför Norden.

När du reser utomlands

Det lönar sig alltid att reda ut försäkringsplikten, försäkringsskyddets omfattning och ersättningarnas eventuella maximibelopp, och utifrån dem överväga om ett tilläggsskydd behövs för att undvika personligt skadeståndsansvar.

Den finska trafikförsäkringen gäller i Ryssland i enlighet med avtalet om det gröna kortet (Green Card) om Fennia har beviljat ett grönt kort för Ryssland.

Trafikförsäkringspremien beräknas enligt Fennias beräkningsgrunder. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder. Dessutom kan fordonsförarens körerfarenhet, uppmätt körsätt och antalet kilometrar som körts med fordonet påverka premien. Försäkringspremien för varje försäkringsperiod är alltid minst den minimipremie som anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om försäkringspremien försenas tar Fennia ut en avgift för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremien, i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

Bonusen minskar försäkringspremien

För en försäkringstagare som är privatperson beräknas trafikförsäkringens bonusklass enligt Fennias bestämmelser om beräkning av premiegrunder och utifrån försäkringstagarens samtliga skadehistoriker vid tidpunkten för erbjudandet. Bonusklassen som beräknas på detta sätt gäller för en försäkringsperiod i taget och samma bonusklass tillämpas på försäkringstagarens samtliga fordon som tillhör samma bonusgrupp.

Om försäkringstagaren ger sitt samtycke till att kontrollera skadehistoriken, inleds beräkningen av bonusen, som bygger på skadehistoriken, för en privatpersons bil från bonusklass 4 (bonus 40 %).

Om försäkringstagaren inte har en skadehistorik eller skador, kan man på försäkringspremien för en privatpersons fordon i privat bruk tillämpa startbonusen som fastställs enligt ålder.

Om försäkringstagaren fyller minst 30 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 12 (bonus 64 %). Det förutsätter att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1.

Om försäkringstagaren fyller minst 23 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 8 (bonus 52 %). Det förutsätter att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1.

Om försäkringstagaren är under 23 år, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 4 (bonus 40 %), förutsatt att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1.

Om försäkringstagaren är ett företag, bestäms bonusklassen för fordonet enligt nedanstående bonustabell för företag och enligt antalet skador.

Det finns två bonusgrupper:

 1. bilar i privat bruk (fordonsklasserna M och N)

 2. motorcyklar i privat bruk (fordonsklasserna L3 och L4).

Om försäkringstagaren ger sitt samtycke till att kontrollera skadehistoriken, inleds beräkningen av bonusen för en privatpersons motorcykel från bonusklass 3 (bonus 20 %). I försäkringspremien för en motorcykel för en privatperson tas också hänsyn till skadehistoriken över försäkringstagarens övriga motorcyklar, enligt vad som tidigare sagts.

En försäkring som överförs till Fennia från ett annat försäkringsbolag placeras i den bonusklass till vilken den hör på basis av försäkringstagarens skadehistorik enligt det bonussystem som vi tillämpar. Om försäkringstagaren inte ger sitt medgivande till att kontrollera skadehistoriken, placeras försäkringen för en privatpersons bil i privat bruk i bonusklass 0 (bonus 0 %) och försäkringen för en privatpersons motorcykel i privat bruk och försäkringen för ett företags fordon i bonusklass U (bonus 0 %).

Premierabatt, dvs. bonus för skadefria försäkringsperioder, får du enligt nedanstående bonustabell. Om försäkringsperioden är kortare än 120 dygn, eller för motorcyklar kortare än 90 dygn, får du ingen bonus. Bonustabellen tillämpas inte på trafikförsäkringen för mopeder, snöskotrar och vissa andra fordon.

Varje ersatt skada som har orsakats genom fordonsägarens, -förarens eller -innehavarens oaktsamhet eller fordonets bristfälliga skick eller felaktiga lastning sänker bonusen enligt den bifogade bonustabellen för privatpersoner. För företag sänks bonusen så som det står på den bifogade bonustabellen för företag.

Trafikförsäkringens bonustabell i privatpersoners försäkringar

På trafikförsäkringen tillämpas nedanstående bonustabeller, om inte annat anges i trafikförsäkringsvillkoren.

En ny bonusklass bestäms på basis av dessa tabeller, giltiga försäkringar och antalet skador när skadeersättningar som inverkar på bonusklassplaceringen har betalats ut under samma försäkringsperiod.

Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, bilar) från och med 1.1.2023

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bt)
20
19
17
15
13

Trafikförsäkringens bonustabell (försäkringar för privatpersoner, motorcyklar) från och med 1.1.2023

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bt)
16
13
11
9
7

Exempel på hur bonusen bestäms

Bonusklassen i trafikförsäkringen för din personbil är 14 och du har på basis av den fått 70 procent rabatt på grundpremien för försäkringen. Om du skaffar en ny bil och försäkrar också den hos Fennia, placeras trafikförsäkringen för den nya bilen i samma bonusklass 14 och du får även för försäkringspremien för den 70 procent rabatt.

Exempel på hur en skada påverkar försäkringspremier

Om du har två trafikförsäkringar hos Fennia i bonusklass 14, får du 70 procent rabatt på de båda försäkringarna. Bonusklassen kontrolleras en gång om året. Om man inte har betalat ut ersättningar från de två försäkringarna under den gångna försäkringsperioden, stiger bonusklassen till 16 och rabatten för grundpremien till 76 procent för bägge försäkringarna. Om man har betalat ut ersättning från en av försäkringarna, sjunker bonusklassen till 12 och rabatten för grundpremien till 64 procent för bägge försäkringarna.

Exempel på hur en skada och bonusskyddet påverkar försäkringspremien

Om din bil har en trafikförsäkring hos Fennia i den högsta bonusklassen 20 (bonus 83 %), har du även ett giltigt bonusskydd. Den första skadan som man betalar ut ersättning för från försäkringen när bonusskyddet är giltigt sänker inte bonusen. Om du har flera försäkrade fordon, sänks bonusen på grund av den andra skadan i samtliga försäkringar för fordon som du har i samma bonusklass. Bonusskyddet träder i kraft på nytt när bonusklassen är 20.

Trafikförsäkringens bonustabell i försäkringar för företag från och med 1.1.2023

Klass
Bonus %
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
Skador under försäkringsperi-oden
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Exempel på hur en skada påverkar försäkringspremier

Om bonusklassen för din trafikförsäkring är 10, får du 58 procent rabatt på grundpremien. Bonusklassen kontrolleras en gång om året. Om fordonet före nästa justering inte har varit delaktigt i en trafikolycka, stiger bonusklassen till 12 och rabatten på grundpremien till 64 procent. Om fordonet däremot har varit delaktigt i en trafikolycka, sjunker bonusklassen till 7 och rabatten på grundpremien till 49 procent.

Gottgörelse för tiden som fordonet tillfälligt är taget ur trafik

Fordonsinnehavaren eller -ägaren kan göra en anmälan om avställning och påställning av fordon till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Under avställningstiden behöver man inte betala trafikförsäkringspremie för fordonet. Försäkringspremien gottskrivs för hela den tid som fordonet har varit avställt.

Avställningen gäller alltid tills vidare och vid avställningen kan man inte meddela när fordonet ska påställas på nytt. Ett avställt fordon får inte användas i trafik innan anmälan om påställning har gjorts till registermyndigheten.

Avställning och påställning av fordon är avgiftsbelagda registreringsåtgärder. En anmälan kan t.ex. göras via Fennias eller Traficoms elektroniska tjänst eller på en besiktningsstation.

Ändringar i fordonets registreringsuppgifter, till exempel ägar- eller innehavarbyte, ska anmälas till trafik- och transportregistret också när fordonet har anmälts vara avställt.

Höjd premie

En motorfordonsägare eller -innehavare ska betala en höjd premie till Fennia om fordonet har använts i trafik under den tid det har varit avställt. Jämfört med försäkringspremien är höjningen trefaldig.

Om ett avställt fordon påträffas i trafik, konstaterar polisen att fordonet är i användningsförbud och förhindrar användning av fordonet genom att beslagta registreringsskyltarna. För ett sådant fordon fastställs fordonsskatten som efterbeskattning med tilläggsskatt.

Fennias ansvar börjar antingen den dag som man kommit överens om med försäkringstagaren eller, om man inte separat kommit överens om en dag, den dag Fennia och försäkringstagaren gett ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Trafikförsäkringen kan inte träda i kraft retroaktivt.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i sänder tills fordonets försäkringsplikt upphör.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra villkor för trafikförsäkringen, premien och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Om vi ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med räkningen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som börjar när en månad har gått från att meddelandet skickades.

Uppsägning

Försäkringstagaren har rätt att säga upp trafikförsäkringen för ett fordon som införs i registret när dennas försäkringsskyldighet upphör eller avbryts på grund av avställning, eller när denna överför försäkringen till ett annat försäkringsbolag. Trafikförsäkringen kan också sägas upp när fordonet har stulits och en anmälan har lämnats till försäkringsbolaget och polisen.

Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen om ett fordon som inte behöver införas i registret inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

Som meddelande om uppsägning av trafikförsäkringen betraktas även

meddelanden som Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag ger till Fennia och som gäller följande:

 1. ett fordon har genom en rättshandling (t.ex. försäljning) överlåtits till en ny ägare

  Från den avslutade försäkringen ersätts också de skador som inträffat inom sju dagar från att ägande eller besittningsrätten överfördes, om fordonets nya ägare eller innehavare inte tecknat en försäkring inom ovannämnda tid.

 2. fordonet har slutligen tagits ur trafik

  Om fordonet trots det fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, ska fordonet trafikförsäkras. Försäkringstagaren ska för att hålla försäkringen i kraft meddela om det till Fennia.

Enligt trafikförsäkringslagen ersätter Trafikförsäkringscentralen de skador som ett oförsäkrat motorfordon har orsakat.

Begränsningar

Om fordonet är oförsäkrat, ersätts inte personskador som drabbat en ägare och innehavare som var passagerare.

Förarens personskador ersätts inte heller om han eller hon var medveten om att fordonet inte var trafikförsäkrat.

Avgift som motsvarar försäkringspremien samt försummelseavgift

En motorfordonsägare eller -innehavare som inte har tecknat en trafikförsäkring för den tid han eller hon har ägt eller innehaft motorfordonet är skyldig att i efterhand betala till Trafikförsäkringscentralen en avgift som motsvarar försäkringspremien och en försummelseavgift som motsvarar en trefaldig försäkringspremie.

När du köper ett registrerat fordon är det bäst att kontrollera att säljaren är densamma som den registrerade ägaren och att köpdagen antecknas som transaktionsdag. På så sätt undviker du en eventuell avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift, och ansvaret hos den tidigare ägarens försäkringsbolag fortgår sju dagar till din förmån.

Om du emellertid köper fordonet av någon annan än den registrerade ägaren, ska du vid registreringen av fordonet lämna redogörelserna för tillfälliga ägare och överlåtelse av äganderätt till antingen besiktningsstationen eller Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Det kan vara besvärligt att reda ut äganderätten och ägarförhållandena i efterhand, och du kan bli tvungen att att betala en avgift som motsvarar försäkringspremien samt en försummelseavgift för den tid fordonet har varit i de andra ägarnas ägo. Om du köper ett fordon av en temporär ägare, lönar det sig att försäkra fordonet från och med inköpsdagen, eftersom den temporära ägaren inte nödvändigtvis har tecknat en trafikförsäkring.

Våra servicenummer

Rådgivning i anslutning till trafikförsäkring och ersättning av trafikskador ges på följande servicenummer:

 • 020 693 101, trafikförsäkringar

 • 010 195 031, trafikskador

För inrikessamtal till dessa nummer från en fast telefon tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

I denna produktbroschyr redogör vi för det centrala innehållet och de viktigaste begränsningarna i försäkringarna i Fenniakasko. Samtliga försäkringsfall och ersättningsbara skador inklusive begränsningar och säkerhetsföreskrifter anges i försäkringsvillkoren.

I villkoren har försäkringarna delats upp i sak- och förmögenhetsförsäkringar. Sakförsäkringarna ersätter olika typer av sakskador som uppstått på ditt eget fordon. Förmögenhetsförsäkringarna är kompletterande försäkringar, som endast beviljas i samband med vissa sakförsäkringar.

Sakförsäkringar är kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade-, naturfenomen-, avbetalnings- och leasingförsäkringar samt bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon.

I kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade-, och naturfenomenförsäkringen ingår ett villkor för inlösning enligt nyvärde, när en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel är försäkrad.

I kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade- och naturfenomenförsäkringen för en personbil, paketbil, husbil och husvagn registrerad för privat bruk ingår ett inlösningsskydd, om detta har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Inlösningsskyddet kan endast fås om fordonet är försäkrat med en kollisionsförsäkring.

I kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringen ingår ett utvidgat nyvärdesvillkor när försäkringsobjektet är en personbil registrerad för privat bruk och det utvidgade nyvärdet har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet.

Mer om nyvärdesvillkoret, inlösningsskyddet och det utvidgade nyvärdesvillkoret finns senare på den här broschyren.

Utan separat överenskommelse är ett annat fordon än en elcykel som har försäkrats med en kollisionsförsäkring också alltid försäkrat med en avbetalnings- och leasingförsäkring.

När det är fråga om en personbil, paketbil, motorcykel, moped, terränghjuling, snöskoter, mopedbil, husbil eller husvagn omfattar sakförsäkringarna i Fenniakasko också den standardutrustning som ingick i fordonets försäljningspris när det var nytt, och fast monterad tilläggsutrustning som i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte upp till 3 500 euro – och enligt separat avtal också till ett högre försäkringsbelopp.

Fenniakasko inkluderar tilläggsutrustningar i taxibilar och taxibilar för handikappade upp till 7 000 euro.

Maximiersättningsbelopp för tilläggsutrustningar inkluderar moms.

Begränsningar

Fenniakasko omfattar till exempel inte dekorationslackeringar eller -tejpningar, filer, program eller inspelningar och inte heller radioapparater, kameror, ljud- eller bildåtergivningsapparater på motorcyklar, snöskotrar, terränghjulingar, mopeder eller elcyklar. Fenniakasko omfattar inte heller laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon, telefoner, med undantag av telefoners handsfreeanordningar som är fastmonterade i fordonet eller hjälmtelefoner kopplade till hjälmar.

Förmögenhetsförsäkringarna kompletterar sakförsäkringarna. Sådana är bilservice-, rättsskydds-, hyrbils-, omfattande hyrbils- och avbrottsförsäkringen samt bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar och bussar och ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands.

Bilservice- och rättsskyddsförsäkringen beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring.

Hyrbilsförsäkringen, den omfattande hyrbilsförsäkringen, avbrottsförsäkringen och bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar och bussar samt ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisionsförsäkring.

Giltighetsområden

När fordonet har en kollisionsförsäkring gäller försäkringarna i Fenniakasko inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och, frånsett Ryssland, utanför EES i länder som har ingått Green Card-avtal (grönt kort) samt under transport mellan dessa länder. Om något annat har överenskommits om giltighetsområdet gäller undantaget endast om det anges i försäkringsbrevet.

Utan kollisionsförsäkringen gäller Fenniakasko endast i de nordiska länderna och under transport mellan dem.

Undantag

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i begränsad form i Ryssland. I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som har drabbat passagerare i det försäkrade fordonet.

Bogseringsserviceförsäkringen för lastbilar gäller i Europa, frånsett Ryssland. Som giltighetsområde kan man också välja enbart Finland.

Bogseringsserviceförsäkringen för bussar gäller i Finland.

Om ett fordon är försäkrat och försett med provnummerskyltar i enlighet med Traficoms provnummerintyg eller om ett fordon är försett med ett förflyttningsmärke i enlighet med Traficoms förflyttningstillstånd, gäller Fenniakasko i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Omfattande Fenniakasko omfattar en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkringar samt avbetalnings- och leasingförsäkring.

Delkasko i Fenniakasko omfattar en älgskade-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring.

Premiumkasko omfattar en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade-, naturfenomen-, bilservice-, en omfattande hyrbilsförsäkring eller hyrbilsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands samt en avbetalnings- och leasingförsäkring.

I omfattande Fenniakasko och delkasko i Fenniakasko ingår ett nyvärdesvillkor om det försäkrade fordonet är en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel. Premiumkasko omfattar en inlösningsskyddsförmån.

En bilserviceförsäkring beviljas till omfattande Fenniakasko och till delkasko i Fenniakasko för en person-, paket- och husbil, en motorcykel och en lastbil som väger mindre än 5 000 kg. I Premiumkasko ingår alltid en bilserviceförsäkring.

Sakförsäkringar ersätter – enligt respektive försäkringsvillkor – en direkt sakskada som har orsakats av försäkringsfallet, kostnader för att lyfta upp det skadade fordonet på vägen och bärgning eller transport till närmaste verkstad.

Begränsningar

Sakförsäkringar ersätter t.ex. inte

 • värdeminskning

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med reparation

 • bränsle

 • laddstationer för eldrivna eller delvis eldrivna fordon

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • en förmögenhetsskada som har uppkommit i samband med sakskadan, till exempel fordonsskatt.

En kollisionsförsäkring ersätter direkta skador på fordonet till följd av en kollision, avkörning, vältning eller en annan plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Exempel på ersättningsbara försäkringsfall

Kollisionsförsäkringen ersätter skadan om du kör in i en annan bil eller ett fast hinder eller kör av vägen.

Begränsningar

Kollisionsförsäkringen ersätter till exempel inte när

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • fordonet används i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • skadan orsakas av vatten om fordonet körs på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • skadan har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • det är fråga om ett motorfel eller en korrosionsskada

 • det är fråga om en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar. (För de flesta av dessa risker finns separata försäkringar i Fenniakasko, till exempel brand- och stöldförsäkring.)

En älgskadeförsäkring ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

En skadegörelseförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonet till följd av en uppsåtlig skadegörelse.

Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel om någon avsiktligt har repat bilen längs hela sidan med en nyckel eller om bildäcken har skurits sönder.

Begränsningar

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte när

 • en skada orsakats till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk av fordon, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • ett annat fordon har orsakat en skada på fordonet.

Skadegörelseförsäkringen ersätter till exempel inte om en bil eller en cykel, som inte har identifierats eller som har smitit från platsen, har bucklat till fordonet på en parkeringsplats.

Skadegörelseförsäkringen ersätter inte heller

 • en skada på fordonets inredning eller standardutrustning och tilläggsanordningar inne i fordonet och fordonet var olåst när skadan inträffade

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån.

Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

En brandförsäkring ersätter när eld som kommit lös, direkt blixtnedslag som träffat fordonet eller en kortslutning i fordonets elanordning skadat fordonet.

Begränsningar

Brandförsäkringen ersätter inte skador på fordonets elanordningar när de skadats till följd av en kortslutning i själva elanordningen i det försäkrade fordonet.

Brandförsäkringen ersätter inte heller

 • en skada till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk av fordon, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar

 • på fordonets elanordning till följd av starthjälp

 • om ett olåst fordon uppsåtligen har tänts på inifrån. Ett fordon anses vara olåst om det inte har stängts och låsts på ett sådant sätt som anges i villkoren för stöldförsäkringen.

En stöldförsäkring ersätter direkta sakskador på ett fordon eller ett annat försäkringsobjekt som har varit låst, som har förvarats på en låst eller oavbrutet bevakad förvaringsplats och som har blivit skadat eller gått förlorat till följd av eller försök till olovligt bruk (stöld, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovligt bruk).

Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

En motorcykel, moped och terränghjuling är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk. Om fordonet har en elektronisk startspärr, ska den vara påkopplad.

En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

En elcykel är låst när den har låsts med en kedje-, eller vajerlås, som är avsett att förhindra olovligt bruk, i ett sådant fast objekt att det inte går att ta loss den utan att använda våld.

Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när det förvaras i ett annat olåst fordon, en fordonskombination eller en släpvagn.

Ett fordon är inte låst när det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som man kan öppna låsningen till förvaringsplatsen.

Ersättning för ett förlorat fordon betalas ut om det inte har återfunnits inom 30 dygn från att Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen.

En glasförsäkring ersätter direkta sakskador på fordonets fönsterglas till följd av en stöt mot glaset om det måste bytas ut eller lagas för att uppfylla trafiksäkerhetskraven. Du kan teckna en glasförsäkring om fordonet har en kollisionsförsäkring.

Begränsningar

Glasförsäkringen ersätter inte skador på fordonets glastak eller takfönster.

En parkeringsförsäkring ersätter direkta sakskador på ett parkerat fordon när skadevållaren förblir okänd.

En förutsättning för att ersättning betalas ut är att den ersättningssökande på ett tillförlitligt sätt kan redogöra för Fennia när skadan inträffade och var.

Exempel på försäkringsfall som ersätts

Du är och handlar och under tiden bucklar en okänd bil till den vänstra sidan på din bil på parkeringsplatsen.

Begränsningar

Parkeringsförsäkringen ersätter inte en skada till exempel när

 • den har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • den har orsakats till följd av fordonets eller fordonskombinationens last

 • den har orsakats av ett djur i fordonet

 • det är fråga om uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till de här och skadan inträffar under, efter eller som en följd av dessa gärningar.

En djurskadeförsäkring ersätter direkta sakskador som orsakas av en kollision med något annat djur än ett hjortdjur.

Exempel på ersättningsbara försäkringsfall

En kollision med en hare, mås eller något annat djur skadar fronten på ditt fordon. Dessa reparationskostnader ersätts från djurskadeförsäkringen.

Begränsningar

Djurskadeförsäkringen ersätter inte en skada till exempel när

 • fordonets motor eller därtill hörande tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem skadats till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • fordonet har använts i en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort

 • den har orsakats till följd av fordonets eller fordonskombinationens last

 • den har orsakats av ett djur i fordonet.

En naturfenomenförsäkring ersätter direkta sakskador som uppstått på försäkringsobjektet plötsligt och oförutsett till följd av

 • hagel

 • att en gren eller ett träd fallit på bilen på grund av en storm

 • föremål som slitits loss på grund av en storm när fordonet varit parkerat

 • översvämning när fordonet varit parkerat.

Begränsningar

Naturfenomenförsäkringen ersätter inte en skada till exempel när

 • en fordonsdel eller -anordning som hör till fordonet har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • den orsakats av vatten till följd av att fordonet körts på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • den har orsakats till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

 • det är fråga om en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

En avbetalnings- och leasingförsäkring ersätter den förlust som har drabbat säljaren eller finansbolaget, som säljaren överfört motsvarande rättigheter till, eller uthyraren, panthavaren eller bilinteckningshavaren av det försäkrade fordonet, om skadan på fordonet inte ersätts till följd av att det har varit olåst eller till exempel av bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation.

I skadestånd betalas högst upp till fordonets verkliga värde

 • den del av ersättningen för sakskadan som fordonets egen försäkring inte har ersatt

 • den fordran som tillkommer uthyraren och som inte har förfallit till betalning och som inte betalats

 • fordran enligt avbetalnings- eller finansieringsavtalet som inte har förfallit till betalning

 • den obetalda delen av lånet som har beviljats mot bilinteckning och som inte har förfallit till betalning.

Begränsningar

Avbetalnings- och leasingförsäkringen ersätter inte om

 • den som är berättigad till ersättning före försäkringsfallet var eller borde ha varit medveten om att det försäkrade fordonet vid tidpunkten för försäkringsfallet inte var låst eller förvarades på en låsbar förvaringsplats

 • en fordonsdel eller -anordning har skadats till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • skadan har uppstått under en tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana, om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort.

Försäkringen kan beviljas biluthyrningsföretag.

En bedrägeri- och förskingringsförsäkring för uthyrningsfordon ersätter om fordonet gått förlorat genom bedrägeri eller förskingring och det inte återfunnits inom 30 dygn från det Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen. Om man har tagit fordonet i besittning genom bedrägeri eller förskingring och det hittas inom 30 dygn från det att Fennia fick en bevislig anmälan om händelsen, ersätter försäkringen även en direkt sakskada som under denna tid har orsakats av att fordonet har skadats.

Vid inlösning ersätter bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon enligt fordonets verkliga värde. På försäkringen tillämpas inte villkoret för nyvärde, villkoret för utvidgat nyvärde eller inlösningsskyddet.

I uthyrningskontraktet gällande ett hyrfordon ska följande villkor ingå: ”Fordonet får inte föras utomlands utan särskilt skriftligt tillstånd av uthyraren.”

Fennia har rätt att

 • betala reparationskostnaderna för försäkringsobjektet mot kvitton

 • betala ett överenskommet penningbelopp för reparationskostnaderna

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala skillnaden mellan försäkringsobjektets verkliga värde eller värdet enligt villkoret för nyvärde, villkoret för utvidgat nyvärde eller inlösningsskyddet före skadan och dess värde i oreparerat skick i pengar (skadebelopp)

 • skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av fordonet i stället.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Ersättningen betalas ut inom en månad från att Fennia har fått en anmälan om försäkringsfallet och andra nödvändiga redogörelser, t.ex. reparationsfakturan.

Försäkringen ersätter skäliga reparationskostnader för fordonet. Reparationskostnaderna anses vara skäliga om det skadade fordonets värde tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna inte överstiger fordonets verkliga värde före skadan.

Begagnade, skadade delar ersätts med motsvarande delar. Vid reparation av det skadade fordonet används till sitt skick och sin ålder motsvarande brukbara delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationen. Fennia är inte skyldigt att förnya sådana skadade delar som går att reparera. Fennia är inte heller skyldigt att ersätta fordonets oskadade lackering, tejpning eller en annan exteriör, interiör, eller att förnya eller förbättra oskadade delar att motsvara de delar på fordonet som reparerats eller förnyats på grund av skadan.

Förbättring av fordonets skick beaktas när ersättning beräknas. Om man i samband med reparationen förnyat skadade, slitna, rostiga eller korroderade delar eller om sådana lackeringsarbeten, tejpningsarbeten, beklädningsarbeten eller andra arbeten utförts som på ett väsentligt sätt förbättrar fordonets skick, beaktas det här vid beräkning av ersättning.

Fordonet löses in om det inte kan repareras till skäliga kostnader.

Inlösningspriset är något av följande:

 1. fordonets verkliga värde

 2. priset enligt inlösningsskyddet

 3. priset enligt nyvärdesvillkoret

 4. priset enligt det utvidgade nyvärdesvillkoret.

Verkligt värde avser det kontantpris som man skulle ha fått för fordonet vid normal försäljning före skadan. Med verkligt värde avses inte bilaffärernas försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad bil.

Vid fastställande av det verkliga värdet beaktas fordonets marknadspris, dess individuella skick, utrustning, när det har tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körkilometrar, antalet tidigare ägare och innehavare, servicehistorik och övriga faktorer som inverkar på priset.

Inlösningsskyddet tillämpas vid inlösning av en personbil, paketbil, husbil och husvagn som är registrerad för privat bruk om fordonet har en kollisionsförsäkring och inlösningsskyddet har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. I inlösningsskyddet är skadebeloppet i stället för det verkliga värdet kontantförsäljningspriset vid skadetidpunkten för ett likadant nytt fordon med motsvarande tilläggsutrustning som ingår i inlösningen om

 • fordonet bara varit i den försäkrades ägo eller besittning och varit försäkrat med en frivillig fordonsförsäkring från att fordonet första gången anmäldes eller borde ha anmälts till första registrering i Finland eller i ett annat registreringsland

 • det gått högst tre år från första registreringen i Finland eller i ett annat registreringsland

 • fordonet har körts högst 60 000 km

 • det beräknade minimibeloppet för reparationskostnaderna vid skadetidpunkten är över 40 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon med motsvarande tilläggsutrustning som ingår i inlösningen.

Om ovannämnda förutsättningar inte uppfylls, är den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet försäkringsobjektets verkliga värde vid skadetidpunkten höjt med 30 procent under förutsättning att det beräknade minimibeloppet för reparationskostnaderna är över 60 procent av fordonets verkliga värde. Ersättningsförhöjningen är dock alltid högst 40 000 euro. Maximibeloppet är dock högst kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten. Maximibeloppet för ersättning för ett fordon som försäkringstagaren köpt begagnat är dess verkliga värde vid anskaffningstidpunkten. Maximibeloppet för ersättning för ett begagnat fordon som försäkringstagaren skaffat utomlands och som för första gången registrerats i Finland är det verkliga värdet vid tidpunkten för köpet i det land fordonet köptes med tillägg för andelen för den betalda fordonsskatten.

Vid inlösning av en personbil, husbil, husvagn eller motorcykel tillämpas villkoret för nyvärde i stället för det verkliga värdet. Enligt det betalas ersättning ut enligt kontantförsäljningspriset för ett likadant nytt fordon vid skadetidpunkten.

Vid inlösning av en personbil som är registrerad i privat bruk tillämpas utvidgat nyvärde om detta överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Enligt det betalas ersättning ut enligt kontantförsäljningspriset för ett likadant nytt fordon vid skadetidpunkten.

Att tillämpa villkoret för nyvärde eller villkoret för utvidgat nyvärde förutsätter att

 • fordonet bara har varit i den försäkrades ägo eller besittning och försäkrats med en frivillig fordonsförsäkring ända från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland

 • det har gått högst ett år från första registreringen i Finland eller ett annat registreringsland när villkoret för nyvärde tillämpas och högst två år när villkoret för utvidgat nyvärde tillämpas

 • fordonets körkilometrar är högst 25 000 vid tillämpningen av nyvärdet och högst 50 000 vid tillämpningen av det utvidgade nyvärdet

 • de beräknade reparationskostnadernas minimibelopp överstiger 50 procent av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten när villkoret för nyvärde tillämpas och 40 procent när villkoret för det utvidgade nyvärdet tillämpas.

Med kontantförsäljningspris för ett nytt fordon avses i alla situationer högst det pris som Fennia skulle få eller skulle ha fått betala om det hade skaffat ett likadant fordon med motsvarande tilläggsutrustningar, som ingår i inlösningen vid, skadetidpunkten eller då fordonet senast saluförts i en bilaffär.

Med kontantförsäljningspriset för ett fordon som försäkrats med kasko för bilaffär och som ingår i bilaffärens försäljningslager avses högst det nettopris som motsvarar ett nytt liknande fordon som inte inkluderar bilaffärens försäljningsbidrag.

En bilserviceförsäkring beviljas person-, paket- och husbilar och motorcyklar samt lastbilar som väger under 5 000 kg, om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring. Försäkringen omfattar också en släpvagn som är med på resan.

Försäkringen ersätter skäliga extra kostnader till följd av avbrott i resa inom försäkringens giltighetsområde till den del dessa inte ersätts med stöd av till exempel trafikförsäkringen. Med resa avses en färd som görs med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan.

Extra kostnader ersätts under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren, när resan har avbrutits på grund av att

 • det har uppstått fel i fordonet eller fordonet har skadats

 • det låsta fordonet har stulits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa

 • fordonet har kört av vägen

 • fordonets förare eller passagerare har avlidit, skadats eller insjuknat plötsligt och det därför har varit nödvändigt att fortsätta resan med ett annat fortskaffningsmedel.

Försäkringen ersätter

 • skäliga kostnader för transport av det skadade fordonet till närmaste verkstad eller rese- och arbetskostnader för reparation på skadeplatsen, högst upp till beloppet för transportkostnaderna

 • transport av fordonet till närmaste plats där bilbatterier kan laddas, om orsaken till att körningen med en enbart eldriven person- eller paketbil är att elenergin har tagit slut

 • extra transport- och resekostnader för fordonet, föraren och passagerarna under de förutsättningar som anges i försäkringsvillkoren, om fordonet har stulits eller om det måste lämnas för reparation

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning när skadan har skett utanför Finlands gränser och reparationen av fordonet tar högst tre arbetsdagar

 • extra kostnader för förarens och passagerarnas övernattning för högst ett dygn, om det låsta fordonet har tillgripits eller tagits i olovligt bruk under en redan påbörjad resa utanför Finlands gränser.

Förarens och passagerarnas resekostnader ersätts högst upp till det belopp som utgörs av kostnaderna för hemresan, dock högst 100 euro per person, om skadan har skett i Finland och högst 300 euro per person om skadan har skett utanför Finlands gränser. Maximiersättningen för de sammanlagda övernattningskostnaderna för föraren och passagerarna är 200 euro per dygn.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Begränsningar

Bilserviceförsäkringen ersätter bl.a. inte skador till följd av at

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut. Begränsningen gäller inte person- eller paketbilar vars enda drivkraft är elenergi.

 • fordonet inte kan startas eller fås att rulla på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • fordonsnyckeln eller en ersättande anordning eller kod har försvunnit eller blivit inlåst i fordonet eller dess batteri har laddats ur.

Bilserviceförsäkringen ersätter inte heller

 • eventuella extra kostnader för transport av egendom som har befunnit sig i fordonet eller av andra än fordonets förare eller passagerare

 • indirekta kostnader i anslutning till skadereglering eller skada, t.ex. inkomstbortfall, rese- och matkostnader, kostnader för användning av telefon eller fax, kostnader för tolk eller översättare eller andra kostnader för skötsel av ärenden

 • kilometerersättning för körande av fordonet till hem- eller bestämmelseorten.

En rättsskyddsförsäkring beviljas om fordonet är försäkrat med en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- eller stöldförsäkring. Den ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstår för fordonets ägare, innehavare och förare, som anges i försäkringsbrevet (var och en i denna egenskap), för anlitande av juridisk hjälp i stridiga tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till fordonet i fråga.

Rättsskyddsförmånen kan användas i ärenden som kan behandlas av en tingsrätt i Finland eller en motsvarande utländsk domstol inom giltighetsområdet för Fenniakasko.

Rättsskyddsförmånen kan till exempel användas om

 • den allmänna åklagaren i tingsrätten yrkar straff för föraren för äventyrande av trafiksäkerheten

 • en köpare efter köpet märker att motorn i bilen inte fungerar och kräver att köpet hävs.

I bägge fallen omfattar rättsskyddsförsäkringen advokatarvoden och övriga kostnader för anlitande av en advokat i enlighet med villkoren.

Maximibeloppet för ersättning som betalas ut från försäkringen är 10 000 euro per försäkringsfall. Fennias ersättningsskyldighet för kostnader som har uppkommit innan en huvudförhandling har inletts eller för kostnader i ärenden som har avgjorts utan rättegång är dock högst hälften av ersättningens maximibelopp.

Den försäkrades självrisk är i varje försäkringsfall 15 procent av de ersättningsbara kostnaderna, dock minst den minimisjälvrisk i euro som anges i försäkringsbrevet (300 euro år 2023).

Begränsningar

Rättsskyddsförsäkringen i Fenniakasko ersätter inte om

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet ansluter sig till arbete, yrkesutövning eller närings- eller förvärvsverksamhet (försäkringen omfattar emellertid ärenden som ansluter sig till ägande och besittning av fordon)

 • tvistemålet, brottmålet eller ansökningsärendet gäller trafiktillstånd eller idkande av trafik utan tillstånd eller olaglig körning av fordon

 • åtalet gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning i vägtrafik eller överlåtande av ett fortskaffningsmedel till en berusad

 • åtalet gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sådant äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning

 • åtalet gäller en fordonsförseelse.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte heller motpartens rättegångskostnader som den försäkrade har dömts eller förbundit sig att betala. Denna begränsning tillämpas dock inte om den försäkrades motpart inte har följt de beslut i ärendet som har fattats av Konsumenttvistenämnden, Försäkringsnämnden eller ett annat motsvarande organ, eller om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller av någon som underlyder honom eller henne och den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lag och konsumenternas allmänna intresse.

En hyrbilsförsäkring kan beviljas en personbil eller en paketbil som har registrerats för privat bruk om bilen är försäkrad med en kollisionsförsäkring. Den omfattande hyrbilsförsäkringen gäller endast om det har överenskommits separat och anges i försäkringsbrevet. Den omfattande hyrbilsförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken det gått 10 år sedan fordonets första ibruktagningsdag. Efter det gäller en hyrbilsförsäkring för fordonet utan separat överenskommelse.

Från hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen betalas kostnader för hyra av hyrbil för förlorade bruksdagar.

Förutsättningen för ersättning är att fordonet är ur trafik till följd av ett försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen, och att ersättning betalas ut från dessa försäkringar efter avdrag (självrisker och andra avdrag enligt försäkringsvillkoren och lagen om försäkringsavtal).

Från den omfattande hyrbilsförsäkringen ersätts dessutom förlorade bruksdagar om fordonet inte kan användas till följd av ett försäkringsfall som inträffat i Finland och som ersätts från bilserviceförsäkringen. Förutsättningen för ersättningen är ett avbrott i en redan påbörjad resa. Försäkringsfall som ersätts från bilserviceförsäkringen är t.ex. avbrott i resa till följd av ett tekniskt fel i bilen.

Som förlorade bruksdagar räknas hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt. Om det är fråga om ett försäkringsfall som har inträffat i Finland och som ersätts från bilserviceförsäkringen, räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Vid försäkringsfall som ersätts från glasförsäkringen räknas för byte av ruta en dag som förlorad bruksdag. Om rutan lagas, uppstår ingen förlorad bruksdag.

Som kostnader för en hyrbil betalas kostnader för högst en standardutrustad bil i bilklassen liten, mellanklass eller stor mellanklass, som valdes då försäkringen tecknades. En bil i bilklassen liten är t.ex. Toyota Aygo, i mellanklass Ford Focus och i stor mellanklass Skoda Octavia.

Som kostnader för en hyrbil betalas i Premiumkasko kostnader för högst en standardutrustad bil i bilklassen stor mellanklass.

Hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen har ingen självrisk. Hyreskostnader betalas vid reparation för högst 30 dygn och vid inlösning för högst 14 dygn. Om fordonet inlöses till följd av ett försäkringsfall som ersätts från stöldförsäkringen, betalas ersättning för förlorade bruksdagar ut för högst 30 dygn.

Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte kostnader för bränsle och smörjmedel, parkeringstillstånd eller tilläggsutrustningar eller tilläggsförsäkringar som har anslutits till hyresavtalet.

Om hyrning och ersättning

 • Fennia har rätt att bestämma fordonets uthyrare. Om bilen hyrs av en annan uthyrningsfirma än den som Fennia bestämt, ersätts inte hyrkostnaderna. Innan du hyr bilen, kontakta Fennias ersättningstjänst.

 • Hyrbilen ska återlämnas till den biluthyrningsfirma eller uthyrningsplats varifrån den hyrdes. Fennia ansvarar inte för kostnader som uppstår till följd av att hyrbilen återlämnas till någon annan biluthyrningsfirma eller en annan uthyrningsplats.

Samordning av ersättningar

 • Från ersättningen dras den ersättning av som betalas ut från en trafik- eller ansvarsförsäkring enligt Trafik- och patientskadenämndens fastställda rekommendationer (normersättning).

 • Om den försäkrade kan få ersättning för hyrbilskostnaderna från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ska han eller hon fylla i en redogörelse för behovet av en hyrbil när han eller hon hyr en bil.

 • Den försäkrade är förpliktad att till Fennia överföra sin rätt till den ersättning som betalas ut från trafik- eller ansvarsförsäkringen för hyrbilskostnaderna till den del som den försäkrade kan få ersättning för de här kostnaderna från trafik- eller ansvarsförsäkringsbolaget. (Enligt Trafik- och patientskadenämndens gällande direktiv ersätts för närvarande högst 94 procent av kostnaderna för hyrbilen.)

 • Om den försäkrade inte uppfyller dessa förpliktelser i samband med bilhyrningen kan ersättningen sänkas eller förvägras.

 • Om den försäkrade får ersättning för kostnaderna för hyrbilen från trafik- eller ansvarsförsäkringen, ersätter hyrbilsförsäkringen eller den omfattande hyrbilsförsäkringen endast den del av hyreskostnaderna för bilen för vilka den försäkrade inte får ersättning från försäkringarna i fråga (den del som motsvarar de inbesparade driftskostnaderna).

En avbrottsförsäkring kan beviljas fordon som har en kollisionsförsäkring. Från försäkringen betalas ersättning ut för förlorade bruksdagar om

 • fordonet är ur trafik till följd av ett försäkringsfall som ersätts från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, glas-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkringen

 • skadan är sådan att den ersätts från någon av de ovannämnda sakförsäkringarna och att det fortfarande kvarstår ersättning att betala ut efter avdrag (självrisk och andra avdrag enligt försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal).

Som förlorade bruksdagar räknas hela dygn med början från den dag skadan inträffade till dess att fordonet är kördugligt. Vid väntan på reservdelar eller väntan på reparation räknas högst sju dygn som förlorade bruksdagar.

Ersättning för förlorade bruksdagar betalas ut för högst 33 dygn med avdrag för självrisktiden. Om fordonet inlöses, betalas ersättning ut för högst 17 dygn med avdrag för självrisktiden. Maximibeloppet för ersättning vid inlösning är fordonets verkliga värde före skadan.

Självrisktiden är tre dygn om självrisken inte har uteslutits genom ett separat avtal.

Från ersättningen som betalas ut från avbrottsförsäkringen dras den ersättning av som för samma tid betalas ut från en trafik- eller ansvarsförsäkring för att fordonet inte har kunnat användas på grund av en skada (stilleståndstid). Avbrottsförsäkringen ersätter inte bränslekostnader för en hyrbil som har ersatts från trafik- eller ansvarsförsäkringen.

En bogseringsserviceförsäkring beviljas bussar och lastbilar som väger över 5 000 kg och som har en kollisionsförsäkring. Som giltighetsområde för lastbilens försäkring kan antingen Finland eller Europa, frånsett Ryssland väljas. Försäkringen för en buss gäller endast i Finland.

Bogseringsserviceförsäkringen ersätter kostnader till följd av ett plötsligt och oförutsett avbrott i resan när orsaken till avbrottet har varit ett tekniskt fel i fordonet eller avkörning. Sådana är kostnader för bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad och kostnader för transport av dess släpvagn till samma plats, kostnader för lyftning av ett fordon, som kört av vägen, eller dess släpvagn upp på vägen samt kostnader för bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet. Dessutom ersätter försäkringen förarens extra rese- och övernattningskostnader.

Om försäkringsfallet inträffar i Finland, utbetalas ersättningar på högst 2 600 euro per försäkringsfall. När försäkringens giltighetsområde är Europa, utom Ryssland, och försäkringsfallet inträffar utanför Finland, utbetalas ersättningar på högst 5 000 euro per försäkringsfall. I ersättningarnas maximibelopp kan kostnader för transport av en släpvagn ingå upp till 550 euro och förarens extra rese- och övernattningskostnader upp till 200 euro.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent.

Om bärgningen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Självrisken i bogseringsserviceförsäkringen är 170 euro.

Begränsningar

Försäkringen ersätter bl.a. inte

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • reparationsarbeten som utförs på skadeplatsen eller kostnader för avhämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till det, från reparationsverkstaden

 • om bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut.

En ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands omfattar inom ansvarsförsäkringens giltighetsområde skadeståndsskyldighet som drabbar fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av motorfordonets användning i trafik utomlands. Försäkringen ersätter person- och sakskador till den del som den finländska trafikförsäkringen som utvidgats till dessa länder inte ersätter dem.

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i den här egenskapen.

Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i begränsad form i Ryssland. I Ryssland omfattar försäkringen endast personskador som har drabbat passagerare i det försäkrade fordonet.

Om det separat har överenskommits att kollisionsförsäkringen i Fenniakasko gäller i Ryssland och detta anges i försäkringsbrevet, gäller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands på samma sätt i Ryssland som i andra Green Card-avtalsländer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mervärdesskatt och övriga avgifter

Om du – eller ditt företag – enligt mervärdesskattelagen eller en annan lag är berättigad att dra av eller återkräva den skatt eller en annan avgift som ansluter sig till inköp eller reparation av fordon eller till någon annan anskaffning eller tjänst i samband med fordonet, dras skatten eller avgiften av från ersättningen. Samma gäller om du eller ditt företag inte är skyldiga att betala skatt eller om skatten eller avgiften i fråga inte har betalats.

I det fall att den försäkrade skulle ha varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade, avdras från inlösningsersättningen ett belopp som i euro motsvarar mervärdesskatten och som har beräknats utifrån skillnaden mellan fordonets verkliga värde och restvärde. Samma förfarande tillämpas också när fordonet ska inlösas enligt nyvärde, utvidgat nyvärde eller värdet som har fastställts enligt inlösningsskyddet.

Självrisker

Självrisken för sakförsäkringarna i Fenniakasko kan vara mellan 200 och 5 000 euro beroende på fordonsslag. Ju större självrisken är, desto mindre är försäkringspremien. Den valda självrisken anges i försäkringsbrevet.

Självrisken i glasförsäkringen är vanligen 200 euro om glaset måste förnyas helt. Vid lagning av rutan dras ingen självrisk av.

Vid ersättningen från avbetalnings- eller leasingförsäkringen dras en självrisk av som är lika stor som självrisken i den kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, djurskade- eller naturfenomenförsäkring från vars ersättning den avdragna eller förnekade delen ersätts från avbetalnings- eller leasingförsäkringen.

Tilläggssjälvrisker

Vid sakskador som har skett utanför de nordiska länderna dras en dubbel grundsjälvrisk av från skadebeloppet. En dubbel grundsjälvrisk dras dock inte av från den ersättning som betalas ut från glasförsäkringen.

När ett försäkringsfall, som ersätts från stöldförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon, har inträffat i Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Estland, Iran, Kroatien, Lettland, Litauen, Marocko, Moldavien, Polen, Ryssland, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina eller Vitryssland, och försäkringsobjektet är en person- eller paketbil, motorcykel, moped, elcykel, mopedbil, terränghjuling, snöskoter, husbil eller en släpvagn kopplad till dessa, dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisker och andra extra självrisker den extra självrisk som anges i försäkringsbrevet.

Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127:16 och FA 127 bilaga B, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent.

Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier. Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för bussar FK-128:2014-06, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent. Tilläggssjälvrisken dras dock inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

När ett motorredskap eller en traktor sjunker ner i ett träsk avdras förutom grundsjälvrisken och andra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

När skadan uppstått till följd av att fordonet, en fordonsdel eller fordonets last träffat ett överliggande hinder och försäkringsobjektet är en lastbil, släpvagn, buss eller ett motorredskap avdras förutom grundsjälvrisken och andra extra självrisker ytterligare 25 procent från det skadebelopp som ersätts från kollisionsförsäkringen, dock högst 10 000 euro.

Självrisken är dock alltid minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

Exempel på hur självrisker dras av

Det sker ett inbrott i din bil i Estland och reparationskostnaderna för inbrottsskadorna uppgår till 2 300 euro. Grundsjälvrisken i stöldförsäkringen är 200 euro och den extra självrisk som anges i försäkringsvillkoren är 10 procent av skadebeloppet, dock minst 510 euro. Eftersom försäkringsfallet har inträffat utanför Norden dras en dubbel grundsjälvrisk av. Dessutom avdras minimibeloppet av den extra självrisken på 510 euro. Totalt avdras självrisker på 910 euro, och en ersättning på 1 390 euro betalas ut från stöldförsäkringen.

Bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon har utöver grundsjälvrisken en procentuell extra självrisk som anges i försäkringsbrevet.

När ersättning betalas ut från flera sakförsäkringar

När en skada ersätts med stöd av två eller flera sakförsäkringar i Fenniakasko dras från ersättningen av endast självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är det största.

Självrisker dras av och andra avdrag på skadebeloppet görs genom på varandra följande räkneoperationer enligt följande ordning:

 1. mervärdesskatt och övriga avgifter

 2. fast självrisk i euro

 3. eventuell nedsättning av ersättningen

 4. procentuell extra självrisk.

Om du vill att de frivilliga försäkringarna för fordonet eller en del av dem ska gälla också under den tid fordonet har avställts, vänligen meddela det separat. Av de frivilliga försäkringarna gäller utan separat meddelande endast skadegörelse-, brand-, stöld-, parkerings-, naturfenomen- och rättsskyddsförsäkringar under tiden i fråga under förutsättningen att försäkringen ingår i det avtalade försäkringspaketet.

Frånsett avbetalnings- och leasingförsäkringen ersätts skadan till följd av ett försäkringsfall som har inträffat under den tid fordonet har avställts endast om en sak- eller förmögenhetsförsäkring i fråga var giltig under tiden i fråga.

När fordonet har avställts gottgör vi det här i premierna för de försäkringar som inte är giltiga under avställningstiden.

Trafikförsäkringspremien gottgörs inte för avställningstiden för fordon med trafikkasko.

Vi belönar gott körsätt och skadefria försäkringsperioder genom att ge rabatt, dvs. bonus. Bonusen beaktas bara för premien för kollisionsförsäkringen. Bonusen kan uppgå till 70 procent.

Ersättning som betalas ut från kollisionsförsäkringen sänker bonusen med 20 procent oavsett om fordonets förare är skyldig till skadan eller inte.

Det finns också fordonsgrupper som inte är berättigade till bonus. De är bl.a. snöskotrar, mopeder och släpvagnar.

Bonusklass och -procent
Bonusklass följande år om inga kollisionsskador
Bonusklass följande år efter 1 kollisionsskada
Bonusklass följande år efter 2 kollisionsskador
Bonusklass följande år efter 3 kollisionsskador
Bonusklass följande år efter 4 kollisionsskador
0 = 0 %
1
0
0
0
0
1 = 10 %
2
0
0
0
0
2 = 20 %
3
0
0
0
0
3 = 30 %
4
1
0
0
0
4 = 40 %
5
2
0
0
0
5 = 50 %
6
3
1
0
0
6 = 60 %
7
4
2
0
0
7 = 70 %
7
5
3
1
0

Om försäkringsperioden är kortare än 120 dygn, eller för en motorcykel kortare än 90 dygn, får du ingen bonus enligt bonustabellen ovan. Med en kollisionsskada avses i denna tabell en skada som ersätts från kollisionsförsäkringen.

Två exempel på försäkringspremier och självrisker

Prisuppgifterna i de bägge exemplen nedan grundar sig på tariffer för Fenniakasko som gäller 1.1.2023. På premien inverkar till exempel fordonets märke, vikt och effekt samt försäkringstagarens hemkommun och ålder. Fennia har rätt i enlighet med försäkringsvillkoren att ändra premierna till exempel till följd av förändringar i kostnadsnivån för betalda ersättningar eller för fordon och reparationer.

Exempel 1

Personbil, Volkswagen, i privat bruk, hemort Tammerfors

Fenniakasko som omfattar en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. I detta exempel är bilens vikt 1 502 kg och effekt 118 kW.

Försäkringstagare
Årspremie
Bonus 70 %
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Självrisk 300 euro
1 078,68 €
458,33 €
Självrisk 500 euro
1 002,45 €
435,46 €
Företag
Företag
Företag
Självrisk 300 euro
2 237,60 €
876,11 €
Självrisk 500 euro
2 070,29 €
825,91 €

Exempel 2

Personbil, Skoda, i privat bruk, hemort Tammerfors

Fenniakasko som omfattar en kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. I detta exempel är bilens vikt 1 360 kg och effekt 77 kW.

Försäkringstagare
Årspremie
Bonus 70 %
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Privatperson (35 år)
Självrisk 300 euro
1 047,98 €
370,58 €
Självrisk 500 euro
973,24 €
429,82 €
Företag
Företag
Företag
Självrisk 300 euro
1 991,52 €
807,02 €
Självrisk 500 euro
1845,96 €
763,35 €

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Vi tar ut en gällande expeditionsavgift för varje räkning som skickas i pappersformat. Avgiften tas inte ut för e-fakturor eller räkningar som bara gäller trafikförsäkringspremien. Fennia har rätt att ta ut ersättning för skickande av en betalningspåminnelse och för kostnader som uppstår för indrivning och betalningsuppmaning av försäkringspremier i enlighet med lagen om indrivning av fordringar.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia avstå från att bevilja Fenniakasko eller kräva att premien för den den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

I det följande har vi samlat de viktigaste säkerhetsföreskrifterna och begränsningarna som gäller sak- och förmögenhetsförsäkringar samt praktiska råd för utredning av skador och eventuell uppsägning av försäkringen.

Utöver den här broschyren ta även del av försäkringsvillkoren och produktbroschyrerna för Fenniakasko och trafikförsäkringen. Villkoren finns på vår webbplats www.fennia.fi, om du vill ta del av dem på förhand. Efter det att försäkringsavtalet ingås får du av Fennia ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor. När du utöver denna produktbroschyr läser igenom dem vet du exakt hur omfattande ditt försäkringsskydd är och vilka dina rättigheter och skyldigheter är som försäkringstagare och försäkrad.

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Den försäkrades ersättning kan sänkas eller förvägras om han eller hon har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller hans eller hennes bruk av alkohol eller något annat berusningsmedel bidragit till försäkringsfallet.

De personer som jämställs med den försäkrade anges i försäkringsvillkoren. Samma villkor som gäller den försäkrade när det är fråga om uppsåt, grov oaktsamhet, följderna av alkoholpåverkan eller påverkan av något annat berusningsmedel i försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter och räddningsplikt tillämpas också på personer som jämställs med den försäkrade.

Exempel

En bilägare lånar sin bil till en person som han eller hon känner och som efter en kväll på en restaurang kör av vägen med bilen. Den som lånade bilen blir dömd för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten. Eftersom den som lånade bilen jämställs med bilens ägare, får ägaren inte ersättning för skadorna på bilen från fordonsförsäkringen, även om den som lånade bilen var nykter när bilen lånades.

Delta i skadeutredningen

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska samtliga som är delaktiga i skadan om möjligt delta i utredningen av skadan på skadeplatsen och medverka till att klargöra den verkliga orsaken till skadan och vem upphovsmannen är.

Meddela myndigheter

Försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen eller bedrägeri- och förskingringsförsäkringen för uthyrningsfordon ska omedelbart meddelas polisen.

För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om man låter bli att göra en anmälan eller yrka straff beaktas det när Fennias ersättningsansvar fastställs.

Gör så här vid skadesituationer

Om en skada är framme, hittar du aktuella anvisningar och skadetjänsterna på fennia.fi. Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du behöver hjälp på vägen. Meddela Fennia om en skada snarast möjligt.

I hyrbilsförsäkringen och den omfattande hyrbilsförsäkringen har Fennia rätt att bestämma fordonets uthyrare. Ring Fennias bilassistans 24h om du behöver en hyrbil efter en inträffad skada.

En ersättningsansökan ska lämnas in inom ett år från att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljderna till följd av försäkringsfallet. En ersättningsansökan ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet eller, om försäkringen har tecknats mot personskador eller mot skadeståndsskyldighet, inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. En anmälan om försäkringsfallet jämställs med ansökan om ersättning. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och den information som behövs för att utreda vårt ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om skadan har orsakats av en utomstående person ska du försöka utreda skadevållarens identitet.

Kom överens om inspektion av det skadade fordonet före reparationen

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning innan reparationen påbörjas.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen i anslutning till ersättningen görs.

Om reparationen eller en annan åtgärd utförs av en annan tjänsteproducent än den som Fennia bestämt eller om anskaffningen görs hos någon annan än hos den som Fennia bestämt, kan ersättningen betalas ut till högst det belopp som reparationen eller anskaffningen skulle ha kostat hos den tjänsteproducent eller på den anskaffningsplats som Fennia bestämt.

Skadorna på fordonet inspekteras på Fennias samarbetsverkstad. Anvisningar för hur du lämnar in bilen för skadeinspektion får du på fennia.fi/skador.

Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller ett annat beslut kan inom tre år från det han eller hon fått del av beslutet väcka talan i tingsrätten på försäkringsbolagets hemort, sin egen hemort eller på sin stadigvarande bosättningsort eller den ort där skadan inträffade. Beslutet kan också överklagas hos den opartiska nämnd som vi anger i ersättningsbeslutet.

FINE Försäkrings- och finansrådgivning ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder. FINE och dess Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål (www.fine.fi/sv ).

En konsument kan vid meningsskiljaktigheter be om råd av konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv ).

Vid trafikskadeärenden ger Trafik- och patientskadenämnden rekommendationer om avgöranden på det sätt som närmare anges i anvisningen för sökande av ändring (www.liipo.fi/sv ).

En frivillig fordonsförsäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringen.

Uppsägningen ska göras skriftligt. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Enligt försäkringsvillkoren kan Fennia säga upp en försäkring en månad före försäkringsperiodens utgång. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp under försäkringsperioden.

KONCESSION FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAGET, LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Försäkringsgivare är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Telefon +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fenniakoncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret.

Vederlag som beviljas för anbud eller försäljning

Fennias personal i kundservice och försäljning och Fennias ombud ger inga sådana personliga rekommendationer om de försäkringar de erbjuder som avses i lagstiftningen om försäkringsförmedling.

Avlöningen av personal som är anställd inom försäljning hos Fennia grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 410 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor