Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor

Effektivt från 1.11.2019

1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Försäkringsvillkoren tillämpas på fordonsspecifika trafikförsäkringar som beviljas motorfordon som används i trafik. Försäkringstagare kan vara privatpersoner, företag och sammanslutningar.

2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE

Trafikförsäkringen för motorfordon gäller i alla länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Försäkringen omfattar försäkringsskyddet enligt lagstiftningen i det EES-land där skadan inträffade eller försäkringsskyddet enligt trafikförsäkringslagen, om det är mer omfattande.

I icke EES-länder som anslutit sig till det allmänna Green Card-avtalet gäller trafikförsäkringen som ansvarsförsäkring med stöd av det gröna kortet (green card) som Fennia har givit, eller utan det gröna kortet i sådana fall där det inte behövs.

3. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL

Trafikförsäkringen ersätter enligt trafikförsäkringslagen person- och egendomsskador som har orsakats av att motorfordon har använts i trafik.

En skadelidande som bor i Finland kan välja att en personskada som inträffat inom ett annat EES-land än i Finland och som orsakats av att ett fordon använts i trafik och som försäkrats enligt den finländska trafikförsäkringslagen ersätts enligt Finlands lag, även om skadan enligt lagvalsbestämmelser annars skulle ersättas enligt en annan lag.

Försäkringen ersätter också en trafikskada som orsakats av ett försäkrat motorfordon och som drabbat en medborgare av ett EES-land på ett genomfartsområde som inte hör till ett EES-land under en direkt resa från ett EES-land till ett annat.

4. FÖRSÄKRINGSAVTAL

4.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt

Försäkringstagaren ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia eller dess representant ställer och som kan vara av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar.

Försäkringstagaren ska också under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera uppgifter som denna har lämnat till Fennia och som denna har konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat upplysningsplikten i 22 § i lagen om försäkringsavtal och Fennia skulle ha beviljat försäkringen mot en högre premie om det hade fått riktiga uppgifter, har Fennia rätt att ta ut en högre premie retroaktivt. Om Fennia skulle ha beviljat försäkringen mot en lägre premie än det avtalades om, återbetalar Fennia inte premien som tagits ut för mycket.

4.2 Förändringar under försäkringsperioden

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål underrätta Fennia om det under försäkringsperioden har skett förändringar i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i försäkringsbrevet. En sådan förändring ska meddelas senast en månad efter det första årliga meddelandet efter förändringen.

Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat plikten i 26 § 1 och 2 mom. i lagen om försäkringsavtal att meddela om riskökningen och Fennia skulle ha beviljat försäkringen mot en högre premie om det hade fått riktiga uppgifter, har Fennia när det får uppgifter om försummelsen rätt att ta ut en högre premie retroaktivt.

5. INTRÄDANDE AV FENNIAS ANSVAR

Fennias ansvar börjar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud, om inte en särskild begynnelsetidpunkt har avtalats individuellt mellan parterna. Begynnelsetidpunkten för när Fennias ansvar börjar kan inte genom avtal förflyttas till ett tidigare skede.

Om det trots allt finns särskilda skäl, till exempel att försäkringstagaren har försummat att betala tidigare försäkringspremier, inträder Fennias ansvar först när premien för den första försäkringsperioden betalas. För den här betalningsplikten att premien ska betalas innan försäkringen träder i kraft redogörs också i räkningen.

6. FÖRSÄKRINGSPERIOD

Den första försäkringsperioden är högst 13 månader och de följande ett år.

7. FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHETSTID

Om inte annat anges nedan, gäller försäkringsavtalet en försäkringsperiod i sänder tills fordonsägarens eller fordonsinnehavarens försäkringsplikt för fordonet i fråga upphör, även om försäkringspremien inte skulle ha betalats inom utsatt tid.

8. FÖRSÄKRINGSPREMIE

8.1 Premiegrunder

Försäkringspremierna beräknas på det sätt som avses i 20 § i trafikförsäkringslagen och enligt de premiegrunder som Fennia tillämpar med beaktande av de försäkrades förmåner, så att premierna är skäliga i proportion till kapitalvärdet av de förväntade kostnaderna för försäkringarna. När premierna bestäms ska tryggandet av de skadelidande och de försäkrade förmånerna samt risken för trafikskador beaktas.

Premierna kan bestämmas olika med beaktande av olika skaderisker för olika grupper av försäkringstagare.

8.2 Tillämpning av bonussystemet

Fennia har ett eget bonussystem för privatpersoner, vilket tillämpas på trafikförsäkringar för privatpersoner med nedan nämnda undantag. När försäkringstagaren är ett företag som avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) tillämpas på trafikförsäkringen bonussystemet för företag med nedan nämnda undantag, om inte annat avtalats.

På trafikförsäkringen tillämpas inte bonussystemet när det fordon som ska försäkras är

 • en traktor

 • ett fordon som är befriat från registreringsplikt

 • ett museifordon

 • en moped

 • ett terrängfordon

 • en släpvagn

 • ett motorredskap.

8.3 Hur bonusklass bildas

Trafikförsäkringens bonusklass bestäms enligt de tabeller som finns som
bilaga till försäkringsvillkoren och på basis av antalet skador som ersatts
från försäkringar.

För en försäkringstagare som är privatperson beräknas trafikförsäkringens bonusklass enligt Fennias bestämmelser om beräkning av premiegrunder och utifrån försäkringstagarens samtliga skadehistoriker när försäkringen tecknas. Bonusklassen som beräknas på detta sätt gäller för en försäkringsperiod i taget och samma bonusklass tillämpas på försäkringstagarens samtliga fordon som tillhör samma bonusgrupp.

Med skadehistorik avses giltighetstiden för försäkringstagarens försäkringar samt dennas skador. Skadehistoriken kan inte överföras till en annan försäkringstagare och inte från ett fordon till ett annat.

Det finns två bonusgrupper:

 1. Bilar (fordonsklasserna M och N)

 2. Motorcyklar (fordonsklasserna L3 och L4)

Dessutom beaktas fordonens olika användning vid beräkningen av
försäkringspremien. Fordonen delas enligt användningsändamål i fem
användningsklasser och var och en får en egen bonusklass. Fordons
användningsklasser är:

 1. Privat

 2. Tillståndspliktig

 3. Bilskolefordon

 4. Uthyrning utan förare

 5. Försäljningslager

 6. Tillståndspliktig godstrafik

Om försäkringstagaren inte ger sitt medgivande till att kontrollera skadehistoriken, placerar Fennia försäkringen för en privatpersons bil i privat bruk i bonusklass 0 (ingen bonus) och försäkringen för en privatpersons motorcykel i privat bruk och försäkringen för ett företags fordon i bonusklass U (ingen bonus).

Om försäkringstagarens skadehistorik saknar skador, kan man på försäkringspremien för en privatpersons fordon i privat bruk tillämpa prissättningen som bygger på den åldersspecifika skaderiskstatistiken, som fastställer bonusklassen enligt försäkringstagarens ålder.

Om försäkringstagaren fyller minst 30 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 12 (bonus 64 %). Det förutsätter att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1 (bilar).

Om försäkringstagaren fyller minst 23 år det år försäkringen träder i kraft, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 8 (bonus 52 %). Det förutsätter att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1 (bilar).

Om försäkringstagaren är under 23 år, placerar vi försäkringen för bilen i bonusklass 4 (bonus 40 %), förutsatt att försäkringstagaren inte har någon tidigare skadehistorik eller några ersatta skador från de fem föregående åren i bonusgrupp 1 (bilar).

En ny försäkring för en motorcykel och en försäkring för en motorcykel vars bonus inte är i en lägre bonusklass på grund av en skada, placeras i bonusklass 3 (bonus 20 %). I försäkringspremien för en motorcykel för en privatperson tas också hänsyn till skadehistoriken över försäkringstagarens övriga motorcyklar, enligt vad som tidigare sagts.

Försäkringen placeras i bonusklassen på basis av intyget från det utländska försäkringsbolag som hör till Green Card-systemet, som om försäkringen skulle ha gällt i Finland under den tid som försäkringstagaren haft en giltig försäkring utomlands. Intyget ska innehålla uppgifter om försäkringens giltighetstid samt tidpunkten för eventuella inträffade skador.

Om försäkringstagaren är ett företag, bestäms beräkningsgrunderna för premien samt bonusklassen för fordonet enligt bonustabellen för företag och enligt antalet skador.

8.4 Höjning av bonusklass

Försäkringen eller försäkringarna överförs till en högre bonusklass i enlighet med de bifogade tabellerna på basis av en sådan försäkringsperiod under vilken Fennia inte har betalat skadestånd som inverkar på bonusklassplaceringen (punkt 8.5).

Förutsättningen för att försäkringen eller försäkringarna överförs till en högre bonusklass efter en skadefri försäkringsperiod är att försäkringstagarens fordon som hör till samma bonusgrupp, eller flera fordon tillsammans, har varit i trafik i minst 120 dygn under försäkringsperioden. För motorcyklar är denna tid minst 90 dygn. Under en period på ett år kan försäkringen eller försäkringarna dock överföras till en högre bonusklass högst en gång.

Trafikförsäkringen eller trafikförsäkringarna för ett fordon eller fordon för en privatperson inkluderar bonusskydd. Bonusskyddet gäller om det anges i försäkringsbrevet. Bonusskyddet betyder att när trafikförsäkringen har stigit till högsta fulla bonusklass 20 (bilar) eller 16 (motorcyklar), så sänks inte bonusen efter den första skadan. När en andra skada inträffar sänks bonusen i samtliga försäkringar för fordon som försäkringstagaren har i samma bonusklass. Bonusskyddet träder i kraft på nytt när försäkringstagarens bonus har stigit tillbaka till klass 20 (bilar) eller 16 (motorcyklar) enligt Fennias bonustabell.

8.5 Skador som inverkar på försäkringspremien

Efter varje försäkringsperiod överförs försäkringen eller försäkringarna från en bonusklass till en annan enligt de bifogade tabellerna på basis av det antal skador som ersatts under försäkringsperioden. Om bonusklassen för ett fordon till en försäkringstagare som är privatperson sjunker på grund av en skada som påverkar premien, sjunker också bonusarna för samma försäkringstagares trafikförsäkringar för de fordon som hör till samma bonusgrupp på motsvarande sätt till samma bonusklass.

Som en skada som inverkar på försäkringspremien betraktas en sådan skada som vållats av fordonets ägare, innehavare eller förare eller en skada på grund av fordonets bristfälliga skick eller av bristfällig lastning för vilken Fennia betalat ersättning.

Som en skada som inverkar på försäkringspremien betraktas inte en skada för vilket ersättning betalats om

 • skadan har orsakats genom olovligt bruk av ett fordon som varit låst eller som befunnit sig i en låst eller bevakad förvaringsplats

 • om skadan har inträffat inom sju dagar från det att det försäkrade fordonet övergick till en ny ägare och skadan inte orsakats av försäkringstagaren eller en familjemedlem som bor i samma hushåll med försäkringstagaren

 • försäkringstagaren senast under den försäkringsperiod som följer på ersättningen betalat till Fennia ett belopp som motsvarar ersättningen.

8.6 Bevarande och överföring av uppgifter

Fennia bevarar uppgifter om försäkringens giltighetstid och skador minst fem år efter det år försäkringen upphör, så att dessa skadehistorikuppgifter vid behov kan ges till försäkringstagaren eller med försäkringstagarens samtycke förmedlas till ett annat försäkringsbolag.

8.7 Premiebetalning

Försäkringspremien ska betalas inom en månad från det att Fennia skickade räkningen till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän Fennias ansvar inträtt, och senare premier behöver inte heller betalas före den avtalade försäkrings- eller premieperiodens början.

Undantag är förhållandena i punkt 5, där betalning av premien för försäkringsperioden är en förutsättning för att Fennias ansvar inträder. För detta redogörs också i räkningen.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska betalas av med det belopp denna betalar.

Trafikförsäkringspremien för en oregistrerad bil är alltid minst 200 euro och premien för en oregistrerad motorcykel minst 350 euro, oberoende av hur lång försäkringsperioden och försäkringens giltighetstid är.

Försäkringspremien är i samtliga fall alltid minst 25 euro per försäkringsperiod.

8.8 Försenad premiebetalning

Om försäkringspremien inte betalas inom utsatt tid, tas en dröjsmålsränta ut enligt räntelagen.

Försäkringspremien med dröjsmålsränta drivs in genom utsökning utan dom eller beslut enligt bestämmelserna i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Innan verkställighetsåtgärder vidtas ska försäkringstagaren underrättas om den premie som ska drivas in, grunden för premien och om att verkställighetsåtgärder vidtas om inte försäkringstagaren inom 14 dagar efter det skickade meddelandet skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet. Om betalningsskyldigheten bestrids, är ett domstolsavgörande en förutsättning för verkställigheten.

Om betalningen försenas tar Fennia ut en avgift på 5 euro för betalningspåminnelse.

8.9 Återbetalning av premie

Försäkringstagaren är enligt Fennias premiegrunder berättigad att få tillbaka premien för fordonets trafikförsäkring för den tid under vilken fordonet inte använts i trafik. Avställning ska meddelas på förhand enligt vad som föreskrivs i fordonsslagen.

Försäkringspremien återbetalas inte för den tid som ett fordon med export- eller provnummerskyltar eller ett fordon som befriats från registreringsplikten avställs. Avställning av ett museifordon eller ett fordon som försäkrats med trafikkasko berättigar inte heller till premieåterbetalning.

Om trafikförsäkringen för en motorcykel har tecknats som säsongförsäkring, tar man i premien för säsongförsäkringen hänsyn till den ringa användningen under vinterhalvåret.

Om ett motorfordon används i trafik under avställningen, tar Fennia ut en trefaldig premie från den dag fordonet avställts fram till det att fordonet konstaterats ha använts i trafik.

Om återbetalning av premie

Om försäkringen upphör tidigare än vad som avtalats, har Fennia rätt till premien endast för den tid under vilken dess ansvar var i kraft. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren.

Den premie som ska återbetalas är per dag 1/360 av årspremien. Premien återbetalas dock inte separat om den är mindre än 8 euro. Minimibeloppet för den premie som ska återbetalas kan genom förordningen av Social- och hälsovårdsministeriet justeras i proportion till förändringen i penningvärdet.

Premien för en oregistrerad bil och en motorcykel är dock alltid minst det belopp som anges i villkorspunkt 8.7. Premien återbetalas inte vad gäller minimipremien som anges i villkorspunkten, oberoende av hur lång försäkringsperioden eller försäkringens giltighetstid är.

Fennia ska på försenat premiebelopp som återbetalas betala dröjsmålsränta enligt räntelagen från det att en månad gått från det att Fennia fick en redogörelse som berättigar till återbetalning av premien.

9. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR VID ÖVERGÅNG TILL NY FÖRSÄKRINGSPERIOD

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och andra avtalsvillkor vid övergången till en ny försäkringsperiod på basis av

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • ändrad rättspraxis

 • en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. en internationell kris, en exceptionell naturföreteelse, en storolycka).

Försäkringspremie

Fennia har rätt att ändra premien när grunden är följande:

 • Ändringar i indrivningskostnaderna av en försenad premie.

 • Ändringar i skadekostnaden eller i kostnadsnivån.

 • Ändringar i försäkringars förvaltnings- och handläggningskostnader.

 • Ändringar i betalningsgrunderna som gäller uppföljning av körkilometrar eller körningssätt.

 • Ändringar i sådana faktorer eller omständigheter som påverkar premiebeloppet och som utgör grund för fastställande av premien.
  Sådana ändringar kan t.ex. vara

- bosättningsorten till fordonsägaren eller -innehavaren, som är försäkringstagare, ändras

- det permanenta stället där fordonet är beläget ändras

- ändringar i riskfaktorer som gäller ägaren, innehavaren eller försäkringsobjektet, som kundtyp, fordonets eller förarens ålder,

- fordonsslag, fordonets bruksändamål

- ändringar i faktorer som gäller ökad skaderisk och som används i den årliga statistikföringen av trafikförsäkringen.

Bonusklass och kundförmåner

Premien sänks eller höjs, oberoende av övriga grunder för ändring av premien, enligt bonusklassbestämmelserna i premiegrunderna som tillämpas på försäkringen. Skadefria försäkringsperioder höjer det försäkrade fordonets bonusklass och ersättningar som betalas från försäkringen sänker den (punkt 8.4 och 8.5).

På premien inverkar också eventuella kundförmåner och rabatter, vars typ, omfattning, grunder för beviljande, varaktighet och giltighetstider kan ändras. Fennia har rätt att ändra premien och kundförmånerna, vilka grundar sig på samlande av försäkringar eller andra motsvarande faktorer.

10. FÖRSÄKRINGSAVTALET UPPHÖR

10.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp en försäkring

Försäkringstagaren har rätt att säga upp trafikförsäkringen för ett fordon som införs i registret när dennas försäkringsskyldighet upphör eller avbryts på grund av avställning, eller när denna överför försäkringen till ett annat försäkringsbolag. Trafikförsäkringen kan också sägas upp när fordonet har stulits och en anmälan har lämnats till Fennia och polisen.

Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen skriftligen om ett fordon som inte behöver införas i registret inte används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen.

10.2 Meddelanden som räknas som meddelanden om uppsägning

Som meddelande om uppsägning av trafikförsäkringen räknas också följande som Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag meddelar till Fennia:

 1. Fordonet har till följd av rättsliga åtgärder överlåtits till en annan ny ägare eller innehavare än försäkringstagarens dödsbo eller konkursbo.
  Från den avslutade försäkringen ersätts också de skador som inträffat inom sju dagar från att ägande- eller besittningsrätten överfördes, om fordonets nya ägare eller innehavare inte tecknat en försäkring inom ovannämnda tid.

 2. Fordonet har avregistrerats. Om fordonet trots det fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, ska fordonet trafikförsäkras. Försäkringstagaren ska för att hålla försäkringen i kraft meddela om det till Fennia.

 3. Besittningen av fordonet har återgått till ägaren eller övergått till en ny innehavare om innehavaren ensam har varit försäkringstagare.

 4. Försäkringen har tecknats hos ett annat försäkringsbolag.

11. FENNIAS REGRESSRÄTT

Fennia har rätt att av skadevållaren återkräva det ersättningsbelopp som bolaget har betalat till ersättningstagaren.

Om skadevållaren är en privatperson, tjänsteman eller en annan person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, eller fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon orsakade skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om föraren orsakade skadan när han eller hon körde fordonet i de omständigheter som avses i 48 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen.

12. ÅTGÄRDER NÄR EN SKADA HAR INTRÄFFAT

Försäkringstagaren ska omgående när denna fått vetskap om händelsen meddela Fennia eller dess representant om en trafikskada som kan leda till ersättningskrav. Försäkringstagaren är skyldig att lämna in till Fennia samtliga uppgifter och handlingar som behövs för handläggning av ersättningsärendet.

Om ersättning krävs av försäkringstagaren eller en annan som är delaktig i skadan, ska denna lämna in ett ersättningskrav till Fennia eller dess representant.

Bilaga till försäkringsvillkoren

Om inte annat bestäms i villkorspunkt 8.2,
tillämpas följande bonustabell på trafikförsäkringen.

TRAFIKFÖRSÄKRINGENS BONUSTABELL (FÖRSÄKRINGAR FÖR PRIVATPERSONER, BILAR) från och med 1.11.2019

Klass
%
Skador under försäkringsperioden
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bt)
20
19
17
15
13

TRAFIKFÖRSÄKRINGENS BONUSTABELL (FÖRSÄKRINGAR FÖR PRIVATPERSONER, MOTORCYKLAR) från och med 1.11.2019

Klass
%
Skador under försäkringsperioden
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bt)
16
13
11
9
7

TRAFIKFÖRSÄKRINGENS BONUSTABELL (FÖRSÄKRINGAR FÖR FÖRETAG) från och med 1.11.2019

Klass
%
Skador under försäkringsperioden
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, tfn 010 5031, FO-nummer 0196826-7

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd