Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Voimassa 17.3.2024 alkaen

Vakuutuksenantaja on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, jonka kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet suomi ja ruotsi.

Vakuutusehtoja sovelletaan liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin liikennevakuutuksiin. Vakuutuksenottajia voivat olla yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen (ETA) valtioissa. Vakuutus kattaa sen ETA-valtion lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai liikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos se on tätä parempi.

Green Card -yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena Fennian antaman vihreän kortin (Green Card) perusteella, tai ilman vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön.

Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja liikennevakuutuslain mukaan.

Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi valita, että Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä muualla ETA-alueella kuin Suomessa sattunut henkilövahinko korvataan Suomen lain mukaan, vaikka vahinko lainvalintaa koskevien säännösten mukaan muuten tulisi korvattavaksi muun lain mukaan.

Vakuutus korvaa myös vakuutetun moottoriajoneuvon ETA-valtion kansalaiselle aiheuttaman liikennevahingon ETA-valtioihin kuulumattomalla, läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla ETA-valtiosta toiseen.

4.1 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian tai sen edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisessa.

Vakuutuksenottajan on lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaistava Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja on tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan laiminlyönyt vakuutussopimuslain 22 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden, ja Fennia olisi oikean tiedon saatuaan antanut vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan, Fennialla on oikeus periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti. Jos Fennia olisi antanut vakuutuksen alempaa maksua vastaan kuin oli sovittu, Fennia ei palauta liikaa perittyä maksua.

Jos vakuutuksenottajaksi on tiedonantovelvollisuuden tahallisen laiminlyönnin johdosta virheellisesti merkitty henkilö, joka ei ole lain mukaan vakuuttamisvelvollinen, vakuutusmaksusta vastaa vakuutuksenottajan lisäksi se, joka on liikennevakuutuslain 6 §:n mukaan velvollinen vakuuttamaan ajoneuvon. Fennia voi tässä tapauksessa irtisanoa vakuutuksen 14 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon virheellisestä menettelystä.

4.2 Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden aikana

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava viipymättä Fennialle, jos vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetut olosuhteet tai jokin vakuutuskirjassa mainittu asiantila on vakuutuskauden aikana muuttunut. Tällaisesta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta.

Jos vakuutuksenottaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt vakuutussopimuslain 26 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn velvollisuuden ilmoittaa vaaran lisääntymisestä, ja Fennia olisi oikean tiedon saatuaan antanut vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan, Fennialla on laiminlyönnistä tiedon saatuaan oikeus periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti.

Jos vakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutuksenottajan tai ajoneuvon haltijan koti- tai asuinpaikka, ajoneuvon käyttötapa, tekniset tiedot taikka ajoneuvoluokka tai -ryhmä, Fennia voi niiden muututtua muuttaa vakuutusmaksua, kun se on saanut tiedon muutoksesta. Tällöin Fennia voi muuttaa vakuutusmaksua muutosta vastaavan tilastollisen vahinkoriskin muutoksen mukaisesti.

Saatuaan tiedon tällaisesta muutoksesta Fennia lähettää vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta alkaen vakuutusehdot, vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat.

Fennian vastuu alkaa, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta alkamisajankohdasta ole osapuolten kesken yksilöllisesti sovittu. Fennian vastuun alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempien maksujen laiminlyönti, Fennian vastuu alkaa vasta, kun ensimmäisen vakuutuskauden maksu on maksettu. Tästä maksun maksamisvelvoitteesta ennen vakuutuksen voimaantuloa kerrotaan myös laskussa.

Ensimmäinen vakuutuskausi on enintään 13 kuukautta ja seuraavat vuoden pituisia.

Jos ei jäljempänä toisin mainita, vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen asti, kunnes ajoneuvon omistajan tai haltijan vakuuttamisvelvollisuus tämän ajoneuvon osalta päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei olisikaan maksettu määräaikana.

8.1 Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 20 §:n ja Fennian soveltamien maksuperusteiden mukaan ottaen huomioon vakuutettujen edut siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. Vakuutusmaksun määräämisessä otetaan huomioon vahinkoa kärsineiden ja vakuutettujen etujen turvaavuus sekä liikennevahinkoriski.

Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit huomioon ottaen.

8.2 Bonusjärjestelmän soveltaminen

Fennialla on yksityishenkilöille oma bonusjärjestelmä, jota sovelletaan yksityishenkilöiden liikennevakuutuksiin jäljempänä mainituin poikkeuksin. Kun vakuutuksenottaja on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys, sovelletaan liikennevakuutukseen yritysten bonusjärjestelmää jäljempänä mainituin poikkeuksin, ellei toisin ole sovittu.

Liikennevakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää, kun vakuutettava ajoneuvo on

 • traktori

 • rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo

 • museoajoneuvo

 • mopo

 • maastoajoneuvo

 • perävaunu

 • moottorityökone

 • sähköpolkupyörä.

8.3 Bonusluokan muodostuminen

Liikennevakuutuksen bonusluokka määräytyy vakuutusehtojen liitteenä olevien taulukoiden ja vakuutuksista korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella.

Vakuutuksenottajalle, joka on yksityishenkilö, muodostetaan Fennian käyttämien maksuperusteiden laskentasääntöjen mukaan liikennevakuutuksen bonusluokka, joka lasketaan kaikista vakuutusta tehtäessä vakuutuksenottajalla olevista vahinkohistorioista. Näin laskettu bonusluokka on voimassa aina yhden vakuutuskauden kerrallaan, ja samaa bonusluokkaa sovelletaan kaikkiin saman vakuutuksenottajan samaan bonusryhmään kuuluviin ajoneuvoihin.

Vahinkohistorialla tarkoitetaan vakuutuksenottajan vakuutuksien voimassaoloaikaa ja vahinkoja. Vahinkohistoriaa ei voi siirtää toiselle vakuutuksenottajalle eikä ajoneuvolta toiselle.

Bonusryhmiä on kaksi:

 1. Autot (ajoneuvoluokat M ja N)

 2. Moottoripyörät (ajoneuvoluokat L3 ja L4)

Lisäksi ajoneuvojen erilainen käyttö huomioidaan vakuutusmaksua määritettäessä. Ajoneuvot jaetaan käyttötarkoituksen mukaan viiteen käyttöluokkaan, joille kullekin muodostuu oma bonusluokkansa. Ajoneuvojen käyttöluokat ovat:

 1. Yksityinen

 2. Luvanvarainen

 3. Kouluajoneuvo

 4. Vuokraus ilman kuljettajaa

 5. Myyntivarasto

Jos vakuutuksenottaja antaa suostumuksen vahinkohistoriatietojensa tarkistamiseen, yksityishenkilön auton vahinkohistoriaan perustuvan bonuksen laskeminen aloitetaan bonusluokasta 4 (bonus 40 %).

Jos vakuutuksenottaja ei anna suostumustaan vahinkohistoriatietojensa tarkistamiseen, Fennia sijoittaa yksityishenkilön auton vakuutuksen bonusluokkaan 0 (ei bonusta) ja yrityksen ajoneuvon vakuutuksen bonusluokkaan U (ei bonusta).

Jos vakuutuksenottajalla ei ole vahinkohistoriassa vahinkoja, voidaan yksityishenkilön yksityiskäyttöisen auton vakuutusmaksuun soveltaa ikäperusteiseen vahinkoriskitilastoon perustuvaa hinnoittelua, joka määrittelee bonusluokan vakuutuksenottajan iän mukaan.

Jos vakuutuksenottaja täyttää vähintään 30 vuotta vakuutuksen alkamisvuonna, Fennia sijoittaa auton vakuutuksen bonusluokkaan 12 (bonus 64 %). Tämä edellyttää, että vakuutuksenottajalla ei ole aiempaa vahinkohistoriaa tai korvattua vahinkoa edeltävän viiden vuoden ajalla bonusryhmässä 1 (autot).

Jos vakuutuksenottaja täyttää vähintään 23 vuotta vakuutuksen alkamisvuonna, Fennia sijoittaa auton vakuutuksen bonusluokkaan 8 (bonus 52 %). Tämä edellyttää, että vakuutuksenottajalla ei ole aiempaa vahinkohistoriaa tai korvattua vahinkoa edeltävän viiden vuoden ajalla bonusryhmässä 1 (autot).

Jos vakuutuksenottaja on alle 23-vuotias, Fennia sijoittaa auton vakuutuksen bonusluokkaan 4 (bonus 40 %). Tämä edellyttää, että vakuutuksenottajalla ei ole aiempaa vahinkohistoriaa tai korvattua vahinkoa edeltävän viiden vuoden ajalla bonusryhmässä 1 (autot).

Jos vakuutuksenottaja antaa suostumuksen vahinkohistoriatietojensa tarkistamiseen, yksityishenkilön moottoripyörän bonuksen laskeminen aloitetaan bonusluokasta 3 (bonus 20 %). Yksityishenkilön moottoripyörän vakuutusmaksussa otetaan lisäksi huomioon vakuutuksenottajan muiden moottoripyörien vahinkohistoriat, siten kuin edellä on kerrottu.

Jos vakuutuksenottaja ei anna suostumustaan vahinkohistoriatietojensa tarkistamiseen, Fennia sijoittaa yksityishenkilön moottoripyörän vakuutuksen bonusluokkaan U (ei bonusta).

Vakuutus sijoitetaan Green Card -järjestelmään kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman todistuksen perusteella bonusluokkaan siten, kuin se olisi ollut voimassa Suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus voimassa ulkomailla. Todistuksessa on mainittava vakuutuksen voimassaoloaika sekä mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdat.

Jos vakuutuksenottaja on yritys, vakuutusmaksun laskuperusteet ja ajoneuvon bonusluokka määräytyvät liitteessä olevan yrityksen bonustaulukon ja vahinkojen lukumäärän mukaan.

8.4 Bonusluokan nousu

Vakuutus tai vakuutukset siirtyvät korkeampaan bonusluokkaan liitteenä olevien taulukoiden mukaisesti sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana Fennia ei ole maksanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta (kohta 8.5).

Vakuutuksen tai vakuutuksien siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että vakuutuksenottajan samaan bonusryhmään kuuluva ajoneuvo on ollut tai useammat ajoneuvot ovat yhteensä olleet vakuutuskauden aikana liikenteessä vähintään 120 vuorokautta. Moottoripyörillä tämä aikaraja on vähintään 90 vuorokautta. Vuoden mittaisen ajan kuluessa vakuutus tai vakuutukset voivat kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään kerran.

Yksityishenkilön ajoneuvon tai ajoneuvojen liikennevakuutukseen tai liikennevakuutuksiin sisältyy bonusturva. Bonusturva on voimassa, kun siitä on mainittu vakuutuskirjassa. Bonusturva tarkoittaa sitä, että kun liikennevakuutuksen bonus on noussut ylimpään täyteen bonusluokkaan 20 (autot) tai 16 (moottoripyörät), ensimmäinen tämän jälkeen sattunut vahinko ei alenna bonusta. Toisen vahingon sattuessa bonus alenee siten kuin ensimmäistä vahinkoa ei olisi ollut. Tällöin bonus alenee kaikissa vakuutuksenottajan samaan bonusluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vakuutuksissa. Bonusturva tulee voimaan uudelleen, kun vakuutuksenottajan bonus on noussut takaisin Fennian bonustaulukoiden mukaiseen luokkaan 20 (autot) tai 16 (moottoripyörät).

8.5 Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko

Vakuutus tai vakuutukset siirtyvät kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskauden aikana korvattujen vahinkojen perusteella bonusluokasta toiseen liitteenä olevien taulukoiden mukaisesti. Jos vakuutuksenottajana olevan yksityishenkilön yhden ajoneuvon bonusluokka alenee vakuutusmaksuun vaikuttavan vahingon vuoksi, muiden saman vakuutuksenottajan samaan bonusryhmään kuuluvien ajoneuvojen liikennevakuutusten bonukset alenevat vastaavasti samaan bonusluokkaan.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta taikka virheellisestä kuormauksesta aiheutunut vahinko, josta Fennia on maksanut korvausta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa, josta on maksettu korvaus, jos

 • vahinko on sattunut lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä

 • vahinko on sattunut vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana, eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen

 • vakuutuksenottaja on viimeistään korvausta seuranneen vakuutuskauden aikana maksanut Fennialle korvausta vastaavan määrän takaisin.

8.6 Tietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Fennia säilyttää vakuutuksen voimassaolo- ja vahinkotiedot vähintään viisi vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tarvittaessa antaa vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan suostumuksella toiselle vakuutusyhtiölle.

8.7 Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia lähetti vakuutuksenottajalle laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Fennian vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista.

Poikkeuksena ovat ehtojen kohdan 5 mukaiset tilanteet, joissa vakuutuskauden maksun maksaminen on Fennian vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä mainitaan myös laskussa.

Jos vakuutuksenottajan maksama määrä ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksuun, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen maksuillaan lyhennetään.

Rekisteröimättömän auton liikennevakuutuksen maksu on aina vähintään 200 euroa ja rekisteröimättömän moottoripyörän maksu vähintään 350 euroa vakuutuskauden pituudesta ja vakuutuksen voimassaoloajasta riippumatta.

Vakuutusmaksu vakuutuskautta kohti on kaikissa tapauksissa aina vähintään 25 euroa.

8.8 Vakuutusmaksun viivästyminen

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu määräaikana, siitä peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa on säädetty.

Ennen täytäntöönpanotoimia vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu, maksun peruste ja se, että täytäntöönpanotoimiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

Maksun viivästyessä Fennia perii korvauksen maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty.

8.9 Vakuutusmaksun palautus

Vakuutuksenottajalla on Fennian maksuperusteiden mukaisesti oikeus saada ajoneuvon liikennevakuutuksen maksu takaisin siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstä poistosta on ilmoitettava etukäteen siten kuin ajoneuvolaissa säädetään.

Vakuutusmaksua ei palauteta ajalta, jonka vienti- tai koekilvellinen taikka rekisteröinnistä vapautettu ajoneuvo on poissa liikenteestä. Museoajoneuvon tai moottorikelkan liikennekäytöstä poisto ei myöskään oikeuta maksunpalautukseen.

Jos moottoripyörälle tai moottorikelkalle on otettu liikennevakuutus kausivakuutuksena, talvi- tai kesäkauden vähäisempi käyttö otetaan kausivakuutuksen maksussa huomioon.

Jos moottoriajoneuvoa käytetään liikennekäytöstä poiston aikana, Fennia perii vakuutusmaksun kolminkertaisena ajoneuvon liikennekäytöstä poiston alkamispäivästä siihen saakka, kun ajoneuvoa on todettu käytettävän liikenteeseen.

Vakuutusmaksun palautuksiin liittyvää

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.

Palautettava vakuutusmaksu päivää kohti on 1/360 vuosimaksusta. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos se on vähemmän kuin kahdeksan euroa. Palautettavan vakuutusmaksun vähimmäismäärää voidaan tarkistaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti.

Vakuutusmaksu on kuitenkin aina vähintään sen suuruinen kuin ehtokohdassa 8.7 on kerrottu. Vakuutusmaksua ei palauteta ehtokohdassa mainitun vähimmäismaksun osalta vakuutuskauden pituudesta tai vakuutuksen voimassaoloajasta riippumatta.

Fennian on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain mukaan siitä alkaen, kun kuukausi on kulunut siitä, kun Fennia on saanut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen.

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus)

 • saman vakuutuksenottajan Fenniassa voimassa olevien ja enintään viimeisten viiden vuoden aikana voimassa olleiden vakuutusten vahinkokehitys ja -historia siltä osin, kuin niillä on vaikutusta tämän vakuutuksen vahinkoriskiin.

Vakuutusmaksu

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua, kun perusteena on

 • viivästyneen vakuutusmaksun perintäkulujen muutos

 • korvausmenon tai kustannustason muutos

 • vakuutusten hallinto- ja hoitokulujen muutos

 • ajomäärien tai ajotavan seurantaan liittyvien maksuperusteiden muutos

 • muutos sellaisessa vakuutusmaksun määrään vaikuttavassa seikassa tai olosuhteessa, joka on maksun määräytymisen perusteena. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi:

  • vakuutuksenottajana olevan ajoneuvon omistajan tai haltijan asuinpaikan muutos

  • ajoneuvon pysyvän sijaintipaikan muutos

  • omistajaan, haltijaan tai vakuutuksen kohteeseen liittyvien riskitekijöiden, kuten asiakastyypin, ajoneuvon tai kuljettajan iän, ajoneuvolajin tai ajoneuvon käyttötarkoituksen muutokset

  • liikennevakuutuksen vuosittaisessa tilastoinnissa käytettävien, vahinkoriskin lisääntymiseen liittyvien tekijöiden muutokset.

Bonusluokka ja asiakasetuudet

Vakuutusmaksua alennetaan tai korotetaan muista vakuutusmaksun muutosperusteista riippumatta vakuutukseen sovellettavien maksuperusteiden bonusluokkamääräysten mukaisesti. Bonusluokkaa korottavat vakuutetun ajoneuvon vahingottomat vakuutuskaudet ja sitä alentavat vakuutuksen perusteella maksetut korvaukset (kohdat 8.4 ja 8.5).

Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdolliset asiakasedut ja alennukset, joiden laatu, laajuus, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua. Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja asiakasetuja, jotka perustuvat vakuutusten keskittämiseen tai muihin vastaaviin seikkoihin.

Yritysajoneuvojen ryhmävakuutus

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa yritysajoneuvojen ryhmävakuutukseen sisältyvän liikennevakuutuksen vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja. Muutokset tulevat voimaan uuden vakuutuskauden alkaessa kaikkien ryhmävakuutuksella vakuutettujen ajoneuvojen osalta riippumatta siitä, milloin ajoneuvo on tullut ryhmävakuutuksen piiriin.

Jos yritysajoneuvojen ryhmävakuutuksen myöntämisen edellytykset eivät ryhmävakuutusta tehtäessä voimassaolleiden Fennian määrittelemien vastuuvalintaohjeiden mukaan ryhmävakuutuksen osalta enää täyty, Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa ryhmävakuutukseen sisältyvä liikennevakuutus kunkin vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon yksilölliseksi liikennevakuutukseksi.

Tätä ehtokohtaa ei sovelleta kuluttajaan tai kuluttajaan rinnastettavaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön.

10.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa rekisteriin merkittävän ajoneuvon liikennevakuutus, kun hänen vakuuttamisvelvollisuutensa päättyy tai keskeytyy liikennekäytöstä poiston ajaksi tai kun hän siirtää vakuutuksen toiseen vakuutusyhtiöön. Liikennevakuutus voidaan irtisanoa myös silloin, kun ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus Fennialle ja poliisille.

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjallisesti liikennevakuutuksen, kun ajoneuvoa, jota ei tarvitse merkitä rekisteriin, ei käytetä liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä.

10.2 Irtisanomisilmoitukseksi katsottavat ilmoitukset

Liikennevakuutuksen irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön Fennialle tekemä ilmoitus siitä, että

 1. ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimella muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin vakuutuksenottajan kuolinpesälle tai konkurssipesälle. Päättyneen vakuutuksen perusteella korvataan myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä, jos ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ei ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

 2. ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä. Jos ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, se on liikennevakuutettava. Vakuutuksenottajan on vakuutuksen pitämiseksi voimassa ilmoitettava siitä Fennialle.

 3. ajoneuvon hallinta on palautunut omistajalle tai siirtynyt uudelle haltijalle, jos haltija on yksin ollut vakuutuksenottaja.

 4. vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä.

Fennialla on oikeus vaatia korvauksen saajalle maksamansa korvaus takaisin vahingon aiheuttajalta.

Jos vahingon aiheuttaja on yksityishenkilö, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö, taikka ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan tai jos kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvon liikennevakuutuslain 48 § 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa.

Vakuutuksenottajan on viipymättä tapahtumasta tiedon saatuaan ilmoitettava Fennialle tai sen edustajalle liikennevahingosta, joka voi johtaa korvausvaatimukseen. Vakuutuksenottaja on velvollinen toimittamaan Fennialle kaikki korvausasian käsittelyssä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Liikennevakuutukseen sovelletaan alla olevia bonustaulukoita, ellei ehtojen kohdassa 8.2 toisin mainita.

LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSTAULUKKO (YKSITYISHENKILÖIDEN VAKUUTUKSET, AUTOT) 17.3.2024 alkaen

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bonusturva)
20
19
17
15
13

LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSTAULUKKO (YKSITYISHENKILÖIDEN VAKUUTUKSET, MOOTTORIPYÖRÄT) 17.3.2024 alkaen

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bonusturva)
16
13
11
9
7

LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSTAULUKKO (YRITYSTEN VAKUUTUKSET) 17.3.2024 alkaen

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

20 140 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet