Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennian ajoneuvovakuutukset - tuote-esite
Ajoneuvovakuutusten esite

Fennian ajoneuvovakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.6.2024 alkaen

Kerromme tässä tuote-esitteessä Fennian ajoneuvovakuutusten sisällöstä, tärkeimmistä rajoituksista ja korvausperiaatteista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi vakuutuksenottajana. Vakuutusehdoista löydät tarkemmin kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen.

Liikennevakuutus on lakisääteinen. Se on siis oltava jokaisella liikenteeseen käytettävällä ajoneuvolla.

Liikennevakuutuksen lisäksi kannattaa ottaa kaskovakuutus, joka turvaa ajoneuvosi erilaisten vahinkojen varalta ilkivallasta kolareihin. Fenniakaskon voit koota valitsemistasi vapaaehtoisista vakuutuksista tai ottaa sen valmiina vakuutuspakettina.

Vakuutus ei ole voimassa emmekä korvaa siitä vahinkoa, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muita viranomaispäätöksiä.

Pakotteet, kiellot, rajoitukset ja viranomaispäätökset voivat olla

 • Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai

 • Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia.

Liikennevakuutuslain mukaan kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus. Se korvaa henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.

Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksen laajuudesta sekä eri osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista löydät Fennian liikennevakuutusehdoista, liikennevakuutuslaista ja vakuutussopimuslaista.

Moottoriajoneuvo kulkee mekaanisella voimalla maata mutta ei raiteita pitkin, ja sen suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa tai suurin nettopaino yli 25 kilogrammaa. Moottoriajoneuvolla tarkoitetaan lisäksi kytkettyä tai irrallista perävaunua sekä painosta riippumatta vuokrattua sähköpotkulautaa.

Vuokratulla sähköpotkulaudalla tarkoitetaan sähkömoottorilla varustettua astinlaudalla seisten ohjattavaa ja ohjaustangolla varustettua kaksipyöräistä ajoneuvoa, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa ja joka elinkeinotoiminnassa vuokrataan yleisön saataville henkilöiden kuljettamista varten.

Liikennevakuutuslaissa on erikseen mainittu ne ajoneuvot, joita ei tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi leikkuupuimurit ja muut sadonkorjuulaitteet.

Jos ajoneuvoasi ei lain mukaan tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella ja aiheutat sillä liikennevahingon, korvausta voi hakea Liikennevakuutuskeskukselta.

Voit myös ottaa vastuuvakuutuksen. Sillä varaudut korvausvelvollisuuteen muissa vahingoissa, jotka liittyvät näiden ajoneuvojen käyttöön.

Moottoriajoneuvo tarvitsee liikennevakuutuslain mukaan vakuutuksen myös silloin, kun sitä käytetään esimerkiksi yksityisellä tiellä, piha-alueella tai jäällä.

Liikennevakuutus korvaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Maksamme korvaukset liikennevakuutuslain, vahingonkorvauslain ja niiden perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella korvataan sellaiset ajoneuvossa mukana olleille aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Jos oma moottoriajoneuvosi aiheuttaa liikennevahingon toiselle moottoriajoneuvolle tai raideliikenneajoneuvolle, vahinko korvataan ajoneuvosi liikennevakuutuksen perusteella vain silloin, jos vahinko on aiheutunut ajoneuvosi

 • omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta eli huolimattomuudesta

 • liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista

 • puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa, että liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvollesi, siihen kiinteästi kytketylle toiselle ajoneuvolle tai näissä oleville tavaroille tai kuormalle aiheutuneita vahinkoja.

Tarvitseeko ajoneuvoni myös kaskovakuutuksen?

Tutustu ensin liikennevakuutukseen. Sen jälkeen osaat paremmin arvioida, tarvitseeko ajoneuvosi sen lisäksi vapaaehtoisen turvan. Fenniakaskon vakuutuksista voit koota itsellesi sopivan yksilöllisen ratkaisun. Liikennevakuutuksen ja Fenniakaskon yhdistelmällä varmistat, että vakuutusturvasi liikenteessä on sinulle sopiva.

Miten liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja?

Henkilövahinkoina korvataan sairaanhoitokulut ja vahingosta aiheutuneet muut kulut. Meillä on kuitenkin pääsääntöisesti oikeus valita hoitolaitos, jossa hoito annetaan.

Lisäksi maksetaan korvausta

 • ansionmenetyksestä

 • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta

 • pysyvästä haitasta sekä

 • pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Vahinkoa kärsineellä saattaa olla oikeus myös liikennevakuutuksen hoitotukeen, vaatelisään tai kuntoutukseen. Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut korvataan kohtuulliseen määrään asti.

Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta liikennevakuutuksen korvaus sovitetaan yhteen muiden lakisääteisten korvausten kanssa, jotta samasta vahingosta ei makseta päällekkäisiä korvauksia.

Kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneen ajoneuvon vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kyseisen ajoneuvon kuljettajalle edellyttäen, että mainitussa toiminnassa ei ollut noudatettava liikennesääntöjä.

Vuokratun sähköpotkulaudan kuljettajalle aiheutuneesta henkilövahingosta korvataan vuokratun sähköpotkulaudan vakuutuksesta ainoastaan liikennevakuutuslaissa tarkoitetut sairaanhoitokustannukset.

Miten liikennevakuutus korvaa omaisuusvahinkoja?

Ajoneuvon korjauskulut tai sen lunastus

Moottoriajoneuvon vaurioitumisesta on sen omistajalla oikeus saada korvauksena korjauskulut. Jos ajoneuvoa ei voida korjata kohtuullisilla kuluilla, lunastamme sen ajoneuvon käypää arvoa vastaavaan hintaan. Tällöin omistaja luovuttaa vaurioituneen ajoneuvonsa Fennialle.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa, että ajoneuvon arvon alentumista ei korvata.

Seisonta-ajan korvaus

Maksamme seisonta-ajan korvauksen moottoriajoneuvon korjausajalta joko liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan vahvistamien suositusten (ohjekorvausten) mukaan tai todellisen menetyksen perusteella.

Muut omaisuusvahingot

Muista kuin moottoriajoneuvoihin kohdistuneista omaisuusvahingoista korvaamme korjauskulut tai tuhoutuneen esineen käyvän arvon.

Millaisia rajoituksia liikennevakuutukseen liittyy?

Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksen perusteella, jos moottoriajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen.

Moottoriajoneuvoa ei käytetä liikenteeseen esimerkiksi silloin, kun

 • sitä käytetään liikenneväylien ulkopuolella olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen

 • se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä esimerkiksi korjaamossa, pesuhallissa tai muussa tällaisessa paikassa.

Liikennevakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on kohdistunut

 • kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana liikkumattomana olevan moottoriajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka tekee tässä tarkoitettua työtä

 • omaisuuteen, jota kuormataan tai puretaan kuormasta tai johon kohdistuu jokin muu työsuoritus

 • toiseen moottoriajoneuvoon, joka on osallistunut samaan omaisuuden kuormaukseen, kuorman purkamiseen tai muuhun samaan työsuoritukseen.

 • liikenneväylällä ilman valvontaa olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon, ellei ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai huolimattomuuttaan

 • tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen tai ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan omistamaan tai muutoin hallinnassa olevaan omaisuuteen. Tästä poikkeuksena liikennevakuutus korvaa muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleisiin vaatteisiin tai henkilökohtaisiin käyttöesineisiin kohdistuneita vahinkoja.

  Liikennevakuutus ei myöskään korvaa kaivamisesta aiheutunutta omaisuusvahinkoa.

Omaisuuteen kohdistuneesta liikennevahingosta maksetaan yhteensä korvausta enintään 5 000 000 euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohti.

Vahingonkärsineen oma menettely voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi rattijuopumus ja ajoneuvon anastus.

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen (ETAn) valtioissa.

Nämä valtiot ovat:

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Liikennevakuutus kattaa myös vahingot, jotka aiheutuvat ETAn ulkopuolella välittömällä matkalla ETAn jäsenvaltiosta toiseen. Vahinkojen on tällöin pitänyt aiheutua Suomen tai muiden ETA-maiden kansalaisille tai heidän ajoneuvoilleen.

Liikennevakuutus kattaa joko sen ETA-valtion lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai Suomen liikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos se on tätä parempi.

Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi valita, että Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa aiheutunut liikennevahinko korvataan Suomen lain mukaan. Tämä pätee, vaikka vahinko lainvalintaa koskevien säännösten mukaan tulisi korvattavaksi muun lain mukaan.

Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ilman eri toimia ETAn alueen lisäksi näissä maissa:

 • Iso-Britannia, Monaco, Pohjois-Irlanti, San Marino, Sveitsi, Vatikaanivaltio.

Vihreä kortti

Suomalainen liikennevakuutus on lisäksi voimassa erillisellä todistuksella, ns. vihreällä kortilla (Green Card), näissä maissa:

 • Albania, Andorra, Azerbaidžan, Bosnia-Hertsegovina, Makedonia F.Y.R.O.M., Marokko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turkki ja Ukraina.

Harkitsemme vihreän kortin myöntämistä näihin maihin tapauskohtaisesti erikseen. Vihreää korttia ei välttämättä myönnetä niin, että se on voimassa kaikissa mainituissa maissa.

Vihreän kortin saat meiltä Fenniasta. Ota se mukaan aina, kun matkustat ajoneuvollasi Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Toimi näin, kun matkasi suuntautuu ulkomaille

Selvitä aina vakuuttamisvelvollisuus, vakuutusturvan laajuus ja korvausten mahdolliset enimmäismäärät. Harkitse myös lisäturvaa, jotta vältät henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun.

Liikennevakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan Fennian maksuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi ajoneuvon merkki, paino ja teho sekä vakuutuksenottajan kotikunta ja ikä.

Vakuutusmaksuun voivat vaikuttaa myös ajoneuvon kuljettajan ajokokemus, ajotapa sekä ajoneuvolla ajettu kilometrimäärä. Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on aina vähintään vakuutusehdoissa mainittu minimimaksu.

Ikoni - idea

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksusi viivästyy, perimme korvauksen maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista siten kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Jos vakuutuksenhakijalla on maksuhäiriöitä, niiden vakavuuden mukaan Fennia voi vaatia, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Bonus pienentää vakuutusmaksua

Bonus tarkoittaa alennusta vakuutusmaksusta. Mitä enemmän sinulla on bonusta kerättynä, sitä vähemmän sinun tarvitsee maksaa liikennevakuutuksestasi.

Bonusta kertyy vahingottomista vakuutuskausista bonusasteikon mukaisesti. Löydät bonusasteikot sekä yksityishenkilöille että yrityksille jäljempänä tässä esitteessä olevista taulukoista.

Jos vakuutuskausi on alle 120 vuorokautta tai moottoripyörällä alle 90 vuorokautta, bonusta ei kerry. Mopojen, moottorikelkkojen ja eräiden muiden ajoneuvojen liikennevakuutukseen ei sovelleta bonustaulukkoa.

Bonusta pienentää jokainen korvattu vahinko, johon on ollut syynä

 • ajoneuvon omistajan, kuljettajan tai haltijan huolimattomuus tai

 • ajoneuvon puutteellinen kunto tai virheellinen kuormaus.

Miten määritämme bonusluokan?

Kun otat vakuutuksen yksityishenkilönä, laskemme sinulle liikennevakuutuksen bonusluokan käyttämiemme maksuperusteiden laskentasääntöjen mukaan. Bonusluokka lasketaan kaikista vakuutuksenottajalla tarjoushetkellä olevista vahinkohistorioista. Näin laskettu bonusluokka on voimassa aina yhden vakuutuskauden kerrallaan.

Samaa bonusluokkaa sovelletaan kaikkiin saman vakuutuksenottajan samaan bonusryhmään kuuluviin ajoneuvoihin.

Jos siirrät vakuutuksesi toisesta vakuutusyhtiöstä meille Fenniaan, sijoitamme siirtyvän vakuutuksen siihen bonusluokkaan, johon se vahinkohistoriasi perusteella kuuluu soveltamamme bonusjärjestelmän mukaan.

Bonukset, kun otat vakuutuksen yksityishenkilönä

Bonusryhmiä on kaksi:

 • Bonusryhmä 1: yksityiskäyttöiset autot (ajoneuvoluokat M ja N)

 • Bonusryhmä 2: yksityiskäyttöiset moottoripyörät (ajoneuvoluokat L3 ja L4)

Jos vakuutuksenottajana annat suostumuksesi vahinkohistoriatietojesi tarkistamiseen, aloitamme autosi bonuksen laskemisen bonusluokasta 4. Bonus on tällöin 40 %.

Jos sinulla ei ole vahinkohistoriaa eikä korvattuja vahinkoja edeltävän viiden vuoden ajalta bonusryhmässä 1, yksityishenkilön yksityiskäyttöisen ajoneuvon vakuutusmaksuun voidaan soveltaa iän mukaan määräytyvää lähtöbonusta:

 • Jos täytät vakuutuksen alkamisvuonna 30 vuotta tai enemmän, sijoitamme autosi vakuutuksen bonusluokkaan 12 (bonus 64 %).

 • Jos täytät vakuutuksen alkamisvuonna 23–29 vuotta, sijoitamme autosi vakuutuksen bonusluokkaan 8 (bonus 52 %).

 • Jos olet vakuutuksen alkamisvuonna alle 23-vuotias, sijoitamme autosi vakuutuksen bonusluokkaan 4 (bonus 40 %).

Jos vakuutuksenottajana annat suostumuksesi vahinkohistoriatietojesi tarkistamiseen, aloitamme moottoripyöräsi bonuksen laskemisen bonusluokasta 3 (bonus 20 %). Yksityishenkilön moottoripyörän vakuutusmaksussa otetaan lisäksi huomioon vakuutuksenottajan muiden moottoripyörien vahinkohistoriat.

Jos et anna suostumustasi vahinkohistoriatietojesi tarkistamiseen, sijoitamme yksityishenkilön yksityiskäyttöisen auton vakuutuksen bonusluokkaan 0 (bonus 0 %) sekä yksityishenkilön yksityiskäyttöisen moottoripyörän bonusluokkaan U (bonus 0 %).

Sovellamme yksityishenkilön liikennevakuutukseen oheisia bonustaulukoita, ellei liikennevakuutusehdoissa mainita toisin.

Jos sinulle on vakuutuskauden aikana maksettu bonusluokkaan vaikuttavaa vahingonkorvausta, uusi bonusluokka määräytyy bonustaulukoiden sekä voimassaolevien vakuutusten ja vahinkojen lukumäärän mukaan.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko (yksityishenkilöiden vakuutukset, autot) 1.6.2024 alkaen
Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bonusturva)
20
19
17
15
13

Bonusluokassa 20 sinulla on voimassa bonusturva. Silloin ensimmäinen vahinko ei alenna bonusta lainkaan.

Esimerkki: näin bonus määräytyy

Henkilöautosi liikennevakuutus on bonusluokassa 14, ja olet sen perusteella saanut vakuutuksesi perusmaksuun 70 prosentin alennuksen. Jos hankit uuden auton ja vakuutat myös sen Fenniassa, uuden autosi liikennevakuutus sijoitetaan samaan bonusluokkaan 14. Saat siis myös toisen autosi vakuutusmaksusta 70 prosentin alennuksen.

Esimerkki: näin vahinko vaikuttaa vakuutusmaksuun

Jos sinulla on Fenniassa kaksi liikennevakuutusta bonusluokassa 14, saat molemmista vakuutuksista 70 prosentin alennuksen. Tarkistamme bonusluokan kerran vuodessa. Jos kummankaan vakuutuksen perusteella ei ole maksettu korvausta vakuutuskaudella, bonuksesi nousee luokkaan 16. Tällöin alennuksesi perusmaksusta on 76 prosenttia molemmissa vakuutuksissa. Jos toisesta vakuutuksesta on maksettu korvausta, molempien vakuutusten bonusluokka laskee luokkaan 12. Tällöin alennuksesi perusmaksusta laskee molemmissa vakuutuksissasi 64 prosenttiin.

Esimerkki: näin bonusturva ja vahinko vaikuttavat vakuutusmaksuun

Jos autollasi on Fenniassa liikennevakuutus korkeimmassa bonusluokassa 20 (bonus 83 %), sinulla on voimassa bonusturva. Jos bonusturva on voimassa ja vakuutuksesi perusteella maksetaan korvausta, ensimmäinen vahinko ei alenna bonusta lainkaan – putoat alempaan luokkaan vasta toisesta vahingosta. Jos sinulla on useita ajoneuvoja vakuutettuna, toisen vahingon jälkeen kaikkien samaan bonusluokkaan kuuluvien ajoneuvojen bonus laskee. Bonusturva tulee uudelleen voimaan, kun bonusluokkasi on taas 20.

Esimerkki: näin vahinko vaikuttaa vakuutusmaksuun

Jos liikennevakuutuksesi bonusluokka on 10, saat perusmaksusta 58 prosentin alennuksen. Tarkistamme bonusluokan kerran vuodessa. Jos vakuutuksesi perusteella ei ole maksettu korvausta seuraavaan tarkistukseen mennessä, bonuksesi nousee luokkaan 12 ja perusmaksusi alennus 64 prosenttiin.

Jos vakuutuksesi perusteella on maksettu korvausta, bonusluokka laskee seitsemään ja perusmaksunalennus 49 prosenttiin.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko (yksityishenkilöiden vakuutukset, moottoripyörät) 1.6.2024 alkaen
Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bonusturva)
16
13
11
9
7

Bonusluokassa 16 sinulla on voimassa bonusturva. Silloin ensimmäinen vahinko ei alenna bonusta lainkaan.

Bonukset, kun otat vakuutuksen yrityksellesi

Jos otat vakuutuksen yritykselle, ajoneuvon bonusluokka määräytyy yrityksen bonustaulukon ja vahinkojen lukumäärän mukaan. Taulukot ovat alla.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko yritysten vakuutuksissa 1.6.2024 alkaen
Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Voit poistaa ajoneuvosi tilapäisesti liikennekäytöstä, jolloin sinun ei tarvitse maksaa poistoajalta liikennevakuutusmaksua. Sinun on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, milloin poistat ajoneuvon liikennekäytöstä ja otat sen uudelleen liikennekäyttöön.

Hyvitämme liikennevakuutusmaksusi koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on poissa liikennekäytöstä. Moottorikelkan vakuutusmaksua ei kuitenkaan hyvitetä liikennekäytöstä poiston ajalta.

Huomioi seuraavat asiat, kun poistat ajoneuvon liikennekäytöstä:

 • Liikennekäytöstä poisto on aina voimassa toistaiseksi – sitä ei voi tehdä määräajaksi. Et voi siis ilmoittaa etukäteen, milloin otat ajoneuvon jälleen käyttöön.

 • Liikennekäytöstä poisto ja liikennekäyttöön otto ovat maksullisia rekisteröintitapahtumia. Voit tehdä ilmoituksen Fennian tai Traficomin verkkopalveluissa tai katsastusasemalla.

 • Jos ajoneuvosi rekisteritiedot muuttuvat, esimerkiksi omistaja tai haltija vaihtuu, muutokset on ilmoitettava Traficomin liikenneasioiden rekisteriin myös sinä aikana, kun ajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna.

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttämisestä on seurauksia

Et voi käyttää liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoasi liikenteessä, ennen kuin olet tehnyt Traficomille ilmoituksen sen ottamisesta takaisin liikennekäyttöön.

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on maksettava Fennialle korotettua vakuutusmaksua, jos ajoneuvoa on liikennekäytöstä poiston aikana käytetty liikenteessä. Seurauksena voit joutua maksamaan vakuutusmaksun sekä korotuksen, joka voi olla enintään vakuutusmaksu kolminkertaisena.

Jos liikenteessä tavataan liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo, poliisi toteaa ajoneuvon olevan käyttökiellossa ja estää ajoneuvon käytön ottamalla sen rekisterikilvet pois. Ajoneuvollesi määrätään tällöin jälkiverotuksena ajoneuvovero lisäveroineen.

Fennian vastuu alkaa joko vakuutuksenottajan kanssa sovittuna päivänä tai, jos päivästä ei ole erikseen sovittu, sinä päivänä, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut hyväksyvän vastauksen toisen osapuolen tarjoukseen. Liikennevakuutus ei voi alkaa takautuvasti.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus päättyy.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa liikennevakuutuksen vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Kun olemme lähettäneet sinulle ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta, muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajana sinulla on oikeus irtisanoa rekisteriin merkittävän ajoneuvosi liikennevakuutus, kun vakuuttamisvelvollisuutesi päättyy tai keskeytyy liikennekäytöstä poiston ajaksi. Sama pätee silloin, jos siirrät vakuutuksesi toiseen vakuutusyhtiöön. Voit irtisanoa liikennevakuutuksen myös, kun ajoneuvosi on anastettu ja olet tehnyt siitä ilmoituksen vakuutusyhtiölle ja poliisille.

Voit myös irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvoa, jota ei tarvitse merkitä rekisteriin, ei käytetä liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä.

Liikennevakuutuksen irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön Fennialle tekemä ilmoitus siitä, että

 1. ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimella (esim. myynti) uudelle omistajalle

  Päättyneen vakuutuksen perusteella korvataan myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä, jos ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ei ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

 2. ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä

  Jos ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, sille on otettava liikennevakuutus. Vakuutuksenottajan on vakuutuksen pitämiseksi voimassa ilmoitettava siitä Fenniaan.

Liikennevakuutuslain mukaisesti Liikennevakuutuskeskus korvaa vakuuttamattoman moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot.

Rajoituksia

Vakuuttamattoman ajoneuvon matkustajana olleelle omistajalle ja haltijalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata.

Kuljettajalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata, jos hän tiesi, ettei ajoneuvolla ole liikennevakuutusta.

Vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu

Kun moottoriajoneuvon omistajalla tai haltijalla ei ole ollut liikennevakuutusta omistus- tai hallinta-aikanaan, hän on velvollinen maksamaan Liikennevakuutuskeskukselle jälkikäteen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja kolminkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun.

Ikoni - idea

Kun ostat rekisteröidyn ajoneuvon, tarkista aina, että myyjä on sama kuin rekisteriin merkitty omistaja ja että myyntipäiväksi merkitään kaupantekopäivä. Näin vältyt mahdolliselta vakuutusmaksua vastaavalta maksulta ja laiminlyöntimaksulta, ja edellisen omistajan vakuutusyhtiön vastuu jatkuu seitsemän päivää seuraavan omistajan hyväksi.

Jos kuitenkin ostat ajoneuvon muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta, toimita ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä selvitykset väliomistajista ja omistusoikeuden siirrosta joko katsastustoimipaikkaan tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Omistusoikeuden ja -suhteiden selvittäminen voi olla jälkikäteen hankalaa, ja siitä voi aiheutua vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun vaatiminen myös aikaisempien omistajien omistusajalta.

Jos ostat ajoneuvon väliomistajalta, sinun kannattaa vakuuttaa ajoneuvo ostopäivästä alkaen, koska väliomistajalla ei välttämättä ole ollut liikennevakuutusta.

Palvelunumeromme

Liikennevakuutukseen ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyvää neuvontaa saa soittamalla palvelunumeroihimme

 • 010 195 030, liikennevakuutukset

 • 010 195 031, liikennevahingot

Soitto näihin numeroihin maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

Alla kerromme Fenniakaskon vakuutusten keskeisen sisällön ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen sekä suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista.

Millainen kasko sopii minulle?

Kaskon valintaan vaikuttavat autosi ikä ja arvo sekä omat tarpeesi.

Vakuutuksen valintaa voit myös miettiä siltä kannalta, minkä suuruisen rahanmenon taloutesi kestää, jos vahinko sattuu. Myös omavastuun suuruus kannattaa määrittää oman taloudellisen tilanteen ja kipurajan mukaan.

Laaja Fenniakasko sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä osamaksu- ja leasingvakuutuksen.

Fenniakaskon osakasko sisältää hirvivahinko-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen.

Näihin kaskovakuutuksiin sisältyy uusarvoehto, kun vakuutettuna on henkilöauto, matkailuauto, - perävaunu tai moottoripyörä. Autopalveluvakuutuksen saa Laajassa Fenniakaskossa ja Fenniakaskon osakaskossa henkilö-, paketti- ja matkailuautolle, moottoripyörälle ja alle 5 000 kiloa painavalle kuorma-autolle.

Premiumkasko sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko-, luonnonilmiö- ja autopalveluvakuutuksen, laajan vuokra-autovakuutuksen tai vuokra-autovakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen, moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen sekä osamaksu- ja leasingvakuutuksen.

Premiumkaskoon sisältyy lunastusturvaetu.

Vakuutukset on ehdoissa jaoteltu esine- ja varallisuusvakuutuksiin. Esinevakuutukset korvaavat erilaisia omalle ajoneuvolle aiheutuneita esinevahinkoja. Varallisuusvakuutukset ovat täydentäviä vakuutuksia, joita saa vain tiettyjen esinevakuutusten yhteydessä.

Esinevakuutuksia ovat kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko-, luonnonilmiö-, osamaksu- ja leasingvakuutus sekä vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus.

Kun vakuutuksen kohteena on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä, moottorikelkka, mopoauto, matkailuauto tai matkailuperävaunu, Fenniakaskon esinevakuutukset kattavat myös ajoneuvon myyntihintaan uutena sisältyvät vakiovarusteet sekä ajoneuvoon kiinteästi asennetut ja sen käyttöön olennaisesti liittyvät lisävarusteet 3 500 euroon. Voit erikseen sopia myös suuremmasta lisävarusteiden enimmäiskorvausmäärästä.

Kolarivakuutuksella vakuutettu muu ajoneuvo kuin sähköpolkupyörä tai muu kevyt sähköinen liikkumisväline on aina vakuutettu myös osamaksu- ja leasingvakuutuksella ilman eri sopimusta.

Taksien ja invataksien lisävarusteet sisältyvät Fenniakaskoon 7 000 euroon asti. Lisävarusteiden enimmäiskorvausmäärät sisältävät arvonlisäveron.

Rajoituksia

Fenniakaskon esinevakuutukset eivät kata esimerkiksi koristemaalauksia tai -teippauksia, tiedostoja, ohjelmistoja tai tallenteita eivätkä moottoripyörien, -kelkkojen, maastoajoneuvojen, kolmi- tai nelipyörien, traktoriksi rekisteröityjen mönkijöiden, mopojen, sähköpolkupyörien tai muiden kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden radioita, kameroita taikka soitin- tai kuvantoistolaitteita.

Fenniakasko ei kata myöskään kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemia eikä puhelimia lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää, ajoneuvoon kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai kypärään liitettyä kypäräpuhelinta.

Varallisuusvakuutuksia ovat autopalvelu-, oikeusturva-, keskeytys-, vuokra-auto- ja laaja vuokra-autovakuutus, kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus sekä moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus.

Autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen voit saada, kun ajoneuvollasi on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus.

Vuokra-auto-, laajan vuokra-auto-, keskeytys-, kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutuksen ja moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen voit saada, kun ajoneuvollasi on kolarivakuutus.

Esinevakuutukset korvaavat − kukin vakuutusehtojensa mukaan − vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, vaurioituneen ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutuneet kulut ja hinauksen tai kuljetuksen lähimpään korjaamoon.

Mitä rajoituksia esinevakuutuksiin liittyy?

Esinevakuutukset eivät korvaa esimerkiksi

 • arvonalennusta

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • polttoainetta

 • kokonaan tai osittain sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemia

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä varallisuusvahinkoa, esimerkiksi ajoneuvoveroa.

Kolarivakuutus

Kolarivakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän vahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

Esimerkki korvattavasta vakuutustapahtumasta

Kolarivakuutus korvaa vahingon, jos törmäät toiseen autoon tai kiinteään esteeseen tai suistut tieltä.

Rajoituksia

Kolarivakuutus ei esimerkiksi korvaa, kun

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvolla osallistutaan kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajetaan muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu

 • vahinko aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • kyseessä on moottoririkko tai ruostumisesta aiheutunut vaurio

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena - useimmille näistä riskeistä on Fenniakaskossa omat vakuutuksensa, esimerkiksi palo- ja varkausvakuutus.

Hirvivahinkovakuutus

Hirvivahinkovakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Ilkivaltavakuutus

Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

Ilkivaltavakuutus esimerkiksi korvaa aiheutuneen vahingon, jos joku on tahallaan naarmuttanut avaimella autoa koko kyljen matkalta tai auton renkaat on viilletty rikki.

Rajoituksia

Ilkivaltavakuutus ei korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • toinen ajoneuvo on vahingoittanut ajoneuvoa.

Ilkivaltavakuutus ei korvaa esimerkiksi, jos tuntematon tai paikalta poistunut auto tai polkupyörä on kolhinut ajoneuvoa pysäköintialueella.

Ilkivaltavakuutus ei myöskään korvaa, jos

 • ajoneuvon sisustus tai sisällä olevat vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vahingoittuneet ja ajoneuvo on vahingon sattuessa ollut lukitsematon

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Palovakuutus

Palovakuutus korvaa, kun ajoneuvoa on vahingoittanut irti päässyt tuli, ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai sähkölaitteiden oikosulku.

Rajoituksia

Palovakuutus ei korvaa sähkölaitteelle aiheutunutta vahinkoa, kun se on vahingoittunut siinä itsessään sattuneen oikosulun tai muun sisäisen rikkoutumisen vuoksi. Sähkölaitteiksi katsotaan ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö, muu sähkölaite, johto tai johtosarja.

Palovakuutus ei myöskään korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sähkölaite on rikkoutunut apuvirran antamisen yhteydessä

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Varkausvakuutus

Varkausvakuutus korvaa lukitun, lukitussa paikassa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön. Tällaisia tapauksia ovat varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja luvaton käyttö.

 • Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

 • Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

 • Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

 • Moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä tai traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun sen ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Lisäksi jos ajoneuvossa on elektroninen ajonestolaite, sen on oltava kytkettynä päälle.

 • Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

 • Sähköpolkupyörä tai muu kevyt sähköinen liikkumisväline on lukittu, kun se on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla ketju- tai vaijerilukolla sellaiseen kiinteään kohteeseen, josta sen irrottaminen on mahdollista vain väkivaltaa käyttämällä. Sähköpolkupyörän tai muun kevyen sähköisen liikkumisvälineen akun lukituksen on oltava ehjä siten, että sen irrottaminen on mahdollista vain väkivaltaa käyttämällä.

 • Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun

 • sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

 • sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaavalla välineellä.

Kadonneesta ajoneuvosta maksamme korvauksen, jos ajoneuvoa ei ole saatu takaisin 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet kirjallisen tai muun todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta.

Lasivakuutus

Lasivakuutus korvaa ajoneuvon ikkunalasiin kohdistuneen suoranaisen esinevahingon, kun lasiin on kohdistunut isku ja se joudutaan tämän vuoksi uusimaan tai korjaamaan liikenneturvallisuudelle asetettujen vaatimusten mukaiseksi. Lasivakuutuksen voit saada, jos ajoneuvollasi on kolarivakuutus.

Rajoituksia

Lasivakuutus ei korvaa ajoneuvon lasikatolle tai kattoikkunalle aiheutunutta vahinkoa.

Pysäköintivakuutus

Pysäköintivakuutus korvaa pysäköidylle ajoneuvolle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon aiheuttajaa ei saada selvitettyä.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että korvauksen hakija voi luotettavasti selvittää meille vahingon tapahtuma-ajan ja -paikan.

Esimerkki korvattavasta vakuutustapahtumasta

Olet käymässä kaupassa. Pysäköintipaikalla tuntematon auto on sillä välin kolhinut autosi vasemman kyljen. Pysäköintivakuutus korvaa korjauskulut.

Rajoituksia

Pysäköintivakuutus ei korvaa vahinkoa esimerkiksi, kun

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut niiden aikana, jälkeen tai seurauksena.

Eläinvahinkovakuutus

Eläinvahinkovakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys muuhun eläimeen kuin hirvieläimeen.

Esimerkki korvattavasta vakuutustapahtumasta

Törmääminen jänikseen, lokkiin tai muuhun eläimeen vaurioittaa ajoneuvosi keulaa. Nämä korjauskulut korvaa eläinvahinkovakuutus.

Rajoituksia

Eläinvahinkovakuutus ei korvaa vahinkoa esimerkiksi, kun

 • ajoneuvon moottori tai sen lisälaitteet, vaihteisto, voimansiirto- tai jäähdytysjärjestelmä on vahingoittunut puutteellisen öljyn tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi

 • ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan vaadittava ajoharjoittelu

 • siihen on ollut syynä ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuorma

 • siihen on ollut syynä ajoneuvossa ollut eläin.

Luonnonilmiövakuutus

Luonnonilmiövakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on

 • rakeet

 • myrskyn vuoksi auton päälle pudonnut oksa tai kaatunut puu

 • myrskyn irrottama esine, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä

 • tulva, kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä.

Rajoituksia

Luonnonilmiövakuutus ei korvaa vahinkoa esimerkiksi, kun

 • ajoneuvon osa tai laitteet ovat vahingoittuneet niiden rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • se on aiheutunut vedestä, koska ajoneuvoa on kuljetettu osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • ajoneuvo on uponnut jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä.

Osamaksu- ja leasingvakuutus

Osamaksu- ja leasingvakuutus kattaa menetyksiä, joita vakuutustapahtumasta voi aiheutua vakuutetun ajoneuvon myyjälle, vuokralleantajalle, pantinhaltijalle, autokiinnityksen haltijalle tai rahoituslaitokselle, jolle ajoneuvon myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet. Edellytyksenä on, että ajoneuvolle sattunutta vahinkoa ei korvata ajoneuvon muusta esinevakuutuksesta esimerkiksi lukitsematta jättämisen tai puutteellisen öljyn tai jäähdytysnesteen kierron vuoksi.

Vahingonkorvauksena maksamme enintään ajoneuvon käypään arvoon asti

 • sen osan esinevahingon korvauksesta, jota ajoneuvon oma vakuutus ei korvannut

 • vuokralleantajan erääntymättömän ja maksamattoman saatavan

 • osamaksu- tai rahoitussopimuksen mukaisen erääntymättömän ja maksamattoman saatavan

 • autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan erääntymättömän, maksamattoman osan.

Rajoituksia

Osamaksu- ja leasingvakuutus ei korvaa, jos

 • korvaukseen oikeutettu tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää ennen vakuutustapahtumaa, että vakuutettu ajoneuvo ei ollut tapahtuman sattuessa lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • vahinko on sattunut osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettaessa muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus

Vakuutus voidaan myöntää autovuokraamoille.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa, jos ajoneuvo on menetetty petoksen tai kavalluksen vuoksi ja sitä ei ole löydetty 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta.

Jos ajoneuvo on saatu haltuun petoksella tai kavalluksella ja se löytyy 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia sai todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta, vakuutus korvaa myös ajoneuvon vaurioitumisesta tänä aikana aiheutuneen suoranaisen esinevahingon.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutus korvaa lunastuksessa ajoneuvon käyvän arvon. Vakuutukseen ei sovelleta uusarvoehtoa, laajennettua uusarvoehtoa tai lunastusturvaa.

Ikoni - idea

Vuokrattavan ajoneuvon vuokrasopimuksessa on oltava ehto: ”Ajoneuvoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralleantajan erillistä kirjallista lupaa”.

Miten maksettava korvaus arvioidaan?

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut tositteiden mukaan

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa rahana vahingon määrä, joka on vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen arvon ja sillä korjaamattomana olleen arvon erotus. Arvo ennen vahinkoa voi olla käypä arvo tai uusarvoehdon, laajennetun uusarvoehdon tai lunastusturvan mukainen arvo.

 • hankkia vahingoittuneen ajoneuvon tai sen osan tilalle samanlainen tai samanarvoinen ajoneuvo tai sen osa.

Missä korjaus pitää tehdä?

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut ilmoituksen vakuutustapahtumasta ja muut tarvittavat selvitykset, esimerkiksi korjauslaskun.

Huomioi nämä asiat, kun ajoneuvosi korjataan

Vakuutus korvaa ajoneuvon kohtuulliset korjauskulut. Ne ovat kohtuulliset, kun vaurioituneen ajoneuvon arvo yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ei ylitä sitä käypää arvoa, joka ajoneuvolla oli ennen vahinkoa.

 • Käytetyt, vahingoittuneet osat korvataan vastaavilla samanlaisilla. Vaurioituneen ajoneuvon korjaukseen käytetään kunnoltaan ja iältään vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta viivästytä korjausta.

 • Fennia ei ole velvollinen korvaamaan uusilla osilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka voidaan korjata.

 • Fennia ei ole velvollinen korvaamaan ajoneuvon vaurioitumattoman maalauksen, teippauksen tai muun ulkoasun, sisustuksen tai ehjien osien uusimista tai parantamista samanlaisiksi kuin vahingon vuoksi korjattu tai uusittu vastaava ajoneuvon osa.

 • Otamme ajoneuvon kunnon paranemisen huomioon, kun laskemme korvausta. Otamme korvauksen määrässä huomioon, jos korjauksen yhteydessä ajoneuvon kuntoa on olennaisesti parannettu maalaus-, teippaus-, verhoilu- tai muilla vastaavilla töillä tai uusimalla vahingoittuneita, kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia.

Mitä ajoneuvon lunastaminen tarkoittaa ja miten ajoneuvon arvo määritetään?

Ajoneuvosi lunastetaan, jos sitä ei voida korjata kohtuullisilla kuluilla.

Lunastushinta on jokin näistä:

 1. ajoneuvon käypä arvo

 2. lunastusturvan mukainen hinta

 3. uusarvoehdon mukainen hinta

 4. laajennetun uusarvoehdon mukainen hinta.

Käypä arvo

Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta olisi saatu, jos se olisi myyty normaalisti ennen vahinkoa. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Käyvän arvon määrityksessä otamme huomioon ajoneuvon markkinahinnan, sen yksilöllisen kunnon ja varusteet, käyttöönottoajan, vuosimallin, käyttötavan, ajetut kilometrit, aikaisempien omistajien ja haltijoiden lukumäärän, ajoneuvon huoltohistorian ja muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Uusarvoehto ja laajennettu uusarvoehto

Uusarvoehtoa sovellamme käyvän arvon asemesta henkilö- ja matkailuauton, matkailuperävaunun ja moottoripyörän lunastuksissa. Korvaus maksetaan käteismyyntihinnan mukaan, joka vahinkohetkellä maksettaisiin samanlaisesta uudesta ajoneuvosta.

Uusarvoehto sisältyy kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- ja luonnonilmiövakuutukseen.

Laajennettua uusarvoehtoa sovellamme yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilöauton lunastuksessa, jos laajennetusta uusarvoehdosta on erikseen sovittu ja se on mainittu vakuutuskirjassa. Korvaus maksetaan samanlaisen, uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinnan mukaan.

Laajennetun uusarvoehdon saat kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutukseen.

Uusarvoehdon tai laajennetun uusarvoehdon soveltaminen edellyttää kuitenkin, että

 • ajoneuvo on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa ensirekisteröinnistä lähtien

 • ensirekisteröinnistä Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa on kulunut enintään vuosi, kun sovelletaan uusarvoehtoa, ja enintään kaksi vuotta, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa

 • ajoneuvolla on ajettu enintään 25 000 km, kun sovelletaan uusarvoehtoa, ja enintään 50 000 km, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa

 • korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä uuden, samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä on yli 50 prosenttia, kun sovelletaan uusarvoehtoa, ja yli 40 prosenttia, kun sovelletaan laajennettua uusarvoehtoa.

Uuden ajoneuvon käteismyyntihinnalla tarkoitetaan kaikissa tilanteissa korkeintaan sitä hintaa, jolla Fennia saisi tai olisi saanut hankittua samanlaisen ajoneuvon vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein vahinkohetkellä tai kun ajoneuvoa viimeksi on ollut myynnissä autoliikkeessä.

Autoliikekaskolla vakuutetun, autoliikkeen myyntivarastoon kuuluvan ajoneuvon käteismyyntihinnaksi katsotaan korkeintaan uuden vastaavan ajoneuvon nettohinta, joka ei sisällä autoliikkeen myyntikatetta.

Lunastusturva

Lunastusturvaa sovellamme silloin, kun kyseessä on yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilö-, paketti- ja matkailuauton tai matkailuperävaunun lunastus. Edellytyksenä on se, että lunastusturvasta on erikseen sovittu ja se on mainittu vakuutuskirjassa.

Lunastusturvan voit saada vain silloin, jos ajoneuvollasi on kolarivakuutus.

Lunastusturvassa vahingon määränä on käyvän arvon sijasta samanlaisen uuden ajoneuvon käteismyyntihinta vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein vahinkohetkellä, jos

 • ajoneuvo on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi pitänyt ilmoittaa ensimmäisen kerran ensirekisteröitäväksi Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa

 • ensirekisteröinnistä Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa on kulunut enintään kolme vuotta

 • ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 km

 • korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein on yli 40 prosenttia.

Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen vahinkohetken käypä arvo korotettuna 30 prosentilla. Edellytyksenä on, että korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta. Korvauksen korotus on aina kuitenkin enintään 40 000 euroa.

Korvauksen enimmäismäärä on samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta. Kun vakuutuksenottaja on hankkinut ajoneuvon käytettynä, korvauksen enimmäismäärä on hankintahetken käypä arvo. Kun vakuutuksenottaja on hankkinut ajoneuvon ulkomailta käytettynä ja ensirekisteröinyt sen Suomessa, korvauksen enimmäismäärä on ostomaan ostohetken käypä arvo, johon lisätään maksetun autoveron osuus.

Varallisuusvakuutukset kattavat ajoneuvon käyttöön liittyviä taloudellisia menetyksiä.

Autopalveluvakuutus

Autopalveluvakuutuksen voit saada henkilö-, paketti- ja matkailuautolle, moottoripyörälle sekä alle 5 000 kiloa painavalle kuorma- autolle, kun ajoneuvolla on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus. Vakuutus kattaa myös matkalla mukana olevan perävaunun.

Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella tehtävän matkan keskeytymisestä aiheutuvat, kohtuulliset ylimääräiset kulut siltä osin kuin niitä ei korvaa esimerkiksi liikennevakuutus.

Ikoni - idea

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella.

Ylimääräiset kulut korvaamme vakuutusehdoissa mainituin edellytyksin, kun matkan keskeytymisen syy on:

 • ajoneuvoon tullut vika tai vaurio

 • lukittu ajoneuvo on anastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana

 • ajoneuvo on suistunut tieltä

 • ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja on kuollut, vammautunut tai sairastunut äkillisesti ja matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut tästä syystä välttämätöntä.

Vakuutus korvaa

 • kohtuulliset kulut epäkuntoisen ajoneuvon kuljetuksesta lähimpään korjaamoon tai vaihtoehtoisesti tapahtumapaikalla tehdystä korjauksesta aiheutuneet matka- ja työkulut enintään kuljetuskulujen määrään asti

 • ajoneuvon kuljetuksen lähimpään sellaiseen paikkaan, jossa ajoakut voidaan ladata, jos yksinomaan sähkökäyttöisen henkilö- tai pakettiauton ajon keskeytymisen syynä on sähkövoiman loppuminen

 • ehdoissa mainituin edellytyksin ajoneuvon, sen kuljettajan sekä matkustajien ylimääräisiä kuljetus- ja matkakuluja, jos ajoneuvo on anastettu tai se joudutaan jättämään korjattavaksi

 • kuljettajan ja matkustajien ylimääräisiä yöpymiskuluja, kun vahinko on sattunut muualla kuin Suomessa ja ajoneuvon korjaamiseen kuluu enintään kolme työpäivää

 • kuljettajan ja matkustajien ylimääräisiä yöpymiskuluja enintään yhdeltä vuorokaudelta, kun lukittu ajoneuvo on anastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana muualla kuin Suomessa.

Kuljettajan ja matkustajien matkakuluja korvataan enintään kotimatkasta aiheutuvien kulujen määrään asti seuraavasti:

 • korvaamme enintään 100 euroa henkilöä kohti, kun vahinko on sattunut Suomessa

 • korvaamme enintään 300 euroa henkilöä kohti, kun vahinko on sattunut muualla kuin Suomessa.

Enimmäiskorvaus kuljettajan ja matkustajien yhteenlasketuista yöpymiskuluista on 200 euroa vuorokautta kohti.

Jos joudut tilaamaan hinauksen

Ennen kuin tilaat hinauksen, ota yhteys Fenniaan. Fennialla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Rajoituksia

Autopalveluvakuutus ei korvaa esimerkiksi vahinkoa, joka aiheutuu

 • polttoaineen tai muun käyttövoimana toimivan energian loppumisesta. Rajoitus ei koske henkilö- tai pakettiautoja, joiden ainoa käyttövoima on sähkö.

 • siitä, ettei ajoneuvoa saada käyntiin tai liikkeelle tai siihen ei päästä sisään pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvon avaimen, sen korvaavan laitteen tai koodin katoamisesta tai jäämisestä lukittuun ajoneuvoon taikka sen pariston tyhjentymisestä.

Autopalveluvakuutus ei myöskään korvaa

 • mahdollisia lisäkuluja, jotka aiheutuvat ajoneuvossa olleen omaisuuden tai muiden kuin kuljettajan tai mukana olleiden matkustajien kuljetuksesta

 • vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kuluja, esimerkiksi ansionmenetystä, matka- tai ruokakuluja, puhelimen tai faksin käyttökuluja, tulkin tai kielenkääntäjän palvelujen käytöstä aiheutuneita kuluja tai muita asioidenhoidosta aiheutuneita kuluja

 • kilometrikorvausta ajoneuvon ajamisesta koti- tai määräpaikkakunnalle.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen voit saada, kun ajoneuvollasi on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- tai varkausvakuutus.

Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan (kunkin tässä ominaisuudessaan) välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä riitaisissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvaetua voi käyttää asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa Fenniakaskon voimassaoloalueella.

Oikeusturvaedun voi saada esimerkiksi, jos

 • virallinen syyttäjä vaatii kuljettajalle käräjäoikeudessa rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

 • ostaja kaupanteon jälkeen huomaa, että auton moottori on epäkuntoinen ja vaatii kauppaa purettavaksi.

Molemmissa tilanteissa oikeusturvavakuutus kattaa asianajajan palkkiot ja muut asianajajan käytöstä aiheutuneet kulut ehtojen mukaan.

Vakuutuksen perusteella korvattava enimmäismäärä on 10 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Fennian korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin puolet tästä enimmäismäärästä, kun kulut ovat syntyneet ennen oikeuden pääkäsittelyn aloittamista tai kun asia on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainittu euromääräinen vähimmäisomavastuu (300 euroa vuonna 2024).

Rajoituksia

Fenniakaskon oikeusturvavakuutus ei korvaa, jos

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaan – vakuutus kattaa kuitenkin ajoneuvon omistamiseen ja hallintaan liittyvät asiat

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy liikennelupaan tai liikenteen luvattomaan harjoittamiseen tai kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai ajoneuvon luovuttamiseen kuljettajalle, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jolta ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen

 • syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle

 • syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikennerikkomusta

 • syyte koskee ajoneuvorikkomusta. Ajoneuvorikkomus voi olla esimerkiksi ajokiellon rikkomus, ajoneuvon katsastamatta jättäminen tai se, että poliisia tai tullivirkailijaa ei päästetä ajoneuvoon tarkastamaan sitä.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä. Rajoitusta ei myöskään sovelleta, jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

Vuokra-autovakuutus ja laaja vuokra-autovakuutus

Vuokra-autovakuutuksen tai laajan vuokra-autovakuutuksen voit saada yksityiskäyttöön rekisteröidylle henkilö- ja pakettiautolle, kun autolla on kolarivakuutus.

Vuokra-autovakuutuksen tai laajan vuokra-autovakuutuksen perusteella maksamme vuokra auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja niiltä päiviltä, joina omaa ajoneuvoa ei ole voitu käyttää ehdoissa mainittujen vakuutustapahtumien vuoksi (ks. kohta menetetyt käyttöpäivät). Lisäksi laaja vuokra-autovakuutus korvaa myös menetetyt käyttöpäivät, jos vahinko on korvattava autopalveluvakuutuksen perusteella eli ajoneuvoa ei ole voitu käyttää sen ollessa korjaamolla teknisen vian takia.

Vuokra-autovakuutus tai laaja vuokra-autovakuutus on voimassa vain, jos siitä on erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa. Laaja vuokra-autovakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut 10 vuotta. Tämän jälkeen ajoneuvolla on ilman eri sopimusta voimassa vuokra-autovakuutus.

Maksamme korvausta, jos

 • ajoneuvo on poissa käytöstä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi ja

 • näiden vakuutusten perusteella maksettavasta korvauksesta jää maksettavaa vielä vähennysten jälkeen – vähennyksiä ovat esimerkiksi omavastuu ja muut vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaiset vähennykset.

Laaja vuokra-autovakuutus korvaa myös vuokrauskulut enintään seitsemältä päivältä, jos ajoneuvoa ei voida käyttää autopalveluvakuutuksen perusteella korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi.

Vuokra-auton kuluina maksamme enintään vakiovarustellun, vakuutuksen ottamisen yhteydessä valitun pienen luokan, keskiluokan tai ison keskiluokan auton vuokrauskulut. Pienen kokoluokan auto on esimerkiksi Toyota Aygo, keskiluokan Ford Focus ja ison keskiluokan Skoda Octavia.

Premiumkaskossa vuokra-auton kuluina maksetaan vakiovarustellun, enintään ison keskiluokan auton vuokrauskulut.

Huomioi auton vuokrauksessa

 • Fennialla on oikeus määrätä, mistä auto vuokrataan. Jos vuokraat auton muusta kuin Fennian nimeämästä vuokraamosta, vuokrauskuluja ei korvata. Ennen auton vuokraamista kannattaa ottaa yhteys Fennian korvauspalveluihin.

 • Auto on palautettava siihen vuokraamoon tai vuokraustoimipaikkaan, mistä se on vuokrattu. Emme vastaa kuluista, jotka aiheutuvat auton palauttamisesta toiseen vuokraamoon tai vuokraustoimipaikkaan.

Vuokra-autovakuutuksessa tai laajassa vuokra-autovakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vuokrakuluja maksamme korjauksessa enintään 30 vuorokaudelta ja lunastuksessa enintään 14 vuorokaudelta.

Jos ajoneuvo lunastetaan varkausvakuutuksen vakuutustapahtuman perusteella, maksamme korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä enintään 30 vuorokaudelta. Korvauksen ylärajana lunastuksissa on ajoneuvon käypä arvo ennen vahinkoa.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa poltto- ja voiteluaineista, pysäköintiluvista ja vuokrasopimukseen liitetyistä lisävarusteista tai lisävakuutuksista aiheutuneita kuluja.

Menetetyt käyttöpäivät

Vuokra-autovakuutuksen tai laajan vuokra-autovakuutuksen perusteella maksamme vuokra auton vuokrauksesta aiheutuneita kuluja niiltä päiviltä, joina omaa ajoneuvoa ei ole voitu käyttää.

Menetetty käyttöpäivä tarkoittaa, että ajoneuvoa ei ole voitu käyttää esinevakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman vuoksi.

Esimerkki

Olet peruuttanut ajoneuvollasi päin roskakatosta, ja vahinko on korvattava kolarivakuutuksesta. Korjaus kestää 10 päivää. Korvaamme vuokra-auton kulut 10 päivältä.

Laajasta vuokra-autovakuutuksesta korvaamme lisäksi menetetyt käyttöpäivät, jos ajoneuvoa ei voida käyttää Suomessa sattuneen vakuutustapahtuman vuoksi ja kun vakuutustapahtuma on korvattava autopalveluvakuutuksen perusteella. Korvauksen edellytyksenä on, että jo aloitettu matka keskeytyy.

Huutomerkki -ikoni

Autopalveluvakuutuksen perusteella korvattava vakuutustapahtuma on esimerkiksi matkan keskeytyminen auton teknisen vian takia.

Korvattaviksi menetetyiksi käyttöpäiviksi laskemme täydet vuorokaudet vahingon sattumispäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on ajokuntoinen.

Laskemme menetetyiksi käyttöpäiviksi enintään seitsemän vuorokautta, jos kyseessä on Suomessa sattunut, autopalveluvakuutuksen perusteella korvattava vakuutustapahtuma. Kun kyseessä on varaosien tai korjauksen odotusaika, menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummassakin tilanteessa erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Lasivakuutuksen perusteella korvattavissa vakuutustapahtumissa laskemme menetetyksi yhden käyttöpäivän, kun lasi vaihdetaan. Jos lasi korjataan, menetettyä käyttöpäivää ei synny lainkaan.

Miten korvaukset sovitetaan yhteen vuokra-autovakuutuksissa?

 • Vähennämme korvauksesta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen, joka on liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan suositusten (ohjekorvausten) mukainen.

 • Jos vakuutettu voi saada vuokra-auton kuluista korvausta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, hänen on täytettävä sijaisauton käyttöselvityslomake autoa vuokratessa.

 • Olet velvollinen siirtämään Fennialle oikeutesi korvaukseen, joka maksetaan sijaisauton vuokrauskuluista liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella. Oikeus korvaukseen siirtyy siltä osin kuin voit saada korvausta liikenne- tai vastuuvakuutusyhtiöstä. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan voimassa olevan ohjeen mukaan sijaisauton kuluista korvataan tällä hetkellä enintään 94 prosenttia.

 • Jos et täytä tässä mainittuja vuokraukseen liittyviä velvoitteitasi, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.

 • Jos saat korvausta auton vuokrauskuluista liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, vuokra-autovakuutus tai laaja vuokra-autovakuutus korvaa kuluista vain sen osan, josta et saa korvausta liikenne- tai vastuuvakuutusten perusteella. Korvattava osa on käyttökulujen säästöä vastaava osuus.

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutuksen voit saada, kun ajoneuvollasi on kolarivakuutus. Sen perusteella maksamme korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos

 • ajoneuvo on kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksen vakuutustapahtuman vuoksi poissa käytöstä ja

 • vahinko on sellainen, että korvaamme sen jonkin edellä mainitun esinevakuutuksen perusteella ja maksettavaa jää vielä vähennysten jälkeen – vähennyksiä ovat esimerkiksi omavastuu ja muut vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaiset vähennykset.

Menetetyiksi käyttöpäiviksi laskemme täydet vuorokaudet vahingon sattumispäivästä siihen asti, kun ajoneuvo on ajokuntoinen. Kun kyseessä on varaosien tai korjauksen odotusaika, menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan kummassakin tilanteessa erikseen enintään seitsemän vuorokautta.

Korvausta menetetyiltä käyttöpäiviltä maksamme enintään 33 vuorokaudelta, josta vähennämme omavastuuajan. Jos lunastamme ajoneuvosi, maksamme korvausta enintään 17 vuorokaudelta, josta vähennämme omavastuuajan. Korvauksen ylärajana lunastuksissa on ajoneuvon käypä arvo ennen vahinkoa.

Omavastuuaika on kolme vuorokautta, jos omavastuun poistamisesta ei ole erikseen sovittu.

Huutomerkki -ikoni

Jos ajoneuvoa ei ole voitu käyttää vahingon vuoksi (seisonta-aika) ja tästä maksetaan korvausta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella, vähennämme keskeytysvakuutuksen korvauksesta samalta ajalta liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen. Keskeytysvakuutus ei korvaa liikenne- tai vastuuvakuutuksen perusteella käytetyn sijaisauton polttoainekuluja.

Kuorma- ja linja-auton hinauspalveluvakuutus

Hinauspalveluvakuutuksen voit saada linja-autolle ja yli 5 000 kiloa painavalle kuorma-autolle, joka on vakuutettu kolarivakuutuksella. Kuorma-auton vakuutuksen voimassaoloalueeksi voit valita joko Suomen tai Euroopan Venäjää lukuun ottamatta. Linja-auton vakuutus on voimassa ainoastaan Suomessa.

Mitä hinauspalveluvakuutus korvaa?

Hinauspalveluvakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja, kun keskeytymiseen on ollut syynä ajoneuvon tekninen vika tai tieltä suistuminen.

Korvattavia ovat kulut

 • ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon ja sen perävaunun kuljetuskulut samaan paikkaan,

 • kulut tieltä suistuneen ajoneuvon tai sen perävaunun tielle nostamisesta sekä

 • kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua.

Hinauskulujen sijasta voidaan korvata tapahtumapaikalla tehdystä vaurion tai vian korjauksesta aiheutuneet matka- ja työkulut enintään hinauskulujen määrään asti.

Lisäksi vakuutus korvaa kuljettajan ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja.

Jos vakuutustapahtuma sattuu Suomessa, maksamme korvauksia enintään 2 600 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Kun voimassaoloalue on Eurooppa Venäjää lukuun ottamatta ja vakuutustapahtuma sattuu Suomen ulkopuolella, maksamme korvauksia enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Korvausten enimmäismääriin voi sisältyä perävaunun kuljetuskuluja enintään 550 euroa ja kuljettajalle aiheutuneita ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja enintään 200 euroa.

Ennen hinauksen tilaamista ota aina yhteys Fenniaan. Meillä on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, maksamme korvauksen enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Hinauspalveluvakuutuksen omavastuu on 170 euroa.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa esimerkiksi

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun noutokuluja korjaamolta

 • jos polttoaine tai muu käyttövoimana toimiva energia on loppunut.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausvelvollisuuden, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle ulkomailla moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä vastuuvakuutuksen voimassaoloalueella.

 • Vakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot siltä osin kuin näihin maihin laajennettu suomalainen liikennevakuutus ei niitä korvaa.

 • Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan.

 • Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa.

Lue lisää vihreän kortin sopimusmaista aiemmasta tekstistä tässä esitteessä.

Kun ajoneuvollasi on kolarivakuutus, Fenniakaskon vakuutukset ovat voimassa

 • Euroopan talousalueella (ETA)

 • Euroopan talousalueen ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa Venäjää lukuun ottamatta sekä

 • kuljetuksissa näiden maiden välillä.

Ilman kolarivakuutusta Fenniakasko on voimassa vain Pohjoismaissa ja näiden maiden välisissä kuljetuksissa.

Jos sovimme voimassaoloalueesta toisin, poikkeus on voimassa vain silloin, kun se on mainittu vakuutuskirjassa.

Green Card -sopimusmaat on kerrottu aiemmin tässä esitteessä. Vakuutukset eivät ole voimassa Venäjällä.

Huomioi nämä poikkeukset:

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa.

Kuorma-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa Euroopassa Venäjää lukuun ottamatta. Voimassaoloalueeksi voi valita myös vain Suomen.

Linja-auton hinauspalveluvakuutus on voimassa vain Suomessa.

Jos vakuutetussa ajoneuvossa on koenumerokilvet Traficomin koenumerotodistuksen perusteella tai siirtomerkki Traficomin siirtoluvan perusteella, Fenniakasko on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Bonus pienentää vakuutusmaksua

Palkitsemme hyvän ajotavan ja vahingottomat vakuutuskaudet maksunalennuksina eli bonuksina. Huomioimme bonuksen vain kolarivakuutuksen maksussa. Bonus voi olla jopa 70 prosenttia.

Ikoni - idea

Kolarivakuutuksen perusteella maksettu korvaus alentaa bonusta 10 tai 20 prosenttia. Sillä ei ole väliä, olitko ajoneuvon kuljettajana syyllinen vai syytön vahinkoon.

On myös ajoneuvoryhmiä, joilla ei ole bonusoikeutta. Näitä ovat muun muassa moottorikelkat, mopot ja perävaunut.

Jos vakuutuskausi on alle 120 vuorokautta tai moottoripyörällä alle 90 vuorokautta, bonusta ei kerry alla olevan bonusasteikon mukaisesti.

Jos autosi tai moottoripyöräsi Fenniakaskoon sisältyvän kolarivakuutuksen bonus on jo 70 %, sinulla on voimassa bonusturva. Jos bonusturva on voimassa ja kolarivakuutuksesi perusteella maksetaan korvausta, ensimmäinen vahinko ei alenna bonusta lainkaan. Vasta toinen vahinko laskee bonusta bonustaulukon mukaisesti. Bonusturva tulee uudelleen voimaan, kun bonuksesi on ollut 70 % kaksi vuotta.

Kolarivahingolla tarkoitetaan tässä taulukossa kolarivakuutuksen perusteella korvattavaa vahinkoa.

Bonusluokka ja -prosentti 1.6.2024
0 vahinkoa
1 vahinko
2 vahinkoa
3 vahinkoa
4 vahinkoa
0 = 20 %
1
0
0
0
0
1 = 30 %
2
0
0
0
0
2 = 40 %
3
0
0
0
0
3 = 50 %
4
1
0
0
0
4 = 60 %
5
2
0
0
0
5 = 70 %
6
3
1
0
0
6 = 70 %
7
4
2
0
0
7 = 70 % + bt
7
5
3
1
0

Kaksi esimerkkiä vakuutusmaksuista ja omavastuista

Molempien esimerkkien hinnat perustuvat Fenniakaskon 17.3.2024 voimassa oleviin hinnastoihin. Vakuutusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi ajoneuvon merkki, paino ja teho sekä vakuutuksenottajan kotikunta ja ikä.

Fennialla on oikeus muuttaa hintoja vakuutusehtojen mukaisesti esimerkiksi maksettujen korvausten tai ajoneuvojen ja korjausten kustannustason muutosten perusteella.

Esimerkki 1

Henkilöauto, Volkswagen, yksityiskäytössä, kotipaikka Espoo

Fenniakasko sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Tämän esimerkin autossa sen paino on 1 502 kg ja teho 118 kW.

Vakuutuksenottaja
Vuosimaksu
Bonus 70 %
Yksityishenkilö (35v)
Yksityishenkilö (35v)
Yksityishenkilö (35v)
Omavastuu 300 euroa
1 484,41 €
509,60 €
Omavastuu 500 euroa
1 381,80 €
478,81 €
Yritys
Yritys
Yritys
Omavastuu 300 euroa
2 446,19 €
831,79 €
Omavastuu 500 euroa
2 276,25 €
780,81 €

Esimerkki 2

Henkilöauto, Skoda, yksityiskäytössä, kotipaikka Tampere

Fenniakasko sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Tämän esimerkin autossa paino on 1 360 kg ja teho 77 kW.

Vakuutuksenottaja
Vuosimaksu
Bonus 70 %
Yksityishenkilö (35v)
Yksityishenkilö (35v)
Yksityishenkilö (35v)
Omavastuu 300 euroa
944,87 €
339,80 €
Omavastuu 500 euroa
881,18 €
320,70 €
Yritys
Yritys
Yritys
Omavastuu 300 euroa
1 554,16 €
552,09 €
Omavastuu 500 euroa
1 448,68 €
520,45 €

Arvonlisävero ja muut maksut

Jos sinä tai yrityksesi olette arvonlisäverolain tai muun lain mukaan oikeutettuja vähentämään tai hakemaan takaisin ajoneuvon ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai maksun, vähennämme korvauksesta veron tai maksun osuuden. Samoin menettelemme, jos sinä tai yrityksesi ette ole velvollisia maksamaan tai ette ole maksaneet kyseistä veroa tai maksua.

Lunastuskorvauksesta vähennämme ajoneuvon käyvän arvon ja jäännösarvon erotuksesta lasketun, arvonlisäveroa vastaavan euromäärän. Näin teemme silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen maksamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä.

Vastaavasti menettelemme myös, kun lunastamme ajoneuvon uusarvon, laajennetun uusarvon tai lunastusturvan mukaisesti määritellystä arvosta.

Omavastuut

Fenniakaskon esinevakuutusten omavastuu voi vaihdella 200 eurosta 5 000 euroon ajoneuvolajin mukaan. Mitä suurempi on omavastuu, sitä pienempi on vakuutusmaksu. Valittu omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Lasivakuutuksen omavastuu on yleensä 200 euroa, jos lasi joudutaan uusimaan kokonaan. Lasin korjauksessa ei ole omavastuuta.

Osamaksu- ja leasingvakuutuksessa korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on samansuuruinen kuin omavastuu siinä kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko- tai luonnonilmiövakuutuksessa, jonka korvauksesta vähennetyn tai evätyn osan osamaksu- ja leasingvakuutus korvaa.

Lisäomavastuut

Huomioi seuraavat tilanteet, joissa vähennämme vahingon määrästä lisäomavastuun:

 • Kun esinevahinko sattuu Pohjoismaiden ulkopuolella, vähennämme vahingon määrästä kaksinkertaisen perusomavastuun. Kaksinkertaista perusomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä lasivakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta.

 • Vähennämme vahingon määrästä vakuutuskirjassa mainitun lisäomavastuun perusomavastuiden ja muun lisäomavastuun lisäksi, kun varkausvakuutuksen tai vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksen

  • vakuutustapahtuma on sattunut Albaniassa, Azerbaidžanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Iranissa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Marokossa, Moldovassa, Puolassa, Serbiassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä tai Virossa ja

  • vakuutuksen kohteena on henkilö- tai pakettiauto, moottoripyörä, mopo, sähköpolkupyörä tai muu kevyt sähköinen liikkumisväline, mopoauto, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä, traktoriksi rekisteröity mönkijä, moottorikelkka, matkailuauto tai näihin kytketty perävaunu.

 • Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennämme vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuun.

  • Automaattisen palonsammutusjärjestelmän on oltava Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevien ohjeiden FA 127: 16 ja FA 127 B-liite mukainen.

  • Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit.

  • Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemianteollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

 • Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennämme vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuun.

  • Lisäomavastuuta ei vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015.

  • Automaattisen palonsammutusjärjestelmän on oltava Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevan ohjeen FK-128: 2014 - 06 mukainen.

  • Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

 • Kun moottorityökone tai traktori vajoaa suohon, vähennämme kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden omavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin enintään 10 000 euroa.

 • Kun vahingon syynä on ajoneuvon, sen osan tai ajoneuvossa olevan kuorman osuminen yläpuolella olevaan esteeseen ja vakuutettuna on kuorma-auto, perävaunu, linja-auto tai moottorityökone, vähennämme kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin enintään 10 000 euroa.

Vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksessa on perusomavastuun lisäksi vakuutuskirjassa mainittu prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

Esimerkki omavastuiden vähentämisestä

Autoosi murtaudutaan Virossa, ja murtovaurioiden korjauskulut ovat 2 300 euroa. Varkausvakuutuksen perusomavastuu on 200 euroa, ja vakuutuskirjassa mainittu lisäomavastuu on 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 510 euroa.

Koska vakuutustapahtuma on sattunut Pohjoismaiden ulkopuolella, vähennämme korvauksesta kaksinkertaisen perusomavastuun eli 400 euroa. Lisäksi vähennämme korvauksesta lisäomavastuun vähimmäismäärän 510 euroa. Omavastuuvähennykset ovat yhteensä 910 euroa.

Maksamme korvausta varkausvakuutuksen perusteella 1 390 euroa (kulut 2 300 – omavastuut 400 + 510).

Kun korvausta maksetaan useasta esinevakuutuksesta

Kun vahinko korvataan kahden tai useamman Fenniakaskon esinevakuutuksen perusteella, vähennämme korvauksesta omavastuut vain siitä vakuutuksestasi, jonka omavastuiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

Vähennämme omavastuut ja teemme muut vähennykset peräkkäisinä laskutoimituksina vahingonmäärästä tässä järjestyksessä:

 1. arvonlisävero ja muut maksut

 2. kiinteä euromääräinen omavastuu

 3. korvauksen mahdollinen alennus

 4. prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta on kerrottu tarkemmin liikennevakuutuksen esittelyn yhteydessä.

Jos haluat, että ajoneuvosi vapaaehtoiset vakuutukset tai osa niistä ovat voimassa myös liikennekäytöstä poiston aikana, ilmoita siitä meille erikseen. Ilman eri ilmoitusta vapaaehtoisista vakuutuksista voimassa ovat vain ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, luonnonilmiö- ja oikeusturvavakuutukset sillä edellytyksellä, että vakuutus sisältyy sovittuun vakuutuskokonaisuuteen.

Osamaksu- ja leasingvakuutusta lukuun ottamatta vakuutus korvaa liikennekäytöstä poiston aikana sattuneesta vakuutustapahtumasta aiheutuneet vahingot vain, jos kyseinen esine- tai varallisuusvakuutus on ollut voimassa kyseisenä aikana.

Huutomerkki -ikoni

Kun ajoneuvo on poissa liikennekäytöstä, hyvitämme tämän niiden vakuutusten maksuissa, jotka eivät ole voimassa liikennekäytöstä poiston aikana.

Moottorikelkan vakuutusmaksua ei hyvitetä liikennekäytöstä poiston ajalta.

Tähän osioon olemme koonneet esine- ja varallisuusvakuutusten tärkeimpiä suojeluohjeita ja rajoituksia sekä käytännön ohjeita vahinkojen selvittelyn ja vakuutuksen irtisanomisen varalle.

Tutustu tämän esitteen lisäksi Fenniakaskon ja liikennevakuutuksen vakuutusehtoihin ja tuotekuvauksiin. Löydät ehdot verkkosivuiltamme osoitteesta www.fennia.fi, jos haluat tutustua niihin etukäteen.

Kun olet tehnyt vakuutussopimuksen, saat Fennialta vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot. Tutustu niihin tämän tuote-esitteen lisäksi. Niin tiedät tarkasti vakuutusturvasi laajuuden sekä oikeutesi ja velvollisuutesi vakuutuksenottajana ja vakuutettuna.

Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Perimme jokaisesta paperisena lähetetystä laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun. Maksua emme peri e-laskusta tai pelkkää liikennevakuutusmaksua koskevasta laskusta.

Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä Fenniakaskoa tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Tärkeimpiä suojeluohjeita

Suojeluohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä niiden noudattamatta jättäminen vaikuttaa maksettavaan korvaukseen.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä.

Ajoneuvon ajaminen

 • Ajoneuvon kuljettajalla on oltava kuljettamansa ajoneuvon ajo-oikeus. Se voi olla ajoneuvon ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi varmistamatta hänen henkilöllisyyttään ja voimassa olevaa ajo-oikeutta.

 • Ajoneuvoa ei saa luovuttaa kuljetettavaksi henkilölle, joka on alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen.

 • Ajoneuvoa ei saa kuljettaa ajokykyyn vaikuttavien lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ajoneuvoa ei saa ajaa henkilö, jolta puuttuu siihen tarvittavat edellytykset sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä (tieliikennelaki 17 §).

 • Radio- tai televisiovastaanotinta, muuta äänen- tai kuvantoistolaitetta, viestintälaitetta tai muuta elektronista laitetta ei saa käyttää ajon aikana siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muutoin häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään.

 • Ammattiliikenteessä ajoneuvon kuljettajan on noudatettava häntä koskevia tieliikennelain, työaikalain, ajo- ja lepoaika-asetuksen, ajopiirturiasetuksen ja AETR-sopimuksen säännöksiä sekä muita asiaa koskevia säännöksiä kuljettajien ajo- ja lepoajoista sekä ajopiirturin käytöstä. Vakuutuksenottajan on ohjeistettava kuljettajia ja valvottava, että kuljettajat noudattavat näitä säännöksiä.

Avainten säilyttäminen

 • Ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Avaimia tai niiden valmistamiseen tarvittavia tietoja ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai sen säilytyssuojassa.

 • Ajoneuvon avaimissa ei saa olla ajoneuvon tai sen omistus- tai hallintasuhteisiin liittyviä yksilöintitietoja, kuten rekisteritunnusta tai omistajan tai haltijan nimeä tai osoitetta.

Ajoneuvon kunto ja ajoneuvosta huolehtiminen

 • Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai ajoneuvon muiden osien lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää vain tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä laitteita. Laitteet on asennettava ja kytkettävä laitteen ja ajoneuvon valmistajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

 • Ajoneuvoa ei saa pysäköidä, eikä sitä tai sen varusteita saa jättää sellaiseen paikkaan, jossa ne voivat joutua varkauden, vahingonteon tai muun rikoksen kohteeksi valvonnan tai riittävän silmälläpidon puuttumisen vuoksi.

 • Ajoneuvoa ei saa jättää tien varrelle, pysäköintipaikalle tai muulle alueelle siten ja niin pitkäksi ajaksi, että se kiinnittää sivullisen huomiota tai vaikuttaa hylätyltä. Jos ajoneuvo on jäänyt vahingon vuoksi tien varrelle, ajoneuvo on kuljetettava välittömästi korjaamolle tai muuhun turvalliseen paikkaan.

 • Ajoneuvon on oltava kunnoltaan sitä koskevien säännösten mukainen. Sitä on myös säilytettävä ja suojeltava hyvin.

Paloturvallisuudesta huolehtiminen

 • Konepellin ja moottorin välistä tilaa ei saa peittää millään peitteellä.

 • Jos ajoneuvoa korjataan tai muuten käsitellään hitsaamalla tai tekemällä muuta tulityötä, ajoneuvon verhoilu ja muut syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Lisäksi korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava vartiointi ja alkusammutuskalusto.

 • Kokonaan tai osittain sähkökäyttöisen ajoneuvon lataus pitää suorittaa ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Irrallinen ajoakkujen latausjohto on irrotettava latauksen jälkeen sekä autosta että pistorasiasta. Sitä ei saa säilyttää maassa, ulkona tai lattialla.

 • Ajoneuvon säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen. Siellä ei esimerkiksi saa säilyttää palavia nesteitä, käyttää avotulta eikä tupakoida.

 • Ajoneuvon moottoria, polttoainesäiliötä tai muita osia valaistaessa on aina käytettävä sähkövalaisinta.

 • Kun ajoneuvolla kuljetetaan, kuormataan tai muuten käsitellään palovaarallisia materiaaleja, on huolehdittava siitä, ettei materiaalia pääse ajoneuvon rakenteisiin ja aiheuta paloriskiä.

  • Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit.

Ajoneuvon käyttäminen

 • Ajoneuvossa olevaa ajovakauden hallintajärjestelmää tai luistonestojärjestelmää ei saa kytkeä pois päältä.

 • Kun tukijaloin varustettuja kippaavia ajoneuvoja, perävaunuja tai nostureita käytetään työsuoritukseen, ennen työsuorituksen aloittamista on varmistettava maaperän kantavuus. Ajoneuvon kaatumisen estämiseksi ajoneuvossa on käytettävä tukijalkoja työsuorituksen edellyttämällä tavalla.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hänen törkeä huolimattomuutensa on aiheuttanut vakuutustapahtuman. Sama pätee, jos hänen alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Samastaminen

Vakuutettuun samastettavat henkilöt mainitaan vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovelletaan samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki: samastaminen vahinkotilanteessa

Auton omistaja lainaa autonsa tuntemalleen henkilölle, joka menee ravintolaan ja ravintolaillan päätteeksi suistuu autolla tieltä. Lainaaja tuomitaan törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Koska lainaaja samastetaan auton omistajaan, omistaja ei saa autolle aiheutuneista vahingoista korvausta ajoneuvovakuutuksen perusteella, vaikka lainaaja oli lainaushetkellä selvin päin.

Osallistu vahingon selvittelyyn

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti jokaisen vahinkoon osallisen on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn onnettomuuspaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Ilmoita viranomaisille

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen sekä vuokrattavien ajoneuvojen petos- ja kavallusvakuutuksen vakuutustapahtumasta on ilmoitettava heti poliisille. Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa. Jos ilmoitus tai rangaistusvaatimus jätetään tekemättä, tämä otetaan huomioon Fennian korvausvastuuta ratkaistaessa.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Jos vahinko sattuu, löydät ajantasaiset toimintaohjeet ja vahinkopalvelut osoitteesta fennia.fi. Fennia Autoapu 24h -palvelu on apunasi vuorokauden ympäri, jos tarvitset apua tien päällä. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vahinko on sattunut.

Vuokra-autovakuutuksessa ja laajassa vuokra-autovakuutuksessa Fennialla on oikeus määrätä vuokra-auton vuokralleantaja. Kun vahingon satuttua tarvitset vuokra-autoa, ota yhteyttä Fennian Autoapu 24h -palveluun.

Korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvaushakemus on joka tapauksessa tehtävä kymmenen vuoden kuluessa

 • vakuutustapahtumasta tai

 • jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvaushakemukseen.

Huutomerkki -ikoni

Huomaa! Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingonaiheuttajan henkilöllisyys.

Sovi vaurioituneen ajoneuvon tarkastuksesta ennen korjausta

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet ennen korjausta.

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen tekee muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se olisi tullut maksamaan Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa.

Ikoni - idea

Tarkistuta ajoneuvon vauriot Fennian kumppanikorjaamolla. Toimintaohjeet auton toimittamiseksi vauriotarkastukseen saat osoitteesta fennia.fi/vahingot.

Korvauspäätökseen tai muuhun päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Liikennevahinkoasioissa ratkaisusuosituksia antaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunta päätösten muutoksenhakuohjeissa tarkemmin kerrotuin tavoin (www.liipo.fi ).

Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

VAKUUTUSYHTIÖN TOIMILUPA, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian työsuhteessa olevan myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 410 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet